نویسنده: 90

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره روش نمونهگیری

51-4: اهداف پژوهش61-5: سوالات پژوهش61-6: روش شناسی‌ پژوهش71-7 : قلمرو پژوهش71-7-1: قلمرو موضوعی71-7-2: قلمرو مکانی71-7-3: قلمرو زمانی71-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری71-9: تعریف مفهومی و... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رشته مدیریت : روش نمونهگیری

51-4: اهداف پژوهش61-5: سوالات پژوهش61-6: روش شناسی‌ پژوهش71-7 : قلمرو پژوهش71-7-1: قلمرو موضوعی71-7-2: قلمرو مکانی71-7-3: قلمرو زمانی71-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری71-9: تعریف مفهومی و... دنباله مطلب

Learn More

منبع تحقیق درباره پایگاه اقتصادی

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیگروه آموزشی علوم اجتماعی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی – جامعهشناسی عنوان: بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کنندهی... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان با موضوع استان آذربایجان شرقی-دانلود کامل

Asia.Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership SeriesDavis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”,... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند. 5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق با موضوع هنجارهای اجتماعی-دانلود کامل

اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

قانونگریزی یا حتی قانونگریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجیهای صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرشها و رفتارهای... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

Asia.Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership SeriesDavis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”,... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند. 5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی... دنباله مطلب

Learn More