پایان نامه درمورد ساختار بازار، ارزش افزوده، صاحب نظران

فعالیت های بازرگانی است.
2- بیمه، کارایی بازرگان را افزایش می دهد.
3- بیمه، کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه هاست.
4- بیمه، سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود.
5- بیمه، یک نوع پس انداز تلقی می شود.
6- اجتماع از بیمه منتفع می شود.

2-1-6- انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوت هایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته است. بر این اساس بیمه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه های اجتماعی که “بیمه های اجباری” یا “بیمه های ناشی از قانون” نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند . در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه‏های اجتماعی قرار می‏دهد. ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد، ثانیاً برخلاف بیمه‏های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‏شود، در بیمه‏های اجتماعی حق بیمه درصدی از حق و دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد59 .
2- بیمه های بازرگانی (اختیاری)
به بیمه های بازرگانی، “بیمه های اختیاری” هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و
بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند: بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‏گذار، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد. بیمه های بازرگانی، با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست، تقسیم به بیمه‏های اموال و اشخاص است . بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آن ها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند. اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند. در یک تقسیم بندی کلی می توان بیمه های بازرگانی را به بیمه های اشیاء، مسئولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم بندی کرد60.

2-1-7- نظریه سوداگران و توسعه تجارت ماورای بحار
به کار گرفتن نظریه های مکتب سوداگری در روابط بین انگلستان و مستعمراتش نقطه عطفی در تاریخ بوده است. مکتب سوداگری، سیاست تجاری محدود کننده ای برای ثروتمند کردن کشور انگلستان بود، هم از طریق تحکیم موقعیت مؤسسات بازرگانی خود در امر تجارت، تولید صنعتی و کشاورزی توسط نمایندگی هایش و هم ضمیمه کردن متصرفات ماورای بحار و وابسته کردن کشورهای تحت سلطه به اقتصاد کشور مادر. این نظریه توسط پففر وکلاک در سال 1974 مطرح شده است.خدمات بیمه ای تقریباً در انحصار بازار لندن بود .بیمه دریایی نخستین رشته صنعت بیمه بود که زمینه ورود به مستعمرات را فراهم کرد .نمایندگی های بیمه گران بزرگ مهم انگلستان در شهرهای فیلادلفیا، نیویورک و بوستون تأسیس شدند و لندن در مورد قسمت اعظم فعالیتهای آنها تصمیم می گرفت. تا قبل از پایان سده نوزدهم، فعالیت بیمه ای در خارج از اروپا را عمدتاً نمایندگی های شرکت های بیمه توسعه دادند. شرکتهای بزرگ بیمه انگلیسی در هند غربی، آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی و خاور دور اداراتی تأسیس کردند. نکته دیگری که از مرور تاریخچه فعالیت بیمه ای سده نوزدهم در خارج از اروپا استنباط می شود این است که این فعالیت ها موجب توسعه تجارت خارجی شده است، به طوری که تا قبل از جنگ جهانی اول تقریباً همه نمایندگی‏ها در بندرگاه های تجاری مستقر بودند. شرکت های بیمه انگلیسی در آغاز برای ارزیابی و پرداخت خسارت در بیمه های دریایی توسط نمایندگی های خود در بعضی از اتاق های بازرگانی بریتانیا اقدام می کردند.61

2-1-8- ریسک پذیری و بیمه
روان شناسان و سایر دانشمندان در بررسی های آماری که درباره افراد ریسک پذیر و ریسک گریز انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که افراد متفاوت در موقعیت های دارای ریسک مشابه واکنش ها و رفتارهای بسیار متفاوتی از خود نشان می دهند. این رفتار متفاوت ممکن است ناشی از پیش زمینه خانوادگی، آموزش، وضعیت اجتماعی ، تجربه های پیشین و موقعیت جغرافیایی باشد. بسیاری ازصاحب نظران هم بر این عقیده اند که افراد در انتخاب بین ریسک گریزی یا ریسک پذیری تحت تأثیر فرهنگشان قرار دارند. ام .تامپسون62 با بررسی بافت جمعیت ساکنان مناطق نزدیک هیمالیا (بودایی ها و هندوها) سعی کرد که رفتار ریسکی آنها را بر اساس ارتباط بین فلسفه و شغل آنها توضیح دهد. نگرش ریسک پذیرها به جهان همانند تجار هیمالیایی (بودایی ها) و نگرش ریسک گریزها همانند کشاورزان محتاط (هندوها) بود. پاسخ هندوها که بافت گروهی دارند به عدم اطمینان منفی است. آنان ترجیح می دهند کاری را که از نتیجه آن مطمئن نیستند و ممکن است به نتیجه دیگری منتهی شود انجام ندهند63. گرین64(1971)، کوگان و والاچ65 (1974) در تحقیقات خود به این نتیجه ر
س
یده اند که قبول ریسک عمدتاً منشاء فرهنگی دارد تا این که به علت محافظه کاری باشد. مک کرایمون و وارونگ66 (1986 ) بررسیهای نظری و عملی جامعی برای فهمیدن رفتار ریسکی افراد انجام دادند . برخی از این مطالعات، عمدتاً بر ریسکی بودن موقعیت ها و برخی دیگر بر میل افراد برای پذیرش ریسک در چنین موقعیت هایی متمرکز شده اند. قسمت اعظم تحقیق صرف مطالعه این مطلب شده است که چگونه افراد موقعیت های ریسکی یکسانی را که در شرایط متفاوت قرار گرفته اند شناسایی و ارزیابی می کنند و به آنها پاسخ می دهند.

2-1-9- نظریه مطلوب انتظاری
نیومان و مورگنسترن 67در سال 1944 با انتشار کتاب نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی ، نظریه مطلوبیت انتظاری را توسعه دادند.آنها اثبات کردند که تحت مجموعه ای از اصول رفتاری در شرایط عدم اطمینان فرضیه های مطلوبیت انتظاری به جواب بهینه می‏رسند. طبق این نظریه ریسک گریزی مطلق معیاری برای اندازه گیری انعطاف تابع مطلوبیت افراد است که به طور جداگانه توسط پرات68 تعریف شده است. براین اساس فردی که منحنی تابع مطلوبیت وی حالت مقعر داشته باشد از قبول ریسک اجتناب کرده و به او ریسک گریز گفته می‏شود. اگر تابع مطلوبیت حالت خطی داشته باشد یعنی فرد به ریسک بی تفاوت است که در این حالت به او ریسک خنثی گفته میشود؛ چنانچه تابع مطلوبیت حالت محدب داشته باشد در این صورت فرد مذکور ریسک پذیر نامیده میشود. بنابراین مطلوبیت بازده انتظاری معین در یک نقطه معین از زمان برای افراد مختلف متفاوت است و دلیل آن هم تفاوت منحنی. مطلوبیت آنهاست اما مطلوبیت آن برای هر فرد معین ثابت است69.
مقاله کلاسیک فریدمن و ساویچ70 در سال (1948) یکی از مهم ترین تلاشهایی است که برای توضیح انتخابهای افراد در شرایط عدم اطمینان با استفاده از تحلیل مطلوبیت صورت گرفته است . رفتار افراد ظاهراً متناقض است زیرا در عین حال که بیمه نامه می خرند، بلیتهای بخت آزمایی نیز میخرند .به همین دلیل فریدمن وساویچ نتیجه گرفتند که شکل تابع مطلوبیت باید هم قسمت محدب و هم قسمت مقعر داشته باشد. فرض ریسک گریزی در نظریه مطلوبیت بیان میکند که مردم ترجیح میدهند از وضعیت های دارای ریسک با خسارت زیاد اجتناب کنند. اگر پوشش بیمه ای با قیمت عادلانه وجود داشته باشد برطبق نظریه مطلوبیت انتظاری، پیش بینی می شود هنگامی که خسارت بالقوه افزایش می یابد تمایل افراد برای بیمه شدن بیشتر شود71. کوگان و والاچ (1974) موارد مؤثر بر ریسک پذیری را بررسی و در نهایت دشوار بودن آن را تائید کردند72. هرشی و شومیکر73 در تحقیقاتی رفتار ریسک پذیری دانشجویان در قلمرو خسارتها را بررسی کردند. آنها با استفاده از پرسشنامه نشان دادند که در زمینه بیمه درصد افرادی که گزینه امن
(خرید بیمه) را برای حوادث پر خسارت ولی کم احتمال انتخاب میکنند بیشتر از کسانی است که برای حوادث کم خسارت ولی پر احتمال به بیمه روی می آورند74.

2-1-10- دلیل منطقی برای خرید بیمه
مطلوبیت انتظاری و ریسک گریزی تمام پدیده های مربوط به خریدهای بیمه ای بنگاه ها یا افراد را توضیح نمی دهند . بنگاه های تجاری کوچک ممکن است انگیزه هایی برای خرید بیمه (به علت ریسک گریزی) داشته باشند ولی سهامداران شرکت های بزرگ می توانند با استفاده از تنوع دادن به دارایی های خود، ریسک های قابل بیمه را کاهش دهند و یا آنها را کلاً از بین ببرند. ادبیات بیمه و مدیریت ریسک تصدیق کرده اند که ارزش افزوده ناشی از خدماتی که بر اساس قراردادهای بیمه فراهم میشود از جمله دلایل افراد برای خرید بیمه است، هر چند که آنها ممکن است از لحاظ حمایت در برابر ریسک، درجه دوم محسوب شوند75.
تئودورلویت76 و فیلیپ کاتلر77 جزو اولین پژوهشگرانی بودند که در مطالعات خود علاوه بر اهمیت به مشتریان، کارکنان شرکت را نیز در اولویت قرار دادند. آنها اینطور مطرح کرده اند که کارکنان یک شرکت نیز در حقیقت مشتریان آن شرکت می باشند و می بایستی نیاز و خواسته های آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
چنانچه ما کارکنان شرکت (کارمندان و مدیران) را در زمره مشتریان قرار دهیم پس می توان گفت: که ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می کند که در راستای مشتری مداری حرکت کند و هر قدر در جذب و حفظ مشتریان موفق تر عمل نماید، دوام و بقای خود را استمرار خواهند بخشید و در اینجاست که مشتری در شرکت های بیمه در رأس هر سازمانی قرار داشته و تمامی عوامل سعی می کنند تا دریابند که نیاز مشتری چیست و چگونه می توان رضایت او را فرآهم کرد.
در خصوص اهمیت این تحقیق می توان گفت مشتری سود شرکت را تضمین می کند، کارمندان سرمایه شرکت را تأمین می کنند و مدیران ساختار شرکت را تعیین می کنند. از طرف دیگر وظیفه مدیریت بازاریابی نیز فراتر از صرف تبلیغات و آگهی است و یقیناً می بایستی منافع گروه های فوق را تأمین کند.
خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست، از بدو خلقت انسان، پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوری نداشت؛ اما رفته رفته و با توسعه جوامع بشری و با پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی انسان افزون تر شد و میزان درگیری انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت. با رخ نمودن انقلاب صنعتی، تنوع ، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترش یافت، به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآوردههای صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، ریسک های جدیدی
را با خود وارد اجتماع کرده است و آنها را با خطرهای متفاوتی مواجه ساخته است. با توجه به ماهیت ریسک، به روشهای متعددی می توان با آن برخورد کرد. مهمترین و مؤثرترین شیوه استفاده از بیمه یا انتقال ریسک به بیمه گر است. در این میان انسان و جوامع بشری راه گریزی جز مقابله با خطرهای پیرامون محیط زندگی خود نداشته و ندارند و این امر میسر نخواهد بود مگر با اتخاذ تدابیری اندیشمندانه و هوشمندانه که انسان امروز قرن بیست و یکم به مدد خرد، تدبر و زندگی اجتماع خود در کنار دیگر همنوعان قادر است بر حوادث، خطرات و بلایای جبران ناپذیر طبیعی و غیر طبیعی اطراف خود فائق آید. همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین راههای مقابله استفاده از بیمه است که ” نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه است”78.
از آنجایی که هر جامعه فرهنگ مخصوص به خود را دارد و فرهنگ نیز به “مجموعه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*