منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض، امر مختوم کیفری

نوامبر 28, 2018 admin2 0

…………………………………………………………………………….. ۶۴ ۲-۱۳-۱- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴ ۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. ۷۴ الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… ۷۴ ب) محدوده […]