پایان نامه درمورد شخص ثالث، شهرستان اهواز، حمل و نقل

Colors catalogue

نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای چه رابطه ای وجود دارد؟
بین کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای چه رابطه‏ای وجود دارد؟
بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای چه رابطه‏ای وجود دارد؟

بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-6- فرضیات تحقیق
این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی دارد که به شرح ذیل است:

فرضیه اصلی:
بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی:
1-1 بین وفاداری به نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-2 بین کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-3 بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-4 بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-1-7- متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل عبارتند از:
1- وفاداری به نام و نشان تجاری
2- کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری
3- تداعی گرهای نام و نشان تجاری
4- آگاهی از نام و نشان تجاری
و متغیرهای وابسته عبارتست از:
تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای

1-1-8- چارچوب مفهومی تحقیق
اولین کسی که به منظور مفهوم سازی ارزش ویژه برند مدلی براساس هر دو بُعد ارائه کرد آکر در سال 1991 است.
مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری دیوید آکر می‏باشد که در آن برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارای چهار بُعد (آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری، وفاداری نسبت به نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده و تداعی گرهای نام و نشان تجاری) و به دلیل مزایایی که مدل آکر در این زمینه دارد و با توجه به این که او این مدل را مورد آزمون تجربی قرار نداده است پس از او این مدل در جامعه های آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفته و اعتبار سنجی شده است که موجب یک واکنش توسط مشتریان می شود:

تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای

Source : Aaker, David, “Manehing Brand Equity”, Free press, 1991,p9.

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق
1-1-9- تعریف واژگان تخصصی تحقیق
ارزش ویژه نام و نشان تجاری27
ارزش ویژه نام و نشان تجاری مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات یک نام و نشان تجاری است که در طول زمان به ارزش ارائه شده توسط کالا یا خدمت شرکت افزوده شده یا از آن کسر می گردد. در مدل آکر این ارزش ویژه شامل وفاداری، آگاهی، تداعی گرها، کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری و سایر داراییهای نام و نشان تجاری است28 آنچه که در این تحقیق به عنوان ارزش ویژه نام و نشان تجاری در نظر گرفته شده است مجموع میانگین هر کدام از این چهار بُعد می باشد.
وفاداری به نام و نشان تجاری29
وفاداری به نام و نشان تجاری را می توان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به نشان تجاری مزبور و قصد ادامه استفاده در آینده تعریف کرد30. در این پژوهش منظور از وفاداری مشتریان تکرار استفاده از خدمات توسط مشتریان و نگرش مثبت آنها نسبت به خدمات می باشد.
کیفیت درک شده31
کیفیت درک شده توسط مشتری عبارت است از ادراک مشتری از کیفیت یا برتری یک کالا یا خدمت نسبت به تمایل مشتری به جایگزین های آن. کیفیت درک شده توسط مشتری تعیین می شود32. ما در این تحقیق ادراک مشتریان را از کیفیت خدمات بیمه ایران اندازه می گیریم و برای این کار از ابعاد کیفیت کالا که توسط دیوید گاروین ارائه شده استفاده می کنیم.
تداعی گرهای نام و نشان تجاری33
تداعی گرهای نام و نشان تجاری شامل هر چیزی است که به صورت ذهنی در حافظه به نام تجاری پیوند خورده باشد. بنابراین مک دونالد می تواند یک کاراکتر مانند مک‏دونالد، یک بخش بازار مانند کودکان، احساس مانند داشتن سرگرمی، ویژگی محصولی چون خدمت، سمبلی مانند کمان های طلایی و سبک زندگی مانند شتاب داشتن (عجله) را تداعی می کند34. در این تحقیق منظور ما از تداعی گرهای نام و نشان تجاری شعارها و لوگوی بیمه ها می باشد.
آگاهی از نام و نشان تجاری35
آگاهی از نام و نشان تجاری عبارت است از توانایی خریدار بالقوه برای بازشناسی یا یادآوری اینکه نام تجاری متعلق به طبقه خاصی از محصول است . در صورتی که یک نام تجاری اولین نامی باشد که به یاد می آید آن نام برترین نام از نظر آگاهی است36. منظور ما در این تحقیق از آگاهی از نام و نشان تجاری میزان به خاطرآوری برند بیمه ها به صورت کمکی و غیر کمکی توسط مصرف کنندگان است.
تمایل مشتریان به پذیرش خدمات و گسترش دامنه نام و نشان تجاری37
تمایل مشتریان به پذیرش خدمات و گسترش یا تعمیم نام و نشان تجاری عبارت است از استفاده از یک نام و نشان تجاری برای ورود به یک طبقه محصول جدید. گسترش خط محصول38 شامل استفاده از یک نام و نشان تجاری برای یک مح
ص
ول در همان طبقه است. علاوه بر گسترش نام و نشان تجاری و گسترش محصول شرکت می تواند از یک نام و نشان تجاری برای یک محصول در صنعت دیگر نیز استفاده کند39. گسترش دامنه نام و نشان تجاری استفاده از سایر خدمات بیمه ایران به غیر از بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و مسئولیت مدنی می باشد.

1-1-10- روش شناسی تحقیق
1-1-10-1- روش تحقیق
روش این تحقیق با توجه به این که هدف اصلی آن یافتن روابط علت و معلولی و نیز بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد یعنی، بررسی اثر وفاداری، کیفیت درک شده یا آگاهی از برند و تداعی برند بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای بوده، روش تحقیق توصیفی عِلی از نوع همبستگی است. همچنین، تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن می تواند در شیوه‏های مواجه با بازار به خدمت آید، کاربردی است. تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات زمینه یابی مقطعی- پیمایشی است. به منظور فرضیه های مطرح شده، مشتریان بیمه ایران در شهر اهواز بوده است. این روش به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت توصیفی در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهش به توصیف جامعه براساس یک یا چند متغیر می پردازد40.

1-1-10-2- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
داده‏های تحقیق مشتمل بر دو نوع داده هستند.
1- داده های دست اول (اولیه) که از پرسشنامه بدست می آید. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد41. پرسشنامه مذکور شاخص های وفاداری، آگاهی، تداعی، کیفیت درک شده نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای را اندازه گیری می‏کند که شامل دو بخش
می باشد:
الف) سئوالات عمومی: که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی پاسخ دهنده را در نظر می گیرد. این بخش شامل 3 سئوال میباشد.
ب) سئوالات تخصصی : این بخش شامل 9 سئوال اصلی می باشد که 6 سئوال آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت، که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می آید، طراحی شده است و 3 سئوال از این پرسشنامه باز می باشد.
2- داده های دست دوم (ثانویه) در این پژوهش به منظور مطالعه مباحث نظری مرتبط با موضوع تحقیق و نیز بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق از اطلاعات مکتوب در این رابطه، که از طریق مطالعات کتابخانه ای شامل کتاب های تخصصی بازاریابی و نام و نشان تجاری و بررسی مقالات و مجلات بازاریابی نام و نشان تجاری، کتب و سایت های اینترنتی و پایان نامه های مشابه و سایر کتاب ها و نیز بروشورها و کاتالوگ های مربوط به شرکت بیمه ایران حاصل شده اند.

1-1-10-3- جامعه آماری
در این پژوهش از مردم منطقه مورد نظر به صورت تصادفی ساده، با توجه به موقعیت مکانی شرکت، نمونه گیری شده و انتخاب می شود.
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد42.
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق مشتریان و مراجعه کنندگان (دارندگان بیمه های اشخاص (عمر، حوادث، درمان، بیمه تکمیلی فرهنگیان)، بیمه مهندسی (احداث، بهره برداری)، بیمه اتومبیل (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و سرنشین)، بیمه های باربری (بیمه کشتی و شناور، بیمه هواپیما، بیمه حمل و نقل کالا)، بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی، بیمه مراکز غیر صنعتی، بیمه مراکز صنعتی) و بیمه مسئولیت (بیمه مسئولیت عمومی، بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا، بیمه مسئولیت حرفه ای)) بیمه ایران در شهر اهواز می باشند.

1-1-10-4- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری تصادفی ساده که در آن به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند43

1-1-10-5- حجم نمونه
در این تحقیق، با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی ومورگان ارائه شده است. حجم نمونه مطلوب انتخاب شده در این تحقیقات می تواند برابر 385 باشد44 که جهت کاهش خطای احتمالی 0.05 می توان به تعداد فوق افزود و بین پاسخ دهندگان توزیع گردید.

1-1-11- قلمرو تحقیق
1-1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق
از نظر موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت بازاریابی انجام شده و به طور ویژه بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تمرکز دارد و نام و نشان تجاری در آمیخته بازاریابی از اجزای عنصر محصول است. محرک انتخاب شده برای انجام تحقیق نام و نشان تجاری بیمه ایران می باشد.

1-1-11-2- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق مشتریان و مراجعه کنندگان به بیمه ایران در کلیه مناطق شهر اهواز
می باشد.

1-1-11-3- قلمرو زمانی تحقیق
داده های تحقیق در مقطع زمانی فروردین تا مهر ماه 1390 جمع آوری شده است.

1-1-12- مشکلات و محدودیت های تحقیق
1- در محدوده زمانی فروردین تا مهر ماه 1390 انجام شده است و بنابراین مبین نظر پاسخ نظر پاسخ دهندگان در محدوده زمانی مذکور است.
2- محدودیت های موضوعی بیشتر در پرسشنامه نمود پیدا کرده است و وجود محدودیت در تعداد سئوالات باعث شده تا از سنجش عمیق نگرش مشتریان قاصر باشیم.
3- اصول پرسشنامه در ذات خود دارای محدودیت در فراوانی است که نمی توا
ند به صورت عمیق وارد نگرشها و سلیقه‏های مشتریان شود و باید از ابزار دیگری برای جمع آوری داده ها مثل مصاحبه نیز استفاده شود.
4- تأثیر متغیرهای آگاهی، تداعی، کیفیت درک شده و وفاداری نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری با روش مطالعه همبستگی بررسی شده و رابطه علیت بر آن متصور شده است. بنابراین رابطه علیت بین متغیرهای بررسی شده قطعیت ندارد و براساس تفکر منطقی چنین استنباطی به عمل آمده است.
5 – مشکل دسترسی به نمونه های آماری به دلیل پراکندگی نمونهجهای تحقیق در سراسر
شهرستان اهواز
6- دشواری جلب اعتماد تعدادی از پاسخ دهندگان در زمینه پاسخ گویی به سئوالات پرسشنامه و توجیه ایشان در زمینه پاسخ گویی به تعدادی سئوالات

فصل دوم

پیشینه و