پایان نامه درباره تولید ملی/:ساخت اسباب بازي

 
در ۱۹۹۷ ، این شرکت با همکاري تیمی از شرکت ادونس یک تیم پروژهاي را راهاندازي کرد تا امکان توسعه  محصولی جدید را بسنجند که براي پسرهایی که به فعالیتهاي بدنی بیشتر علاقه مندند، جذاب باشد ضمن اینکه از نظر زمانی هم داراي گستره توجه کوتاهتري باشند و زمان کمتري را براي بازي کردن بطلبد. هدف این محصولات جدید پوشش دادن طیف وسیعتري از پسربچه ها بود و در نهایت بیشتر کردن زمانی بود که بچه ها با برند لگو وقت میگذراندند. نتیجه این فرایند توسعه، طبقه کاملاً جدیدي از اسباب بازی ها بود:
با شخصیت هاي اکشن در یک محصول جدید ترکیب شدند. آنها (Constructive) اسباب بازی هاي سازهاي یک داستان حماسی دنباله دار طراحی کردند که محصولات لگو در آن به عنوان شخصیتهاي اصلی ایفاي نقش کردند. هر نکارش جدید از این اسباب بازي که بیرون میآمد به عنوان فصلی جدید براي پشتیبانی از راه اندازي محصولات جدید معرفی می شد.
این تحقیق همچنین بر به هم پیوستگی بازاریابی با طراحی محصول تکیه دارد و معتقد است که فرایند بازاریابی هم به عنوان خدمات پشتیبان محصول طراحی شده است که بدون آن نمیتوان امیدي به موفقیت محصول داشت و هم هدایتگر فرایند طراحی براي اسباب بازیهاي بعدي است که میتوان از آن اطلاعات لازم براي طراحی محصول بعدي را کسب کرد. این مقاله یک مدل به عنوان موزاییک بازاریابی شرکت لگو ارائه کرده است که در جدول زیر می بینیم:
 
جدول ۲-۳: موزاییک بازاریابی شرکت لگو ( منبع : فونسباخ و ملبی اندرسن)

موسیقی پاپ بسته بندی تلویزیون سی دی های محصول
تبلیغات محیطی جشن ها داستان های مصور بروشور
پست مستقیم تبلیغات چاپی سینما اینترنت

مطابق این جدول شرکت لگو براي بازاریابی موفق محصول خود از ابتداي مرحله طراحی این موزاییک بازاریابی را طراحی کرد تا شخصیتهاي طراحی شده که به تدریج و در نگارشها و داستانهاي مختلف این بازي وارد می شوند در ذهن کودکان و مصرف کنندگان جاي بگیرند.
 

۲-۴-۲-۲-  ساخت اسباب بازي

سان وینگ [۱](۲۰۰۵) در مقاله ای با عنوان (( عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول جدید در صنعت اسباب بازي هنگ کنگ[۲] )) به نقش عمیق هنگ کنگ در صنعت اسباب بازي چین پرداختند و تلاش کردند  عواملی که سبب شدند تولیدکنندگان هنگ کنگی به یکی از کاراترین تولید کنندگان اسباب بازي و نیز بزرگترین صادرکننده آن در جهان تبدیل شوند را تشریح کنند. در این مقاله بیان شده است که تمام توان این منطقه در فن آوري ساخت  نهفته شده است اما هیچ تلاش جدي در زمینه تحقیق و توسعه در این منطقه صورت نمی گیرد. شاهد این مسئله نیز عدم تولید اسباب بازیهاي جدید، یا عدم اشتغال در طراحی اسباب بازي است. این مقاله با اشاره به افزایش رقابت جهانی در تولید، حتی در سرزمین اصلی چین و کشورهاي مجاور، این عقیده را بیان میکند که هنگ کنگ براي حفظ جایگاه خود ناچار است علاوه بر بالا نگه داشتن فن آوریهاي ساخت خود، سرمایه گذاري بیشتري روي بخشهایی مثل تحقیق و توسعه صورت دهد.
این مقاله همچنین با تحققیات وسیع عوامل حیاتی موفقیت را که تا کنون در توسعه صنعت اسباب بازي هنگ کنگ نقش داشته است را به تفصیل بررسی کرده است و چهارچوبی براي بهبود آن پیشنهاد کرده است.
[۱] Sun &Wing
[2] Critical Success Factors for New product development in Hong kong o industry
 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)