پایان نامه رشته مدیریت : مدیریت مشارکتی

اکثر مدیران موفق در کشورهای توسعه یافته به عمل آمده ،رمز موفقیت خود را در سازمان ها استفاده از نظرات کارکنان در تصمیم گیری دانسته اند . بسیاری از مشکلات کارکنان در سازمان ها ناشی از احساس عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های سازمانی است (کرد رستمی ،۱۳۸۶)مشارکت کارکنان هم رشد مزدی و هم رشد تعالی سازمان را در پی خواهد داشت و سبب تقویت روحیه ،رضایت شغلی و احساس ارتقاء قدر ومنزلت شغلی کارکنان می شود . می توان گفت مفهوم سرمایه انسانی مهمترین پایه توجه به مدیریت مشارکتی است . سرمایه انسانی یک مفهوم به طور کامل اقتصادی است ، مشارکت کارکنان در مدیریت یک سازمان ، یکی از کم هزینه ترین سرمایه گذاری ها در کیفیت بخشی عملکرد نیروهای انسانی است که به نتایج چشمگیری منجر می شود .برخی محققان معتقدند دخالت دادن کارکنان در امور سازمان ها و مشارکت آنان تاثیر زیادی در افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان دارد( رود،۲۰۰۳). هنگامی که کارکنان به صورت گروهی و مشارکتی به کار گرفته می شوند ، فرآیند های سازمان را به خوبی درک می کنند ودر نتیجه ابهام و تعارض نقش کاهش می یابد( لاینس، ۲۰۰۵). هنر مدیریت هر سازمان ایجاد انگیزه و فراهم آوردن محیطی مناسب برای کارکنان است تا آن ها بتوانند قابلیت ها وتواناییهای خود را به منصه ظهور برسانند . مدیریت مشارکتی یکی از روش های مدیریت منابع انسانی است که به منظور حفظ حیثیت انسانی وبهبود فرایند و نتیجه فعالیتهای بشری به کار گرفته می شود نظام مدیریت مشارکتی ابزاری است بسیار کارآمد بر پایه انگیزش وتحول ساز در مدیریت ، به گونه ایکه مدیران سازمانهای موفق با بکارگیری آن در کشورهای توسعه یافته توانسته اند گام های بسیار بلند و سریعی در مسیر توسعه و رشد بردارند. از اهمیت پژوهش همین بس که به شناسایی عوامل مرنبط با عملکرد پرداخته که سهم مهمی در افزایش عملکرد کارکنان شهرداری دارد. اجرای این تحقیق می تواند میزان تاثیر بکارگیری مدیریت مشارکتی در شهرداری اهواز بر عملکرد کارکنان این سازمان را مورد بررسی وارزیابی قرار دهد. علاوه بر این سازمانها و شرکتهاییکه ساختار سازمانی مشابه سازمان شهرداری اهواز دارند می توانند برای بهبود عملکرد کارکنان خود از آن بهره مند شوند در نهایت این پژوهش می تواند زمینه را برای تحقیقات وپژوهش های عمیقتری در زمینه مدیریت مشارکتی برای پژوهشگرانی که در اینده می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، فراهم آورد

اهداف پژوهش:

هدف کلی:
تبین رابطه بین مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی

اهداف جزیی:
تبیین ارتباط بین تصمیم گیری و عملکرد فردی در شهرداری مرکز اهواز
تبیین ارتباط بین ارتباطات و عملکرد فردی در شهرداری مرکز اهواز
تبیین ارتباط بین رهبری و عملکرد فردی در شهرداری مرکز اهواز
تبیین ارتباط بین ساختار و عملکرد فردی در شهرداری مرکز اهواز
تبیین ارتباط بین نظارت و عملکرد فردی در شهرداری مرکز اهواز
تبین تفاوت بین عملکرد فردی و جنیست
تبین تفاوت بین مدیریت مشارکتی و جنیست
تبین تفاوت بین عملکرد فردی و مدرک تحصیلی افراد
تبین تفاوت بین نمره مدیریت مشارکتی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی انان
سوال پژوهشی:
سوال پژوهشی ۱: سطح مدیریت مشارکتی افراد چگونه است؟
سوال پژوهشی شماره ۲: سطح عملکرد فردی کارکنان چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
۱- مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
فرضیه فرعی:
بین متغیر تصمیم گیری و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
بین متغیر ارتباطات و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
بین متغیر رهبری و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
بین متغیر ساختار و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
بین متغیر نظارت و عملکرد فردی ارتباط وجود دارد.
مؤلفه های مدیریت مشارکتی پیش بینی کنندهعملکرد فردی است.
بین عملکرد فردی و جنیست تفاوت دارد
بین مدیریت مشارکتی و جنیست تفاوت دارد.
بین عملکرد فردی و مدرک تحصیلی تفاوت دارد.
میانگین نمره مدیریت مشارکتی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی انان متفاوت است.
قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی
این پژوهش در شهرداری مرکزی شهر اهواز در استان خوزستان اجرا گردیده است
قلمرو زمانی
این پژوهش به مدت شش ماه از بهمن سال ۹۳ تا پایان تیر ۹۴ در شهرداری مرکزی شهر اهواز اجرا گردیده است
تعاریف واژه (نظری و عملی)
مدیریت مشارکتی : عبارت است از نوعی سبک مدیریت که مشخصه آن کاریرد فراوان روش تصمیم گیری گروهی است و طی آن به هر یک از افراد فرصت گسترده ای داده می شود تا در کار خود از صلاحیت فردی استفاده کنند(نیلی و همکاران ، ۲۰۱۲ ،۱۴۴) و با ۴۱ سوال سنجیده می شود.در این پژوهش متغییر مدیریت مشارکتی با شاخص های ، تصمیم گیری ، ارتباطات ، ساختار ، رهبری و نظارت بررسی می شود.
عملکرد فردی : عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(سیلاوی ,۱۳۹۱ : ۱۹۸)
منظور از عملکرد فردی در این پژوهش نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۱۵ سوالی پاترسون می باشد.
تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف ( الوانی ،۱۳۸۶ :۱۹۹ )
منظور از تصمیم گیری نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۷ سوالی اسکات و بروس می باشد
ارتباطات : انتقال و تبادل اطلاعات ، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بدون واسطه (الوانی, ۱۳۸۶ : ۱۷۴)
منظور از ارتباطات در این تحقیق اجرای پرسشنامه ۶ سوالی برگرفته از پایان نامه خانم نقشبندی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران می باشد

رهبری : اثری که یه فرد بر گروهی از افراد برای دستیابی به هدف مشترک عمومی می گذارد (افجه ،۱۳۸۵: ۳۶۸)
منظور از رهبری در این تحقیق نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۱۴ سوالی باس و اولیو (۱۹۹۸)
ساختار : چار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت های اعضای سازمان آن را ایجاد می کنند (وی ریچ و کونتز ،۲۰۰۵ : ۲۷۴ )
منظور از ساختار اجرای پرسشنامه رابینز است که دارای مولفه های رسمیت , تمرکز , پیچیدگی است که با ۹ سوال سنجیده شده است.
نظارت : فرایندی است برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های انجام شه با فعالیت های برنامه ریزی شده مطابقت دارد (فیضی ، ۱۳۸۹ : ۲۵۱)
منظور از نظارت در این تحقیق نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۵ سوالی بر گرفته از کتاب مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی است.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

.مقدمه :
در زمینه مدیریت و تصمیم گیر مشارکتی در متون و ادبیات تحقیق سخن بسیار گفته شده است اما علیرغم تمام نظریه ها در این مورد ، تصمیم گیری مشارکتی همچون نوجوانی است که در آغاز راه زندگی است واز عمرآن بیش از چند دهه نمیگذرد ویا همچون نهالی است که در حال تنومند شدن است .
سازمان ها مجموعه ای از عوامل انسانی ،تکنولوژی،فنی ، ساختاری ،فرهنگی ودیگر عناصر محیطی هستند که درراستای تحقیق مجموعه هدف های از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند در میان این عوامل بنابر نظر متخصصان علوم انسانی و مدیریت ، عوامل انسانی نقشی بی بدیل ، قابل توجه وتعیین کننده را دارند،تا آنجا که امروزه نظریههای مدیریتی پیشرفته،منابع انسانی را از عوامل زیر بنائی فرآیند توسعه می شناسند و هرگونه توفیق در فرآیند توسعه پایدار را مشروط ومنوط به توفیق در توسعه منابع انسانی می دانند. از این رو اهمیت وضرورت توجه به نظام های مدیریتی توسعه دهنده منابع انسانی مشخص می شود .مدیریت مشارکتی یکی از سیستم های مدیریتی است که می کوشد از طریق ایجاد همفکری ، مشارکت وارج نهادن به کارهای گروهی موجب می شود تا امور به بهترین شکل ممکن انجام شود .
مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی :
مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد و از دیر باز که گروه ها و سازمان های انسانی به وجود آمدند،مورد توجه بوده و به عنوان یک پدیده نوین در مدیریت تلقی نمیگردد بلکه در طول تاریخ از این اصل کما بیش پیروی شده است و برخی مکاتب تاکید خاصی برآن داشته اند . ولی بررسی علمی این پدیده انسانی بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفت . مشارکت از جنبه ها و ابعاد گوناگون توسط دانشمندان و نویسندگان مدیریت تعریف شده است که چند مورد از آن به صورت زیر است
مشارکت عبارت است از فرآیند درگیری کارکنان در تصمیم گیری استراتژیک / تاکتیکی سازمان ،که به صورت رسمی / غیررسمی در فرم مستقیم / غیر مستقیم وبا درجه سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد (رهنورد ، ۱۳۸۵).
مشارکت عبارت است از سازوکار (مکانیزم)تبادل اطلاعات که از طریق آن افراد مادون در نفوذ تصمیم گیری سهیم می شوند( آشموس دنیل ،۱۹۹۶).مشارکت به روشی از کار اشاره دارد که به موجب آن اعضای سازمان با وظایف مختلف و سطوح مختلف سازمانی برای حل مسائل سازمان وبکارگیری راه حل آن با یکدیگر همکاری می کنند ( لاینس ، ۲۰۰۵).
مبانی فلسفی مشارکت :
نظری (۱۳۸۱)فلسفه مشارکت رادر ۶ اصل خلاصه می کند: این اصول عبارتند از :۱) اصل نیاز انسان به احترام ،برابری و اظهار وجود ، ۲) اصل حمایت و پشتیبانی انسان از دیدگاه ها و دستاورد های خویش، ۳)اصل کمال جویی مستمر انسان، ۴)اصل توسعه نیروی انسانی در فرایند مشارکت ، ۵) اصل بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان سازمان ، ۶) اصل نیاز به اطلاعات جامع در تصمیم گیری های مدیریتی
رهنورد (۱۳۷۸) معتقد است چهار دیدگاه عمده در خصوص مبانی فلسفی مشارکت وجود دارد:
دیدگاه ابزاری (ابزار مدیریتی ) دیدگاه دموکراتیک ، دیدگاه انسانی ، دیدگاه ایدئولوژیکی طرفداران هر یک از این مکاتب ، اهداف و ارزش های متفاوتی را در خصوص مشارکت مطرح می سازند وهرنگرش فلسفی در به کار گیری مدیریت مشارکتی در محیط های سازمانی ، معیارهای خاص خود را تحمیل می کند.
پیش نیازهای مشارکت و استقرار آن :
برای کامیابی مشارکت در یک سازمان ضرورت دارد که مقدماتی فراهم آید تا معنی و مفهوم مشارکت به خوبی تحلیل شود و افراد به درستی و سود بخشی آن باورکنند . تحقیقات و تجربیات انجام شده نشان می دهند که اگر شرایط و پیش نیازهای لازم برای مشارکت وجود نداشته باشد ،تصمیم گیری متمرکز هم از ارزش و کارایی بیشتر و هم از پذیرش بیشتری برخوردار است (سعادت ،۱۳۷۲).
هرسی و بلانچارد (۱۹۸۸)برای مشارکت مناسب پیش نیازهای ذیل را بر می شمارند : ۱) افراد از لحاظ بلوغ کاری و روانی در سطح نسبتا بالایی قرار داشته باشند .۲) نیازهای ثانویه افراد غالب باشد .۳) عوامل انگیزشی در سطح سازمان مطرح باشند .۴) سیکل تغییر در سازمان در مراحل تغییر رفتار و نثیبت مجدد رفتار باشد .۵)از لحاظ مرواده ای ،افراد در حالت بلوغ باشند .۶)سازمان از لحاظ رشد در مرحلهی همکاری و واگذاری باشد .
از دیدگاه اسحاقیان (۱۳۸۲) شرایط ذیل برفضای سازمان هایی است که استقرار مدیریت مشارکت جو را می طلبد ،حکمفرماست :۱) مشارکت به معنای متقاعد کردن دیگران به انجام اهداف مدیران نیست بلکه تشویق افراد به شرکت در تعیین اهداف و روش هاست .۲) تفویض اختیار و مسئولیت عامل کاهش اقتدار مدیر نیست بلکه عامل افزایش آن است .۳) پذیرش دیدگاه های مختلف به عنوان پایه ای برای پرورش و رشد خلاقیت در گروه محسوب می شود .۴) توجه به ترجیح افراد در قبول مسئولیت وعدم ترغیب افراد به مشارکت در کارهایی که خلاف رغبت آن ها است .۵) تسهیل در امر ارتباط متقابل بین مدیر و کارکنان .۶) پذیرش این اصل که افراد باید با مدیر کار کنند نه برای مدیر.۷)ایجاد محیطی که در آن افراد به خاطر اشتباه تنبیه نشده و مورد توهین قرار نگیرند .۸) پذیرش این که ، دیگران هم می توانند کارها را به خوبی مدیر و دربعضی موارد بهتر از او انجام دهند.
مک لگان و کریستونل (۱۳۷۷) در زمینه پیش نیازهای مقوله مشارکت چنین اظهارنظر می نمایند. هنگامی که افراد در فرایند تصمیم
گیری شرکت می کنند ،کیفیت تفکرشان باید در سطحی بالا باشد، افراد باید قادر باشند که از اندیشه ها خود دفاع کنند ،در پی ادغام نظریه های خود با اندیشه های دیگران باشند و راه حل هایی را جستجو کنند که هم از لحاظ فنی درست باشد و هم دیگران بتوانند از عهده آن ها برآیند . همچنین اگر افراد مهارت های ارتباطی در سطح عالی از جمله مهارت در بیان نظریات خود، مهارت در کشف نظریات دیگران ،مهارت در بحث برای انتخاب های خاص ودر یافتن راه حل هایی انسجام آفرین را نداشته باشند ، مشارکت به صورتی دشمنی ،کشمکش ،افسار گسیخته ،پرخاشگری پنهان ویا توافق سطحی و مصلحتی نامناسب درمی آید . برعهده گرفتن مسئولیت انتخاب ،اثرگذاری هدفمند فعال بودن مشارکت کنندگان و احترام به چشم اندازهای گوناگون و مقولهی گوناگونی به طور عمیق از دیگر پیش نیازهای مشارکت محسوب می شود.
آمادگی قبلی مدیران و کارکنان جهت پی گیری امر مشارکت و موفقیت آنان و تعیین چارچوب معین برای مشارکت از جمله زمینه های لازم برای استقرار مدیریت مشارکتی است (همدانی ،۱۳۷۹)،(سعادت ،۱۳۷۲). مشارکت در تصمیم گیری را هنگامی موثر می داند که ۱) تصمیماتی که اتخاذ می گردد از نظر شرکت کنندگان در تصمیم گیری مهم باشد .۲)تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با مشکلات موجود و کار کارمند باشد.۳) مشارکت شرکت کنندگان در تصمیم گیری از نظر آن ها موجه و مشروعیت داشته باشد .
سلیمی (۱۳۸۰) در زمینه اهمیت پیش نیازهای مشارکت اذعان می دارد ،تا زمانی که ساختار اداری مناسب و نیروی آموزش دیدهی توانمند در سازمان ها به ویژه در سازمان های آموزشی نباشند و سطح آگاهی افراد نسبت به مشارکت بالا نباشد . محول کردن امور به آنان نه تنها مشارکت آن ها را جلب نمی کند بلکه از مشارکت بیزارشان می کند .
عمده ترین عوامل پیش نیاز جهت کامیابی مشارکت که در نوشته های سلیمی (۱۳۸۰) ،دیویس ونیو استورم (۱۳۷۳) مدنظر قرار گرفته است عبارتند از :
۱)زمان بسنده برای مشارکت در اختیار باشد .۲)بهره های احتمالی آن از زیان های احتمالی آن بیشتر باشد.۳) به دلبستگی کارکنان مربوط باشد .۴)کارکنان توانایی بسنده برای کار روی آن موضوع داشته باشد .۵) توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشد.۶)احساس بیمه و خطر برای هیچ یک از طرف ها وجود نداشته باشد یعنی موقعیت و امنیت شغلی مدیر و کارکنان نباید مورد تهدید قرار گیرد .۷) در قلمرو آزادی شغلی باشد یعنی در قلمرو مسائلی باشد که کارکنان حق دارند در آن موضوعات به اظهارنظر بپردازند .۸) کارکنان جهت مشارکت باید تحت پوشش آموزش های لازم قرار گیرد .
انصاری رنانی (۱۳۷۳) مدیریت مشارکت جورا نشات گرفته از بلوغ سازمانی می داند یعنی هر چه فرد به بلوغ سازمانی بیشتر رسیده باشد ، می توان وی را بیشتر در تصمیم گیری ها شرکت داد. به هر صورت نمی توان بدون قید وشرط پذیرفت که مشارکت فی النفسه خوب است بلکه سودمندی و اثربخشی مشارکت به عنوان یک وسیله یا یک تکنیک بستگی به وجود مجموعه شرایط و پیش شرط هایی دارد که از نظر گذشت. در واقع تفاوت در این شرایط و پیش شرط هاست که می تواند تا حدود زیادی ،تفاوت در نتایجی را که از تجربیات مختلف در زمینه مقوله مشارکت ومدیریت مشارکتی به دست آمده است ،توجیه کند.
مدیریت مشارکتی :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدتی است که موضوع مدیریت مشارکتی در ایران مطرح شده است و برخی از موسسات و سازمان ها و شرکت ها نیز سعی بر این داشته اند که این نظام و فرآیند را در عمل به اجرا درآورند. ولی باید توجه داشت که مدیریت مشارکتی از دهه ۱۹۵۰ میلادی ودر نتیجه بهبود وتوسعه روش های مدیریت علمی و مکتب نئو کلاسیک ایجادگردیده و با گذشت زمان تکامل یافته است به گونه ای که امروزه صاحب نظران واندیشمندان معروف بر این عقیدهاند که نظام مدیریت مشارکتی یکی از روش های مدیریت نوین ، کارساز و نجات بخش در سازمان ها و موسسات و تشکیلات گوناگون دنیای کنونی است و تعاریف مختلفی از مدیریت مشارکتی شده است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می گردد.
مدیریت مشارکتی عبارت است از بوجودآمدن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان ،مشتریان و پیمانکاران یک سازمان د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *