فايل دانشگاهی – تاثیر دوره های نوری و جیره های جلبکی بر رشد، تولید، هم …

اکتبر 20, 2020 مدیر سایت 0

خطا ۲۰ ۸۹/۱۳۸۸۸ ۴۴/۶۹۴ کل ۲۳ ۲۲/۲۶۸۴۷۲ ×: معنیداری اختلاف در سطح ۰۵/۰، (۰۵/۰>P)، ns: فاقد اختلاف معنیدار (۰۵/۰<p).الفبتیمارهای آزمایشیتیمارهای آزمایشیجتیمارهای آزمایشیشکل۴-۸: تراکم جمعیت، رشد […]

تاثیر دوره های نوری و جیره های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری …

اکتبر 20, 2020 مدیر سایت 0

۲-۴-۱- ریختشناسی Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با یک پوسته سخت کروی که کاراپاس نامیدهمیشود، پوشیدهشدهاست. بالسر[۱۰] و همکاران (۱۹۸۴) بیان کردند که C. quadrangula با ویژگیهایی از قبیل نداشتن روستروم، خار دمی[۱۱] و […]