پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : 188

استان اصفهان از لحاظ شرکت محل فعالیت ،سطح تحصیلات ، جنسیت ، میزان سابقه و منطقه محل فعالیت را بررسی می‌کنیم و جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان و نمودارهای فراوانی مربوطه را رسم می‌کنیم. سپس صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق را با توجه به نظر نمایندگان چهارشرکت دانا،آسیا،نوین ورازی بررسی می‌کنیم.…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی

شکل شماره 4-2). جدول ‏0 8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تأهلمتغیر جنسیت فراوانی درصد فراوانیمجرد 33 1/61%متأهل 21 9/38% شکل ‏0 3 : درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل تحصیلاتیافتههای پژوهش نشان دهنده این است که 13 درصد از پاسخ دهندگان سیکل ، 2/35 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 4/20 درصد از…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ویژگی های شخصیت

1386). انعطاف پذیرها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزشهای غیر متعارف بوده و عمیق تر از اشخاص غیر منعطف هیجان های مثبت و منفی را تجربه میکنند. زیر مقیاس های انعطاف پذیری عبارتند از: تخیل، زیبا پسندی، توجه به احساسها، اعمال، عقاید و ارزش ها. این خصیصه شامل ویژگی هایی از قبیل تخیل و…

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : خدمات بیمه ای

چنین آمده است: «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد.» این قانون از دو…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی-خرید پایان نامه

و نیز به علت این که آگاهی از صفات دیگران به بقا کمک میکند، صفات ارزش انطباقی دارند. انسانها قابلیت زیادی را برای دریافت این تفاوتهای شخصی که مرکز ثقلی است برای انطباق به این چشم انداز، از خودشان بروز میدهند (جان واستریوستا،1999). همانطور که پیشتر اشاره شد، مککری و کاستا الگوی پنج عاملی را…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع رویکرد رفتاری

تمام تجربه‌های خود اعم از مثبت و منفی، توانایی زندگی کردن کامل در هر لحظه، اعتماد به رفتارها و احساسات خود شخص، احساس آزادی انتخاب و قدرت شخصی، نیاز مستمر به رشد، تلاش و به حداکثر رساندن توانش خود و خلاقیت و خودانگیختگی(شاکری و همکاران،1384).دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری رفتارگرایی که با جنبش واتسون در…

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : بیمه های بازرگانی

ممکن است به شکست انجامد.زیرا با فوت یک نفر، شریک یا شرکای دیگر، ناگزیر باید رقم سنگینی به وارثان متوفا بپردازند. در این حالت، سرمایه باقیمانده ممکن است پاسخگوی تعهدات و ادامه فعالیت نباشد، بیمه عمر، پاسخگوی چنین مشکلی است. با داشتن بیمه عمر، وارثان متوفا بی درنگ از مزایای آن بهره مند می شوند…

منابع و ماخذ مقاله تحلیل اطلاعات

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. *آزمون فریدمن جهت اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(کیفیت تدریس) از آزمون فریدمن استفاده می‏گردد.فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمهتجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر مطالعاتی…

منابع تحقیق درمورد اختلالات روانی

منتسب کرد، بلکه همیشه دسته‌ای از عوامل در تعامل با یکدیگر در کار بوده‌اند، برخی از محققان، خودکشی را یک سندرم2 دانسته‌اند، اما در عوامل سازنده و مکانیسم آن نظر و کشفیات جداگانه داشته‌اند. ___________________________________________1- Virginia Health System2-Syndrom «سوتر1» (1959) خودکشی را چارچوب «سندرم کمبود اقتدار» می‌داند. این سندرم موجب کمی پیوستگی و ضعف اتصال…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع رویکرد شناختی

است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می‌کند، ترسیم می‌شود. یعنی فرد در واقع به اجتماع خود شخصیتی ارائه می‌دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می کند (شاملو، 1377). هر انسانی آمیزه‌ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی را در خود دارد و مجموعاً کلیت منحصر به فردی…