پایان نامه حقوق با موضوع : جنین آزمایشگاهی

Business man touching imaginery screen

طوری که حقوق ایجادشده به نفع او درصورت زنده متولد شدن، اززمان انعقاد و – درخارج از رحم استقرار یابد.
نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».
دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می گیرد».
دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر»

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانونگذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟
نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید روبرواست. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. بنابراین احکام مترتب برعنوان «حمل» در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.
ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مزبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مزبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی میشود، درنتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته میشود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.
از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که دراین صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می یابد.
2- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که دراین صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مزبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.
برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می نماید، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تاخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛
برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می نماید؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».
همان گونه که ملاحظه می شود، دراین حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم (محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مزبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. بنابراین درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.
برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مزبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.
مسئله دیگری که دررابطه با توارث کودک آزمایشگاهی پیش می آید، شرط زنده متولدشدن جنین است که باعث استقرارحقوق متزلزلی می گردد که با انعقاد نطفه برای جنین ایجادشده است. حال چنانچه، دانشمند قادرباشند تا پایان دوران جنینی، جنین را درآزمایشگاه نگه دارند، امابه دلایل مختلفی پیش از انقضای حداقل مدت حمل (6ماه) از رحم بیرون بیاورند ودرآزمایشگاه نگهداری کنند،آیا شرط زنده متولد شدن برای تمتع از حقوق مدنی منتفی خواهد بود؟
« به نظر می رسد که دراین صورت نیز «تولد» موضوعیت نداردوبلکه حیات مستقل جنین درخارج ازرحم ، شرط استقرارحقوق متزلزلی است که با انعقاد جنین به نفع او ایجاد شده است. از این رو، درصورت انقضای حداقل مدت حمل درصورتی که جنین به محیط آزمایشگاه نیاز نداشته باشد، زنده خارج کردن آن از محیط آزمایشگاه درحکم زنده متولد شدن است و نظریه پزشکی متخصص دراین زمینه تعیین کننده است » وبه تعبیر برخی از استادان: « هرگاه ثابت شود که جنین آزمایشگاهی به طورمستقل درخارج از محیط آزمایشگاه می تواند زنده بماند، شخصیت واهلیت تمتع حقوقی جنین کامل شده و استقرار می یابد؛ ولو اینکه پس ازخارج کردن ازمحیط آزمایشگاهی بمیرد».

بخش سوم:
حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن
فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین
در بند «ت» از ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده است : «دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه » و در تبصره همین بند بیان گردیده : «اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می شوند» و در ماده 10 همین آیین نامه عنوان شده که « ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد».
از این عبارت این نتیجه حاصل می شود که در واقع اهدا و دریافت به صورت شناخته شده است، یعنی اهدا کنندگان و گیرندگان نام و مشخصات خود را در فرمهای مخصوص ثبت می کنند و نام و اطلاعات مربوط در مراکز مخصوص به این امور بایگانی خواهد شد و این استدلال از ماده 10 آیین نامه مربوطه به وضوح قابل درک است چرا که باید اطلاعاتی وجود داشته باشد تا در صورت صلاحدید به مراجع صلاحیت دار ارائه شود .
اما در این قانون و آیین نامه مواد و بندهایی در مور
د ارائه مدارک مربوط به کودک حاصل از اهدای جنین، پدر و مادر اهدا کننده یا گیرنده حفظ راز داری یا عدم آن و مانند آن وجود ندارد و این نکته ابهام وجود دارد که حفظ اسرار محرمانه و رازداری تا چه مدت زمانی و یا تا چه مراحلی از زندگی کودک ادامه دارد؟ آیا باید کودک از پدر و مادر ژنتیکی خود هیچگاه اطلاع نداشته باشد!؟ اگر اینگونه است در صورت بروز مشکلات جسمی یا ژنتیکی باید کدام سابقه قبلی کودک را مطالعه کرد و آیا دیگران باید از این مسئله آگاه نباشند؟ آیا پدر و مادر گیرنده جنین نباید در مورد اهدا کنندگان جنین اطلاعات داشته باشند ؟ آیا فقط مراجع قضایی، آن هم فقط در صورت بروز مشکل حق دارند از این امور آگاه شوند ؟
در ابتدا باید گفت بهتر بود به جای عبارت جنین اهدایی از عبارت گامتهای اهدایی استفاده می شد. به طور کلی اهدای گامت به دو صورت اهدای اسپرم و اهدای تخمک انجام می پذیرد. درست است که در کل اهدای جنین به صور 1)- اهدای تخمک و اسپرم مرد گیرنده جنین 2)- اهدای اسپرم و تخمک زن گیرنده جنین 3)- اهدای اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی و شرعی می باشد که قانونگذاری ایران همین مورد آخر را پذیرفته اما باز هم اینها جنین را اهدا نمی کنند بلکه گامت، یعنی همان اسپرم و تخمک را اهدا می کنند و در همین آزمایشگاه تبدیل به جنین شده و در داخل رحم قرار می دهند یا در محیط آزمایشگاه رشد می کند.

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران
طرفداران اهدای ناشناخته، دلایل متعددی برای انتخاب این روش ارائه می کنند. از جمله مهم ترین این دلایل تمایل والدین برای ایجاد مرز مشخص بین خانواده های دهنده و گیرنده است. در واقع، این امر باعث استقلال خانواده گیرنده می شود و از دخالتهای احتمالی اهدا کننده در فضای خانوادگی و تربیتی کودک جلوگیری می کند. از سوی دیگر، این کاهش ارتباط با حذف احساس دین گیرندگان نسبت به دهندگان می تواند جایگاه والدینی آنها را به نحو مطلوب تری حفظ نماید.
یکی از دلایل مطرح دیگر، سلب مسئولیت دهنده در برابر کودک است که در صورت شناخته شده بودن اهدا کننده می تواند برای او مسئولیت های اجتماعی یا قانونی به همراه داشته باشد . از طرف دیگر، با توجه به اینکه والدین حق دارند مسائل خصوصی خود را محرمانه نگه دارند، اهدای ناشناخته این حق را برای والدین محفوظ نگه می دارد، درضمن به حداقل رساندن ارتباط بین دهنده و کودک موجب می شود که نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شود و از سرگردانی در رشد هویتی کودک جلوگیری شود، چرا که ممکن است کودک پس از آشنایی با اهدا کننده دچار اختلال چند هویتی گردد.
کاهش تعداد دهندگان در روش اهدای شناخته شده است یکی دیگر از دلایل است، به طوری که در سال 1999 در کمیته استرالیای غربی مطرح شد که ثبت دقیق اطلاعات دهندگان موجب کاهش کلی تعداد دهندگان شده که این کاهش در مردان بیشتر بوده است . به طور کلی، والدین استفاده کننده از گامت اهدایی تمایل دارند که ویژگی های یک خانواده طبیعی را برای کودک خود فراهم آورند و گروهی از آنها احساس می کنند که اهدای ناشناخته منطبق با مصالح کودک است و به همین خاطر روش اهدای ناشناخته را انتخاب می کنند . طرفداران این نظریه معتقدند که مجبورکردن زوجهای گیرنده گامت برای بیان اهدایی بودن گامت به کودک حاصل اشتباه و غیر منطقی است . یکی از مهم ترین دلایلی که از سوی این گروه مطرح می شود این است که بیان این مطلب به کودکی که حاصل بارور شدن سلول جنسی از زن دیگری است و به عبارت دیگر، والدین بیولوژیکی او با والدین غیر ژنتیکی یا اجتماعی او متفاوت هستند، می تواند باعث بروز سردرگمی و اختلالات عاطفی و روانی جدی در کودک شود چرا که درک کودک از واقعیت های جاری در زندگی طبیعی محدود است و چه بسا آگاه شدن او از جنبه های متفاوت پیدایش و تکوینش در مقایسه با کودکان دیگر، برای وی غیر قابل فهم بوده، آسیبهای روحی جبران ناپذیری رابه او وارد نماید.
یکی از دلایل دیگر جهت مخالفت با افشای راز اهدا به خصوص در اهدای اسپرم، توجه به تفاوت پیامدهای آن از دو جنبه اهدای تخمک و اهدای اسپرم است . در روند اهدای تخمک، فرد گیرنده تخمک به علت اینکه نه ماه جنین را در رحم خود پرورش می دهد و پس از آن هم با شیر دادن به کودک و طی روند طبیعی زندگی با کودک رابطه مادرانه بر قرارمی کند، حس مادر شدن پیدا می کند و در صورتی که کودک حاصل از راز اهدا باخبر شود باز هم حس مادرانه خود را از دست نخواهد داد. اما در روند اهدای اسپرم به علت عدم وابستگیهای جسمی پدر غیر ژنتیکی کودک با افشای راز اهدا، حس پدرانه خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد و این مسئله در ارتباط وی با کودک اختلال ایجاد خواهد کرد. درضمن آشکار شدن بیماری ناباروری مرد، اغلب برای وی معادل خدشه دار شدن احساس شخصیت و مردانگی است .
تعداد زیادی از مادران باردار شده از طریق اهدای گامت، ترس از ایجاد اختلال در روابطشان با کودک را به عنوان دلیل اصلی مخالفت با بیان این حقیقت ذکر می کنند. این افراد معتقدند که کودک در صورت آگاهی یافتن از متفاوت بودن والدین ژنتیکی اش، ممکن است احساس تعلق و وابستگی کامل به خانواده خود را از دست بدهد و دچار اختلال در رشد روحی – روانی و کسب هویت مستقل گردد.
از جمله دلایل قابل ذکر دیگر این است که آشنایی کودک با والدین بیولوژیکی خود می تواند بار مسئولیت جدیدی در قبال او بر دوش والدین ژنتیکی اش قرار دهد. این مسوولیت می تواند از جهت مواجه شدن آن ها با سوالات متعدد کودک در رابطه با منشأ ژنتیکی خود باشد. علاوه بر این، چنانچه فرد دهنده صاحب فرزندانی هم باشد، در صورت چنین مواجهه ای لازم است که فرزندان خود را هم در رابطه با موضوع توجیه نماید که این امر می تواند باعث اختلال در روابط خانوادگی آن ها شود. بنابراین، عدم بیان حقیقت اهدایی بودن گامت به کودک در سلب هر نوع مسوولیت از والدین ژنتیکی در قبال کودک موثر خواهد بود.
دلایل فرهنگی و مذهبی نیز انگیزه برخی دیگر از طرفداران این نظریه را کتمان حقیقت فرایند درمانی از فرزند حاصل است. به عبارت دیگر والدین گیرنده نگران اند که اظهار این حقیقت از سوی کودک به دیگران، به دلایل مذهبی یا فرهنگی باعث منزوی شدن کودک در محیط های اجتماعی شود. دلیل دیگری که برخی از والدین برای عدم اظهار نحوه ی بارداری کودک به او مطرح می کنند، این است که آن ها تمایل دارند انجام این اقدام درمانی را به فراموشی بسپارند چرا که پدر و مادر گیرنده معتقدند که آن ها والدین حقیقی کودک هستند و بنابراین دلیلی ندارد با بازگو کردن این مطلب به کودک خود زمینه به خاطر آوردن مجدد فرآیند درمانی را فراهم نماید. از طرف دیگر، مخالفان افشای راز اهدا معتقدند که این امر موجب کاهش تعداد اهدا کنندگان می شود. درضمن این مسئله می تواند باعث بروز هیجانات روحی نامناسب در صورت عدم تطابق انتظارا
ت اهدا کننده و کودک حاصل شود. پس بهتر است از روش ناشناخته و عدم افشای راز استفاده شود. آن ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*