نویسنده: 92

پایان نامه ارشد حقوق : حقوق مالکیت فکری

ن خریداری نمایند مثلاً سه نفر با هم صد کیلوگرم از هزار کیلوگرم موجود در انبار را خریداری کنند. 3- کلی فی الذمهکلی فی الذمه که نویسندگان حقوق مدنی آن را از اقسام عین شمرده اند « مالی است... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد وابستگی متقابل

فیلسوف سیاسی خانم هانا آرنت در انتقاد به این عبارت می گوید: “جهان سوم یک واقعیت نیست، بلکه یک ایدئولوژی است.” (Arendt, 1972, 209)عدهای نیز تقسیم کشورهای جهان به سه دسته یا بیشتر را نوعی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : حقوق مالکیت فکری

یعنی اشاعه در مالکیت فکری، با بررسی هایی که صورت گرفت تا کنون به صورت جداگانه منبعی در اختیار نمی باشد. تنها نظریه پردازان حقوق مالکیت فکری بخشی از آثار خود را به تعریف اختراع... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد بلوک شرق و غرب

در رابطه با تاریخچهی ایجاد این اصطلاح توجه میکنیم.میتوان گفت مبدأ کلمهی جهان سوم، فرانسوی میباشد. (Gonzalez, 1998, 1) در فرانسه کلمهی سوم مفهوم تداعی کنندهی نیروی جدید در مقابل دو نیروی مسلط... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد جنگ جهانی اول

توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابراین حقوق بینالملل توسعه میتواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.بهعبارت دیگر حقوق... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبهی بینالمللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی میداند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای... دنباله مطلب

Learn More

منابع پایان نامه درمورد حقوق بین الملل اقتصادی

بیگزاده و “حق توسعه در نظریه و عمل” نوشتهی آقای آرجون سنگوپتا و ترجمهی آقای منوچهر توسلی جهرمی، مقالات تألیفی “مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی”... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معاونت در جرم

میدارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمایند» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معاونت در جرم

شامل معاون نیز میشود. 1 3- عفو خصوصی دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت... دنباله مطلب

Learn More