پایان نامه رایگان با موضوع مسؤولان، تضامنی، عرضی، است،ابراء

Circle Arrows isolated on white background. 3D render

از ضامن ها را تنها در صورتی موجب برائت ذمه سایر مسؤولان تضامنی می دانند که ضمان طولی باشد یعنی هر یک از مسؤولان تنها با “ید” قبل از خود تضامن داشته باشد،اما در مواردی که ضمان عرضی است،آنگونه که در تضامن مورد نظر است،ابراء ذمه یکی از مسؤولان تضامنی را موجب ابراء ذمه سایر مسؤولان تضامنی ندانسته.(بحرالعلوم،1403؛خمینی،1412،ص502؛طهوری،1412،ص526) و علت این امر را تعدد روابط بین مضمون له و مسؤولان تضامنی می دانند.(آملی،بی تا،ص300) اما بعضی دیگر از فقها، در مواردی هم که ضمان عرضی است،ابراء ذمه مضمون عنه را موجب ابراء ذمه ضامن می دانند.(حکیم طباطبایی،1404 ،ص276؛طباطبایی یزدی،1378،ص186)
البته، بین فقها امامیه اجماع وجود دارد که ابراء ذمه مضمون عنه،در صورتی که قصد ابراء کننده ابراء اصل دین مورد ضمان باشد، موجب ابراء ضامن می شود. (طباطبایی یزدی،1417،ص406) علت عدم تأثیر ابراء ذمه مضمون عنه در ابراء ذمه ضامن را نیز، اینگونه بیان می کنند که با توجه به ماهیّت ضمان عقدی که نقل ذمه به ذمه است، اساساً بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه چیزی در تعهد نداشته و بنابراین ابراء ذمه مضمون عنه در واقع ابراء ذمه ای است که قبلاً ابراء شده است و دیگر محلی برای ابراء وجود ندارد.(خوئی،1409،ص127).اما این مبنا تنها در ضمان عقدی قابل