کیفیت ادراک شده

خرید سبز آنها نیز تأثیرگذار است. همچنین، آنها به تأثیرمستقیم نگرانیهای زیست محیطی بر رفتار خرید سبز پی بردند.

12
تارکیانن و ساندویست
2005
در پژوهش خود به بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خرید غذاهای ارگانیک پرداختند. مدل ارائه شده توسط آنها، تأثیر هنجارهای ذهنی، نگرش، اهمیت قیمت، در دسترس بودن و نگرانی نسبت به سلامتی را بر قصد خرید غذاهای ارگانیک میسنجد. نتایج پژوهش نشان میدهند که مدل ارائه شده توسط آنها، قصد خرید غذاهای ارگانیک را بهتر از مدل اصلی TPB پیش گویی میکند.
13
ایزاک چی و همکارش
2005
در پژوهش خود به شناسایی عوامل کلیدی و تعدیل گر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات دوستدار محیط زیست پرداختند. نتایج حاکی از آنند که سه عامل دانش زیست محیطی، تأثیر میان فردی و ارزش گرایی، همبستگی محکمی با نگرش نسبت به محصولات زیست محیطی دارد و نیاز به محصول نیز نقش تعدیل گرانهای میان این نگرشها و تمایل به خرید محصولات دوستدار محیط زیست دارد.
14
رابینسون و اسمیت
2002
در پژوهش خود به بررسی میزان حمایت مصرف کننده از محصولات غذایی زیست محیطی پرداختند. در این پژوهش، عوامل جمعیت شناختی، اعتقادات، نگرشها، هنجارهای ذهنی، هویت شخصی و کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان پیشگویی کنندههای قصد خرید مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آنند که، مصرفکنندگان از غذاهایی که بصورت پایدار و زیست محیطی تولید شدهاند حمایت میکنند اما نسبت به توانایی خود جهت خرید آنها مطمئن نیستند. پیشگویی کنندههای مستقل قصد خرید این نوع محصولات شامل نگرشها، اعتقادات، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، رفتار خرید پیشین و وضعیت تأهل میباشد. همچنین، اعتقادات، نگرشها و سطح اطمینان نیز میتوانند بر قصد خرید این محصولات تأثیر بگذارند.
15
محمدیان و ختایی
1390
در پژوهش خود به بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد، رابطهی نگرشهای زیست محیطی،هنجارهای فردی،اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) باابعاد رفتاری مصرف کننده سبز قابل تأیید میباشد؛ولی شواهدی مبنیبر رابطه مستقیم قویتری میان نگرشهای زیستم حیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالانسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافتن شده است.
16
موجودی
1389
در پژوهش خود به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز و اولویت بندی این عوامل پرداخت. نتایج نشان میدهد که میزان خطر ادراک شده مشکلات زیست محیطی بیشترین تأثیر و داشتن نگرش زیست محیطی کمترین تأثیر را بر رفتار خرید سبز دارد.
17
حسین زاده
1391
در پژوهش خود به بررسی رفتارمصرفکنندگان در مورد کالاهای سبز پرداخت. نتایج نشان میدهند که بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی سبز،بین تجربه قبلی مصرفکنندگان با کیفیت ادراک شده کالاهای سبز، و همچنین بین کیفیت ادراک شده کالاهای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد. اما تبلیغات شفاهی با کیفیت ادراک شده همبستگی معناداری ندارد.
18
رنجبر
1389
در پژوهش خود به شناخت ارزشهای محیطی و سبک زندگی به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار اکولوژیک مصرف کننده پرداخت. نتایج نشان میدهند که متغیرهای مربوط به سبک زندگی افراد تأثیری در رفتار اکولوژیک افراد ندارد اما توجه به ارزشهای محیطی در رفتار اکولوژیک آنها تأثیر دارد.
جدول 2-6 : پیشینه پژوهش
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
از ابتدای پیدایش بشر، ذهن انسان همواره با سوالات و مسائلی درگیر بوده است. پاسخگویی به این سوالات از یک طرف به منظور بقای حیات انسان و از طرف دیگر به منظور ارضای حس کنجکاوی از اهمیت ویژهای برخوردار است. انسان برای رسیدن به پاسخها و شناختپدیده های پیرامون خود از روشهای مختلفی استفاده میکند. یکی از این روشها که نسبتاً تکمیلتر از سایر روشها میباشد؛ روش علمی است (نایبپور، بریری، 1387،11). هر تحقیق، فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش میکند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای عمل راهکاری بیابد (خاکی، 1387، 155). برای تحقیق علمی به عنوان فرآیندی که در نهایت به نظریهپردازی و اطلاعات سازی خاتمه مییابد از منظرهای گوناگون تعاریف متعددی مطرح شده است که در اینجا به یک نمونه از آنها اشاره میشود:
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر به صورت فردی یا گروهی صورت میگیرد:

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی (تحقیق بنیادی)

توصیف، یک شرایط یا نگرش عدهای از افراد (تحقیق پیمایشی، همبستگی…)
جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مسله و مشکل واقعی (تحقیق کاربردی…)(خاکی، 1387 ، 87-88)
بطور کلی، هدف تحقیق پاسخ دادن به پرسش آغازی است. بدین منظور، محقق فرضیههایی تدوین میکند و به مشاهداتی کهفرضیه ها ایجاب میکنند مبادرت میکند (کیوی، کامپنهود، 1375، 209).
3-2- انواع پژوهش
روشهای پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار میروند. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (حیدری و دلاور، 1385، 168-169). تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی میتوان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم میکند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی میتوان گفت مفیدترین طرح طبقهبندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندیها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی، 1387، 93). روشهای تحقیق را میتوان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد (نایب پور و بریری، 1387، 12).
الف) دستهبندی بر اساس هدف
با توجه به اینکه هر پژوهش با یک مسئله و هدف خاص آغاز میشود، لذا برپایهی ماهیتمسئله های مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال میکند، میتوان تحقیقات را طبقهبندی کرد و انواع آنها را از یکدیگر بازشناسی کرد. در این نوع طبقهبندی بر “میزان کاربرد مستقیم یافتهها و درجه تعمیمپذیری آنها به شرایط مشابه دیگر” تأکید میشود (خاکی، 1387، 93- 94). تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به تحقیقات: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه، ارزیابی و عملی تقسیم میشوند (سرمد و همکاران، 1385، 79).
این پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. تحقیق کاربردی یا عملی بر اساس نیاز عملی جامعه به منظور حل مسائل و دشواریهای اجتماعی انجام میگیرد (کامران و نیک خلق، 1386، 47). هدف این تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است (نایب پور، بریری، 1387، 12). به بیان دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند (سرمد و همکاران، 1385، 79). تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، 1387، 94).
ب) دستهبندی بر اساس نحوه گردآوری دادهها
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان میدهند که به سادگی قابل تشخیص است و شاملرویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع آوری اطلاعات و نتیجهگیریاند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین میشوند. هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند (خاکی، 1387، 3-102).
این پژوهش ازنظر روش، پژوهشی توصیفی، همبستگی و پیمایشی به شمارمیرود.
3-2-1- تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یاپدیده های مورد بررسی است(سرمد و همکاران، 1385، 81). تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. این نوع تحقیق شامل جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه میشود.یک مطالعهی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش میکند (خاکی، 1387، 104). بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را میتوان در زمرهی تحقیقات توصیفی به شمار آورد (سرمد و همکاران، 1385، 82).
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی
بررسی همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی موردی
تحقیق پس رویدادی (علی- مقایسه ای) (نایب پور، بریری، 1387، 13).
3-2-2- تحقیق پیمایشی
پیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است (خاکی، 1387، 108). این نوع پژوهش یکی از پرمصرفترین نوع پژوهشها درحوزه های “رفتاری” و “اجتماعی” است و دارای دامنهی وسیعی از مطالعات پژوهشی است (حیدری و دلاور، 1385، 171). عمدتاً برای بررسی توزیع و ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی بهکار میرود. تحقیق پیمایشی را برحسب حجم جامعهی مورد مطالعه میتوان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد (سرمد و همکاران، 1385، 82).
3-2-3- تحقیق همبستگی
در این گونه تحقیقات هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور میرود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستندارزیابی میکند. نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمیکند بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف میکند (خاکی، 1387، 121-2).
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه عبارت است از گروه یا طبقهای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یاپدیده ها که حاقل در یک ویژگی مشترک باشند(حیدری و دلاور، 1385، 143). معمولاً در هر پژوهش، جامعهی مورد بررسی یک جامعهی آماری است که پژوهشگر مایل است دربارهی صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران، 1385، 178).
با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی رفتار مصرف کنندگان و قصد خرید آنها میپردازد، جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر اردبیل میباشد که بهفروشگاه های شهروند و پرو
ما مراجعه میکنند.
نمونه عبارت است از مجموعه مشاهدات ما از جمعیت یا جهان مورد مطالعه. جمعیت یا جهان، مجموعه کل موردهایی است که پژوهشگر مایل است در مورد آنها مطالعه و نتیجهگیری کند (ونوس و همکاران، 1388، 176). بطور کلی نمونه قسمتی از جامعه است که معرف آن باشد. زیرا پژوهشگر باید یافتههای پژوهش را به آن تعمیم دهد (نایب پور، بریری، 1387، 51).
نمونه برداری به این دلیل انجام میشود که نمونه را میتوان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری

این نوشته را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد با موضوعوفاداری مشتری

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*