پایان نامه درباره گزارشگری مالی/قابل اتکا بودن گزارشگری

Colorful arrows cylinder chart 3D rendering illustration isolated on white background
قابل اتکا بودن:

نوعی ویژگی کیفی است که چنانچه افرادی واجد شرایط با صلاحیت مشابه به صورت مستقل (جداگانه)، ازهمان فرایند اندازه گیری تبعیت کنند، به نتایج مشابهی دست یابند، به عبارت دیگر اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. قابلیت اتکاغالباً توجیه اصلی از بکارگیری بهای تمام شده تاریخی است، ویژگی قابلیت اتکا حاکی از آن است که ارزش های وارده بیشتر قابل اثبات (رسیدگی) بوده و مزیت بیشتری برای قابلیت رسیدگی دارند، درمقابل، مربوط بودن برای گزارشگری مالی بر ارزش های خروجی جاری و آتی تاکید دارد و چنین استدلال می شود که  ارزش های جاری و آتی نسبت به ارزش های تاریخی بیشتر مربوط خواهد بود.  ویژگی کیفی قابلیت اتکا حاوی مفاهیم زیر می باشد:(همان منبع)

-بیان صادقانه ،

-رعایت بیطرفي،

-رجحان محتوی برشکل،

-کامل بودن و

-احتیاط

بیان صادقانه(منصفانه):  اطلاعات باید به گونه ای اندازه گیری و درصورت های مالی انعکاس یابد که ارائه کننده آنچه که بطورواقعی رخ داده است، باشد.

رعایت بیطرفی: اطلاعات نباید برای تأمین منافع گروه خاصی تهیه شود، بلکه باید بگونه ای باشد که چنانچه گروهی با صلاحیت مشابه درصورت ضرورت با همان  فرایند اندازه گیری در تهیه آن اقدام نمایند به نتایج یکسانی دست یابند. به عبارت دیگر تهیه  اطلاعات همراه با واقعیت و بدون جهت گیری به سمت نیازهای گروه هایی خاص (عاری از تمایلات جانبدارانه) را بیطرفی گویند.

رجحان محتوای برشکل : برخی از رویداد های مالی به گونه ای است که از نظر قانونی بعنوان یک رویداد مالی تلقی نشده، نمی توان درگزارشگری مالی منظور نمود، اما از نظرمحتوای اقتصادی و واقعیت از تمام  ویژگی های یک واقعه مالی برخوردار می باشد.

بطور مثال در قرارداد های اجاره بلند مدت سرمایه ای،  اموال مورد اجاره، علیرغم این که مالکیت قانونی آن در اختیار اجاره دهنده می باشد، ازآن جا که عملا مزایا ومخاطرات مالکیت به اجاره کننده انتقال یافته، بعنوان دارایی های اجاره کننده محسوب و در دفاتر ثبت می شود. بدین معنی تأکید درتعریف دارایی ها صرفاً انتقال مالکیت ازنظر قانونی نیست بلکه داشتن منافع آتی بیش از شکل قانونی اهمیت دارد.

در مفاهیم دیگر، هنگامی که شرکت سرمایه گذار بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای شرکت سرمایه پذیر را در تملک خود داشته باشد، علیرغم اینکه دو شرکت از نظر شخصیت حقوقی مجزا از هم به فعالیت ادامه می دهند، شرکت سرمایه گذار باید مجموعه اطلاعات تشکیل دهنده گروه را بعنوان یک شخصیت حسابداری یگانه تلقی، صورت های مالی تلفیقی تهیه و در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار دهد (یعنی انعکاس رویداد ها و معاملات براساس محتوا و واقعیت اقتصادی نه صرفاً شکل قانونی آن، این ویژگی را رجحان محتوا بر شکل گویند).

کامل بودن: اطلاعات مندرج در صورت های مالی با توجه به ویژگی های کیفی اهمیت نسبی و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه، باید تهیه و ارائه آن کامل باشد، بدین معنی که اطلاعات حسابداری باید به شیوه ای معقول و منطقی با رعایت اهمیت نسبی و هزینه بصورت کامل تهیه و در دسترس استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری قرارگیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری