تحقیق درباره تحلیل اطلاعات

Abstract web background.

………………………………13
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………13

 
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..14
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مفهوم خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………….15
2-3- هدف از خصوصی سازی………………………………………………………………………………………………………………20
2-4- روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………………21
2-5- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی ………………………………………………………………………………..22
2-6- خصوصی سازی در کشور منتخب ……………………………………………………………………………………………..23
2-7- خصوصی سازی در آلمان …………………………………………………………………………………………………………..24
2-8- خصوصی سازی در انگلستان ……………………………………………………………………………………………………..24
2-9- خصوصی سازی در ترکیه …………………………………………………………………………………………………………..26

2-10- خصوصی سازی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………….27
2-11- خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………29
2-12- موانع خصوصی سازی در ایران ………………………………………………………………………………………………31

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی ………………………………………………..33
2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود …………………………………………………….34
2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری …………………………………………………………34
2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ ………………………………………………35
2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری………………………………………………………………………………….35
2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور …………………………………………………35
2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت ……36
2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی ……………………………………………………36
2-21- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی ………………………………………………………………………….38
2-22- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی ……………………………………………………………………..40
2-23- استراتژی خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………….40
2-24- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب …………………………………………………………………………………….41
2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای ……………………………………………………………………………..41
2-26- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….42

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-26-1- بعد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………42
2-26-2- ابعاد سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………43
2-26-3- ابعاد قانونی و حقوقی ………………………………………………………………………………………………………..44
2-26-4- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) …………………………………………………………………………46
2-26-5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی …………………………………………………………………………………………………..47
2-26-6- ابعاد مدیریتی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………………..48
2-26-7- ابعاد جهانی و بین المللی (جذب سرمایه گذاران خارجی) ……………………………………………..49
2-26-8- ابعاد مجازی ……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-26-9- ابعاد روشی خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………50
2-27- پیشینه مطالعات انجام شده در مورد خصوصی سازی ……………………………………………………………51
2-28- تعریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………56
2-28-1- کارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-28-2- راه های افزایش کارایی ………………………………………………………………………………………………………..57
2-28-3- اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-28-4- در واقع ………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-28-5- عوامل موثر بر اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………….58
2-29- خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم : روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….59
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-3- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-1- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
3-3-2- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….62
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..62
3-6- مقیاس اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….63
3-7- جامعه آماری و تعداد نمونه ………………………………………………………………………………………………………..65
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..66
3-9-روش اجرای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………………………………………………………….66
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
3-11- خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………68
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-2- ویژگیهای جامعه آماری مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ………………………… 70
4- 3- 1- آزمون سوال اصلی اول …………………………………………………………………………………………………….. 71
4- 3- 1-1- آزمون سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………… 71
4- 3- 1-2- آزمون سوال فرعی (2) ………………………………………………………………………………………………… 72
4- 3- 2- آزمون سوال اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………….. 73
4- 3-3- آزمون سوال اصلی سوم ……………………………………………………………………………………………………… 76
4-3-4- سوال اصلی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-3-4-1- سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-3-4-2- سوال فرعی(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 79
4-3-4-3- سوال فرعی(3) ………………………………………………………………………………………………………………… 80
4-4- خلاصه فصل چهار ……………………………………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………..
..
………………………………82
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
5- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83
5- 2- خلاصه یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..83
5- 3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………..84
5-3-1- نتایج سوال اصلی اول ……………………………………………………………………………………………………………84
5-3-2-