پایان نامه حقوق با موضوع : درمان بیماران

Rear view of a puzzled businessman in front of a blackboard finding a solution to escape from labyrinth. Breaking the rules, as a red line pierce the maze walls.

روایی و نظر آیات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهی و حقوقی و مواد قانونی و … بپردازیم.

روش تحقیق
در این راستا، برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز از مقالات و اطلاعات دانشمندان فقهی، حقوقی، پزشکی استفاده شده است . همچنین ازشبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی بروز منابع و اطلاعات، بهره گیری شد ه و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است.

بخش اول :
مفاهیم و مبادی بحث
فصل اول : مفاهیم و تعاریف
مبحث یکم: مفاهیم جنین و زوجین نابارور
– جنین (Embryo): موجودی که از تلقیح اسپرم و تخمک پس از طی مراحل چند روزه حاصل می گردد را جنین می نامند.
– زوج نابارور (Infertile couple) : ناباروری زوجین ممکن است به سه صورت اتفاق بیفتد؛ یا ناباروری بر اثر وضعیت جسمی یا روحی مرد است، یا بر اثر عوامل فیزیولوژیکی زن و یا براساس ناباروری طبیعی هر یک از زوجین اتفاق می افتد و معمولاً اگر زوج پس از یک سال نزدیکی مستمر بدون استفاده از روشهای جلوگیری از حاملگی، بارور نشود، به آنها زوج نابارور گویند.
مبحث دوم: تعاریف اصطلاحات تخصصی
– اسپرم( Sperm): سلولهای تولید مثل مرد که باعث باروری سلولهای تولید مثل زن (تخمک) می شوند. هر اسپرم دارای سه قسمت سر (حاوی مواد ژنتیکی یا کروموزومها)، تنه (بخش تولید کننده انرژی لازم برای تحرک) و دم بلند و باریک (جهت پیش راندن و تحرک) است. هریک میلی متر از مایع آن در بردارنده تعداد 150-50 میلیون اسپرم می باشد، در صورتی که تعداد اسپرم های یک مرد در هر میلی لیتر کمتر از 20میلیون باشد نابارور است. تعداد اسپرم بین 20 تا 40 میلیون در میلی لیتر در مرز طبیعی قرار دارد.
اسپرم اهدایی (Donor Sperm): اسپرمی است که از اهداکننده دریافت می شود و از آن در انتقال مستقیم به رحم یا در لقاح خارج رحمی زوج نابارور با عامل مردانه مورد استفاده قرار می گیرد.
– اجاره رحم (Womb Renting) : به یکی از حالات درمان ناباروری در زوجین گویند که طی آن عمل تلقیح مصنوعی را با روشهای پیشرفته پزشکی در محیط آزمایشگاه روی اسپرم و تخمک زوج نابارور انجام داده و سپس آنرا در رحم مادر جانشین قرار می دهند، تا پس از تولد و رشد و تکامل جنین، فرزند به زوج نابارور تسلیم شود. این حالت، غالباً در زوجینی اتفاق می افتد که زوجه یا اصولاً فاقد رحم و یا قادر به پرورش جنین در رحم خود نبوده و یا به هر دلیلی از رحم زن دیگری برای رشد و تولد فرزند خود استفاده می کند.
– انتقال جنین(Embryo Transfer): شامل قراردادن جنینها در داخل رحم از راه واژن و دهانه رحم، یا انتقال زیگوت به داخل لوله های فالوپ(zift) یا انتقال جنین به داخل لوله های فالوپ (TET) می شود.
– اهدای جنین (Donor Embryo) : جنینهایی که از اسپرم و تخمک یک زوج به عمل می آورند و به زوجه یا زن نابارور دیگری اهدا می کنند.
– بارداری (Pergnancy) : به مدت زمان رشد و تکامل جنین در رحم از زمان حاملگی تا تولد فرزند را دوران بارداری می گویند. این مدت زمان در انسان بطور متعارف چهل هفته به طول می انجامد.
– باروری (تلقیح) مصنوعی (Artificial Inscmination) : یکی از حالاتی است که به موجب آن مادر جانشین به وسیله عملیات آزمایشگاهی عمل لقاح باردار می شود. در عمل لقاح ممکن است از گامتهای زوجین نابارور استفاده شود. بنابراین، باتوجه به مطالبی که عنوان شد تلقیح مصنوعی عبارتست از آبستن کردن زن با وسایل مصنوعی مثل تزریق اسپرم مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آزمایشگاهی بدون انجام عمل مقاربت طبیعی.
– بانک(Cryebank): مکانی است که بافتهای مختلف و (اسپرمها، تخمک یا جنین) به وسیله عمل منجمد سازی در آن مکان نگهداری می شوند.
– بیضه(Testis): در پستانداران مذکر از جمله انسان وجود دارد. بیضه ها از دوران جنینی در ناحیه کمری و بعضاً از شکم خارج می شوند و داخل کیسه ای بنام اسکروتوم (کیسه بیضه) قرار می گیرند. بیضه ها دو محصول عمده تولید می کنند، اسپرماتوزئیدها که ژنهای جنس نر را به جنین منتقل می کنند و آندروژنها که وظیفه تکمیل خصوصیات جنسی نر را به عهده دارند.
– پدر و مادر حکمی: پدر یا مادری که در حالت اجاره رحم ممکن است از اسپرم یا تخمک آنان برای بوجود آمدن جنین جهت انتقال به رحم زن بیگانه (مادر جانشین) استفاده شود. البته بنا به نظر یکی از حقوقدانان به کاربردن اصطلاح(والدین حکمی) در رابطه با زوج ناباروری که اسپرم و تخمک هر دو متعلق به آنان باشد صحیح نیست؛ چرا که این مرد بنا به اتفاق فقها و حقوقدانان، و همسر نابارور وی نیز به نظر اکثر فقها، هر دو پدر و مادر واقعی و نسبی چنین فرزندی به شمار می روند . به هر ترتیب به والدین حکمی (زوج متقاضی فرزند) نیز می توان نامید.
– تخمدان (Ovary) : جسمی بادامی شکل است مشتمل بر یک بخش مرکزی که حاوی یک قشر غنی عروقی در درون یک بافت همبند شکل سلولی است و یک بخش قشری که بیشتر حجم آن را فولیکولهای حاوی تخمک تشکیل می دهند. فعالیت تخمدانها پس از تولید انسان آغاز می شود و شامل تولید هورمون های استروژن و پروژسترون و گامت ها می باشد.
– تخمک (Ovule , Ovom , Egg) : سلولهای تولید مثل زن که معمولاً هر ماه یکی از آنها آزاد شده و به لوله رحمی منتقل و آماده لقاح با اسپرم می گردد و به عنوان بزرگترین سلول در بدن زن شناخته شده است.
– تخمک اهدایی (Donor Eggs) : شامل تخمکهایی است که از تخمدانهای یک زن بارور دریافت و به یک زن نابارور اهدا می شود تا با استفاده از روشهای تکنولوژی باروری کمکی و اسپرم همسر زن فاقد تخمک، جنینی تولید و به رحم این زن من
تقل شود.
– تخمک گذاری (Ovulation) : به آزادسازی تخمک بالغ از فولیکول کاملاً بالغ در لایه خارجی تخمدان اطلاق می شود. این امر تقریباً در 14 روز مانده به دوره بعدی (روز چهاردهم سیکل قاعده گی 28روزه) اتفاق می افتد.
– تلقیح(Inoculation): به معنای آبستن کردن و بارور کردن جنس مؤنث است. شایان ذکر است تلقیح اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه ظرف 48 تا 72 ساعت صورت میگیرد و بند ب از ماده یک آئین نامه اجرایی که مدت 5 روز را در نظر گرفته، حد نهایت را مورد نظر قرار داده است.
– حامل بارداری(Gestational Carrier): به زنی که جنین یک زوج دیگر را در رحم خود حمل می کند. این جنین از تخمک و اسپرم افرادی بوجود آمده که هیچ قرابتی با زن حامل ندارند. بنابراین، زن حامل، ارتباط ژنتیک با کودک حاصل نخواهد داشت.
– رحم(Womb , Cuterus): رحم یا زهدان عضوی است گلابی شکل که جدار آن از ماهیچههای صاف ساخته شده است. قسمت پایین رحم که در داخل مهبل قرار دارد، سر یا گردن رحم نامیده میشود. تنه یا جسم رحم در بالای گردن رحم واقع است و قسمتی از تنه رحم که بالاتر از محل دخول لوله های رحمی به تنه رحم قرار گرفته است. به ته رحم موسوم است .رحم که از بافت ماهیچهای بسیار قوی تشکیل شده، قابلیت اتساع از حالت طبیعی خود تا جای دادن فرزند را در تمام مدت حاملگی را در خود دارد.
– زیگوت (Zygote) : اگر سلول جنسی رسیده (گامتهای نر و ماده) بارور شوند در اثر آن نطفه ای تولید خواهد شد که به آن زیگوت می گویند. یا به سلول حاصل از لقاح تخمک و اسپرم قبل از شروع تقسیمات زیگوت گویند .
– گامت (Gamete) : به سلول جنسی چه در مورد مرد و چه در رابطه با زن گفته می شود که کاملاً رسیده و آماده برای لقاح است ولی هنوز بارور نشده است.
– گنادوترپین جفتی انسان HGG (Human Ehorionic Gonadotropin) : هورمونی که توسط جفت ساخته شده و در موقع حاملگی افزایش می یابد. وجود این سرم در خون زنان به مقدار بالا معرفی حاملگی است. در درمان بیماران نابارور از آن به عنوان جانشین LH برای شروع تخمک گذاری همراه با داروی کلومیفن یا سایر هورمونهای گنادوترپین استفاده می گردد.

– لقاح اسپرم و تخمک (Fertilization) : در لغت به معنای آبستن شدن و در واقع بارور شدن است. در اصطلاح واکنش متقابل بین اسپرم و تخمک با نقل و انتقالات و ترکیبات سلولی و هسته ای هر دو (نر و ماده) شروع شده که این تغییرات روند کلی لقاح را تشکیل می دهد. این عمل ممکن است در خارج از بدن زن نیز صورت پذیرد که به آن لقاح خارج رحمی نیز می گویند..
– مادر جانشین (Surrogate Mother) : به زنی مادر جانشین می گویند که براساس توافق به عمل آمده قبلی حاضر به پذیرش نطفه ای در رحم خود برای رشد و نمو جنین (برای دیگران) باشد و دوران بارداری را مانند مادران عادی سپری کند. از مادر جانشین گاهی تحت عنوان مادر میانجی یا مادر جایگزین نیز نامبرده می شود.
– منجمد سازی (Gryopreseearvation) : به انجماد جنین و گامتها در درجه حرارت بسیار پایین اطلاق می گردد .

فصل دوم :تاریخچه باروری مصنوعی
تلقیح مصنوعی از ایام گذشته ابتدا برای تکثیر و اصلاح نژاد حیوانات اهلی به کار می رفت. اولین آزمایش در این مورد بوسیله دانشمندی آلمانی بنام لوریک جاکوبی بر روی ماهی ها صورت گرفت، چند سال بعد از آن، یک کشیش دانشمند بنام پروفسور اسپالازونی که اهل ایتالیا بود عمل تلقیح را برروی حیوانات خون گرم از جمله سگها آزمایش کرد و به نتایجی مثبت دست یافت.
در نیمه دوم قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی بنام الیلوا تلقیح مصنوعی را بر روی حیوانات چهارپا عملی می سازد .
به دنبال این پژوهش و آزمایشات، تلقیح مصنوعی به انسان نیز راه پیدا نمود و این آزمایشها در کشورهای مختلف به اجرا درآمد و با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی بنام (لوئیز براون) در سال 1987 میلادی، در لندن با تلاش دکتر استیو و همکارانش به دنیا آمد. در پی این موفقیت متقاضیان زیادی به استفاده از این روش روی آوردند به گونه ای که در سال 1988 میلادی در کشور انگلستان حدود 95% کودکان از طریق باروری خارجی رحمی (I.V.F) متولد شد.

همچنین در کشور آمریکا بیش از چهار هزار دوره (A.R.T) انجام شد که منجر به 8741 وضع حمل شده است که 5103 مورد آنها به روش (I.V.F) بوده است.
بطور کلی قراردادهای مربوط به تولید بچه در ایالات متحده آمریکا از سال 1976 رایج شد که عمدتاً موارد انجام شده تاکنون از راه تلقیح مصنوعی به شیوه تجارتی به دنیا آمده و مورد دادوستد قرار گرفته است. چندین مرکز تجارتی پزشکی به این امور اشتغال دارند و از آن به عنوان صنعتی رو به رشد می توان یاد کرد. البته در محافل مذهبی و علمی آمریکا این طرح مخالفینی هم دارد که می توان به طور خلاصه به آنها اشاره کرد:
1- کمیته ملی فرزند خواندگی آن را نوعی خرید و فروش بچه می داند؛
2- کلیسای کاتولیک رم که با هرگونه تلقیح مصنوعی و خارج از روابط عادی زناشویی (حتی تلقیح نطفه شوهر به زن) مخالف است قراردادهای بچه سازی را تجاوز به اتحاد زیست شناختی و معنوی زن و شوهر می داند؛
3- خانم تندلر استاد دانشگاه در رشته اخلاقیات پزشکی یهود می گوید: این پیمان نوعی اجاره زهدان برای 9 ماه است.
4- واتیکان در زمان جان پل دوم تصمیم گرفت که به درخواست پیروان خود و بویژه آمریکاییها پیرامون این مسائل سند جامعی تهیه کند. تدوین رساله بیش از بیست ماه طول کشید و در نگارش آن با شصت (60) متخصص علوم الهی و بیست دانشمند از کشورهای مختلف مشورت شده و سرانجام این رساله در چهل صفحه به شیوه پرسش و پاسخ با عنوان (تعلیم درباره احترام به منشاء حیات انسان و به مقام توالد او) انتشار یافت و فتوی قاطع کلیسا را نسبت به حرمت سقط جنین و هرگونه تلقیح مصنوعی و پرورش تخمک در آزمایشگاه بیان کرد.
یکی دیگر از روشهای بارداری مصنوعی ترکیب تخمک و اسپرم در خارج از بدن زن و انتقال جنین تشکیل شده به رحم شخص ثالث بود که اولین گزارش های حاملگی این موارد در سال 1970 بود. از آن به بعد این روش به نام لقاح در آزمایشگاه (IVF)، انتقال جنین (ET)، انتقال گامت به لوله فالوپ (GIFT) شناخته شده است و افقهای جدیدی در ارتباطات بین گامت ها و رشد و نمو اولیه جنین و در نتیجه حاملگی های فراوان را به همراه داشته است.
یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 طی گزارشی به جامعه پزشکی خاطرنشان ساخت که در فرانسه 50 مورد تلقیح مصنوعی روی زنان انجام گرفته و قدیمی ترین آن را مربوط به سال 1838 اعلام کرد. مدتی بعد یک دانشمند فرانسوی اعلام کرد که از 72 زن تلقیح شده 41 زن بارور شده اند. دراتازونی دکتر ماریون سنیز در سال 1866 اولین آزمایش خود را در بیمارستان نیویورک – سیتی انجام داد. در سال 1914 دکتر جامسیون طبیب انگلیسی مقیم مصر شنیده بود که در میان بدویان زنان جادوگر برای معالجه زنان عقیم به قطعه ای پشم افسون می خواندند و آن را به زن نازا می دادند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن یا حامله می شود یا می میرد. این پزشک پس از بررسی های بسیار متوجه شد که پشم های مزبور آلوده به اسپرم مردان بوده که میکروبهای فراوانی در پشم نیز وجود داشتند به همین دلیل زنان غیر مقاوم بیمار و فوت می شدند .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم : روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین
مبحث اول : تلقیح مصنوعی
تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است. مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند و به طور کلی به دو نوع است :
1- تلقیح مصنوعی هومولگ
هرگاه شوهر قادر به تولید اسپرم باشد ولی به علل جسمانی یا روانی، باروری زن از طریق عادی و به وسیله مقاربت ممکن نباشد، از این روش استفاده می شود . در این زمان با استفاده از تکنیک های کمکی تولید مثل، اسپرم شوهر به زن تلقیح می شود تا از این طریق باردار گردد.
2- تلقیح مصنوعی هترولوگ
این نوع تلقیح زمانی ضرورت می یابد که زن استعداد باروری دارد، ولی شوهر فاقد چنین توانی است . در این هنگام به اندازه کافی اسپرم مرد بیگانه به طریق مجاز اخذ و پس از شستشو و دفع زوائد به رحم زن انتقال می یابد تا لقاح در لوله رحم صورت پذیرد.
مبحث دوم : روشهای پیشرفته در درمان نازائی
باید گفت که نازائی به عدم حاملگی زن پس از یک سال نزدیکی مستمر زوجین بدون استفاده از روشهای پیشگیری از حاملگی اطلاق می گردد. این بیماری با توجه به مشکلات روحی و روانی حاصل از آن در بین زوجین، یکی از مشکلات عمده خانواده ها محسوب می شود. علل نازائی شامل عوامل مختلفی از جمله نقص در تولید اسپرم توسط مرد، اشکال در کیفیت و تعداد اسپرم، اشکال در خروج اسپرم و انزال (قطع نخاعی)، ناتوانی اسپرم در رسیدن به لوله های رحم، عدم تولید تخمک توسط زن، اشکال در لقاح تخمک با اسپرم، اشکال در انتقال جنین از لوله رحم به رحم، اشکال در رحم برای لانه گزینی جنین در اشکال در نگهداری جنین توسط رحم ( سقط های مکرر) می باشند.
که برای هر نوع اشکال درمان خاصی وجود دارد از جمله روشهای درمانی I.U.I ، I.V.F ، Z.I.F.T ، G.I.F.T و I.C.S.I : معمولاً در تمام موارد فوق به منظور تولید تخمک بیشتر توسط زن از داروهای محرّک تخمک گذاری استفاده می شود. منی گرفته شده از مرد نیز پس از شستشو و آماده سازی در تکنیک های فوق مورد استفاده قرار می گیرد که در پایین به آنها اشاره می شود.
1- تلقیح اسپرم به داخل رحم با استفاده از اسپرم همسر (I.U.I) در این شیوه با روش های مختلف مایع منی از شوهر گرفته می شود و پس از جداسازی و شستشو مایع منی، در هنگام تخمک گذاری به وسیله کانتر وارد دستگاه تناسلی زن می گردد، در این روش در صورتی که از اسپرم های شوهر استفاده شود به این روش (AIH) گفته می شود و اگر از اسپرم اهدایی استفاده شود (AID) گفته می شود.
2- باروری در آزمایشگاه ( IVF)
در این روش اسپرم مرد و تخمک زن تهیه شده و در آزمایشگاه در مجاور همدیگر قرار می گیرند و پس از تشکیل جنین آنرا در داخل رحم خانم قرار می دهند .
3- روش زیفت (Zift)
در روش زیفت بعد از لقاح تخمک بارور شده همسر یا زن بیگانه، جنین تشکی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*