منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض، امر مختوم کیفری

…………………………………………………………………………….. ۶۴۲-۱۳-۱- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. ۷۴الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… ۷۴ب)

بیشتر بخوانید

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور

فوق‌العاده می‌باشد. روش‌های عادی اعتراض نسبت به آراء عبارتند از واخواهی، تجدیدنظرخواهی که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال

بیشتر بخوانید