نویسنده: 90

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره روش نمونهگیری

5
1-4: اهداف پژوهش
6
1-5: سوالات پژوهش
6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش
7
1-7 : قلمرو پژوهش
7
1-7-1: قلمرو موضوعی
7
1-7-2: قلمرو مکانی
7
1-7-3: قلمرو زمانی
7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
8
1-9-1: کارآفرینی
8
1-9-1-1: تعریف مفهومی
8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی
8
1-9-2: شناسایی فرصتهای کارآفرینانه
8
1-9-2-1: تعریف مفهومی
8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی
9
1-9-3: صنعت گردشگری
9
1-9-3-1: تعریف مفهومی
9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی
9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه
9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه
12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی
13
2-3: انواع کارآفرینی
14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت
15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت
17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه
17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق
18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند
18
2-5-4: شبکه های اجتماعی
19
2-5-5: ویژگیهای شخصیتی
19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت
20
2-6-1: جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین
20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران
21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط
21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور
22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک
24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری
24
2-7-1: گردشگری مذهبی
28
2-7-2: زائر و گردشگر
29
2-8: گردشگری مشهد
29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد
30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری
32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی
33
2-11: تحقیقات پیشین
43
2-11-1: تحقیقات داخلی
34
2-11-2: تحقیقات خارجی
36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی
37
2-13: جمع‌بندی
39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه
41
3-2: موضوع پژوهش
41
3-3: نوع پژوهش
41
3-4: جامعه ی آماری
42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی
42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی
42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
42
3-5: نمونه آماری
42
3-6: روش نمونهگیری
42
3-6-1: روش نمونهگیری در بخش کیفی
42
3-6-2: روش نمونهگیری در بخش کمی
43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات
43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده
46
3-8-1 روایی
46
3-8-2: پایایی
46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
47
3-9-1: آزمون فریدمن
47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک
47
3-10: جمع‌بندی
48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه
50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری
50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان
50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن
52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبههای گردگشری
53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخدهندگان
54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست
54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
55
4-2-2-3: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات
56
4-3: یافتههای تحقیق
57
4-3-1 : یافتههای تحقیق عامل جاذبههای گردشگری
57
4-3-1-1 : یافتههای اولیه از طریق مصاحبه
57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبههای گردشگری
57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبههای گردشگری
59
4-3-2 : یافتههای تحقیق عامل حمل و نقل
63
4-3-2-1 : یافتههای ناشی ازمصاحبه
63
4-3-2-2 : تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل
63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل

 
 
65
4-4: جمع بندی
70
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1: مقدمه
73
5-2: خلاصه پژوهش
73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده ها
73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری
75
5-4: پیشنهادها
81
5-4 -1: پیشنهادهای کاربردی
81
5-4 -2: پیشنهادهای پژوهشی
85
5-5: محدودیتها
85
5-6: جمع بندی
85

فهرست جداول
عنوان
شماره صفحه
2-1: شیوهی بررسی پیشینه تحقیق
13
2-2: جاذبههای گردشگری مشهد
31
3-1: نمونه آماری تحقیق
43
3-2: مشخصه پرسشنامه عوامل بررسی
45
3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق
47
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت:
51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشوندگان
53
4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
54
4-5: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
55
4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
56
4-7:آزمون فریدمن فرصتهای چاذبههای گردشگری
58
4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبههایگردشگری
59
4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبههایگردشگری

59
4-10: رتبه بندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
62
4-11: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقل
64
4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل
65
4-13: : آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

65
4-14: رتبه بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل
69
فهرست نمودارها
عنوان
شماره صفحه
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت:
51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشوندگان
53
4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
54
4-5: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
55
4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
56
4-7: رتبه بندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
63
4-8: رتبه بندی فرصتهای عامل حمل و نقل
70

فهرست اشکال
عنوان
شماره صفحه
2-1 مدل مفهومی پژوهش
39

فهرست ضمائم
عنوان
شماره صفحه
پیوست1: پرسشنامه
85
پیوست1: خروجی نرم افزار
90
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه های جوامع است. بررسیهای بسیاری در زمینهی عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیانگر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایدههای جدید و چگونگی رهنمونسازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).
گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.
از این حیث حضور میلیونها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
روششناسی پژوهش
روش گردآوری پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونهگیری
تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
1-2. بیان مسئله
امروزه بخشهای خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه های بخشهای خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیتهای اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیلهای سودآوری در اقتصاد محلی و بینالمللی است(استراماگلیا، 2014،ص60). مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیتهای لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و میتوانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی، 1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصتهای شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).
بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار میگیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزشافزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعهی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری، کیکول،2007و فلپس،2006)
کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی بهنام کارآفرین که گرایشهای شناختی خاصی دارد بهدلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزهی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را مییابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهرهبرداری از آن فرصت را کسب میکند. با این تعریف از کارآفرینی میتوان پیبرد یکی از بخشهای مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).
در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعهی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگهای مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائهی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صور
ت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقهمند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)
توسعهی گردشگری از مسیر توسعهی بنگاههای کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامهی گردشگری بهشما میرود. مرحلهی تأسیس بنگاههای کوچک را باید مرحلهی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاستگذاری دانست. بنابراین، مؤلفه های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالبهای فعالیت کسب و کار بنگاههای کوچک است(شجاعی، نوری،1386)
کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوعهای جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار میآیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن بهصورت حرفهای توسعه نیافته است.
در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، میتواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصتهای موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصتها با بکارگیری فناوریهای جدید تبلور مییابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).
شهر مشهد با دارا بودن جاذبههای متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصتهای کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعهی کارآفرینی باید از اولویتها در این شهر باشد. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای استفاده کارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد میباشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است که:
چه فرصتهای کارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا کارآفرینان بتوانند از آنها برای ارزشآفرینی استفاده کنند و این فرصتها چگونه اولویتبندی می شوند؟
1-3. اهمیت موضوع
صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسانها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمترسانی به گردشگران انجام میگیرد. گردشگری تمامی پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولتها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر میگیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).
توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).
اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیونها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزههای گوناگون در حال جابجایی و سفر میباشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیتهای پیشرو در کشورشان قرار دادهاند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن که در پرتو برنامه ریزی و مدیریت صحیح نمایان میگردد بهرهمند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ کاظمیزاد، شمساله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان میدهد.
عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی

پایان نامه رشته مدیریت : روش نمونهگیری

5
1-4: اهداف پژوهش
6
1-5: سوالات پژوهش
6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش
7
1-7 : قلمرو پژوهش
7
1-7-1: قلمرو موضوعی
7
1-7-2: قلمرو مکانی
7
1-7-3: قلمرو زمانی
7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
8
1-9-1: کارآفرینی
8
1-9-1-1: تعریف مفهومی
8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی
8
1-9-2: شناسایی فرصتهای کارآفرینانه
8
1-9-2-1: تعریف مفهومی
8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی
9
1-9-3: صنعت گردشگری
9
1-9-3-1: تعریف مفهومی
9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی
9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه
9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه
12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی
13
2-3: انواع کارآفرینی
14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت
15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت
17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه
17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق
18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند
18
2-5-4: شبکه های اجتماعی
19
2-5-5: ویژگیهای شخصیتی
19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت
20
2-6-1: جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین
20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران
21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط
21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور
22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک
24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری
24
2-7-1: گردشگری مذهبی
28
2-7-2: زائر و گردشگر
29
2-8: گردشگری مشهد
29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد
30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری
32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی
33
2-11: تحقیقات پیشین
43
2-11-1: تحقیقات داخلی
34
2-11-2: تحقیقات خارجی
36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی
37
2-13: جمع‌بندی
39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه
41
3-2: موضوع پژوهش
41
3-3: نوع پژوهش
41
3-4: جامعه ی آماری
42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی
42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی
42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
42
3-5: نمونه آماری
42
3-6: روش نمونهگیری
42
3-6-1: روش نمونهگیری در بخش کیفی
42
3-6-2: روش نمونهگیری در بخش کمی
43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات
43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده
46
3-8-1 روایی
46
3-8-2: پایایی
46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
47
3-9-1: آزمون فریدمن
47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک
47
3-10: جمع‌بندی
48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

 
 
4-1: مقدمه
50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری
50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان
50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن
52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبههای گردگشری
53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخدهندگان
54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست
54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
55
4-2-2-3: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات
56
4-3: یافتههای تحقیق
57
4-3-1 : یافتههای تحقیق عامل جاذبههای گردشگری
57
4-3-1-1 : یافتههای اولیه از طریق مصاحبه
57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبههای گردشگری
57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبههای گردشگری
59
4-3-2 : یافتههای تحقیق عامل حمل و نقل
63
4-3-2-1 : یافتههای ناشی ازمصاحبه
63
4-3-2-2 : تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل
63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل

65
4-4: جمع بندی
70
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1: مقدمه
73
5-2: خلاصه پژوهش
73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده ها
73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری
75
5-4: پیشنهادها
81
5-4 -1: پیشنهادهای کاربردی
81
5-4 -2: پیشنهادهای پژوهشی
85
5-5: محدودیتها
85
5-6: جمع بندی
85

فهرست جداول
عنوان
شماره صفحه
2-1: شیوهی بررسی پیشینه تحقیق
13
2-2: جاذبههای گردشگری مشهد
31
3-1: نمونه آماری تحقیق
43
3-2: مشخصه پرسشنامه عوامل بررسی
45
3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق
47
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت:
51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشوندگان
53
4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
54
4-5: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
55
4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
56
4-7:آزمون فریدمن فرصتهای چاذبههای گردشگری
58
4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبههایگردشگری
59
4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبههایگردشگری
59
4-10: رتبه بندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
62
4-11: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقل
64
4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل
65
4-13: : آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل
65
4-14: رتبه بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل
69
فهرست نمودارها
عنوان
شماره صفحه
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت:
51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشوندگان
53
4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
54
4-5: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
55
4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
56
4-7: رتبه بندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
63
4-8: رتبه بندی فرصتهای عامل حمل و نقل
70

فهرست اشکال
عنوان
شماره صفحه
2-1 مدل مفهومی پژوهش
39

فهرست ضمائم
عنوان
شماره صفحه
پیوست1: پرسشنامه
85
پیوست1: خروجی نرم افزار
90
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه های جوامع است. بررسیهای بسیاری در زمینهی عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیانگر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایدههای جدید و چگونگی رهنمونسازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).
گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.
از این حیث حضور میلیونها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
روششناسی پژوهش
روش گردآوری پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونهگیری
تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
1-2. بیان مسئله
امروزه بخشهای خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه های بخشهای خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیتهای اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیلهای سودآوری در اقتصاد محلی و بینالمللی است(استراماگلیا، 2014،ص60). مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیتهای لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و میتوانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی، 1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصتهای شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).
بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن،2
005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار میگیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزشافزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعهی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری، کیکول،2007و فلپس،2006)
کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی بهنام کارآفرین که گرایشهای شناختی خاصی دارد بهدلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزهی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را مییابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهرهبرداری از آن فرصت را کسب میکند. با این تعریف از کارآفرینی میتوان پیبرد یکی از بخشهای مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).
در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعهی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگهای مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائهی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقهمند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)
توسعهی گردشگری از مسیر توسعهی بنگاههای کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامهی گردشگری بهشما میرود. مرحلهی تأسیس بنگاههای کوچک را باید مرحلهی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاستگذاری دانست. بنابراین، مؤلفه های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالبهای فعالیت کسب و کار بنگاههای کوچک است(شجاعی، نوری،1386)
کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوعهای جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار میآیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن بهصورت حرفهای توسعه نیافته است.
در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، میتواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصتهای موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصتها با بکارگیری فناوریهای جدید تبلور مییابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).
شهر مشهد با دارا بودن جاذبههای متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصتهای کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعهی کارآفرینی باید از اولویتها در این شهر باشد. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای استفاده کارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد میباشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است که:
چه فرصتهای کارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا کارآفرینان بتوانند از آنها برای ارزشآفرینی استفاده کنند و این فرصتها چگونه اولویتبندی می شوند؟
1-3. اهمیت موضوع

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسانها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمترسانی به گردشگران انجام میگیرد. گردشگری تمامی پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولتها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر میگیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).
توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).
اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیونها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزههای گوناگون در حال جابجایی و سفر میباشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیتهای پیشرو در کشورشان قرار دادهاند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن که در پرتو برنامه ریزی و مدیریت صحیح نمایان میگردد بهرهمند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ کاظمیزاد، شمساله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان میدهد.
عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی

منبع تحقیق درباره پایگاه اقتصادی

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی – جامعهشناسی

عنوان:

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کنندهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

استاد راهنما:
دکتر علی محمد قدسی

استاد مشاور:
دکتر محمد جواد افشار کهن

نگارش:
رضا میآبادی

سپاسگزاری
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر قدسی به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند و همچنین، جناب آقای دکتر افشار کهن به عنوان استاد مشاور،کمال تشکر را دارم .
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان
نام نویسنده: رضا میآبادی
نام استاد/اساتید راهنما: دکتر علی محمد قدسی
نام استاد/اساتید مشاور: دکتر محمد جواد افشارکهن
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: جامعهشناسی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: تاریخ دفاع: تعداد صفحات: 108

چکیده:

پژوهش حاضر، پیرامون مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه رانندگان جوان شهر همدان میباشد از طریق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونهگیری غیر احتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند. داده های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید. در چارچوب نظری تحقیق از نظریات بازدارندگی، شناختی، کارکردگرایی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمونهای همبستگی، رگرسیون چند متغیره و با بهره گرفتن از نرمافزار spss انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شده متغیرهای مستقل پژوهش همگی بر روی سطح بازدارندگی از قوانین موثر بوده و حدود 63 درصد از تغییرات آن را تبیین میکنند. . همچنین، نتایج نشان میدهد که سطح بازدارندگی از قوانین در بین زنان بیشتر از مردان است.
کلید وازهها: سطح بازدارندگی، قوانین راهنمایی و رانندگی، همدان.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه 1
1-2) بیان مسآله 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4) اهداف و سوالات تحقیق 10
1- 4- 1) اهداف تحقیق 10
1-4- 2) سوالات تحقیق 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 16
2-2) تعاریف و مفاهیم 17
2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق 20
2-3-1) مطالعات داخلی 20
2-3-2) مطالعات خارجی 21
2-4) مبانی نظری تحقیق 24
2-4-1) نظریههای روانشناختی 24
2-4-1-1) در رویکرد رفتاری 24
2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین) 25
2-4-2) نظریههای جامعهشناختی 26
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی 26
2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص 26
2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام 27
2-4-2-2) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی 27
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی 27
2-4-2-2-2) مرتون و فرصتهای مشروع افتراقی 30
2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصتهای نامشروع افتراقی 31
2-4-2-2-4) کوهن و ناکامی منزلتی 31
2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی 32
2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد 32
2-4-2-4) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33
2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی 33
2-5) چارچوب نظری 35
2-6) مدل پیشنهادی پژوهش 36
2-7) فرضیات تحقیق 37

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 42
3-2) روش انجام تحقیق 42
3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43
3-4) جامعه آماری 43
3-5) واحد تحلیل 43
3-6) حجم نمونه 43
3-7) روش نمونهگیری 43
3-8) روش گردآوری داده ها 44
3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44
3-9-1) متغیر وابسته 44
3-9-1- 1)تعریف مفهومی بازدارندگی 44
3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته 45
3-9-2) متغیرهای مستقل 46
3-9-2- 1) تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی 46
3-9-2- 2) تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی 46
3-9-2- 3) تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی 47
3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین 47
3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول 48
3-9-3) متغیرهای واسطهای 49
3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی 49
3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی 49
3-9-3-3) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی 50
3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول 51
3-10) اعتبار و پایایی 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 56
4-2) توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق 56
4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 56
4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن 57
4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه 57
4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 58
4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58
4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 59
4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه 59
4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 60

 
 
4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی 61
4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین رانندگان جوان 61
4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی 62
4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین 63
4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترلهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 63
4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی 64
4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی 65
4- 3) تحلیل استنباطی 65
4-3- 1) تحلیلهای دو متغیره 65
4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 65
4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی 66
4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی از قوانین 66
4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین 67
4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68
4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 69
4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69
4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی 70
4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی 70
4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت 70
4-3-3) آزمون فرضیات 71
4-3-3-1) فرضیه اول 71
4-3-3-2) فرضیه دوم 73
4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی 73
4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 74
4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 75
4-3-3-3) فرضیه سوم 76
4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی 76
4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین 77
4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 78
4-3-3-4) فرضیه چهارم 79
4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان 79
4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین 80
4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین 81
4-3-3-5) فرضیه پنجم 81
4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازاتهای رسمی 82
4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین 82
4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازاتهای رسمی و سطح بازدارندگی قوانین 83
4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه 93
5-2) خلاصه یافتهها 93
5-3) بحث و نتیجه گیری 97
5-4) محدودیتهای پژوهش 99
5-5) پیشنهادهای پژوهش 100
منابع فارسی 105

فهرست جداول
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیر سطح بازدارندگی 45
جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل 48
جدول 3-3) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط 51
جدول 3-4) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق 53
جدول 4- 1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 57
جدول 4- 2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان 57
جدول 4- 3) توزیع فراوانی و درصد سابقه داشتن گواهینامه 57
جدول 4- 4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان 58
جدول 4- 5) توزیع فراوانی و درصد وضعیت سواد پاسخگویان 58
جدول 4- 6) توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال پاسخگویان 59
جدول 4- 7) توزیع فراوانی و درصد وضعیت درآمد و هزینه پاسخگویان 59
جدول 4- 8) توزیع فراوانی و درصد سطح بازدارندگی قوانین در بین رانندگان جوان 60
جدول 4- 9) توزیع فراوانی و درصد سطح بازدارندگی قوانین در بین رانندگان جوان به تفکیک خاص و عام 60
جدول 4- 10) فراوانی و درصد سطح ناکامی منزلتی در بین جوان 61
جدول 4- 11) فراوانی و درصد سطح فشار ساختاری- اجتماعی در بین رانندگان جوان 62
جدول 4- 12) فراوانی و درصد سطح وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 62
جدول 4- 13) فراوانی و درصد سطح آگاهی از قوانین در بین رانندگان جوان 63
جدول 4- 14) فراوانی و درصد سطح کنترلهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 64
جدول 4- 15) فراوانی و درصد سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی در بین رانندگان جوان 64
جدول 4- 16) فراوانی و درصد سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی 65
جدول 4-17) رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 65
جدول 4-18) رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی 66
جدول 4- 19) رابطه فشارهای ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 67
جدول 4- 20) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد با بازدارندگی قوانین 67
جدول 4- 21) رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین با بازدارندگی از قوانین 68
جدول 4- 22) رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 69
جدول 4- 23) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانوا
ده و نهاد های اجتماعی 69
جدول 4- 24) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی 70
جدول 4- 25) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی 70
جدول 4-27) تفاوت بین سطح بازدارندگی قوانین زنان و مردان 71
جدول 4-28) خلاصه مدل 72
جدول 4-29) ضریب رگرسیونی 72
جدول 4-30) خلاصه مدل 73
جدول 4-31) ضریب رگرسیونی 73
جدول 4-32) خلاصه مدل 74
جدول 4-33) ضریب رگرسیونی 75
جدول 4-34) خلاصه مدل 75
جدول 4-35) ضریب رگرسیونی 75
جدول 4-36) خلاصه مدل 76
جدول 4-37) ضریب رگرسیونی 76
جدول 4-38) خلاصه مدل 77
جدول 4-39) ضریب رگرسیونی 77
جدول 4-40) خلاصه مدل 78
جدول 4-41) ضریب رگرسیونی 78
جدول 4-42) خلاصه مدل 79
جدول 4-43) ضریب رگرسیونی 79
جدول 4-44) خلاصه مدل 80
جدول 4-45) ضریب رگرسیونی 80
جدول 4-46) خلاصه مدل 81
جدول 4-47) ضریب رگرسیونی 81
جدول 4-48) خلاصه مدل 82
جدول 4-49) ضریب رگرسیونی 82
جدول 4-50) خلاصه مدل 83
جدول 4-51) ضریب رگرسیونی 83
جدول 4-52) خلاصه مدل 84
جدول 4-53) ضریب رگرسیونی 84
جدول 4-54) میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته 88
جدول 4-55) خلاصه مدل تاثیر متغیرهای مستقل بر سطح بازدارندگی از قوانین 89

فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل پیشنهادی پژوهش
شکل 4-1) نمودار علی عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمههای زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا میگیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد میکنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه میشود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم میکند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعهای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آنها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آنها سبب بینظمی، پیدایش مسائل و بحرانهای اجتماعی میگردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار میکند.
آنچه مسلم است، اینکه تمایل به

مقاله رایگان با موضوع استان آذربایجان شرقی-دانلود کامل

Asia.
Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership Series
Davis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”, Management Accounting Research, vol 15
Hoque, Z, James, W, (2000), “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance”, Journal of Management Accounting Research.
Huang, H, C, (2009), “A balance scorecard perspective ,Exepert system with application, Desining a knowledge-based system for strategic planning”, vol 36, pp 204-218
Ittner, C, Larcker, D, Randall, T, (2003), “Performance implications of strategic performance measurement in financial services Firms”, Journal of Accounting, Organizations and Society.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance”, Harvard Business Review, pp 71-79
Kaplan, R, S, (1994) ”Devising Balanced Scorecard Matched To Business Strege”, Planning Review

 
 
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1996), “Using the Balanced Scorecard as a strategic management system”, Journal:Harvard Business Review.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (2004), “The strategy – focused organization: how balanced scorecard companiesk”, Harvard Business Review, vol82, pp121-137
Kersens,V, D, Rongelen, I, C, Nixon, W, A, Pearson, A, w, (2000), “Performance Measurment in Industrial R&D”, in international journal of Management Reviews, vol2, No 2, pp 111-144
Leung, L, C, Lam, K, C, Cao, D, (2006), “Implementing the Balanced Scorecard Using the Analytic Hierarchy Process & the Analytic Network Process”, Journal of the Operational Research Society, vol 57, pp682-691
Malina, M, Selto, F, (2001), “Communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the Balanced Scorecard”, Journal of Management Accounting Research
Marr, B, Schiuma, G, (2003), “Business performance measurement: past, present and future”, Management Decision,vol 41, pp 680-687
Medori, D, Steeple, D, (2000), “A framework for auditing and enhancing performance measurement systems”, International Journal of Operations & Production management, Vol20, No5, pp 520-533
Mikalsen, K, H, (2003), “Balanced score card as strategic management tool: The case of Seagull as”, Masters Thesis in information and communication technology university college grimstad
Milis, K, Mercken, R (2004), “The use of the balanced scorecard for the evaluation of formation and communication technology projects”, International journal of project management, Vol 22, pp87-97

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Nair, M, (2004), “Essentials of Balanced Scorecard”, New York: Wiley & Sons Hill Books
Niven, P, R,(2003), “Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies” NewYork: John Wile
Olve, N, G, Sjostrand, A, (2002), “The Balanced Scorecard”, Capstone Publishing,
United Kingdom.
Osama, A, (2006), “Multi Attribute Strategy and Performance Architectures in D&D the Case of the Balanced Score Card”, Doctoral Thesis in public policy analysis at the Pardee RAND Graduate school
Poister T, H, (2003), “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations”, by John Wiley & Sons, Inc
Putu, Ni, Mimba, SH, Helden, G, (2007), “Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol 3, No 3,pp 192-208
Rouse, P, Putteril, M, Ryan, D, (2002), “Integrated Performance Measurement Design: Insights from an Application in Aircraft Maintenance”, Management Accounting Research, Vol 13, pp 229-248
Sharma, K, M, Rajat, B, (2007), “An Integrated BSC-AHP Approach for Supply Cchain Management Evaluation”, Measuring Business Excellence, Vol 11,pp57-68
Simons, R, (2000) , “Performance Measurement and Control Systems for mplementing Strategy”, Prentice Hall Inc, United States of Americ
Soner, S, Semih, Ö, Umut, T, (2004). “Evaluation and Selection of R&D Projects Using an Integrated BSC-DEA Methodology”, 35thInternational Conference on Computers and Industrial Engineering.
Speckpacher, G, Bischof, J, Pfeiffer, T, (2003), “A Descriptive Analysis on the Implementation of Balanced Scorecard in German-Speaking Countries”, Management Accounting Research, Vol 1, pp361-387
Tangen, S, (2004), “Professional practice performance measurement: from philosophy to practice” , International Journal of Productivity and performance Management, Vol53, No8, pp726-737
Wongrassam, Gardiner, P, D, Simmons, J, E, L, (2003), “Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model” , Journal of Measuring Business Excellence, vol 7, pp14-29
Ward, J, A, (1996), “Measurement management, What You Measure Is What You Get”, Information Systems Management,vol 13, pp59-61
Ziegenfuss, D, E, (2000), “Developing an Internal Auditing Department Balanced Scorecard”, Managerial Auditing Journal, Vol 15, No 2, pp12-19

ضمائم

فهرست ضمائم
عنوان صفحه
سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران 79
پرسشنامه کارمندان 82
پرسشنامه خدمتگیرندگان 84
خروجی های SPSS 85
جدول 3-2 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85
جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن 86
جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن 86
جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای تحصیلات 86
جدول 4-6 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای تحصیلات 87
جدول 4-7توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی 87
جدول 4-8توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل 87
جدول 4-9 جدول نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف 88
جدول 4-10 کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال1391 89
جدول4-11 نتایج حاصل از آزمون Tمشتریان 89
جدول4-12 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای مشتریان 12
جدول4-13 نتایج حاصل از آزمون T فرآیندهای داخلی 90
جدول 4-14 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای فرآیندهای داخلی 90
جدول4-15 نتایج حاصل از آزمون T رشد و یادگیری 90
جدول 4-16 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهایرشد و یادگیری 90
جدول 4-17آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان 91
جدول 4-18آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی 92
جدول 4-19آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری 93
جدول 4-20 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان 94
جداول 4-21و 4-22 رتبه بندی گمرکات استان در شاخصهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری 95
سند راهبردی گمرک
چشم انداز سازمان : (Vision)
گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 با اتکال به خداوند متعال ودر پرتو عزم اراده سازمانی و برنامه ریزی مدبرانه و با بهرهمندی از ساختار خلاق و نوآور، سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد و فناوریهای نوین، سازمانی است: « چابک ، هوشمند ، قانون مدار ، مقتدر ، پاسخگو (مشتری مدار ) ، روزآمد و دانش محور »
در افق این چشم انداز ، گمرک ایران از ویژگیهای زیر برخودار است:
برخوداری از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش موثر در تصمیمسازی کلان سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه ، منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهرهگیری از فناوریهای نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و بینالمللی گمرکی
برخورداری از سرمایه های انسانی توانمند و متعهد
بیانیه رسالت سازمان: (Mission )
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی است حاکمیتی ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه که بر اساس قانون امور گمرکی ، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط ، با بهرهمندی از سرمایه انسانی متعهد، کارآمد ، فناوریهای نوین ، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی موثر با سازمانهای همجوار منطقهای و بین المللی گمرکی نسبت به ارائه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیمسازی کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا مینماید .
اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان:
حاکمیت تفکر راهبردی
رعایت کرامت انسانی ، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی
احترام و اعتماد متقابل
سرعت ، دقت و صحت عمل
صیانت از حقوق دولت
و جامعه
انعطاف پذیری
همسو سازی محیط تعاملی و تعاملپذیری
شایسته سالاری
تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت
10- قانون مداری
ظرفیت سازی
روز آمدی ، نوآوری و شکوفایی
اطلاع رسانی ، شفافسازی و پاسخگویی
روانسازی ، سادهسازی و بهبود مستمر
مشتری مداری
دانایی محوری
خود باوری و اعتماد به نفس
مشارکت پذیری
موضوعات یا اولویت های اساسی راهبردی:
صیانت از حقوق دولت و جامعه
تحقق گمرک الکترونیکی
اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی )
نهادینه سازی سلامت اداری
پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی

بهسازی و توسعه منابع انسانی
اهداف مرتبط با موضوعات راهبردی:
1-صیانت از حقوق دولت و جامعه
هدف اول : اعمال حاکمیت و کنترلهای گمرکی
هدف دوم : تامین حقوق دولت و وصول درآمدهای قانونی
2- تحقق گمرک الکترونیک
هدف اول : ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و الکترونیکی
هدف دوم : بهرهگیری از فناوریهای روز آمد و سیستمهای مکانیزه
3-اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
هدف اول : ایفای نقش موثر در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط
هدف دوم : متناسب سازی ساختار سازمانی
هدف سوم : استقرار نظامهای نوین مدیریتی
4- مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی)
هدف اول : تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و خدمتگیرندگان
هدف دوم : توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای
هدف سوم : اعمال استاندارها و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط
هدف چهارم : پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری
6- پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
هدف اول : نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا
هدف دوم : اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی
هدف سوم : استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی به منظور جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا
7-بهسازی و توسعه منابع انسانی
هدف اول : توانمند یابی و توانمند سازی سرمایه های نیروی انسانی
هدف دوم : تامین و ارتقاء روحیه، رفاه و سطح معیشت کارکنان
الف) پرسشنامهها
پرسشنامه کارمندان
باسلام

مقاله رایگان با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند.
5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی از منظر رشد و یادگیری که مقدار عددی آنها معلوم است با میانگین 94 درصد توانسته است که اهداف پیشبینی شده را محقق سازد، اما در سایر شاخصها هرچند میانگین درصد تحقق شاخصها 60 درصد میباشد ولی چون سطح معنی داری حاصل از آزمون T بیشتر از 05/0 است؛ پس نتیجه میگیریم که شاخصهای رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته و در این دیدگاه نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
6- نتایج حاصل از مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در شاخصهای مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با بهره گرفتن از آزمون ANOVA نشان داد که تنها در شاخص مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها هرچند عملکرد گمرکات متفاوت است اما تفاوت آنها معنیدار نیست.
7- در پایان رتبهبندی گمرکات بر اساس میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی نشان داد که در شاخص مشتریان به ترتیب گمرکات تبریز، سهلان، نوردوز و جلفا با میانگین 84/3 و 46/3 و 43/3و 06/3 رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند. در شاخص فرآیندهای داخلی نیز گمرکات نوردوز، سهلان، تبریز و جلفا به ترتیب با میانگین 77/3 و 72/3و 66/3 و 65/3در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. و در شاخص رشد و یادگیری گمرک جلفا با میانگین 35/3، گمرک نوردوز با میانگین 18/3، گمرک تبریز با میانگین 83/2 و گمرک سهلان با میانگین 72/2 در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند.
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از تحلیلهای آماری، در تحقیق حاضر موارد زیر جهت بهبود عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی پیشنهاد میشود.
ارتقا عملکرد مالی با ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی
اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر برای ارتقا رضایت خدمتگیرندگان
حداکثر بهرهگیری از نوآوریها و ابتکارات فردی و سازمانی و افزایش ظرفیت و پتانسیل موجود جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان
تلاش برای بهسازی،آموزش و توانمندیهای منابع انسانی

1- با توجه به اینکه درآمدهای گمرکی یکی از منابع اصلی درآمد دولت بوده و در پیش بینی بودجه سالانه لحاظ میگردد، تحقق درآمدهای پیشبینی شده در این سازمان اهمیت بسزایی دارد. بر اساس نتایج تحقیق گمرکات استان آذربایجان شرقی به این مهم دست یافته و اهداف پیشبینی شده شاخصهای مالی تحقق یافته است. بنابراین تلاش عمده مدیران این سازمان باید در راستای حفظ وضعیت فعلی و ارتقا و بهبود مستمر آن باشد. در این راستا می توانند با بهره گرفتن از مدرنیزه و سادهسازی رویه های گمرکی و استفاده از تجهیزات مدرن الکترونیکی و اجرای شیوه های نوین مدیریتی در جهت کاهش زمان و هزینه های انجام عملیات گمرکی و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی در نیل به پیشرفت و سرآمدی سازمان در عرصه اقتصادی گامی مهم بردارند.
2- با توجه نتایج حاصل از تحقیق که مبین تایید عملکرد مطلوب در زمینه منظر مشتریان و تحقق شاخصهای پیشبینی شده مشتریان میباشد؛ مدیران و کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی برای اینکه بتوانند همچنان در وضعیت مطلوب بمانند، باید در راستای اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر، ضمن برخودار نمودن سازمان از تجهیزات مدرن روز دنیا برای تسریع و تسهیل در روند کار و ارائه خدمات شایسته به خدمتگیرندگان، به اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان طبق سند راهبردی گمرک از جمله رعایت کرامت انسانی، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی، احترام و اعتماد متقابل، سرعت، دقت و صحت در عمل، تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت، اطلاعرسانی، شفافسازی و پاسخگویی و در نهایت مشتریمداری و جلب رضایت خدمتگیرندگان بیش از پیش پایبند بوده و برای افزایش هرچه بیشتر رضایت خدمتگیرندگان سازمان اهتمام بیشتری ورزند.
3- طبق یافتههای تحقیق شاخصهای پیشبینی شده در منظر فرآیندهای داخلی نیز در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. بنابراین وظیفه مدیران سازمان در این مورد نیز حفظ وضعیت مطلوب فعلی و تلاش برای بهبود مستمر و ارتقا آن میباشد. در این راستا و با توجه به اهداف عملیاتی سازمان طبق کارت امتیازی متوازن تشکیل شده برای آن، توجه به موارد ذیل در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده حائز اهمیت است.
3-1در راستای هدف اصلاح و بهبود فرآیندها باید با ایجاد سازوکارهای مناسب و استقرار نظامهای نوین مدیریتی برای کاهش هرچه بیشتر زمان و هزینه های انجام تشریفات گمرکی تلاش نمایند.
3-2 در جهت مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط بین گمرکات و سایر سازمانها، مدیران باید برای برقراری تعامل سازنده با سایر گمرکات و سازمانهای همجوار و تبادل مهارتها و نقطهنظرات با یکدیگر و نیز توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی توجه بیشتری نمایند.
3-3 در راستای تلاش برای دستیابی به هدف ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری ضمن اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت آییننامهها و رویه ها و ضابطهمند نمودن امور اجرایی باید برای رشد فضایل اخلاقی، معنوی و فرهنگپذیری بیش از پیش سازمانی و بهینهسازی روابط کارکنان و ارتقا کیفی نگرش عمومی مرتبط با ماموریت و وظایف عمومی سازمان جدیت بیشتری به خرج دهند.
3-4 مدیران و کارکنان سازمان باید با نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا و اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته و بهروز و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی برای جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر هدف پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه، قاچاق کالا یا مواد مخدر، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی گامهای موثری بردارند.
4- با توجه به اینکه یافتههای تحقیق بیانگر عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در منظر رشد و یادگیری سازمان میباشد، بنابراین مدیران سازمان به ویژه معاونت طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید برای رفع نقاط ضعف و دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه آموزش و رشد و یادگیری سازمانی به موارد ذیل بیشتر توجه نمایند.
4-1 با ارتقا روحیه و تامین رفاه و سطح معیشت کارکنان و ایجاد فرصتهای منصفانه و برابر برای ارتقا و پیشرفت همه کارکنان و نیز استقرار نظامهای پرداخت عادلانه برای رسیدن به هدف افزایش رضایت کارکنان تلاش نمایند.
4-2 با برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب و مورد نیاز و تلاش برای ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان از طریق نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و نظارت دقیق آموزشی برای بهسازی، آموزش و توانمندیهای منابع انسانی اقدام نمایند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3 در نهایت برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان باید با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی و بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات با جدیت بیشتری تلاش نمایند تا به اهداف از پیش تعیین شده سازمان برسند.
5-4 محدودیتهای تحقیق
از جمله مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که چون موضوع عملکرد از موضوعات پیچیده مدیریتی بوده و معیارها و شاخصهای بسیاری را شامل میشود که نمیتوان همه آنها را در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن دستهبندی کرد لذا امکان سنجش آنها نیز در قالب تحقیق حاضر مقدور نمیباشد؛ در حالیکه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سازمان داشته باشند. از دیگر محدودیتهای این تحقیق نحوه پاسخ دادن افراد حاضر در نمونه آماری به سوالات پرسشنامه میباشد؛ به این دلیل که در نمونه آماری کارمندان، ممکن است اشخاص به دلیل ملاحظهکاری و ترس از موقعیت شغلی در پاسخ دادن به سوالات با احتیاط عمل کنند و حد وسط را رعایت کنند. همچنین چون خدمتگیرندگان گمرکات مشتریان دائمی این سازمان هستند و به طور مستمر از خدمات آن استفاده میکنند؛ ممکن است در پاسخ به سوالات اغراق نمایند.
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه این تحقیق در سطح گمرکات استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است، اگر در سطح گمرکات کل کشور به صورت یکپارچه انجام گیرد میتواند نتیجه عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران را به نحو موثری ارزیابی کند.
به لحاظ اینکه کشور ایران در سازمان جهانی گمرک و اکثر کنوانسیونهای بینالمللی عضو میباشد، به کارگیری مدلهای ارزیابی استفاده شده در سایر گمرکات دنیا میتواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین بررسی عملکرد سایر سازمانهای دولتی و خدماتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن نیز میتواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
چون ممکن است بعضی از جنبههای عملکرد سازمان براساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد آزمون قرار نگیرند استفاده از سایر مدلهای ارزیابی عملکرد مانند EFQM، منشور عملکرد و … میتواند مبنایی برای تحقیقات آتی باشد.

منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
آذر، عادل، پوردرویشی، علی،(1386)، بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی، تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
آذر، عادل، زارعی محمدآبادی، محمد، انواری رستمی، علی اصغر، (1390)، ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC مورد: شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول، پیاپی 32، صص63تا79
ابن الرسول، سید اصغر، غضنفری، مهدی، شعبانی سیچانی، مهدی، (1389)، طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن؛ مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی، مجله بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره1،صص101تا119
الوندی، محسن، منصوری، سعیده، (1386)، موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسب وکار در دو سازمان ایرانی، مجله پیام مدیریت، شماره 25، صص 113تا149
امیری، مقصود، مظلومی، نادر، حجازی، محسن، (1390)، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست وششم،شماره2، پیاپی 102، صص115تا144
ایران زاده، سلیمان، برقی، امیر، (1388)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول.
پیروز، الهام، رضوی، سیدحسین، هاشمی، شیده سادات، (1389)، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد:مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان، دو فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 5،صص1تا16
تولایی، روحالله، (1386)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12،صص9تا30
جعفری اسکندری، میثم،علیاحمدی، علیرضا، خالقی، غلامحسین، حیدری، مهدی، (1389)، ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره2، جلد21، صص37تا52
حقیقت منفرد، جلال، سرایینیا، الهام، (1390)، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10،صص119تا144

 
 
صلواتی، عادل، ویسی، حاجی، خزدوزی، بیژن، حسنی، کاوه، (1390)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره25، شماره 3، پیاپی81،صص25تا47
طبری، مجتبی، آراسته، فرزاد، (1387)، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12،صص12تا20
عرب مازار، علیاکبر، حسینی، میرزا حسن، شفیعی، زینب، (1388)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم، پیاپی52،صص11تا30
علی بابایی، احمد، (1383)، طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با بهره گرفتن از روش های کارت امتیازی متوازن و سنجه هدفگرا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع اصفهان.
فقهی فرهمند، ناصر، (1388)، بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی با روش BSC، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 10،صص 58تا67
قاسمی، احمدرضا، احمدی، سیدحسین، (1392)، ارزیابی موسسات آموزش عالی باکمک کارت امتیازی متوازن وروشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره6، شماره 10، صص38تا49
قاضی نوری، سید سپهر، توسلیزاده، صادق، (1387)، ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم وفناوری، سال اول، شماره 4، صص 49تا58
قانع، سعید، شکوه فر، محسن، (1387)، سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، انتشارات ماندگار، چاپ دوم.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید، (1386)، سازمانهای استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صص12تا31
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1387)، ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد، تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1385)، منشور عملکرد چارچوبی فراتر از روش امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمانها، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
گریفین، مورهد،(1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، صص 35تا78
مظلومی، نادر، کشوری فینی، مرضیه، (1390)، بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پژوهشنامه بیمه، سال 20، شماره 4،صص27 تا55
مومنی، منصور، خدایی، سمیه، بشیری، مجتبی، (1388)، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSC و FDEA، مجله مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره3، صص137تا152
ب) منابع انگلیسی
Ahn, H, (2001), “Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report”, Journal of Long Range Planning.
Conti, T, (1997), “Organizational Self-Assessment”, UK Chapman & Hall
Creelman, J, Makhijani, N, (2005), “Mastering Business in Asia: Succession with Balanced Scorecard”, John Wiley & Sons

تحقیق با موضوع هنجارهای اجتماعی-دانلود کامل

اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، 1380) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیره‌سازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکانپذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، 1382: 383).
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریه‌پردازان شناختی، یادگرفته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق می‌شود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف می‌کند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش می‌دهد ( پارسا، 1372: 43). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض می‌شود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان می‌دهند ( سیف،1373: 424).

2-4-2) نظریههای جامعهشناختی
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی ، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازات‌هایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای می‌فشارند (کلان 2006).

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص :
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.
2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام :
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز می‌دارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
2-4-2-2) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانون‌گریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، 1381: 32).
از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنتها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بیهنجاری و آنومیک است. با این حال وی معتقد بود که هیچ جامعهای به وضعیت بیهنجاری کامل نمیرسد، اما در برخی شرایط میزان بیهنجاری در روابط اجتماعی و بخشهای خاصی از جامعه اوج میگیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیدهای که با کاهش همبستگی و وفاق روبهروست، کمتر التزامآور می‌شود و مردم احساس میکنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون، جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر میشوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بیهنجاری میخواند (یعقوبی،40:1381). همچنین، از نظر وی، وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی میکند، تنظیم اجتماعی سست میشود و میزان قانونگریزی در جامعه اوج میگیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن میشود، تاثیر قاطعتری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانیتری فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش میدهد، زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی میشود، و در مردم حالت سردرگمی عارض میشود (مومنی، 1381: 32). به طوری که نوسانات اقتصادی و بیهنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تامین نیازمندیهای خود نمیشوند و در تله فقر گرفتار میگردند و سعی میکنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدفگذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانونگریزیها و قانونشکنیها شکل میگیرد (کلانتری و همکاران، 1384).
آنومی از نظر مرتون نیز؛ حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمی‌توانند به خوبی عمل کنند، در نتیجه شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین می‌شوند. به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. به نظر وی جامعهای آنومیک است که در آن خواستها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواستها نداشته باشد (معیدفر،216:1379). از نظر وی نیز، جامعهای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را موفقیت افراد میشناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی- اجتماعی شناخته میشود و غالب مردم عملا میپذیرند که موفقیت با مادیات سنجیده میشود. از آنجا که قشر وسیعی دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، دارند. بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب میدانند ولی دسترسی به آن را ندارند. از نظر مرتون در این شرایط مردم فقیر به روش های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی مینمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدفهای اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه
نیست و یا روی آوردن به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتون وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد که جامعه ابزار و امکان
ات تولید ثروت را یکسان توزیع نمینماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمییابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیقپذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند ( عبداللهی، 1378: 127). مرتون استدلال میکند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها، اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلفآمیز و غیرقانونی صحه میگذارند و یا به آن عمل میکنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانونگریزی است. در چنین اوضاعی که قانونگریزی عادی جلوه داده میشود، آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش مییابد و بخش عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج میشود که هر چه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیلتراشی برای قانونگریزی او نیز افزایش مییابد که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی میگویند ( کلانتری و همکاران، 1384).
2-4-2-2-2) مرتون و فرصتهای مشروع افتراقی:
نظر رابرت مرتون این است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار میکند. به بیان خود او، کج رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن وا میدارد. به نظر مرتون، افراد برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی مانند انباشت ثروت و تحصیلات علمی و … نیازمند ابزارهای مقبولی هستند که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است، در نتیجه، چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می‌کند (صدیق سروستانی، 1387: 44). به عبارتی، به نظر وی اگر افراد در برآوردن اهداف خود از راه های مشروع ناکام شوند، برای دستیابی به این اهداف روی به رفتارهای ناهمنوایانه ( مثل قانونگریزی) میآورند. او این شکل ناهمنوایی را نوآوری یا بدعت نام مینهد و آن را حالتی می اند که فرد اهداف پذیرفته شده جامعه را قبول دارد ولی راه های دسترسی به آنها برای وی میسر و یا قابل قبول نیستند (جوادی یگانه و همکاران،1389).
2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصتهای نامشروع افتراقی:
کلوارد و اهلین نیز مدعیاند که فرض مرتون در مورد کمتر بودن فرصتهای مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصتهای مشروع به طور خودکار و موفقیتآمیزی کجرفتاری میکنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصتهای مشروع افتراقی با فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجهه میشوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتون در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کجرفتاری را پذیرفتهاند، اما مدعیاند که این شکاف با دخالت متغیر « فرصت‌های نامشروع افتراقی» به کج‌رفتاری میانجامد (سایو ، 2001: 21- 23).
2-4-2-2-4) کوهن و ناکامی منزلتی:
از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتون به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخلهگری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتون مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کجرفتاری است، کوهن میگوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج‌رفتاری میشود (سلیمی و داوری، 1385: 334).

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی

 
 

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد:
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود ( احمدی، 1377: 58). به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پوچی، بیقدرتی، بیزاری از خود، بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاقزدایی و بیتوجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه میشود. تا جایی که افراد طبقه پایین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه، هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند (همان: 59) زیرا جهتگیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمیدهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
در کل، استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد (محسنی 1378). در تبیین قانون‌پذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحب نظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه، گاگلر بر تضاد طبقاتی و نابرابری و تاکید بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیت‌ها، هم‌چنین، فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند (افروغ، 125:1377).

2-4-2-4) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی:
اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودی است دارای امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئوری این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می‌گردد یا به عبارت دیگر، به جای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی‌کنند (ممتاز،120:1381).
نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. فرض اصلی در این نظریه این است که همانطور که فروید گفته است، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می‌کنند.

مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

Asia.
Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership Series
Davis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”, Management Accounting Research, vol 15
Hoque, Z, James, W, (2000), “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance”, Journal of Management Accounting Research.
Huang, H, C, (2009), “A balance scorecard perspective ,Exepert system with application, Desining a knowledge-based system for strategic planning”, vol 36, pp 204-218
Ittner, C, Larcker, D, Randall, T, (2003), “Performance implications of strategic performance measurement in financial services Firms”, Journal of Accounting, Organizations and Society.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance”, Harvard Business Review, pp 71-79
Kaplan, R, S, (1994) ”Devising Balanced Scorecard Matched To Business Strege”, Planning Review
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1996), “Using the Balanced Scorecard as a strategic management system”, Journal:Harvard Business Review.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (2004), “The strategy – focused organization: how balanced scorecard companiesk”, Harvard Business Review, vol82, pp121-137
Kersens,V, D, Rongelen, I, C, Nixon, W, A, Pearson, A, w, (2000), “Performance Measurment in Industrial R&D”, in international journal of Management Reviews, vol2, No 2, pp 111-144
Leung, L, C, Lam, K, C, Cao, D, (2006), “Implementing the Balanced Scorecard Using the Analytic Hierarchy Process & the Analytic Network Process”, Journal of the Operational Research Society, vol 57, pp682-691
Malina, M, Selto, F, (2001), “Communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the Balanced Scorecard”, Journal of Management Accounting Research
Marr, B, Schiuma, G, (2003), “Business performance measurement: past, present and future”, Management Decision,vol 41, pp 680-687
Medori, D, Steeple, D, (2000), “A framework for auditing and enhancing performance measurement systems”, International Journal of Operations & Production management, Vol20, No5, pp 520-533
Mikalsen, K, H, (2003), “Balanced score card as strategic management tool: The case of Seagull as”, Masters Thesis in information and communication technology university college grimstad
Milis, K, Mercken, R (2004), “The use of the balanced scorecard for the evaluation of formation and communication technology projects”, International journal of project management, Vol 22, pp87-97
Nair, M, (2004), “Essentials of Balanced Scorecard”, New York: Wiley & Sons Hill Books

 
 
Niven, P, R,(2003), “Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies” NewYork: John Wile
Olve, N, G, Sjostrand, A, (2002), “The Balanced Scorecard”, Capstone Publishing,
United Kingdom.
Osama, A, (2006), “Multi Attribute Strategy and Performance Architectures in D&D the Case of the Balanced Score Card”, Doctoral Thesis in public policy analysis at the Pardee RAND Graduate school
Poister T, H, (2003), “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations”, by John Wiley & Sons, Inc
Putu, Ni, Mimba, SH, Helden, G, (2007), “Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol 3, No 3,pp 192-208
Rouse, P, Putteril, M, Ryan, D, (2002), “Integrated Performance Measurement Design: Insights from an Application in Aircraft Maintenance”, Management Accounting Research, Vol 13, pp 229-248
Sharma, K, M, Rajat, B, (2007), “An Integrated BSC-AHP Approach for Supply Cchain Management Evaluation”, Measuring Business Excellence, Vol 11,pp57-68
Simons, R, (2000) , “Performance Measurement and Control Systems for mplementing Strategy”, Prentice Hall Inc, United States of Americ
Soner, S, Semih, Ö, Umut, T, (2004). “Evaluation and Selection of R&D Projects Using an Integrated BSC-DEA Methodology”, 35thInternational Conference on Computers and Industrial Engineering.
Speckpacher, G, Bischof, J, Pfeiffer, T, (2003), “A Descriptive Analysis on the Implementation of Balanced Scorecard in German-Speaking Countries”, Management Accounting Research, Vol 1, pp361-387
Tangen, S, (2004), “Professional practice performance measurement: from philosophy to practice” , International Journal of Productivity and performance Management, Vol53, No8, pp726-737
Wongrassam, Gardiner, P, D, Simmons, J, E, L, (2003), “Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model” , Journal of Measuring Business Excellence, vol 7, pp14-29
Ward, J, A, (1996), “Measurement management, What You Measure Is What You Get”, Information Systems Management,vol 13, pp59-61
Ziegenfuss, D, E, (2000), “Developing an Internal Auditing Department Balanced Scorecard”, Managerial Auditing Journal, Vol 15, No 2, pp12-19

ضمائم

فهرست ضمائم
عنوان صفحه
سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران 79
پرسشنامه کارمندان 82
پرسشنامه خدمتگیرندگان 84
خروجی های SPSS 85
جدول 3-2 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85
جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن 86
جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن 86
جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای تحصیلات 86
جدول 4-6 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای تحصیلات 87
جدول 4-7توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی 87
جدول 4-8توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل 87
جدول 4-9 جدول نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف 88
جدول 4-10 کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال1391 89
جدول4-11 نتایج حاصل از آزمون Tمشتریان 89
جدول4-12 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای مشتریان 12
جدول4-13 نتایج حاصل از آزمون T فرآیندهای داخلی 90
جدول 4-14 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای فرآیندهای داخلی 90
جدول4-15 نتایج حاصل از آزمون T رشد و یادگیری 90

جدول 4-16 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهایرشد و یادگیری 90
جدول 4-17آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان 91
جدول 4-18آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی 92
جدول 4-19آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری 93
جدول 4-20 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان 94
جداول 4-21و 4-22 رتبه بندی گمرکات استان در شاخصهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری 95
سند راهبردی گمرک
چشم انداز سازمان : (Vision)
گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 با اتکال به خداوند متعال ودر پرتو عزم اراده سازمانی و برنامه ریزی مدبرانه و با بهرهمندی از ساختار خلاق و نوآور، سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد و فناوریهای نوین، سازمانی است: « چابک ، هوشمند ، قانون مدار ، مقتدر ، پاسخگو (مشتری مدار ) ، روزآمد و دانش محور »
در افق این چشم انداز ، گمرک ایران از ویژگیهای زیر برخودار است:
برخوداری از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش موثر در تصمیمسازی کلان سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه ، منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهرهگیری از فناوریهای نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و بینالمللی گمرکی
برخورداری از سرمایه های انسانی توانمند و متعهد
بیانیه رسالت سازمان: (Mission )
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی است حاکمیتی ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه که بر اساس قانون امور گمرکی ، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط ، با بهرهمندی از سرمایه انسانی متعهد، کارآمد ، فناوریهای نوین ، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی موثر با سازمانهای همجوار منطقهای و بین المللی گمرکی نسبت به ارائه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیمسازی کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا مینماید .
اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان:
حاکمیت تفکر راهبردی
رعایت کرامت انسانی ، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی
احترام و اعتماد متقابل
سرعت ، دقت و صحت عمل
صیانت از حقوق دولت و جامعه
انعطاف پذیری
همسو سازی محیط تعاملی و تعاملپذیری
شایسته سالاری
تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت
10- قانون مداری
ظرفیت سازی
روز آمدی ، نوآوری و شکوفایی
اطلاع رسانی ، شفافسازی و پاسخگویی
روانسازی ، سادهسازی و بهبود مستمر
مشتری مداری
دانایی محوری
خود باوری و اعتماد به نفس
مشارکت پذیری
موضوعات یا اولویت های اساسی راهبردی:
صیانت از حقوق دولت و جامعه
تحقق گمرک الکترونیکی
اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی )
نهادینه سازی سلامت اداری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
بهسازی و توسعه منابع انسانی
اهداف مرتبط با موضوعات راهبردی:
1-صیانت از حقوق دولت و جامعه
هدف اول : اعمال حاکمیت و کنترلهای گمرکی
هدف دوم : تامین حقوق دولت و وصول درآمدهای قانونی
2- تحقق گمرک الکترونیک
هدف اول : ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و الکترونیکی
هدف دوم : بهرهگیری از فناوریهای روز آمد و سیستمهای مکانیزه
3-اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
هدف اول : ایفای نقش موثر در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط
هدف دوم : متناسب سازی ساختار سازمانی
هدف سوم : استقرار نظامهای نوین مدیریتی
4- مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی)
هدف اول : تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و خدمتگیرندگان
هدف دوم : توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای
هدف سوم : اعمال استاندارها و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط
هدف چهارم : پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری
6- پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
هدف اول : نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا
هدف دوم : اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی
هدف سوم : استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی به منظور جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا
7-بهسازی و توسعه منابع انسانی
هدف اول : توانمند یابی و توانمند سازی سرمایه های نیروی انسانی
هدف دوم : تامین و ارتقاء روحیه، رفاه و سطح معیشت کارکنان
الف) پرسشنامهها
پرسشنامه کارمندان
باسلام

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند.
5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی از منظر رشد و یادگیری که مقدار عددی آنها معلوم است با میانگین 94 درصد توانسته است که اهداف پیشبینی شده را محقق سازد، اما در سایر شاخصها هرچند میانگین درصد تحقق شاخصها 60 درصد میباشد ولی چون سطح معنی داری حاصل از آزمون T بیشتر از 05/0 است؛ پس نتیجه میگیریم که شاخصهای رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته و در این دیدگاه نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
6- نتایج حاصل از مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در شاخصهای مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با بهره گرفتن از آزمون ANOVA نشان داد که تنها در شاخص مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها هرچند عملکرد گمرکات متفاوت است اما تفاوت آنها معنیدار نیست.
7- در پایان رتبهبندی گمرکات بر اساس میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی نشان داد که در شاخص مشتریان به ترتیب گمرکات تبریز، سهلان، نوردوز و جلفا با میانگین 84/3 و 46/3 و 43/3و 06/3 رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند. در شاخص فرآیندهای داخلی نیز گمرکات نوردوز، سهلان، تبریز و جلفا به ترتیب با میانگین 77/3 و 72/3و 66/3 و 65/3در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. و در شاخص رشد و یادگیری گمرک جلفا با میانگین 35/3، گمرک نوردوز با میانگین 18/3، گمرک تبریز با میانگین 83/2 و گمرک سهلان با میانگین 72/2 در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند.
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از تحلیلهای آماری، در تحقیق حاضر موارد زیر جهت بهبود عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی پیشنهاد میشود.
ارتقا عملکرد مالی با ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی
اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر برای ارتقا رضایت خدمتگیرندگان
حداکثر بهرهگیری از نوآوریها و ابتکارات فردی و سازمانی و افزایش ظرفیت و پتانسیل موجود جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان
تلاش برای بهسازی،آموزش و توانمندیهای منابع انسانی
1- با توجه به اینکه درآمدهای گمرکی یکی از منابع اصلی درآمد دولت بوده و در پیش بینی بودجه سالانه لحاظ میگردد، تحقق درآمدهای پیشبینی شده در این سازمان اهمیت بسزایی دارد. بر اساس نتایج تحقیق گمرکات استان آذربایجان شرقی به این مهم دست یافته و اهداف پیشبینی شده شاخصهای مالی تحقق یافته است. بنابراین تلاش عمده مدیران این سازمان باید در راستای حفظ وضعیت فعلی و ارتقا و بهبود مستمر آن باشد. در این راستا می توانند با بهره گرفتن از مدرنیزه و سادهسازی رویه های گمرکی و استفاده از تجهیزات مدرن الکترونیکی و اجرای شیوه های نوین مدیریتی در جهت کاهش زمان و هزینه های انجام عملیات گمرکی و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی در نیل به پیشرفت و سرآمدی سازمان در عرصه اقتصادی گامی مهم بردارند.
2- با توجه نتایج حاصل از تحقیق که مبین تایید عملکرد مطلوب در زمینه منظر مشتریان و تحقق شاخصهای پیشبینی شده مشتریان میباشد؛ مدیران و کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی برای اینکه بتوانند همچنان در وضعیت مطلوب بمانند، باید در راستای اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر، ضمن برخودار نمودن سازمان از تجهیزات مدرن روز دنیا برای تسریع و تسهیل در روند کار و ارائه خدمات شایسته به خدمتگیرندگان، به اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان طبق سند راهبردی گمرک از جمله رعایت کرامت انسانی، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی، احترام و اعتماد متقابل، سرعت، دقت و صحت در عمل، تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت، اطلاعرسانی، شفافسازی و پاسخگویی و در نهایت مشتریمداری و جلب رضایت خدمتگیرندگان بیش از پیش پایبند بوده و برای افزایش هرچه بیشتر رضایت خدمتگیرندگان سازمان اهتمام بیشتری ورزند.
3- طبق یافتههای تحقیق شاخصهای پیشبینی شده در منظر فرآیندهای داخلی نیز در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. بنابراین وظیفه مدیران سازمان در این مورد نیز حفظ وضعیت مطلوب فعلی و تلاش برای بهبود مستمر و ارتقا آن میباشد. در این راستا و با توجه به اهداف عملیاتی سازمان طبق کارت امتیازی متوازن تشکیل شده برای آن، توجه به موارد ذیل در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده حائز اهمیت است.
3-1در راستای هدف اصلاح و بهبود فرآیندها باید با ایجاد سازوکارهای مناسب و استقرار نظامهای نوین مدیریتی برای کاهش هرچه بیشتر زمان و هزینه های انجام تشریفات گمرکی تلاش نمایند.

3-2 در جهت مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط بین گمرکات و سایر سازمانها، مدیران باید برای برقراری تعامل سازنده با سایر گمرکات و سازمانهای همجوار و تبادل مهارتها و نقطهنظرات با یکدیگر و نیز توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی توجه بیشتری نمایند.
3-3 در راستای تلاش برای دستیابی به هدف ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری ضمن اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت آییننامهها و رویه ها و ضابطهمند نمودن امور اجرایی باید برای رشد فضایل اخلاقی، معنوی و فرهنگپذیری بیش از پیش سازمانی و بهینهسازی روابط کارکنان و ارتقا کیفی نگرش عمومی مرتبط با ماموریت و وظایف عمومی سازمان جدیت بیشتری به خرج دهند.
3-4 مدیران و کارکنان سازمان باید با نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا و اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته و بهروز و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی برای جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر هدف پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه، قاچاق کالا یا مواد مخدر، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی گامهای موثری بردارند.
4- با توجه به اینکه یافتههای تحقیق بیانگر عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در منظر رشد و یادگیری سازمان میباشد، بنابراین مدیران سازمان به ویژه معاونت طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید برای رفع نقاط ضعف و دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه آموزش و رشد و یادگیری سازمانی به موارد ذیل بیشتر توجه نمایند.
4-1 با ارتقا روحیه و تامین رفاه و سطح معیشت کارکنان و ایجاد فرصتهای منصفانه و برابر برای ارتقا و پیشرفت همه کارکنان و نیز استقرار نظامهای پرداخت عادلانه برای رسیدن به هدف افزایش رضایت کارکنان تلاش نمایند.
4-2 با برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب و مورد نیاز و تلاش برای ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان از طریق نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و نظارت دقیق آموزشی برای بهسازی، آموزش و توانمندیهای منابع انسانی اقدام نمایند.
4-3 در نهایت برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان باید با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی و بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات با جدیت بیشتری تلاش نمایند تا به اهداف از پیش تعیین شده سازمان برسند.

 
 
5-4 محدودیتهای تحقیق
از جمله مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که چون موضوع عملکرد از موضوعات پیچیده مدیریتی بوده و معیارها و شاخصهای بسیاری را شامل میشود که نمیتوان همه آنها را در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن دستهبندی کرد لذا امکان سنجش آنها نیز در قالب تحقیق حاضر مقدور نمیباشد؛ در حالیکه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سازمان داشته باشند. از دیگر محدودیتهای این تحقیق نحوه پاسخ دادن افراد حاضر در نمونه آماری به سوالات پرسشنامه میباشد؛ به این دلیل که در نمونه آماری کارمندان، ممکن است اشخاص به دلیل ملاحظهکاری و ترس از موقعیت شغلی در پاسخ دادن به سوالات با احتیاط عمل کنند و حد وسط را رعایت کنند. همچنین چون خدمتگیرندگان گمرکات مشتریان دائمی این سازمان هستند و به طور مستمر از خدمات آن استفاده میکنند؛ ممکن است در پاسخ به سوالات اغراق نمایند.
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه این تحقیق در سطح گمرکات استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است، اگر در سطح گمرکات کل کشور به صورت یکپارچه انجام گیرد میتواند نتیجه عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران را به نحو موثری ارزیابی کند.
به لحاظ اینکه کشور ایران در سازمان جهانی گمرک و اکثر کنوانسیونهای بینالمللی عضو میباشد، به کارگیری مدلهای ارزیابی استفاده شده در سایر گمرکات دنیا میتواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین بررسی عملکرد سایر سازمانهای دولتی و خدماتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن نیز میتواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
چون ممکن است بعضی از جنبههای عملکرد سازمان براساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد آزمون قرار نگیرند استفاده از سایر مدلهای ارزیابی عملکرد مانند EFQM، منشور عملکرد و … میتواند مبنایی برای تحقیقات آتی باشد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
آذر، عادل، پوردرویشی، علی،(1386)، بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی، تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
آذر، عادل، زارعی محمدآبادی، محمد، انواری رستمی، علی اصغر، (1390)، ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC مورد: شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول، پیاپی 32، صص63تا79
ابن الرسول، سید اصغر، غضنفری، مهدی، شعبانی سیچانی، مهدی، (1389)، طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن؛ مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی، مجله بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره1،صص101تا119
الوندی، محسن، منصوری، سعیده، (1386)، موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسب وکار در دو سازمان ایرانی، مجله پیام مدیریت، شماره 25، صص 113تا149
امیری، مقصود، مظلومی، نادر، حجازی، محسن، (1390)، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست وششم،شماره2، پیاپی 102، صص115تا144
ایران زاده، سلیمان، برقی، امیر، (1388)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول.
پیروز، الهام، رضوی، سیدحسین، هاشمی، شیده سادات، (1389)، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد:مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان، دو فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 5،صص1تا16
تولایی، روحالله، (1386)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12،صص9تا30
جعفری اسکندری، میثم،علیاحمدی، علیرضا، خالقی، غلامحسین، حیدری، مهدی، (1389)، ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره2، جلد21، صص37تا52
حقیقت منفرد، جلال، سرایینیا، الهام، (1390)، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10،صص119تا144
صلواتی، عادل، ویسی، حاجی، خزدوزی، بیژن، حسنی، کاوه، (1390)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره25، شماره 3، پیاپی81،صص25تا47
طبری، مجتبی، آراسته، فرزاد، (1387)، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12،صص12تا20
عرب مازار، علیاکبر، حسینی، میرزا حسن، شفیعی، زینب، (1388)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم، پیاپی52،صص11تا30
علی بابایی، احمد، (1383)، طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با بهره گرفتن از روش های کارت امتیازی متوازن و سنجه هدفگرا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع اصفهان.
فقهی فرهمند، ناصر، (1388)، بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی با روش BSC، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 10،صص 58تا67
قاسمی، احمدرضا، احمدی، سیدحسین، (1392)، ارزیابی موسسات آموزش عالی باکمک کارت امتیازی متوازن وروشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره6، شماره 10، صص38تا49
قاضی نوری، سید سپهر، توسلیزاده، صادق، (1387)، ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم وفناوری، سال اول، شماره 4، صص 49تا58
قانع، سعید، شکوه فر، محسن، (1387)، سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، انتشارات ماندگار، چاپ دوم.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید، (1386)، سازمانهای استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صص12تا31
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1387)، ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد، تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1385)، منشور عملکرد چارچوبی فراتر از روش امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمانها، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
گریفین، مورهد،(1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، صص 35تا78
مظلومی، نادر، کشوری فینی، مرضیه، (1390)، بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پژوهشنامه بیمه، سال 20، شماره 4،صص27 تا55
مومنی، منصور، خدایی، سمیه، بشیری، مجتبی، (1388)، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSC و FDEA، مجله مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره3، صص137تا152
ب) منابع انگلیسی
Ahn, H, (2001), “Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report”, Journal of Long Range Planning.
Conti, T, (1997), “Organizational Self-Assessment”, UK Chapman & Hall
Creelman, J, Makhijani, N, (2005), “Mastering Business in Asia: Succession with Balanced Scorecard”, John Wiley & Sons

مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پروندههای قاچاق هدف و تعداد پروندههای قاچاق واقعی تحقق یافته و 74%درصد تحقق شاخص که بیشتر از 50% میباشد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخصهایی که مقدار آنها معلوم است و هم در شاخصهایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق یافته است.

4-3-3-4 تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری
در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخصها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است، بنابراین برای این تحلیل دوحالت را در نظر میگیریم.
حالت اول برای شاخصهایی است که مقدار آنها واقعی و معلوم میباشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.
در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبتهای ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار 100 است، لذا مقدار میانگین 50 خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.
آماره آزمون
مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق 94 میباشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. بنابراین شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم است تحقق یافته است.
حالت دوم برای سایر شاخصهاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند و آماره آزمون برای این دسته از شاخصها به صورت زیر است:
آماره آزمون
میانگین 3 نتیجه متوسط حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساس داده های پرسشنامه کارمندان در جداول 4-15 و 4-16 نشان داده شده است.
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
09004/0
91820/0
0477/3
104
منظر رشدویادگیری
جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
2262/0
1309/0-
4768/0
598/0
103
530/0
منظر رشدویادگیری
منبع: یافتههای تحقیق
جدول فوق نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای آزمون شاخص رشد و یادگیری در کارت امتیازی متوازن برابر با 04/3میباشد، اما با توجه به مقدار معنیداری برابر با 598/0که بیشتر از 05/0 میباشد نتیجه میگیریم که شاخصهای رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95 درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته است. به طور کلی میتوان گفت شاخصهای رشد و یادگیری برای شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم و مشخص است تحقق یافته اما برای شاخصهایی که از طریق پرسشنامه سنجیده شدهاند، تحقق نیافته است.
4-3-4 مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات
در این قسمت با بهره گرفتن از آزمون ANOVA به مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که از طریق پرسشنامه سنجیده شدهاند پرداخته شده که نتایج حاصله به شرح جداول 4-17و 4-18و 4-19 میباشد.
جدول 4-17: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین
2240/0
6340/0
9583/0
0351/1-
6932/0-
2287/0-
341/0
999/0
383/0
24223/0
25533/0
22838/0
40556/0-
02963/0-
36481/0
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
0351/1
9311/0
2396/1
2240/0-
1793/0-
3011/0
341/0
297/0
000/0
24223/0
21363/0
18055/0
40556/0
37593/0
*77037/0
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
6932/0
1793/0
9085/0
6340/0-
9311/0-
1196/0-
999/0
297/0
195/0
25533/0
21363/0
19778/0
2963/0
37593/0-
39444/0
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
2287/0
3011/0-
1196/0
9583/0-
2396/1-
9085/0-
383/0
000/0
195/0
22838/0
18055/0
19778/0
36481/0-
*77037/0-
39444/0-
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-18: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین

 
 
6548/0
6479/0
6470/0
4431/0-
5459/0-
4242/0-
958/0
996/0
948/0
21009/0
22847/0
20498/0
1053/0
05100/0
1114/0
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
4431/0
4335/0
4166/0
6548/0-
5431/0-
4054/0-
958/0
991/0
0000/1
21009/0
18686/0
15731/0
10583/0-
05483/0-
00557/0
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
5459/0
5431/0
5336/0
479/0-
435/0-
4128/0-
996/0
991/0
987/0
22847/0
18689/0
18112/0
05100/0
05483/0
06040/0
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
4242/0
4054/0
4128/0
6470/0-
4166/0-
5331/0-
948/0
0000/1
987/0

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

20498/0
15731/0
18112/0
11140/0-
00557/0-
06040/-
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-19: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین
0944/1
2743/1
5576/0
3980/0-
3487/0-
8985/0-
606/0
447/0
928/0
28559/0
31057/0
27864/0
34821/0
46280/0
17043/0-
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
3980/0
7784/0
0401/0
0944/0-
5492/0-
0774/1-
606/0
969/0
79/0
28559/0
25450/0
21384/0
34821/0-
11458/0
51864/0-
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
3487/0
5492/0
0101/0
2743/1-
7784/0-
2765/0-
447/0
969/0
055/0
31057/0
25405/0
24621/0
46280/0-
11458/0-
63322/0-
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
8985/0
0774/1
2765/1
5576/0-
0401/0-
0101/0-
928/0
79/0
55/0
27864/0
21384/0
24621/0
17043/0
51864/0
63322/0
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج جداول فوق نشان میدهد که تنها در شاخصهای مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها اختلاف معنیدار در بین گمرکات وجود ندارد.
4-4 رتبهبندی گمرکات استان بر حسب میانگین
در بخش پایانی تحقیق با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامههایی که به تفکیک از هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی جمعآوری شده است، بر حسب میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به رتبهبندی گمرکات بر اساس این شاخصها پرداخته و نمودار جعبهای هریک را رسم شده است.
1-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
جدول 4-20: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
رتبه
گمرک
میانگین
1
تبریز
84/3
2
سهلان
46/3
3

نوردوز
43/3
4
جلفا
06/3
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-9: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
منبع: یافته های تحقیق
2-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
جدول 4-21: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
رتبه
گمرک
میانگین
1
نوردوز
77/3
2
سهلان
72/3
3
تبریز
66/3
4
جلفا
65/3
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-10: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
منبع: یافته های تحقیق
3-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
جدول 4-22: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
رتبه
گمرک
میانگین
1
جلفا
35/3
2
نوردوز
18/3
3
تبریز
83/2
4
سهلان
72/2
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-11: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
منبع: یافته های تحقیق
4-5 خلاصه فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در ابتدا آمار توصیفی متغیرها ارائه گردید که شامل جداول و نمودارهای فراوانی متغیرهای جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری، سن، میزان تحصیلات و نوع شغل کارمندان و نوع فعالیت گمرکی خدمتگیرندگان میباشد که درباره نتایج آنها به طور خلاصه میتوان گفت از کل افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان 7/86 درصد مرد و 3/13 درصد زن هستند که 36درصد در طبقه سنی 20 تا 30 سال، 7/34 درصد در طبقه سنی 31تا 40 سال، 7/20درصد در طبقه سنی 41تا50 سال و تنها 7/8 درصد در طبقه سنی 51 سال به بالا قرار دارند و میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 3/47درصد دیپلم و زیردیپلم میباشد. همچنین از نظر نوع شغل3/29 درصد حقالعملکار، 7/10 درصد صاحب کالا، 58 درصد نماینده و فقط 2 درصد مدیر عامل میباشند. همچنین ازمیان افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان 3/68 درصد مرد و 7/31 درصد زن هستند که2/20 درصد در طبقه سنی 20-30 سال، 7/57 درصد در طبقه سنی 31 تا 40 سال، 2/20 درصد در طبقه سنی 41 تا50 سال و تنها 9/1 درصد در طبقه سنی 51 سال به بالا قرار دارند و میزان تحصیلات اکثر کارمندان یعنی 3/66 درصد در سطح لیسانس بوده و نوع شغل 5/36 درصد از آنها امور اداری، 6/35 درصد امور فنی و گمرکی، 5/11 درصد امور مالی میباشد.
در قسمت دوم تحقیق با بهره گرفتن از مقدار فراوانی هریک از شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن که از پرسشنامههای خدمتگیرندگان و کارمندان به دست آمده کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی تشکیل شده و با توجه به مقادیر هدف تعریف شده و مقادیر واقعی تحقق یافته، درصد تحقق شاخصها بررسی شده است.
در قسمت سوم با بهره گرفتن از آزمون T تحلیلهای آماری انجام شده و این نتیجه حاصل شده است که شاخصهای مالی، شاخصهای مشتریان و شاخصهای فرآیندهای داخلی به طور کامل تحقق یافته است. همچنین شاخصهای رشد و یادگیری برای مقادیر معلوم تحقق یافته اما برای مقادیری که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق نیافته است.
در قسمت چهارم به مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان با بهره گرفتن از آزمون ANOVA پرداخته و این نتیجه به دست امده است که تنها در شاخصهای مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها اختلاف معنیدار در بین گمرکات وجود ندارد.
در پایان با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامههایی که به تفکیک از هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی جمعآوری شده است، بر حسب میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به رتبهبندی گمرکات بر اساس این شاخصها پرداخته و نمودار جعبهای هریک رسم شده است.

5
فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در فصل اول پژوهش حاضر کلیات طرح مطرح شد. فصل دوم به مبانی نظری اختصاص داشت . در فصل سوم متدولوژی پژوهش بیان گردید و در فصل چهارم نتایج حاصل از مطالعه میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و فرضیه های پژوهش آزمون شدند . در این فصل ابتدا خطوط کلی تحقیق مرور میشود و در ادامه بر اساس یافتههای پژوهش به بحث و نتیجهگیری پرداخته و پیشنهاداتی ارائه میگردد.
5-2 یافتههای تحقیق
نتایج و یافتههای مهمی که از طریق این پژوهش حاصل شدهاست طی موارد زیر قابل ذکر میباشد:
1- در پاسخ به سوال اول تحقیق کارت امتیازی متوازن بر اساس مقادیر واقعی بهدست آمده از پرسشنامهها و آمار و ارقام موجود در مدارک و مستندات سازمان تشکیل شد که نتایج حاصل در جدول 4-10 ذکر شد.
2- با توجه به نتایج تحلیل منظر مالی از سوال دوم تحقیق، در این دیدگاه، چون برای شاخصهای مالی مقادیر عددی، طبق آمار و مستندات مشخص بوده لذا برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است. سنجههای مالی یکی از اجزای مهم روش ارزیابی متوازن به ویژه در عرصه کسب و کار و خدمات هستند. هدف نهایی سازمان، تحقق مأموریت و برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. در شاخصهای مالی، گمرکات استان آذربایجان شرقی به ویژه در جذب درآمد عملکرد کاملا موفقی داشته است. میانگین کلی درصد تحقق شاخصها در این دیدگاه 75/93 درصد میباشد و این نشان میدهد سازمان توانسته در بعد مالی به اهداف تعیین شده، دست پیدا کند. گمرکات استان آذربایجان شرقی با توجه به دیدگاه مالی و راهبردها در این دیدگاه که در برگیرنده افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها است، توانسته موفق ع
مل کند.
3- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر مشتریان در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که از 4 شاخص که با 9 سوال در پرسشنامه مشتریان سنجیده شدهاست در حدود69 درصد پاسخدهندگان امتیاز بالای 3 را دادهاند که با بهره گرفتن از آزمون T امتیاز میانگین در حدود 40/3میباشد و این نشان میدهد که در این دیدگاه گمرکات استان آذربایجان شرقی به نحو خوبی عمل کرده است. میزان درصد تحقق شاخصهای مشتریان برگرفته شده از برنامه راهبردی گمرکات استان آذربایجان شرقی در مورد تمام شاخصها کمتر از 100 درصد است و میانگین کلی درصد تحقق اهداف نیز 69 درصد میباشد که نشان میدهد سازمان توانسته در این دیدگاه به 69 درصد اهداف تعیینشده دست پیدا کند، یعنی در کل میتوان گفت شاخصهای مشتریان در کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر فرآیندهای داخلی از سوال دوم تحقیق نشان میدهد که از 13 شاخص فرآیندهای داخلی که از طریق سوالات 1 تا 13 پرسشنامه کارمندان سنجش شدهاست، در مجموع 69/65 درصد اهداف تعیین شده تحقق یافته است که با میانگین بهدست آمده از آزمون T همخوانی دارد. و این نتیجه حاکی از آن است که گمرکات استان آذربایجان شرقی در دیدگاه فرآیندهای داخلی، یعنی فرآیندهایی که برتری یافتن در آنها بتواند به ارزشآفرینی برای مشتریان و در نهایت دستیابی به نتایج مالی بهتر منجر شود عملکرد خوبی داشته و سازوکارهای داخلی سازمان، همگام با راهبردها جهت برتری در اهداف عملیاتی بودهاست. این منظر از کارت امتیازی متوازن بر فرآیندهایی تاکید دارد که تاثیر قابل توجهی بر بهبود روابط با مشتریان و دستیابی به اهداف مالی سازمان

تحقیق درباره اصلاح الگوی مصرف

پرسشنامه

بهره وری

کارایی درصد کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق

سوالات
1-2-5-6-7-11-12

جلوگیری از برقهای سرقتی و غیر مجاز

خدمات رسانی مطلوب و مناسب در بخش اتفاقات و عملیات و خاموشیهای ناخواسته

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کیفیت برق تحویلی به مشترکین

اصلاح و بازسازی شبکه های برق

توسعه شبکه های برق شهری و روستائی جهت واگذاری هر چه بیشتر امتیاز برق به مشترکین

رفع افت ولتاژ مناطق شهری و روستائی

اثربخشی خاموشی های بی برنامه در اثر وجود اتصالات سست در شبکه

سوالات
3-4-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20

راندمان و افزایش کیفیت کار

سود آوری و بازده در شرکت برق

صرفه جوئی و اصلاح الگوی مصرف برق

مصرف انرژی برق در ساعات اوج بار

 
 
استفاده از لوازم برقی کم مصرف و لامپ روشنائی کم مصرف

مصرف بهینه روشنائی معابر در سطح شهر (خیابانهای اصلی و کوچه ها

کیفیت خدمات رسانی ،پاسخگوئی و نوع برخورد با مشترکین شرکت برق

تحقیق درباره واگذاری شرکت ها

برتر و ممتاز شرکتهای خصوصی یا خصوصی سازی شده را نشان داده، پانزده مطالعه هیچگونه رابطه قابل توجهی را بین ساختار مالکیت و عملکرد نشان نداده و طبق نتایج نیز پنج مطالعه، عملکرد شرکتهای تحت مالکیت دولت، عمدتاً بهتر از شرکتهای خصوصی است.
ارنست اورلیک ون ویزسگر ، اوران یانگ ، ماتیس فینگر و ماریان بیشیم (2005) پژوهشی را با هدف تلاش برای بر قراری توازن بین بخشه ای خصوصی و دولتی و تعیین سهم بهینه هر کدام از آنها در اقتصاد انجام دادند . به زعم آنها در طول تاریخ بحثهای مربوط به خصوصی سازی غالباً بین دو قطب مخالف بی نهایت دولتی و بی نهایت خصوصی در نوسان بوده است . هر دو دیدگاه با این ایده موافق هستند که کلید تضمین عملکرد خدمات به نفع عموم نظارت و مقررات کارا ا ست. مسائل ناشی از عدم نظارت یا نظارت ضعیف بر مالکیت خصوصی، بسیاری را به این نتیجه رسانده که تنها در صورتی مالکیت خصوصی مفید خواهد بود که چارچوب نظارتی قدرتمندی برای تضمین توجه شرکتها به نیازهای مشتریان و حمایت گسترده تر از اهداف سیاستگذاری عمومی مانند حمایت از محیط زیست و فرصتهای برابر وجود داشته باشد. این پژوهشگران بر (خصوصی سازی – اما بانظارت قوی) تاکید داشته اند و تلاش کرده اند تا محدود ه خدمات دولت و بخش خصوصی را مشخص نموده و در خصوص پیش نیازه ایی برای انجام خصوصی سازی اظهار نظر نمایند.
عمران ( 2004 ) در پژوهشی با عنوان عملکرد شرکتهای دولتی با شرکت های تازه به مطالعه اثر خصوصی ساز ی بر « خصوصی شده عملکرد شرکت ها در مصر پرداخت. وی در پژوهش خود به دنبال این هدف بود که آیا خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها شده است ؟ وی 69 شرکت مصری را که بین سالهای 1994 تا 1998 از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بودند،را انتخاب کرد و اطلاعات مالی دو سال قبل و بعد از واگذاری شرکت های نمونه را تجزیه و تحلیل نمود. از نتایج به دست آمده پژوهش مشاهده گردید که پس از واگذاری شرکت ها نسبت های سودآوری و بازده از بهبود قابل توجه و بر عکس سطح اشتغال کارکنان و نسبت های بدهی از کاهش قابل توجهی برخوردار شدند.
اکتن و آرین ( 2006) در پژوهشی با عنوان تأثیر خصوصی سازی بر کارایی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های خصوصی سازی شده در ترکیه پرداختند. آنها تاثیر خصوصی سازی بر شرکت ها را از دو جهت می دانستند:اول اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در اهداف شرکت می شود (تاثیر مالکیت) و دوم اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در ساختار بازار می شود (تاثیر محیطی). آنها به این نتیجه رسیدند که برای بهبود کارایی شرکت های خصوصی شده تاثیر مالکیت کافی است.
برتولوتی و دیگران ( 2007 ) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار سهام در نوزده کشور توسعه یافته پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصی سازی از طریق صدور سهام برای موسسات دولتی و واگذاری آن از طریق بورس تاثیر بسزایی بر افزایش نقدینگی در بازار های سهام این کشورها داشته است. آن ها علت عمده این نقدینگی را ناشی از کاهش ریسک کلی بازار به خاطر تنوع و گستردگی خصوصی سازی می دانستند
دلا توره و دیگران (2007) به بررسی تاثیر اصلاحات عمده اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی تجاری، بهبود قوانین و مقررات تجاری بر توسعه بازار سهام پرداختند. آنها ادعا می کردند که به کارگیری این اصلاحات در بعضی کشور ها، به کاهش کارایی بازار سرمایه در این کشورها منجر شده است. به همین منظور،آن ها به بررسی تاثیر شش اصلاح اقتصادی بر توسعه بازار سهام داخلی پرداختند . آنها دریافتند که این اصلاحات باعث افزایش میزان معاملات و سرمایه بازار سهام شده است.
فارینوس و دیگران (2007) در پژوهش خود باعنوان (عملکرد عملیاتی و بازار سهام طی خصوصی سازی شرکت های دولتی) شرکت هایی را که در اسپانیا طی سالهای 1990 – 2001 از طریق عرضه عمومی سهام، خصوصی شده بودند، بررسی نمودند و در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی تأثیر قابل توجهی در کارآیی، درآمد فروش و استخدام داشته است.
کر و دیگران (2008) به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شرکت و بازار سهام در نیوزیلند و استرالیا پرداختند. طی نتایجی که به دست آمد، مشخص شد که عملکرد شرکت ها پس از خصوصی سازی بهبود قابل توجهی یافته است ؛ به طور ی که خصوصی سازی باعث افزایش نرخ رشد سالانه شرکت ها به مقدار 12 ٪ برای شرکت های نیوزیلندی شده است که این نرخ برای شرکت های استرالیایی تقریباً 9% است. همچنین تحلیل ها نشان داد که خصوصی سازی در نیوزیلند و استرالیا، مشارکت مشخصی در توسعه بازار سهام داشته است و همچنین نقدینگی شرکت های خصوصی شده افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به طوری که نشان دهند ه فعالیت بیشتر سرمایه گذاران است. مجموع کلی خصوصی سازی در نیوزیلند از 16 میلیون دلار در سال 1991 به بیش از 637 بیلیون دلار در سال 2001 ، و در استرالیا مجموع کل خصوصی سازی از 344 بیلیون دلار در سال 1993 به 700580 بیلیون دلار در سال 2001 رسیده است.
کریمی ( 1381 ) در مطالعه خود به مقایسه و ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در حیطه های هزینه، رضایت مشترکان و کارکنان قبل و بعد از خصوصی سازی در قسمتهای بهره برداری و خدمات مشترکان پرداخت. او در این تحقیق، به این نتیجه رسید که خصوصی سازی بیش از سطح متوسط باعث افزایش راندمان کار گردیده است. همچنین خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت کار نیز
شده است . رضایت کارکنان نیز پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. خصوصی سازی تأثیری بر انگیزش ک
ارکنان نداشته است. استفاده بهینه از نیروها پس از خصوصی سازی افزایش یافته است و پس از خصوصی سازی محیط کار نیز سالمتر شده است. همچنین پس از خصوصی سازی روابط با مشترکان بهبود یافته است. خدمات به مشترکان نیز پس از خصوصی سازی بهبود یافته است.
رضایی (1383) در پژوهش خود با بهره گرفتن از ابزارهای گردآوری داده ها (مشاهدات آماری، مصاحبه و تحقیق میدانی) به بررسی و مقایسه تطبیقی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره چهرا ساله قبل (1375– 1378) و بعد (1379–1382) تغییر مالکیت این شرکت پرداخته است. با بهره گرفتن از ازمون t زوج شده، او در این پژوهش نشان داد که خصوصی سازی در این شرکت موجب بهبود شاخص های مالی، نیروی انسانی و منابع فیزیکی نشده است و به طور کلی خصوصی سازی در این شرکت تأثیری بر عملکرد آن نداشته است.

2-28- تعریف بهره وری :
ازنظر اقتصادی بهره وری معیاری است که رابطه ستاده با نهاده را نشان می دهد .
در فرهنگ علوم اقتصادی تعاریف زیر از بهره وری ارائه شده است :
نسبت میان مقدار محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید
مقدار محصولی که هر کارگر می تواند در مدت زمان معینی تولید نماید.
بهره وری میزان نسبی کارائی است(میبدی،1379:192).
تعریف بهره وری دو مفهوم کارائی و اثر بخشی را در بر دارد و شامل استفاده کارا از ورودیها برای تولید خروجی ها می شود که اهداف سازمانی را تامین می کنند(کاظمی،1381:12)

2-28-1- کارایی :
کارایی به معنای آگاهی به چگونگی انجام کار و انجام صحیح آن هنگامی که بهبود می یابد که به ازای هر واحد ورودی ، ورودی خروجی مفید بیشتری تولید شود. در واقع کارایی نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحد را با هزینه هایی که برای انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند(کاظمی،1381:13).
نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ،کارائی یا راندمان است ، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود(میبدی،1379: 193-194 )
بهره وری یک شرکت ناکارآمد را می توان بوسیله افزایش کارائی آن بدون بکارگیری منابع اضافی افزایش داد.
2-28-2- راه های افزایش کارایی :
1-آموزش
2- چرخش شغلی
3-غنی سازی شغلی
4- کاهش ضایعات
5-ایجاد تعهد در کارکنان

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-توجه به کارکنان
7-استفاده از استعدادها
8- انگیزه
2-28-3- اثر بخشی :
اثر بخشی یعنی آگاهی از کاری که انجام می دهیم به عبارت دیگر انجام کار قابل قبول و کسب اهداف صحیح است . یک فعالیت تولیدی ممکن است کارایی داشته باشد ولی اثر بخش نباشد.
2-28-4- در واقع :
بهره وری =کارائی + اثربخشی
بهره وری = اجرای کارهای درست + اجرای درست کارها (کائو و دیگران ، 1995:198).
2-28-5- عوامل موثر بر اثر بخشی :
1- انگیزه

 
 
2- توان یا آمادگی کاری
3-شناخت شغل یا ادراک فرد از نقش خود در سازمان
4-حمایت سازمانی
5-باز خور عملکرد

2-29- خلاصه فصل دوم :
دراین فصل به بررسی اجمالی پیشینه ی نظری و ادبیات تحقیق اشاره شد و اصطلاحات، واژه ها و مفاهیم خصوصی سازی و پیشینه آن در چندین کشور مطرح دنیا بررسی و تعریف گردید. همچنین ابعاد و مولفه های موثر بر خصوصی سازی بررسی و به چندین تحقیق صورت گرفته در این زمینه توسط محققین داخلی و خارجی کشور اشاره شد . در پایان ابعاد و مولفه های موثر بر خصوصی سازی معرفی گردید.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه :
هر مطالعه و پژوهشی بنا بر ماهیت و هدفی که دارد، از روش ها و ابزارهای خاصی استفاده می کند. در واقع، یکی از اصولی ترین و منطقی ترین راه های شروع یک فعالیت، داشتن درکی روشن از انجام کار است. انجام تحقیق نیز از این امر مستثنی نیست. یکی از مهمترین خصوصیاتی که در هر تحقیق علمی باید لحاظ گردد، اجرای درست آن تحقیق می باشد که این امر خود منوط به استفاده از یک روش شناسی تحقیق مناسب است. اهمیت روش در تحقیق، چنان است که اعتبار تحقیق را بیشتر در گرو روش و نه در موضوع تحقیق می داند (خاکی، 1379، 155).
در این فصل، ضمن تشریح روش انجام تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و سوالات تحقیق بطور مجدد و مفصل تر بیان می گردند. در ادامه، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود، به این نحو که ابتدا مدل مفهومی تحقیق درباره ی عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی مطرح می گردد؛ سپس مدل مفهومی به کمک داده های دریافتی از سه طریق ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه بین آنها، به «مدل تحلیلی تحقیق» تبدیل و توسعه می یابد. آنگاه پرسشنامه توزیع گردیده و در نهایت، روش های آماری بکار رفته برای تحلیل آماری فصل چهارم معرفی می شوند.

3-2- روش تحقیق :
هدف از این مطالعه های ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی می باشد. با توجه به عدم انجام مطالعه ای با این رویکرد، این مطالعه می تواند دستاوردهای جدیدی در زمینه مدیریت به دنبال داشته باشد. در عین حال، نتایج مطالعه از نظر کاربردی نیز می تواند از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های خصوصی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. بنابراین این مطالعه، بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است.
از طرف دیگر، روش این تحقیق از نوع پیمایشی است. در مطالعات پیمایشی، پژوهشگر متغیرها را دستکاری نکرده و روندهای درون داده ها را به جای ارائه تبیین های دقیق توصیف می کند. این نوع پژوهش ها در حقیقت، برای درک بهتر ماهیت مسأله ای انجام می شوند که در مورد آن بررسی های بسیار اندکی شده است. همچنین در مطالعات پیمایشی، محققان داده های کمی و عددی را با بهره گرفتن از پرسش نامه یا مصاحبه گردآوری کرده و با بهره گرفتن از فنون آماری روندهای پاسخ های سؤال را توصیف و سؤال یا فرضیه را آزمون می کنند (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1387، 150-147).

3-3-متغیرهای تحقیق :
3-3-1- متغیر مستقل : متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود (خاکی،76:1379).
3-3-2- متغیر وابسته : متغیری است که محقق به دنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است (بازرگان و دیگران،50:1381)
در هر تحقیق علمی برای پاسخ به سئوالات تحقیق و یا آزمون فرضیه ها؛ تشخیص متغییرها امری ضروری است ( کیوی و کامپنهود،1376 ). چون متغییر ایده اصلی یک پژوهش و مفهومی قابل تغییر است. و طبقه بندی متغییرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند؛ به دو نوع متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تقسیم می شوند.
متغیر مستقل ارزیابی خصوصی سازی

متغیر های وابسته عامل کارآیی
عامل اثربخشی

جدول شماره 3-1 : متغیرهای تحقیق

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات :
در این تحقیق، سعی شده که از شیوه پرسشنامه استفاده شد. همچنین در این تحقیق، در هنگام نظرسنجی و تکمیل پرسشنامه، چون محقق در زمان تکمیل اکثر پرسشنامه ها، با افرادی که حاضر به انجام مصاحبه بودند، مصاحبه صورت داده است. بطور کلی، در این تحقیق، هم از ابزارهای کتابخانه ای و هم از ابزارهای غیر کتابخانه ای (مانند مصاحبه و پرسشنامه) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

روش های جمع آوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند:
روش های مستقیم :نظیر مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،آزمون
روش های غیرمستقیم :نظیر مطالعات کتابخانه ای،استفاده از اسناد و مدارک

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه :
الف) روایی : در این تحقیق، پس از مطالعات وسیع صورت گرفته و مشورت با اساتید گوناگون وکارشناسان خبره شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ، پرسشنامه ای تهیه شد و سپس برای سنجش روایی پرسشنامه، پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور، پرسشنامه میان 10 نفر از خبرگان تحقیق، توزیع شده و سرانجام، پس ازلحاظ کردن نکات مورد نظر این افراد، نسخه نهایی پرسشنامه بدست آمد.
ب) پایایی : به منظور بررسی میزان اعتبار و قابل اعتماد بودن پرسشنامه از نرم افزار SPSS با بهره گرفتن از الفای کرونباخ استفاده شده است که میزان ضریب الفای بدست آمده 847/0 که بیش از مقدار قابل قبول آن یعنی 0.70 است.که فرمول آن به شرح ذیل است:
R=j/j-1(1-Sj/S^2)
J= تعداد سئوالات پرسشنامه
Sj=واریانس سئوال iام
S^2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است ضریب آلفای کرونباخ کمتر 60درصد معمولا ضعیف،دامنه 70 درصد قبول و دامنه بیش از 80 درصد خوب تلقی می شود و هرچه ضریب به عدد1 نزدیکتر باشد بهتر است.

3-6- مقیاس اندازه گیری تحقیق :
یکی از رایج ترین مقیاس های نگرش سنجی در مدیریت، مقیاس لیکرت است. همانطور که اشاره شد، در این تحقیق برای اندازه گیری نگرش پاسخ دهندگان در خصوص ارزیابی خصوصی سازی در جامعه مورد مطالعه ، جواب ها در طول یک طیف 5 امتیازی رتبه ای لیکرت، بصورت دو طرفه در حالت قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی سنجیده می شوند. این طیف پاسخ سؤالات پرسشنامه از (خیلی کم) (کم) (متوسط) (زیاد) (خیلی زیاد) تشکیل گردیده و برای تحلیل آن به ترتیب کدهای (1) (2) (3) (4) (5) در نظر گرفته شده است.

جدول شماره (3-2)- شاخص های کارایی و اثر بخشی به همراه شماره سوالات مربوط در پرسشنامه

مفهوم ابعاد شاخص ها سوالات مربوطه در

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

4
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته میشود. در ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها ارائه شدهاست که شامل متغیرهایی همچون جنسیت پاسخدهندگان، سن و میزان تحصیلات، نوع شغل و نوع فعالیت گمرکی به تفکیک مشتریان و کارمندان میباشد. در ادامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی نوع توزیع داده ها، آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در هریک از شاخصهای مناظر کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است.
4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده های پژوهش
4-2-1 جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری
بررسی جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان و کارمندان که پرسشنامه را تکمیل کردهاند، چنانچه در جداول 4-1 و4-2 نیز مشخص است، نشان می دهد که 3/13درصد خدمتگیرندگان و 7/31درصد کارمندان زن و 7/86 درصد خدمتگیرندگان و3/68 درصد کارمندان مرد می باشند.
جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
20
3/13
3/13
مرد
130
7/86
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
33
7/31
7/31

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرد
71
3/68
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر جنسیت در نمودارهای 4-1 و 4-2 ارائه شده است.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت

منبع: یافتههای تحقیق
4-2-2 سن افراد حاضر در نمونه آماری
داده های مربوط به سن افراد در چهار گروه طبقهبندی شدهاست. همانگونه که در جداول 3-4و4-4 نمایان است، 7/34 درصد از خدمتگیرندگان(52 نفر) و 7/57 درصد از کارمندان(60نفر) بین 31 تا 40 سال دارند. سایر اطلاعات در جداول 4-3 و4-4 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
0/36
0/36
54
30-20
7/70
7/34
52
40-31
3/91
7/20
31
50-41
0/100
7/8
13
51 به بالا
0/100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارکنان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
2/20
2/20
21
30-20
9/77
7/57
60
40-31
1/98
2/20
21
50-41
0/100
9/1
2
51 به بالا
0/100
104
کل
منبع:یافتههای پژوهش
طبقه بندی سنی از 20 سال شروع شده و به 60 سال ختم میشود. نمودارهای ستونی 4-3 و 4-4 نیز نشان دهنده این مطالب میباشد.
نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن
منبع: یافتههای پژوهش
4-2-3 سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری
میزان تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری در 5 گروه و در قالب مقیاس ترتیبی طبقهبندی شده است. اطلاعات کامل در جدول4-5 و4-6 ارائه شده است.
جدول 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
71
3/47
3/47
فوق دیپلم
32
3/21
7/68
لیسانس
44
3/29
0/98
فوق لیسانس و بالاتر
3
0/2
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
7
7/6
7/6
فوق دیپلم
18
3/17
0/24
لیسانس
69
3/66
4/90
فوق لیسانس و بالاتر
10
6/9
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر سطح تحصیلات در نمودارهای 4-5 و 4-6 ارائه شده است.
نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-4 نوع فعالیت گمرکی و نوع شغل افراد حاضر در نمونه آماری
اطلاعات مربوط به نوع فعالیت گمرکی خدمتگیرندگان و نوع شغل کارمندان به شرح جداول و نمودارهای 4-7و 4-8 میباشد.
جدول 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت گیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع فعالیت
3/29
3/29
44
حق العمل کار
0/40
7/10
16
صاحب کالا
0/42
0/2
3
مدیر عامل
0/100
0/58
87
نماینده
100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع شغل
6/35

 
 
6/35
37
امور فنی وگمرکی
1/47
5/11
12
امور مالی
7/83
5/36
38
امور اداری
0/100
3/16
17
سایر
0/100
104
کل
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی

منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
منبع: یافتههای تحقیق

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده های پژوهش
4-3-1 آزمون نرمال بودن داده ها
جهت بررسی نرمال بودن داده های هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شدهاست که نتایج حاصل به شرح جدول 4-9 میباشد.
جدول 4-9: نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف
پرسشنامهها
تعداد نمونه
مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف
نتیجه توزیع
پرسشنامه اول (منظر مشتریان)
150
961/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر فرایندهای داخلی)
104
566/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر رشد و یادگیری)
104
682/0
نرمال
منبع: یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف در هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از 5/0 بزرگتر است، میتوان نتیجه گرفت که داده های هردو پرسشنامه دارای توزیع نرمال هست و برای آزمون فرضیه تحقیق می توان از آزمون T استفاده کرد. همچنین داده های منظر مالی از مدارک و مستندات سازمان استخراج شده و به صورت کمی موجود میباشد.
4-3-2 تشکیل کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی
پس از تبیین اهداف عملیاتی و شاخصهای مرتبط با هریک از دیدگاه ها، معین کردن هدفگذاریهای مربوط و مقادیر واقعی آنها در سال 1391، کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی مطابق جدول 4-10تشکیل گردید.
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال 1391
مقادیر واقعی
سال 1391
درصد تحقق شاخصها
مالی
صیانت از حقوق دولت و جامعه و وصول درآمدهای قانونی
درآمدهای تحقق یافته از محل حقوق ورودی و عوارضها
2500میلیارد ریال
2561 میلیارد ریال
102٪
درآمدهای تحقق یافته از محل سایر خدمات گمرکی
32 میلیارد
ریال
29 میلیارد
ریال
92٪
کاهش هزینه ها
نسبت هزینه های جاری به درآمدها
032/0
0307/0
96%
نسبت کل هزینه ها به درآمدها
047/0
04/0
85%
مشتریان
افزایش رضایت خدمت گیرندگان
سرعت، دقت و صحت
5
54/3
70٪
پاسخگویی
5
43/3
68٪
ادب و اعتماد
5
40/3
68٪
قابلیت اطمینان
5
43/3
68٪
فرآیندهای داخلی
اصلاح و بهبود فرآیندها
زمان انجام تشریفات واردات
1
42/2
41٪
زمان انجام تشریفات صادرات
1
87/1
53٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت خارجی
1
16/2
46٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت داخلی
1
18/2
45٪
زمان انجام تشریفات سایر رویه ها
1
31/2
43٪
مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط
میزان اطلاع از عملکرد همدیگر
5
42/3
68٪
میزان تبادل مهارتها و نظرات
5
25/3

65٪
ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و مقابله با تخلف
میزان تخلفات اداری
1
01/2
49٪
شفافیت قوانین و رویه ها
5
7/3
74٪
میزان ضابطهمند بودن امور
5
6/3
72٪
جدول4-10: کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال1391
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال 1391
مقادیر واقعی
سال 1391
درصد تحقق شاخصها
فرآیندهای داخلی
تغییر و تحول سازمانی
میزان دوره های آموزشی مرتبط
5
53/3
70٪
میزان گرایش کارکنان به ادامه تحصیل
5
97/3
79٪
پیشگیری و مقابله با قاچاق
تعداد پروندههای قاچاق (فقره)
1000
743
74%
کیفیت رسیدگی به پرونده قاچاق
5
78/3
75٪
رشد و یادگیری
افزایش رضایت کارکنان
حقوق و مزایای شغلی
5
35/2
47٪
ماهیت و شرایط شغل
5
98/2
59٪
فرصت ارتقا و پیشرفت
5
71/2
54٪
سرپرستی و مدیریت
5
59/3
71٪
بهسازی و توسعه منابع انسانی
نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار
50/0
46/0
92%
نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان
90/0
86/0
96%
توسعه فناوری اطلاعات
میزان ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی
5
15/3
63٪
میزان بهرهگیری از فناورهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه
5
24/3
64٪
میزان دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات
5
17/3
62٪
جدول4-10: ادامه
منبع: یافتههای پژوهش
4-3-3 تحلیلهای آماری
در این بخش برای یافتن پاسخ سوال دوم تحقیق، با توجه به مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، تحقق یا عدم تحقق شاخصها برای هریک از مناظر به طور جداگانه آزمون گردیده است.
4-3-3-1 تحلیل آماری منظر مالی
با توجه به اینکه برای شاخصهای مالی مقادیر عددی طبق آمار مشخص بوده لذا برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده و برای تحلیل آماری به بررسی درصد تحقق شاخصها پرداخته شده است. بنابراین ابتدا باید میانگین حداقل و حداکثر امتیاز شاخصها محاسبه شود که با توجه به نتایج حاصل در این منظر، حداقل امتیاز 85، حداکثر امتیاز 102 و میانگین حاصل 5/93میباشد. بر این اساس اماره آزمون به صورت زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
به این ترتیب که اگر میانگین درصد تحقق هر چهار شاخص منظر مالی از 5/93 بیشتر باشد میتوان نتیجه گرفت که این شاخصها تحقق یافتهاند. بر اساس نتایج حاصل از جدول 10-4 میانگین درصد تحقق شاخصهای منظر مالی از نتیجه متوسط چهار شاخص که به ترتیب102، 92، 96 و 85 میباشد عدد 75/93 بهدست میآید که از مقدار 5/93 بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت که شاخصهای مالی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4-3-3-2 تحلیل آماری منظر مشتریان
برای تحلیل آماری شاخصهای این منظر از کارت امتیازی متوازن، میانگین حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 که عدد3 میباشد، ازطیف لیکرت در نظر گرفته برای سوالات پرسشنامه مشتریان محاسبه و معیار قرار داده شده است. پس آماره آزمون به شکل زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
سپس با بهره گرفتن از آزمون T میانگین همه شاخصهای مشتریان محاسبه و در سطح اطمینان 95 درصد، با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونهای تحقق شاخصهای موردنظر بررسی شدهاند که نتایج حاصل به شرح جداول 4-11و 4-12 میباشد.
جدول4-11: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
07587/0
92925/0
4015/3
150
منظر مشتریان
جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
5514/0
2516/0
40148/0
000/0
149
292/5
منظر مشتریان
منبع: یافتههای تحقیق
نتیجه آزمون شامل دو خروجی است. خروجی اول شاخصهای توصیفی متغیر را نشان میدهدکه شامل تعداد پاسخدهندگان، میانگین و انحراف معیار است. خروجی دوم نیز نتایج آزمون میانگین را نشان میدهد. ستون اول از سمت چپ مفهوم، ستون دوم آماره T، ستون سوم درجه آزادی و ستون چهارم نیز معناداری آزمون را نشان میدهد. بر اساس جداول بالا میانگین بدست آمده از آزمون T برابر 40/3 میباشد که از 3 بیشتر است. و نیز سطح معنیداری آزمون میانگین برابر با 000/0 و از 05/0 کمتر است. پس در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت که شاخصهای مشتریان گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4-3-3-3 تحلیل آماری منظر فرآیندهای داخلی
در منظر فرآیندهای داخلی نیز میانگین 3 که نتیجه متوسط حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 تعیین شده در طیف لیکرت است به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شده که بر طبق آن آماره آزمون به صورت زیر میباشد.
آماره آزمون:
سپس با بهره گرفتن از آزمونT به بررسی تحقق شاخصها پرداخته شده که نتایج حاصل در جداول 4-13و 4-14 نشان داده شده است.
جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
06347/0
64726/0
6836/3
104
منظر فرآیندهای داخلی
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
8095/0
5577/0
68359/
0
000/0
103
770/10
منظرفرآیندهای داخلی
منبع: یافتههای تحقیق
جداول بالا نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن 6836/3 میباشد که از 3 بیشتر است و چون مقدار معنیداری برابر با 000/0و کمتر از 05/0 کمتر است پس میتوان گفت در سطح اطمینان 95 درصد شاخصهای فرآیندهای داخلی