پایان نامه مدیریت : بهزیستی روانشناختی

خودسنجی و نسخه مصاحبه مقیاس سازگاری اجتماعی برای 76 بیمار افسرده 72/0 همبستگی داشت . توافق برای بخش های مختلف از 40/0 تا 76/0 رتبه بندی شد . توافق بین ارزیاب ها برای نسخه مصاحبه برای 31 بیمار تعیین شد ارزیاب ها به طور کامل در 68/0 همه موارد با بیش از 27/0 رتبه ها را در یک بخش با همدیگر توافق داشتند. همبستگی های ارزیاب ها در طی همه موارد به طور متوسط 83/0 بود . همبستگی های کلی آزمون حوزه های نقشی مختلف بین 09/0 و 83/0 برای اجرای مصاحبه گری مقیاس سازگاری اجتماعی درجه بندی شد . ضریب آلفای کرونباخ 47/0 و متوسط پایای بازآزمایی 80/0 گزارش شد. همچنین ضریب آلفا برای نسخه خودسنجی در پژوهشی که در ژاپن انجام شده 73/0 بوده است .
نمرات مقیاس سازگاری اجتماعی با سن ، طبقه اجتماعی ، جنس یا سابقه افسردگی قبلی (N=76) همبستگی معناداری نداشتبه عبارت دیگر نمرات آزمودنی ها دراین مقیاس از وضعیت اجتماعی – جمعیتی تأثیر نمی پذیرد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که زنان بیشتر از مردان در نسخه خودسنجی مقیاس سازگاری اجتماعی دچار اختلال هستند ولی با توجه به سن و نژادتفاوتی در نمرات مشاهده نشد . نتایج عاملی برای نسخه مصاحبه که 6 عامل را مشخص کرد : عملکرد شغلی ، اختلاف بین فردی و ارتباط منع شده وابستگی سلطه پذیر، دلبستگی خانوادگی و اضطراب. این عوامل چارچوب اساس محتوای دوبعدی آزمون را تشکیل دادند . ویسمن وهمکاران همبستگی بین این مقیاس و دیگر مقیاس های سلامت روان را گزارش کرده اند که حاکی از اعتبار همزمان مقیاس سازگاری اجتماعی است.
3-4-3- پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
پرسشنامه شادکامی آکسفورد، نسخه بهبودیافته پرسشنامه شادکامی آکسفورد(آرگایل، هیلز، مارتین، و کراسلند، 1989) است که توسط هیلز و آرگایل 2002 ساخته شده است و سازه های روان شناختی زیر را مورد ارزیابی قرار می دهد: پاداش دهندگی زندگی، آمادگی روانی، رضایت از خود، احساس زیبایی شناختی ، رضایت از زندگی، سازماندهی زمانی، جستجوی جذابیت، و خاطرات شاد.
در پژوهشی که توسط هادی نژاد و زارعی (1388) ، برای به دست آوردن پایایی و روایی آکسفورد انجام شد ، اندازه گیری پایایی پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی 4 هفته، ضریب همبستگی 78/0 را به دست آوردند که در سطح 001/0 معنادار بود. آلفای کرونباخ برای شاخص کل OHQ در مرحله آزمون برابر با 84/ 0 و در مرحله آزمون مجدد 87/0 بود که اندازه های مطلوبی هستند.
3-5- شیوه اجرای پژوهش
به منظور اجرای این پژوهش ابتدا اقدام به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شاخص های مورد بررسی شد. پس از مطالعه مبانی نظری و شناخت تعاریف و جنبه های مختلف بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی، پرسشنامه های مورد نیاز تهیه شد و سپس با هماهنگی های صورت گرفته با مراکزی چون بهزیستی، مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی همسران دارای بیمار روانی شناسایی شدند. با هماهنگی ها و معرفی محقق به زنان دارای همسر بیمار روانی، اقدام به پژوهش و اجرای پرسشنامه ها در این گروه شد. در همین حین نیز تعدادی از زنان که دارای همسر عادی بودند، مورد پژوهش واقع شدند و بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی آنان ارزیابی شد. داده های گردآوری شده از اجرای پرسشنامه ها، سازماندهی و به نرم افزار آماری spss، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها انتقال داده شد. در نهایت نیز نتایج به دست آمده مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفتند.
3-5- شیوهی تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار و میانه استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون منوا استفاده گردید. به منظور گزارش پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
فصل چهارم تحقیق مربوط بهیافته های آماری است. در این فصلیافته های حاصل از جمع آوری داده های گردآوری شده پژوهش ارائه شده است. این فصل در سه قسمت تنظیم شده است؛ در قسمت اول اطلاعات توصیفی مربوط به هر کدام از متغیرهای تحقیق و به عبارتی میانگین و انحراف معیار هر کدام از متغیرها و زیرمقیاس های مربوط به آن به صورت مجموع و به تفکیک زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی گزارش شده است. در قسمت دوم نیز نرمال بودن هر کدام از متغیرهای مورد پژوهش و زیرمقیاس های آن مورد پژوهش واقع شده است و در قسمت آخر نیز فرضیه های تحقیق از طریق آزمون های مناسب آماری مورد آزمون قرار گرفته اند.
4-2- یافته های توصیفی
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی بود. بر این اساس در این قسمت ابتدایافته های توصیفی بهزیستی روانشناختی، سپسیافته های توصیفی شادکامی و در آخر این قسمت نیزیافته های توصیفی مربوط به سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی گزارش شده است.
4-2-1- بهزیستی روانشناختی
در جدول شماره 4-1، یافته های توصیفی بهزیستی روانشناختی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.

جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی به تفکیک گروه نمونه

بهزیستی روانشناختی وضعیت تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

پذیرش خود دارای همسر بیمار روانی 50 36 72 11/47 919/8
دارای همسر عادی 50 41 71 6/58 965/6

رابطهی مثبت دارای همسر بیمار روانی 50 40 72 75/53 11/8
دارای همسر عادی 50 37 77 61/60 991/9
خودمختاری دارای همسر بیمار روانی 50 83 83 03/50 117/8
دارای همسر عادی 50 40 62 06/55 242/5

تسلط بر محیط دارای همسر بیمار روانی 50 69 69 95/48 707/7
دارای همسر عادی 50 42 75 31/58 829/5

زندگی هدفمند دارای همسر بیمار روانی 50 38 67 21/52 494/6
دارای همسر عادی 50 40 70 8/58 711/6

رشد شخصی دارای همسر بیمار روانی 50 47 102 95/57 882/8
دارای همسر عادی 50 41 72 43/58 631/6

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات پذیرش خود در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 11/47 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 6/58 بود. میانگینرابطه مثبت در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 75/53 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 61/60 بود. میانگین خودمختاری در زنان دارای همسر بیمار روانی 03/50 و در زنان دارای همسر عادی 06/55 بود. تسلط بر محیط در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 95/48 و در زنان دارای همسر عادی برابر با 31/58 بود. زندگی هدفمند در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 21/52 بوده و در بین زنان دارای همسر عادی دارای میانگین 8/58 بوده است. رشد شخصی زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 95/57 بوده است و زنان دارای همسر عادی در این زمینه میانگین 43/58 داشته اند.
4-2-2- شادکامی
در جدول شماره 4-2، یافته های توصیفی شادکامی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفکیک گروه نمونه
شادکامی وضعیت تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
خودپنداره دارای همسر بیمار روانی 50 10 37 18/17 782/5
دارای همسر عادی 50 9 28 65/19 116/4
رضایت از زندگی دارای همسر بیمار روانی 50 4 11 85/6 527/1
دارای همسر عادی 50 3 10 68/7 641/1
آمادگی روانی دارای همسر بیمار روانی 50 5 13 1/8 176/2
دارای همسر عادی 50 6 14 23/10 75/1
سر ذوق بودن دارای همسر بیمار روانی 50 2 7 5/4 295/1
دارای همسر عادی 50 2 7 76/4 369/1
احساس زیبایی شناختی دارای همسر بیمار روانی 50 5 16 3/10 553/2
دارای همسر عادی 50 6 18 41/12 964/2
خودکارآمدی دارای همسر بیمار روانی 50 5 13 43/8 853/1
دارای همسر عادی 50 5 14 96/9 85/1
امیدواری دارای همسر بیمار روانی 50 2 7 53/4 281/1

این نوشته را هم بخوانید :
دانلود تحقیق با موضوعحقوق و دستمزد

دارای همسر عادی 50 3 8 15/5 338/1

چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود، میانگین نمرات خودپنداره در زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 18/17 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 65/19 است. میانگین نمرات رضایت از زندگی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 85/6 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 68/7 است. آمادگی روانی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 1/8 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 23/10 است. سر ذوق بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 5/4 بود و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 76/4 بود. احساس زیبایی شناختی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 3/10 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 41/12 است. میانگین نمرات خودکارآمدی در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 43/8 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 96/9 بود. در مورد امیدواری میانگین نمرات در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 53/4 و در بین زنان دارای همسر عادی برابر با 15/5 بود.

4-2-3- سازگاری اجتماعی
در جدول شماره 4-3، یافته های توصیفی سازگاری اجتماعی مجموع نمونه مورد پژوهش ارائه شده است.
جدول شماره 4-3: میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی به تفکیک گروه نمونه
سازگاری اجتماعی تقاضا تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
کاری دارای همسر بیمار روانی 50 14 47 76/24 118/6
دارای همسر عادی 50 13 43 21/23 183/6
روابط اجتماعی اوقات فراغت دارای همسر بیمار روانی 50 15 45 91/25 726/5
دارای همسر عادی 50 14 34 11/20 171/5
روابط با خانواده گسترده دارای همسر بیمار روانی 50 8 28 8/19 789/5
دارای همسر عادی 50 8 25 13 565/4
نقش های همسری دارای همسر بیمار روانی 50 11 29 11/20 79/4
دارای همسر عادی 50 11 27 41/17 082/3
نقش های والدی دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 85/8 772/2
دارای همسر عادی 50 4 14 55/6 012/2
عضو خانواده دارای همسر بیمار روانی 50 4 16 38/10 003/3
دارای همسر عادی 50 4 18 03/7 724/2

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات کاری زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 76/24 و زنان دارای همسر عادی دارای میانگین 21/23 بوده است. روابط اجتماعی اوقات فراغت زنان دارای همسر بیمار روانی دارای میانگین 91/25 و زنان دارای همسر عادی برابر با 11/20 بوده است. در مورد روابط با خانواده گسترده میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 8/19 و در بین زنان دارای همسر عادی میانگین برابر با 13 بوده است. در نقش های والدی میانگین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 85/8 و زنان دارای همسر عادی برابر با 55/6 بوده است. میانگین عضو خانواده در بین زنان دارای همسر بیمار روانی برابر با 38/10 و در بین زنان دارای همسر بیمار عادی برابر با 03/7 بوده است.

4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا)
به منظور بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری و اینکه داده های گردآوری شده تحقیق مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری را تأمین می نمایند، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در زیر نتایج نرمال بودن گزارش شده است.
4-3-1- نرمال بودن چندمتغیری
به منظور بررسی نرمال بوده داده های مورد پژوهش در متغیرهای وابسته تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که نتایج هر کدام از آن ها مطابق زیر بود.

4-3-1-1- بهزیستی روانشناختی
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های بهزیستی روانشناختی
متغیر مقدار z سطح معناداری
پذیرش خود 815/0 5/0
رابطهی مثبت 093/1 1/0
خودمختاری 145/1 1/0
تسلط بر محیط 031/1 2/0
زندگی هدفمند 126/1 1/0
رشد شخصی 199/1 1/0
بهزیستی روانشناختی 189/1 09/0

همان طور که در جدول 4-4 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای متغیر بهزیستی روانشناختی در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های متغیر بهزیستی روانشناختی تایید گردید.
4-3-1-2- شادکامی
جدول 4-5: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های شادکامی
متغیر مقدار z سطح معناداری
خودپنداره 056/1 5/0
رضایت از زندگی 093/1 1/0
آمادگی روانی 145/1 1/0
سر ذوق بودن 031/1 2/0
احساس زیبایی شناختی 126/1 1/0
خودکارآمدی 399/1 04/0
امیدواری 208/1 08/0
شادکامی 011/1 2/0

همان طور که در جدول 4-5 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای مقیاس های شادکامی (به غیر از خودکارآمدی) در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های متغیرهای وابسته تایید گردید. با توجه به نرمال نبودن مقیاس خودکارآمدی از نمرات معیار (استاندارد شده) این مقیاس استفاده خواهد شد.
4-3-1- 3- سازگاری اجتماعی
جدول 4-6: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای مقیاس های سازگاری اجتماعی
متغیر مقدار z سطح معناداری
کاری 056/1 2/0
روابط اجتماعی اوقات فراغت 833/0 4/0
روابط با خانواده گسترده 133/1 1/0
نقش های همسری 947/1 001/0
نقش های والدی 3/1 06/0
عضو خانواده 018/1 2/0
سازگاری اجتماعی 06/1 2/0

همان طور که در جدول 4-6 مشاهده شد سطح معناداری مقادیر z برای مقیاس های سازگاری اجتماعی (به غیر از نقش های همسری) در کل نمونه بالاتر از پنج صدم (05/0p) بود و در نتیجه نرمال بودن نمره های مقیاس های سازگاری اجتماعی تایید گردید. با توجه به نرمال نبودن مقیاس خودکارآمدی از نمرات معیار (استاندارد شده) این مقیاس استفاده خواهد شد.
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق
– پذیرش خود در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رابطهی مثبت با دیگران در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– خود مختاری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– زندگی هدفمند در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رشد شخصی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– تسلط بر محیط در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
جدول شماره 4-7:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روینمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی پژوهش
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 992/0 603/1131 5 45 001/0 99/0
لمبدای ویلکز 008/0 603/1131 5 45 001/0 99/0
اثر هتلینگ 734/125 603/1131 5 45 001/0 99/0
بزرگترین ریشهی روی 734/125 603/1131 5 45 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-7 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های بهزیستی روانشناختی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسهنمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-8 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
پذیرش خود 339/539999 1 339/539999 095/4 001/0
رابطهی مثبت 339/612383 1 339/612383 153/4 001/0
خودمختاری 222/513061 1 222/513061 496/7 001/0
تسلط بر محیط 806/548356 1 806/548356 919/5 001/0
زندگی هدفمند 006/576754 1 006/576754 197/7 001/0
رشد شخصی 339/611217 1 339/611217 62/7 001/0

نتایج در جدول بالا بیانگر این است که بین بهزیستی روانشناختی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های بهزیستی روانشناختی تفاوت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*