تحقیق درباره تحلیل اطلاعات

………………………………13
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………13

 
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..14
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مفهوم خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………….15
2-3- هدف از خصوصی سازی………………………………………………………………………………………………………………20
2-4- روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………21
2-5- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی ………………………………………………………………………………..22
2-6- خصوصی سازی در کشور منتخب ……………………………………………………………………………………………..23
2-7- خصوصی سازی در آلمان …………………………………………………………………………………………………………..24
2-8- خصوصی سازی در انگلستان ……………………………………………………………………………………………………..24
2-9- خصوصی سازی در ترکیه …………………………………………………………………………………………………………..26

2-10- خصوصی سازی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………….27
2-11- خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………29
2-12- موانع خصوصی سازی در ایران ………………………………………………………………………………………………31

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی ………………………………………………..33
2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود …………………………………………………….34
2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری …………………………………………………………34
2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ ………………………………………………35
2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری………………………………………………………………………………….35
2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور …………………………………………………35
2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت ……36
2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی ……………………………………………………36
2-21- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی ………………………………………………………………………….38
2-22- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی ……………………………………………………………………..40
2-23- استراتژی خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………….40
2-24- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب …………………………………………………………………………………….41
2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای ……………………………………………………………………………..41
2-26- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….42

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-26-1- بعد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………42
2-26-2- ابعاد سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………43
2-26-3- ابعاد قانونی و حقوقی ………………………………………………………………………………………………………..44
2-26-4- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) …………………………………………………………………………46
2-26-5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی …………………………………………………………………………………………………..47
2-26-6- ابعاد مدیریتی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………………..48
2-26-7- ابعاد جهانی و بین المللی (جذب سرمایه گذاران خارجی) ……………………………………………..49
2-26-8- ابعاد مجازی ……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-26-9- ابعاد روشی خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………50
2-27- پیشینه مطالعات انجام شده در مورد خصوصی سازی ……………………………………………………………51
2-28- تعریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………56
2-28-1- کارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-28-2- راه های افزایش کارایی ………………………………………………………………………………………………………..57
2-28-3- اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-28-4- در واقع ………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-28-5- عوامل موثر بر اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………….58
2-29- خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم : روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….59
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-3- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-1- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
3-3-2- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….62
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..62
3-6- مقیاس اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….63
3-7- جامعه آماری و تعداد نمونه ………………………………………………………………………………………………………..65
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..66
3-9-روش اجرای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………………………………………………………….66
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
3-11- خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………68
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-2- ویژگیهای جامعه آماری مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ………………………… 70
4- 3- 1- آزمون سوال اصلی اول …………………………………………………………………………………………………….. 71
4- 3- 1-1- آزمون سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………… 71
4- 3- 1-2- آزمون سوال فرعی (2) ………………………………………………………………………………………………… 72
4- 3- 2- آزمون سوال اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………….. 73
4- 3-3- آزمون سوال اصلی سوم ……………………………………………………………………………………………………… 76
4-3-4- سوال اصلی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-3-4-1- سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-3-4-2- سوال فرعی(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 79
4-3-4-3- سوال فرعی(3) ………………………………………………………………………………………………………………… 80
4-4- خلاصه فصل چهار ……………………………………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………..
………………………………..82
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
5- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83
5- 2- خلاصه یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..83
5- 3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………..84
5-3-1- نتایج سوال اصلی اول ……………………………………………………………………………………………………………84
5-3-2-

Related articles

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : برنامه سوم توسعه

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت             لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از 45 درصد در سال 2002 به 2/8 درصد در سال 2005 رسیده و GDP از […]

Learn More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان یادگیرنده

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت می کنند و به هم کمک می کنند به تخصصات یکدیگر اعتماد دارند و همواره بهترین راه و روش برای رسیدن به هدف را تعاملات گروهی می دانند، همواره افراد در این شرکت ها نباید به تنهایی در برابر مشکلات واکنش نشان دهند و در واقع […]

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : تحلیل اطلاعات

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت            ………………………………13فهرست مطالبعنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحهخلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………13فصل دوم : ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..142-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152-2- مفهوم خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………….152-3- هدف از خصوصی سازی………………………………………………………………………………………………………………202-4- روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………212-5- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی ………………………………………………………………………………..222-6- خصوصی سازی در کشور منتخب ……………………………………………………………………………………………..232-7- خصوصی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید