دانشجویی

تاریخچه پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن با بررسی اسناد و مدارک مربوط به کنوانسیون­های بین­المللی مشاهد می­گردد تعریف صریحی از پولشویی در فضای مجازی ارائه نگردیده بلکه توصیفاتی از نحوه ارتکاب آن بعضاً در مصوبات اسن کنوانسیون­ها مشاهده می­گردد که در ذیل به بررسی برخی از این مطالب در خصوص مفهوم پولشویی و […]

دانشجویی

اجتماع سبب و مباشر//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

: اجتماع سبب و مباشر در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام  ج 37 ص 54 در این مورد بیان شده […]

دانشجویی

اثرات گردشگری روستایی:/پایان نامه درباه بوم گردی

اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی انگيزه اصلی بسياری از گردشگران در بازديد از روستا، بهره گيری از فضای روستايی است. موفقيت گردشگری روستايی به محيط زيستِ جذاب بستگی دارد. بنابراين گردشگری : درآمد ايجاد می کند؛ انگيزه ی حفظ، حمايت و آبادانی محيط زيست طبيعی روستا را به وجود می آورد؛ از […]