پایان نامه رشته مدیریت : روش نمونهگیری

ژانویه 28, 2019 90 0

51-4: اهداف پژوهش61-5: سوالات پژوهش61-6: روش شناسی‌ پژوهش71-7 : قلمرو پژوهش71-7-1: قلمرو موضوعی71-7-2: قلمرو مکانی71-7-3: قلمرو زمانی71-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری71-9: […]

منبع تحقیق درباره پایگاه اقتصادی

ژانویه 28, 2019 90 0

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیگروه آموزشی علوم اجتماعی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی – جامعهشناسی عنوان: بررسی مکانیسم های اجتماعی […]

تحقیق درباره اصلاح الگوی مصرف

ژانویه 28, 2019 90 0

پرسشنامه بهره وری کارایی درصد کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت سوالات1-2-5-6-7-11-12 جلوگیری از برقهای […]

تحقیق درباره واگذاری شرکت ها

ژانویه 28, 2019 90 0

برتر و ممتاز شرکتهای خصوصی یا خصوصی سازی شده را نشان داده، پانزده مطالعه هیچگونه رابطه قابل توجهی را بین ساختار مالکیت و عملکرد نشان […]