پایان نامه با کلید واژه های سینوپتیک، پاسکال، بالای، هکتو

Abstract fractal futuristic alien landscape or intergalactic highway

3-3- محدوده مورد مطالعه 18
3-4- روش کار 20
3-4-1-روش مقایسه ای 20
3-4-2-روش مطالعه فیزیکی 20
3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک 20
3-4-4-مراحل انجام کار 22
3-4-4-1-مرحله اول 22
3-4-4-2- مرحله دوم 22
3-4-4-3- مرحله سوم 22
3-4-4-4- مرحله چهارم 22
3-4-4-5-مرحله پنجم 23
3-4-4-6- مرحله ششم 23
3-4-4-7-مرحله هفتم 23
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت 25
4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی 52
4-3.ایستگاه آستارا 71
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان 94
4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت 115
4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در آستارا 117
4-7 تفسیر کلیه گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل
شده 118
4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده 121
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.بحث 126
5-2.نتیجه گیری 126
5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها 127
5-3.آزمون فرضیات 128
5-4.پیشنهادات 128
منابع و ماخذ 129

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1.مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه در تحلیلهای روزانه 18
جدول شماره 4-1- فراوانی تکرار وقوع بارش بالای میلیمتر 100 در ماه 25
جدول شماره4-2-میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد از سال1371 تا 1391 26
جدول شماره 4-3- بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه 27
جدول شماره 4-4. فروانی وقوع سیل در ایستگاه رشت 28
جدول شماره 4-5. وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای ایستگاه
رشت 28
جدول شماره 4-6.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه 53
جدول شماره 4-7.میزان وقوع بارشهای بالای میلیمتر 100 در هرماه به درصد 53
جدول شماره 4-8. بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه 54
جدول شماره 4-9. فروانی وقوع سیل در ایستگاه انزلی 55
جدول شماره 4-10.وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای
ایستگاه انزلی 56
جدول شماره 4-11. بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه
جدول شماره 4-11.فراوانی بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه طی دوره 20ساله 73
جدول شماره 4-12.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد 73
جدول شماره 4-13. فروانی وقوع سیل در ایستگاه آستارا 74
جدول شماره 4-14. وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای
ایستگاه آستارا 75
جدول شماره 4-15.فراوانی تکرار وقوع بارش بالای 100 میلیمتر در ماه 95
جدول شماره 4-16.سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان 96
جدول شماره 4-17. بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در
ایستگاه رشت 116
جدول شماره 4-18. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در
ایستگاه آستارا 117
جدول شماره 4-19- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلیمتر روزانه منجر به سیل 119
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-20- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلی متر روزانه موجود در
سازمان هواشناسی 122
جدول شماره 5-1 تعداد و درصد ایجاد بارش هریک از الگوها در محدوده گیلان 127

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1. بارندگی سطح شهر رشت از سال 1371 تا 1391 25
نمودار شماره 4-2. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد 26
نمودار شماره 4-3. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه 27
نمودار شماره 4-4. بارندگی روزانه ایستگاه بندر انزلی از سال 1371 تا 1391 52
نمودار شماره 4-5. بارندگی ماهانه شهرانزلی به درصد 53
نمودار شماره 4-6. بارش های بالای 100 میلیمتر روزانه انزلی 55
نمودار شماره 4-7. بارندگی روزانه شهر آستارا از سال 1371 تا 1391 71
نمودار شماره 4-8. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه آستارا 72
نمودار شماره 4-9. درصد ماهانه بارش در ایستگاه آستارا 74
نمودار شماره 4-10. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد 95
نمودار شماره 4-11 . بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در
ایستگاه رشت 116
نمودار شماره 4-12. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در
ایستگاه آستارا 118
نمودار شماره 4-13. سیل ایستگاه رشت 120
نمودار شماره 4-14. سیل ایستگاه انزلی 120
نمودار شماره 4-15. آستارا بارندگی سیل 3/7/2006 120
نمودار شماره 4-16. نمودار مقایسه ای گراف سیل ها 121
نمودار شماره 4-17. نمودار بارندگی شدید ایستگاه رشت 123
نمودار شماره 4-18. نمودار بارندگیهای شدید ایستگاه انزلی 123
نمودار شماره 4-19. نمودار بارندگی شدید ایستگاه آستارا 123
نمودار شماره 4-20. نمودار مقایسه ای بارندگیهای شدید 124

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 3-1.موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه 19
شکل شماره 4-1 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 14/9/1992 قبل از بارش 29
شکل شماره 4-2 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 14/9/1992قبل از با
ر
ش 29
شکل شماره 4-3 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 15/9/1992 روز بارش میزان بارش
3/100میلی متر 30
شکل شماره 4-4 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 15/9/1992 روز بارش 31
شکل شماره 4-5 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 16/9/1992 روزبعد از بارش 31
شکل شماره 4-6 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 16/9/1992 روزبعد از
بارش 32
شکل شماره 4-7 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/8/2001 روز قبل ازبارش 33
شکل شماره 4-8 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 30/8/2001 روز قبل از
بارش 33
شکل شماره 4-9 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 31/8/2001 روز بارش 34
شکل شماره 4-10 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 31/8/2001 روز بارش 35
شکل شماره 4-11 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/9/2001 روز بعد از بارش 35
شکل شماره 4-12 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1/9/2001 روز بعد از
بارش 36
شکل شماره 4-13 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش 37
شکل شماره 4-14 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از
بارش 37
شکل شماره 4-15 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1 /10/2001 روز بارش 38
شکل شماره 4-16 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1 /10/2001 روز بارش 39
شکل شماره 4-17 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2 /10/2001 روز بعد از بارش 39
شکل شماره 4-18 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2 /10/2001 روز بعداز
بارش 40
شکل شماره 4-19 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7/11/2005 روز قبل از بارش 41
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-20 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2005 روز قبل از
بارش 41
شکل شماره 4-21 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/11/2005 روز بارش 42
شکل شماره 4-22 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2005 روز بارش 42
شکل شماره 4-23 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/11/2005 روزبعد از بارش 43
شکل شماره 4-24 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9/11/2005 روزبعد از
بارش 44
شکل شماره 4-25 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2011روزقبل از بارش 44
شکل شماره 4-26 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 24 /9/2011روزقبل از
بارش 45
شکل شماره 4-27 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25 /9/2011روز بارش 46
شکل شماره 4-28 نقشه سینوپتیک سطح500 هکتو پاسکال مورخ 25 /9/2011روز بارش 46
شکل شماره 4-29 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 26 /9/2011روزبعد از بارش 47
شکل شماره 4-30 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26 /9/2011روزبعد از
بارش 48
شکل شماره 4-31 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 22 /9/2012 روز قبل از بارش 48
شکل شماره 4-32 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 22 /9/2012 روز قبل از
بارش 49
شکل شماره 4-33 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23 /9/2012 روز بارش 50
شکل شماره 4-34 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 23 /9/2012 روز بارش 50
شکل شماره 4-35 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2012 روز بعد از بارش 51
شکل شماره 4-36 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24 /9/2012 روز بعداز
بارش 51
شکل شماره 4-37 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش 56
شکل شماره 4-38 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/98روز قبل از
بارش 57
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-39 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8 /10/98روز بارش 57
شکل شماره 4-40 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 8 /10/98روز بارش 58
شکل شماره 4-41 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9 /10/98روز بعداز بارش 58
شکل شماره 4-42 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9 /10/98روز بعد از
بارش 59
شکل شماره 4-43 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش 60
شکل شماره 4-44 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از
بارش 60
شکل شماره 4-45 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/10/2001روز بارش 61
شکل شماره 4-46 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 1/10/2001روز بارش 61
شکل شماره 4-47 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش 62
شکل شماره 4-48 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/10/2001روز بعداز
بارش 63
شکل شماره 4-49 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش 63
شکل شماره 4-50 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 2/11/2004روزقبل از
بارش 64
شکل شماره 4-51 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 3/11/2004روز بارش 65
شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 3/11/2004روز بارش 65
شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 4/11/2004روزبعداز بارش 66
شکل شماره 4-53 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 4/11/2004روزبعداز
بارش 66
شکل شماره 4-54 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/10/2011روزقبل از بارش 67
شکل شماره 4-55 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/10/2011روزقبل از
بارش 67
شکل شماره 4-56 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 26/10/2011روز بارش 68
شکل شماره 4-57 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26/10/2011روز بارش 69
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-58 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 27/10/2011روزبعد از بارش 69
شکل شماره 4-59 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 27/10/2011روزبعد از
بارش 70
شکل شماره 4-60 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7 /10/1998 روزقبل از بارش 75
شکل شماره 4-61 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/1998 روزقبل از
بارش 76
شکل شماره 4-62 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8 /10/1
998 روز بارش 76
شکل شماره 4-63 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8 /10/1998 روز بارش 77
شکل شماره 4-64 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9 /10/1998 روزبعد از بارش 78
شکل شماره 4-65 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9 /10/1998 روزبعد از
بارش 78
شکل شماره 4-66 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 11/7/99 روزقبل از بارش 79
شکل شماره 4-67 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 11/7/99 روزقبل از
بارش 80
شکل شماره 4-68 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 12/7/99 روز بارش 80
شکل شماره 4-69 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 12/7/99 روز بارش 81
شکل شماره 4-70 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 13/7/99 روز بعد از بارش 82
شکل شماره 4-71 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 13/7/99 روز بعد از
بارش 82
شکل شماره 4-72 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23/9/200 روز قبل از بارش 83
شکل شماره 4-73 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/200 روز قبل از
بارش 83
شکل شماره 4-74 نقشه ینوپتیک سطح زمین مورخ 24/9/200 روز بارش 84
شکل شماره 4-75 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/200 روز بارش 85
شکل شماره 4-76 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/9/2000 روز بعداز بارش 85

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 4-77 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2000 روز بعد از
بارش 86
شکل شماره 4-78 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/5/2002 روزقبل از بارش 87
شکل شماره 4-79 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/5/2002 روزقبل از
بارش 87
شکل شماره 4-80 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/5/2002 روز بارش 88
شکل شماره 4-81 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/5/2002 روز بارش 89
شکل شماره 4-82 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 10/5/2002 روزبعد از بارش 89
شکل شماره 4-83 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 10/5/2002 روزبعد از
بارش 90
شکل شماره 4-84 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/7/2006 روزقبل از بارش 90
شکل شماره 4-85 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/7/2006 روزقبل از
بارش 91
شکل شماره 4-86 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 3/7/2006 روز بارش 92
شکل شماره 4-87 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*