پایان نامه نوآوری محصول:طبقه بندی انواع دانش

طبقه بندی انواع دانش
یکی از اولین تقسیم بندیها در مورد دانش در سال 1948 ارائه شد دانش را به دو دسته دانش ضمنی و دانش آشکار تقسیم بندی نمود دانش صریح یا دانش آشکار دانشی است که قابلیت کد گذاری دارد و می توان آن را به صورت مکتوب و مستند بیان نمود . دانش صریح را می توان به شکل کلمات و اعداد و نیز به شکل خصوصیات کالا ، دستورالعمل ها و قواعد کار تبدیل کرد . اما دانش ضمنی دانش شخصی است که به سختی می توان آن را مستند و کد گذاری نمود . به همین دلیل انتقال بسیار مشکل است . این نوع از دانش بیشتر ناشی از تجارب و مهارت های کارکنان است ( شریف زاده ، مولایی ، 1387 ).
انواع متعدد دانش به شرح زیر تقسیم کرده اند :
دانش عمومی : دانشی است که به صورت سازگاری متقابل ، درنهاد اجتماعی مشخص شده است .
دانش فردی : دانشی است که متعلق به فردی واحد می باشد و با دیگران تسهیم نشده است .
دانش درونی : دانشی است که فقط درون نهاد اجتماعی مشخص قابل دسترس می باشد .
دانش برونی : دانشی است که فقط خارج از نهاد اجتماعی مشخص قابل دسترس می باشد .
ابطحی به نقل رنه جورنا در مقاله ای با عنوان « انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی » سه نوع دانش را نام می برد

  • دانش نهان : که قابل مشاهده نبوده و درتجارب ، فرهنگ و ارزشهای یک فرد یا سازمان نهفته است .
  • دانش صریح : آشکار و کد گذاری شده است .
  • دانش نظری و تئوریکی : دانشی که از تخصص های عمیق افراد سرچشمه می گیرد و ویژگیهای این نوع از دانش بیش تر شبیه به دانش نهفته است ( ابطحی ، صلواتی ، 1385 ).

استراتژی رو به پیشتازی در بین رقبا استفاده پیشروانه از دانش موجود و ایجاد سریع تر دانش از رقبایشان تمایل دارند . استراتژی پویا در سازمان های ارتباط محور که دانش را بهره برداری می کنند ، ضمن اینکه مفاهیم جدید را استخراج و کشف می کنند ، بکار می رود ومناسب است ( اعرابی ، موسوی ، 1388 ).
 
2-1-5) نظریه  ها وفرایند های مدیریت دانش
تاکنون بسیاری از نویسندگان مدلهایی را در فرایند مدیریت دانش ارائه کرده اند (حدود 30 مدل) ،که برخی از آنها عبارتند:از مدل هیسگ[1](2000) ،مدل مارک ومک الروی[2] (2002) ، مدل بک من[3] (1999) ، مدل هفت c، APQC[4](1996) ، مدل ‌‌» بکووتیز» و«  ویلیامز »[5] (1999) ، مدل « نوناکا » و « تاکوچی »[6] (1995) ،مدل « پروبست» ، « روب » و« مهاردت »[7] (2002) (زاهدی ونجاری،1387،صص8-7 ).اکثر این مدلها ،فرض می شود که مرحله ها و فعالیتها اغلب همزمان ، گاهی اوقات پی در پی و بندرت در یک ترتیب خطی هستند (مینویی و همکاران ،1389،صص 50-52).
[1] .hieks
[2] .marc & mecelroie
[3] .beckman
[4]. america productivity  &  quality center
[5] . bikowitz & williams
[6]. nonaka & takeuchi
[7]. probst & paub & romhardt
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان