پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:انواع جرایم ثبتی

Digital art of the city and people.

انواع جرایم ثبتی

قانون گذار ایران برای جرایم ثبتی انواع و مصادیق مختلفی را مشخص کرده است که این جرایم بدین شرح است:

1. جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ها داده شده است و در مادة قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به مادة قانونی یا عنوان مجرمانة دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.[1]

ـ معاملة معارض[2]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانة اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط ادارة ثبت محل[3]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض[4]

2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ها صادق است، اما مجازات آ نها در مادة قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی[5]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک[6]

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”[7]

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانونگذار مجازات آنها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی[8]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین[9]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط[10]

ـ متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک دیگری و تقاضای ثبت آن[11]

ـ امتناع از رد حق به صاحب آن و عدم تصدیق حق وی در معاملات با حق استرداد[12]

ـ عدم انعکاس حقوق اشخاص نسبت به املاک و اسناد از بین رفته در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه در تقاضای شخص متقاضی در یافت سند.[13]

[1] قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310، مادة 45

[2] قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحی 1312، مادة 17

[3] قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مادة 26

[4] قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، مادة 6

[5] قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مادة 100

[6] همان، ماده 103

[7] همان، ماده 28

[8] همان، مواد 105 و 106

[9] همان، ماده 107

[10] همان، ماده 108

[11] همان، ماده 109

[12] همان ، ماده 116

[13] قانون نحوة صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 1370، ماده 15

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی