پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:مهارت شنود مؤثر

Businessman choosing destination.

اهميت مهارت شنود مؤثر

گوش دادن و كاربرد مهارت خوب گوش فرا دادن، ارتباط مهم و مستقيمي با زندگي روزمره و زندگي كاري ما دارد. در واقع هر روز از لحظه بيداري تا آخرين لحظه اي كه به خواب مي رويم، به طور متوالي اطلاعات و پيام هاي محيط و افراد انساني ديگر را از طريق گوش دادن به درون ذهن خود منتقل و به آن ها پاسخ مي دهيم. به ويژه در زندگي كاري، هنر خوب گوش دادن، كيفيت ارتباطات ما با همكاران و ساير افراد سازماني را بالا برده و مديران را قادر مي سازد كه محبت، همكاري، همدلي و همفكري كاركنان را جلب نموده و موجب گرمي و همدلي بين كاركنان شده و از تنش ها و سوء تفاهمات ارتباطات آنان كاسته و در نهايت باعث مي شود كه مديران بتوانند در دل كاركنان نفوذ كرده و احساس مسئوليت و تعهد كاري آنان را افزايش دهند و بهتر و مؤثرتر به اهداف فردي و سازماني نائل گردند. بنابراين مهارت هاي ارتباطي مي تواند به عنوان يكي از عوامل و ابزارهاي مهم براي بهبود كيفيت زندگـي كـاري ( 1 QWL) در سازمان به كار گرفته شود (آلن و بلكبرن 2، 1989).

خلاصه بحث ارتباطات: انسان موجودي اجتماعي است و اجتماع نيز شبكه اي در هم تنيده از روابط. بنياد جامعه زماني برپا خواهد بود كه بين عناصر و عوامل گوناگون، ارتباط خاصي پديدار گردد. ارتباطات گره اي است كه افراد، سازمان ها و گروه ها را به هم پيوند مي دهد. ارتباطات مؤثر پيش فرض اساسي نيل به اهداف سازمان محسوب مي شود و ارتباطات ضعيف علل بروز بسياري از مشكلات در سازمان ها است.

ارتباطات عبارت است از جابجا شدن اطلاعات از فرستنده به گيرنده به گونه اي كه اين اطلاعات به وسيله هر دو، فرستنده و گيرنده، درك و فهم مي شود. فرآيند ارتباطات با فرستنده كه انديشه اي را سامان داده و به صورت شفاهي، نوشته و يا به گونه اي بصري به گيرنده مي فرستد آغـــاز مي شود. گيرنده، پيام را دريافت مي كند و پس از بازگشايي آن (كشف پيام) به منظور و مقصود ارتباط، پي مي برد.

اين پيام، به جاي خود ممكن است به دگرگوني يا اقدام بيانجامد. اما فراموش نكنيم كه فرآيند ارتباطات ممكن است توسط «پارازيت ها» هر چيزي كه مي تواند بازدارنده ي برقراري ارتباط باشد، بريده شود. در يك سازمان مديران بايد اطلاعات لازم را براي انجام دادن وظايف خود در اختيار داشته باشند. اين اطلاعات ممكن است از بالا به پايين، از پايين به بالا، افقي و يا به گونه خميده در سازمان جريان يابد. ارتباطات مي تواند به صورت  نوشته باشد؛ اما، اطلاعات بيشتري ممكن است به روش شفاهي در سازمان جريان يابد. علاوه بر آن، افراد معمولاً با بهره گيري از حركت هاي بدني و دگرگوني در چهره نيز به گونه اي ارتباط برقرار مي كنند.

1- Quality of Worklife

2- Alan and Blackburn

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس