کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) چیست؟

Arrows. Opposing concept

تعریف کمپین در کلمه به معنی مقابله، کارزار و هماورد هست. کمپین شامل مجموعه فعالیت های هدفمندیه که قبلاً مهندسی شده و با دقت اجرا و پیگیری می شه.

کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت های طراحی شده و سازمان دهی شده که با فرستادن پیام های مشخص و متوالی و تکرارپذیر واسه مخاطبان هدف گیری شده از راه وسایل رابطه جمعی و رسانه های تأثیرگذار، در ایده، قضاوت و نگاه مخاطبان نسبت به یه کالا، خدمت، عقیده، ایده سیاسی و اجتماعی، بنگاه و موسسه، ایجاد تغییر کرده و به دنبال اون عکس العمل های مورد انتظار به وجود میاد.

کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) مجموعه ای از برنامه های جداگونه، اما هماهنگ تبلیغاتی، رسانه ای، پیشبردی و روابط عمومی در مورد یه کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی در رسانه های جور واجور صوتی، تصویری، چاپی و محیطیه که با یه محتوا و مضمون مشترک، اما پیام های جور واجور و جورواجور تو یه دوره وقتی مشخص و با بودجه ای مشخص واسه رسیدن به هدف های کمی و کیفی مشخص طراحی و اجرا می شه.

اقتصادی

در فرهنگ تخصصی تبلیغات دو معنی زیر در کنار کمپین تبلیغاتی اشاره می شه؛

 • برنامه کمپین تبلیغاتی (Campaign Plan): طرح اولیه یا پیش نویسی که مراحل طراحی و اجرای یه برنامه تموم عیار ارتباطات بازاریابی است که توضیح وظایف و اقدامات رو در هر مرحله از برنامه پیشرفت فروش یه محصول مشخص می کنه.
 • مضمون کمپین تبلیغاتی (Campaign Theme): مضمون کمپین مهم ترین ایده فروشه که نقش اصلی رو در استدلالات ایجاد کمپین ارتباطات بازاریابی اجرا می کنه.

چیزای مهم طراحی برنامه کمپین تبلیغاتی

در این مقاله می خوایم به بیان موردی چیزای مهم و نیازمندی ها در برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی بپردازیم، البته نه ازنظر آژانس تبلیغاتی بلکه ازنظر کارفرما (شما و شرکت شما). با هورموند همراه شید؛

 • آشنایی با مفاهیم بازاریابی، فروش، تبلیغات و روابط عمومی
 • فرق کمپین بازاریابی با تبلیغاتی و رسانه ای
 • طرح کلی یه برنامه هماهنگ و هدایت شده تبلیغاتی
 • مطالعه وضعیت فعلی و جفت و جور گزارش شناخت محصول، مشتریان، رقبا، عوامل پخش و شرایط محیطی
 • تعیین اهداف کوتاه مدت، بلندمدت و کمی کردن اون ها
 • روش های طراحی روش هدف دار و راه های رسیدن به اهداف
 • روش هدف دار های خلاق (رسیدن به ایده ها، خلق شعار و پیام، انتخاب جاذبه و فوت وفن، تولید طرح های مطبوعاتی، سناریو واسه تیزرها و…)
 • تعیین رسانه های اصلی و فرعی (ابعاد، اندازه، تعداد، زمان، تکرار، تیراژ و…)
 • زمان بندی اجرای فعالیت ها
 • تخمین بودجه موثر
 • جفت و جور جدول پایانی بودجه کمپین
 • آزمودن برنامه ها قبل از پخش (Preset)
 • اجرای برنامه ها
 • محاسبه مفید برنامه ها بعد از اجرا (Post test)
 • تکرار کمپین در صورت موفقیت
 • چک لیست آزمایش آژانس تبلیغاتی به وسیله مشتری

منبع: هورموند