پایان نامه رشته مدیریت : مدیریت مشارکتی

از قلمرو جامعه آماری مشخص میسازد. بنابراین جامعه آماری تحقیق باید حداقل با یک یا چند صفت مشترک شناسایی شوند. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ستادی شهرداری اهواز تشکیل میدهد که تعداد آنها 216 نفر میباشد.
جدول ( ‏31) : توزیع فراوانی و درصد جامعه اماری
جنس
فراوانی
درصد
زن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

122
56.4
مرد
94
43.6
جمع
216
100
نمونه و روش تعیین حجم نمونه:
نمونه عبارتست از: تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا ،1382 : 121). نمونه تحقیق حاضر بر اساس فرمول اماری کوکران تعداد 138 نقر به دست امد.
در این فرمول:
N حجم جامعه که مساوی 216 نفر
P نسبت ویژگی در حامعه برابر با 50/0
Z میزان برآورد و برابر با 96/1
d خطای برآورد است که برابر با 05/ میباشد
روش نمونه گیری
محقق 138 نفر ازکارکنان را دردومرحله نمونه گیری کرده است. با توجه به تفاوت موجود در درصدهای جامعه آماری و به منظور افزایش دقت نمونه گیری و در نتیجه کاهش خطای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این روش تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن در کل جامعه آماری می باشد.به عبارت دیگر دراین تحقیق چون دو گروه با حجم متفاوت وجود دارد استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ازنوع انتساب متناسب، مناسب ترین روش برای جمع آوری داده می باشد. بر اساس آنچه که گفته شد تعداد(اندازه) نمونه در هرطبقه (که از تقسیم اندازه جامعه هر طبقه بر کل جامعه وضربدراندازه نمونه بدست می آید) تعیین گردید. در حقیقت تعداد نمونه ها که محقق از هر گروه یا طبقه انتخاب کرده است با نسبت شان درجامعه برابر است. مقدار p برای هر یک از طبقات بر اساس و سپس تعداد افراد گروه برای هر طبقه به پایه بدست آمده است. درمرحله دوم استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در هرطبقه است.در این مرحله ، محقق پس ازتعیین اندازه نمونه در هر یک از طبقات که در مرحله قبل انجام گرفت ،از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرد.برای این منظورابتدا لیست افراد تهیه گردید و به هریک ازافراد جامعه شماره اختصاص داده شد.سپس با استفاده ازجدول اعداد تصادفی تعدادی اعداد با توجه به اندازه نمونه انتخاب گردید. در این جدول،انتخاب عدد اول (یا نفر اول)بصورت تصادفی است وبقیه بصورت پشت سرهم ودر امتداد جدول انتخاب می شود برای مثال محقق درمرحله اول با توجه به نمونه گیری طبقه ای تعداد 78 نفرازکارکنان زن رابه عنوان نمونه انتخاب کرد، سپس اقدام به تهیه لیستی از مدیران از شماره 01 تا 122 نمود.پس از تهیه لیست که حاوی شماره و نام افراد است با استفاده ازجدول اعداد تصادفی است تعداد 78 عدد راانتخاب نمود . اولین عدد توسط محقق وبصورت تصادفی انتخاب گردید وبقیه اعداد بعد از عدد اول وبصورت پشت سر هم انتخاب شدند. بعد ازانتخاب 78 عدد از مجموعه اعداد به لیست مراجعه شد و 78 کارمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. عدد 78 که در مرحله اول بدست آمده در حقیقت حاصل تقسیم 122 (جمعیت کارکنان زن) بر 216 (کل جامعه) ضربدر 138(کل نمونه ) می باشد.
چدول ( ‏32) : نسبت نمونه گیری
جنس
نسبت
جامعه
نمونه
زن
56/.
122
78
مرد
44/.
94
60
جمع
1
216
138
متغیرهای تحقیق :
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌تواند در زمان‌های مختلف برای شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، 1388: 82). متغیرهای مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکارسی شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد و هدف تحقیق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است. در واقع مسئله‌ی هر تحقیق متغیر وابسته‌ی آن است (سرمد ، بازرگان و حجازی، 1392: 44). متغیرهای این تحقیق شامل متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی و مولفه های ان شامل متغیرهای رهبری ، ساختار، تصمیم گیری،. ارتباطات ، نظارت و متغیر وابسته شامل عملکرد فردی می‌باشد.
روش جمع آوری داده‌ها :
روش‌های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود :
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که برای روشن شدن مبحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه مدیریت مشارکتی وعملکرد نیازمند کسب اطلاعات در این زمینه بودکه از مجلات، کتب و پایان نامه ها استفاده گردید. در تحقیقات توصیفی، همبستگی ، علّی، مقایسه‌ای و غیره محقق برای مطالعه‌ی ادبیات نظری، سابقه‌ی مسئله و موضوع تحقیق خود خود نیازمند استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای است (حافظ‌نیا،1389). در روش کتابخانه‌ای از دو منبع اطلاعاتی استفاده می‌شود:
– منابع دست اول: منبعی است که توسط افرادی نگاشته شده که خود دست اندکار تحقیق یا طرح در آن منبع بوده‌اند.
– منابع دست دوم: منبعی است که توسط فردی نگاشته شده که خود عملاً به کار تحقیق و نظریه‌پردازی نپرداخته است.
ب) روش میدانی: روشی است که محقق برای گردآوری داده‌ها ناگزیر است به محیط بیرون برود و با برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد و سازمان ها ، داده های مورد نظر خود را گرد آوری کند . روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از : پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون، تصویر برداری، ترکیبی، گفتگو و هم فکری گروهی ( حافظ نیا ،1389 :211 ). دراین تحقیق محقق از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار استفاده کرده است
پرسشنامه
پرسشنامه در 2بخش تنظیم گردید بخش اول اطلاعات شخصی شامل شش سوال عبارت است از جنس،
میزان تحصیلات و سابقه خدمت و بخش دوم شامل 41 سوال مدیریت مشارکتی شامل متغیرهای رهبری ، ساختار، تصمیم گیری،. ارتباطات ، نظارت و عملکرد فردی با 15 سوال در طیف لیکرت تنظیم شده است.
مراحل تنظیم پرسشنامه :
مطالعه اجمالی منابع مربوط و با تکیه بر اهداف تحقیق و مبانی تئوریک به تهیه و تدوین سوالات اقدام گردید.
درتدوین پرسشنامه بر حسب مدل تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است.
برای پاسخگویی به گویه ها.مقیاس 5درجه ای لیکرت در نظر گرفته شده است. این مقیاس ها عبارتند از :خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد
ویژگی عمده این مقیاس در آن است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش می دهد و گزینه های بیشتری را برای آن فراهم می آورد (اوپنهایم،ترجمه کریم پناه، 1369)
پس از تهیه پرسشنامه،اعتبار محتوای آن از طریق اعضای کمیته، از3 نفرازمحققین واساتید دانشگاه از جمله استاد راهنما و استاد مشاور که در رشته مدیریت منابع انسانی متخصص و صاحبنظربودند ،استفاده شد. برای بررسی و تعیین پایانی و ملاحظه نقاط قوت و ضعف سوالات به تعداد 30نفرپرسشنامه به اجرا در آمد .
پرسشنامه مدیریت مشارکتی
در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت مشارکتی با ابعاد (رهبری . ساختار . تصمیم گیری . ارتباطات و نظارت ) از پرسشنامه استفاده شده است . این پرسشنامه دارای 41 گویه می باشد که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد ) درجه بندی شده است.
پرسشنامه عملکرد فردی
برای اندازه گیری عملکرد فردی از پرسشنامهی استفاده شده است . این پرسشنامه دارای 15 گویه می باشد که براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت ( خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد ) درجه بندی شده است .
مدل مفهومی:
با توجه به عنوان تحقیق ویافته های موجود در ادبیات موضوع و مدلهای پیشین که توسط محققان مختلف ترسیم شدهاند، مدل پیشنهادی تحقیق به شکل زیر خواهد بود. در این مدل فرض شده است که مدیریت مشارکتی متغیر مستقل و دارای پنج بعد می باشد و با عملکرد فردی که متغیر وابسته می باشد، ارتباط دارد.
مدیریت مشارکتی
تصمیم گیری
ارتباطات
رهبری
ساختار
نظارت
عملکرد فردی

این نوشته را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته مدیریت دربارهسرمایه اجتماعی

نمودار(4- 3) مدل مفهومی تحقیق
روایی و پایائی پرسشنامه
روایی

شرط بدست آوردن داده های خوب آن است که ابزار اندازه گیری دارای روایی و پایائی کافی باشد. منظور از روایی (اعتبار) آن است که وسیله اندازه گیری واقعاً خصیصه مورد نظر را اندازه گیرد و نه خصیصه دیگر را و منظور از پایائی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر یک خصیصه مورد سنجش را با همان ابزار تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری شود نتایج حاصله تا حد مشابه دقیق و قابل اعتماد است.
روایی محتوا به به منظور اعتبار پرسشنامه سعی شده است تا حد امکان سوالات با ابهام کمتر و برگرفته از متغیرهای مربوط طراحی می گردد. لذا پرسشنامه مذکور به رویت اعضای کمیته قرار گرفت، نکات مبهم برطرف و برخی گویه های تغییر و یا اصلاح گردید و برخی از گویه ها که ارتباط کمی با سوال های پژوهشی و اهداف تحقیق داشتند حذف گردید و پس از اعمال نظرات اصلاحی، پرسشنامه آماده اجرا گردید. برای تعیین روایی علاوه براعضای کمیته، ازسایرمحققین واساتید دانشگاه که در رشته مدیریت منابع انسانی متخصص و صاحبنظربودند ،استفاده شد.آنان روایی پرسشنامه مذکور را تایید نمودند.
یایایی:
جهت تعیین پایائی پرسشنامه ازروش الفا کرونباخ استفاده گردید. ازانجا که امکان تکرار تست امکان پذیر نبود یکی ازروش های معتبربرآورد پایایی که مستلزم یک بار اجرای پرسشنامه واحد است مورد استفاده قرار گرفت.. برای بدست آوردن پایایی ابزار اندازه گیری ،محقق تعداد 30 تفر از کارکنان را بطورتصادفی انتخاب نموده وپرسشنامه را در اختیار آنان قرارداد.این کارکنان منتخب خارج از مطالعه اصلی بودند.پس از تحلیل ازمون الفا کرونباخ نتایج آن در حدول (3-3)امده است.
جدول ( ‏33 ): نتایج الفا کرونباخ
متغییر
تعداد سوال
مقدارالفا
نتیجه
عملکرددفردی
15
77/.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*