پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:شبکه های سنسور بی سیم

Concept drawing on blackboard

تشخیص و تعیین هویت فرکانس رادیو (RFID):

تکنولوژی RFID یکی از شکاف های اصلی در نمونه های ارتباطی تعبیه شده که قابلیت طراحی ریز تراشه ها (میکرو چیپس) برای ارتباط داده های بی سیم را دارد. انها در تشخیص اتوماتیک هرچیزی کهبرای عمل کرد به عنوان یک بار کد الکترونیک ضمیمه می شود را کمک می کنند. [15-16]  برچسب های غیرفعال و تابع RFID باتری های قدرتمندی نیستند و آنها می توانند از قدرت سیگنال استنطاق خواننده برای برقراری ارتباط ID با خواننده ی RFID استفاده کنند. این نتایجی را در بسیاری از کاربرد ها به خصوص در خرده فروشی و تأمین زنجیره مدیریت در بر دارد. کاربردها می توانند در حمل و نقل (جایگزینی و تعویض بلیط ها، ثبت کردن استیکرها) و همچنین دسترسی به کنترل کاربردها یافت شود. برچسب های غیرفعال و تابع اخیراً در بسیاری از کارت های بانکی و برچسب های عوارض راهداری جاده در میان اولین صف آرایی جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. خواننده های فعال RFID باتری های خودشان را آماده می کنند و می توانند معرفی کننده ی ارتباطات باشند. از چندین کاربرد کاربرد اصلی بر حسب های فعال RFID در بندرهای کانتینترها (16) برای بازبینی و نظارت محموله دریایی است.

4-4 شبکه های سنسور بی سیم (وایرلس) WSN

پیشرفتهای تکنولوژیکی خیر در ارتباطات بی سیم و مدارهای مجتمع و کامل کم قدرت به صورت کارآمد (در دسترس)، کم هزینه و ابزارهای کم قدرت مینیاتور برای استفاده در کاربردهای حس کننده و از راه دور ایجاد شده اند. ترکیب این فاکتورها قابلیت دوم استفاده از یک شبکه ی سنسور شامل تعداد زیادی از سنسورهای هوشمند، توانا برای جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتظار اطلاعات با ارزش و جمع آوری شده در محیط های متنوع را بهبود بخشیده است. [7] RFID فعال تقریبا همان گره های WSN با هدف کمتر و قابلیت پردازش و ذخیره سازی قابل توجه و نظم دهنده هستند. داده های سنسور در میان گره های سنسور تقسیم شده و به یک سیستم مرکزی یا گسترش یافته برای تجزیه و تحلیل فرستاده می شود اجزای سازنده ی شبکه ی بازبینی و نظارت WSN شامل: (a) سخت افزار WSN به طور نمونه یک گره (هسته ی سخت افزار WSN) شامل واسط سنسورها، واحدهای پردازش، واحد های فرستنده و گیرنده و قدرت تأمین کننده هستند. تقریباً همیشه آن ها شامل چندین مبدل A/D برای سنسور واسط و بیشتر برای گره های سنسور مدرن هستند که توانایی برقراری ارتباط با استفاده از یک نوار فرکانس که آن ها را چند بعدی تر و فراگیرنده تر می سازد. [7] (b): بسته های ارتباطی WSN– گره هایی که انتظار می رود در یک راه تک کاره برای بسیاری از کاربردها گسترش یابد. طراحی یک مکان شناسی مناسب، مسیریابی لایه ی Mac که برای مقیاس پذیری و دیریایی شبکه ی گسترش یافته مهو حیاتی است. گره ها در یک WSN نیازمند برقراری ارتباط در میان خودشان برای انتقال داده در یک ایستگاه پایه یک یا چند پله ای هستند. گره ها در یک WSN نیازمند برقراری ارتباط در میان خودشان برای انتقال داده در یک ایستگاه پایه یک یا چند پله ای هستند. گره حذف می شود و برآیند عمر شبکه ی خفیف شده تکرار می شود. بسته ی ارتباطی در گره نزولی باید بتواند با جهان بیرونی از طریق اینترنت برای عمل کردن به عنوان یک مسیر دریچه به شبکه های فرعی WSN و اینترنت فعل و انفعال متقابل داشته باشد. (17). [c]: میان افزارهای WSN– یک مکانیسم برای ترکیب زیرسازهای کامپیوترهای بزرگ با خدمات جهت دار ساختاری (SOA) و شبکه های سنسور برای تأمین دستیابی به منابع سنسور غیریکنواخت در یک روش مستقل صف آرایی و گسترش است. [17] این براساس ایده ی ایزوله کردن منابع است که می تواند توسط چندین کاربرد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یک خط مشی مستقل میان افزار برای بهبود کاربردهای سنسور مورد نیاز است. مانند یک ساختار سنسور باز وب (OSWA). ]18[. OSWA روی یک مجموعه یکنواخت و یکسان کاربردها و داده های استاندارد نشان داده شده طبق تعریف در روش تواناسازی سنسور وب  (SWE) توسط (OGC) است. (d) تراکم امنیت داده ها- یک روش تراکم امنیت و کارآمدی داده ها نیازمند گسترش طول عمر شبکه هم چنین اطمینان حاصل کردن از قابل اطمینان بودن داده های جمع آوری شده از سنسور ها است. (18). نقص و شکست گره ها یک ویژگی معمولی WSN هاست، توپولوژی (موقعیت شناسی) شبکه باید ظرفیت خوب کردن خودش را داشته باشد. اطمینان حاصل کردن از امنیت مهم است زیرا سیستم ها به طور اتوماتیک به عامل متصل شده و از سیستم ها در برابر مخل ها محافظت می کنند که این خود بسیار مهم است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)