پایان نامه با کلید واژه های روند بارش

Arrows, Directions, Goals, Target,Focus, Choice.

ه توضیحات قبلی ،توضیح مبدا آن مشکل است بطور مختصر ،باران ها،نزولی هستند و به فرم قطرات مایع. ابرها منبع باران هستند گرچه همانطور که قبلا گفته شد تمام ابرها باران زا نیستند باران از تراکم قطرات آب در ابرها و بزرگ شده این قطرات به اندازه ای که بتواندبر نیروی شناوری هوا فایق آیند نتیجه می شود به هر حال ، مقدار قابل توجهی از باران ،همان برف ذوب شده است ،بخصوص در عرض های جغرافیایی زیاد و یا در طول زمستان در عرض های جغرافیایی متوسط.
بدون توجه به اندازه قطرات در ابر ،وقتی قطرات آب به سطح زمین نزدیک می شوند ،دو عامل برروی اندازه های آنها تاثیر می گذارد :1)میزان تبخیر در طول مدت نزول،و 2) اثر اصطحکاک هوا برروی قطره سقوط کننده . در هوای نسبتا آرام ،اصطحکاک هوا محدود کننده اندازه قطرات است اگر در منطقه بارندگی ، هوا نیز در حال نزول باشد ( که در بعضی قسمت ها رگبارهای رعد و برق دار وجود دارد )،قطرات بسیار درشتی تشکیل می شوند.
بنابراین اندازه قطرات باران و شدت بارندگی ،تغییرات قابل توجهی دارند. بطور کلی ،شرایطی که سبب باران های شدید می شوند کوتاه مدت است ، در حالی که بارندگی های خفیف و معمولی که در اثر شرایط بلند مدت ایجاد می گردند پس در حالت کلی طول مدت بارندگی نسبت معکوس با شدت آن دارد.
باران با شدت بسیار خفیف، شامل قطرات بسیار ریز که به ندرت به زمین می سند ، باران ریزه (Drizzle) نامیده میشود اگر قطرات قبل از رسیدن به زمین تبخیر شوند این حالت را مه گویند(علیجانی و کاویانی مبانی انتشارات،1383).

2-3-بارش
بارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود، هر دو با هم در منطقه ای وجودداشته باشند به عبارت دیگر هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا براثر سرد شدن آدیا باتیک به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ابر بارش زا پدید آورد عدم وجود هر یک از این عامل مانع بارش می شود صعود هوای مرطوب برای ایجاد بارش به عوامل متعددی نسبت داده شده است براساس این عوامل صعود بارش را به انواع جداگانه تقسیم کرده اند متداول ترین این انواع عبارتند از بارش جبهه ای یا سیکلونی ،بارش همرفتی و بارش کوهستانی (علیجانی و کاویانی ،1371).

2-4-انواع باران ها از نظر منشا پیدایش
1-بارش کوهستانی
2-بارش جبهه ای
3-بارش سیکلونی
4-بارش کنوکتیو
5-بارش همگرایی

2-4-1-بارش کوهستانی
جریان هوا به یک کوهستان برخورد کند ومجبور به صعوداز آن شودبا آهنگ بی درو سر میشود واگر رطوبت ان به اندازهی کافی باشد میتواند بارندگی ایجاد کند این بارشهارا ازآن جهت که عامل صعود هوا وجود کوهستان هاست بارشهای کوهستانی می نامند(عزیزی ، 1383).

2-4-2-بارش جبهه ای
هوای گرم بر روی زبانه ی هوای سرد صعود کرده وبا آهنگ بی درو سرد می شود پس از تراکم وتشکیل ابر بارندگی ایجاد می کند(عزیزی ، 1383).

2-4-3-بارش سیکلونی
هوای گرم بر روی زبانه ی هوای سرد صعود کرده وبا آهنگ بی درو سرد می شود پس از تراکم وتشکیل ابر بارندگی ایجاد می کند(علیجانی و کاویانی ،1371).

2-4-4-بارش کنوکتیو
صعود هوا در اثر گرم شدن غیریکنواخت سطح زمین ایجاد میشود که این یکنواختی گرم شدن هوا ممکن است به دلیل عدم یکنواخت یودن خصوصیات ساختمانی خاکها ویا اینکه به دلیل اختلاف شیب نواحی مختلف باشد در هرصورت هوای گرمتر به علت کاهش چگالی آن صعود کرده ودر صورتی که شرایط مهیا باشد پس از رسیدن به د مای نقطه ی شبنم وتشکیل ابر می تواند بارندگی کند(علیجانی و کاویانی ،1371).

2-4-5-بارش همگرایی
اگر جریان هوا در امتداد یک خط متفاوت بوده و به صورت همگرا باشد در این صورت در امتداد آن خط صعود هوا اتفاق می افتد و از آنجا که عامل صعود هوا پدیده ی همگرایی است بارش حاصل از این صعود را بارش همگرایی می گویند مانند بارندگی آلیزه طی مطالعه ای که دانشمندان روی ابرها انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که ابرهای باران زا با طی سلسله مراحل خاص و شیوه ای مشخص، تشکیل می شوند و شکل گیری و ایجاد ابرهای باران زا نیاز به انواع خاصی باد و ابر دارد(علیجانی و کاویانی ،1371).

2-5-بارش سالانه
بارش سالانه در بین عناصر هواشناسی بیشتر از همه دستخوش تغییرات می شود و از مکانی به مکان دیگر و از سالی به سال دیگر تغییرات زیادی را نشان می دهد(علیزاده، 1387، ص159).

2-6-.سیستم های سینوپتیک
آب و هوا شناسی هر قسمت از سطح زمین را بصورت سیستم فضایی سه بعدی در نظر می گیرد و تمام ویژگی ها و فرآیندهای آب و هوایی سیستم یکجا و در ارتباط با همدیگر بررسی کرده و آنگاه ویژگی ها ی غالب را بصورت نقشه جغرافیایی ارائه می دهد(علیجانی ،1385)
در هر منطقه از زمین ، به تناسب وضعیت خاص گردش عمومی جو در آنجا ،سیستم های خاصی غلبه دارند که تکرار آنها شرایط دما و رطوبت را تکرار می کند. اقلیم منطقه وضعیتی است ناشی از همان سیستم های سینوپتیک که بیش از همه تکرار می شوند بنابراین سیستم های سینوپتیک از سویی هوای روزمره و از سویی دیگر در دراز مدت اقلیم منطقه را مشخص می کنند سیستم های سینوپتیک را عموما اغتشاش می نامند این سیستم ها ممکن است به صورت سیکلون یا آنتی سیکلون باشند حرکات سیکلونها و آنتی سیکلونها ی تشکیل دهنده این سیستم ها تودههای هوارا جابجا می کند(علیجانی و کاویانی ،1371)
آرایش مکانی منحنی های پرفشار یا هم ارتفاع الگوههای خاصی را ایجاد می کنند مانند کم فشار ها ،پرفشار ها ،سیکلون و جبهه ها در نقشه های سطح زمین و
ف
رود و فراز در نقشه های سطح بالا . این الگوههای فشار که در همه نقشه های هوا دیده می شوند الگو یا سیستم سینوپتیک نامیده می شود بررسی متوالی نقشه های هوا نشان می دهد که این الگوهای فشار در جایی تشکیل می شوند در مسیر دیگری حرکت می کنند و در جای دیگری از بین می روند اندازه متداول این سیستم ها حدود 1000 کیلومتر و عمر آنها 5 تا 7 روز است مطالعه تغییرات فراوانی این الگوها و آثار اب و هوایی آنها در هر مکانی در محدوده علو آب و هواشناسی سینوپتیک قراردارد(علیجانی،1385).

2-7-چرخند یا سیکلون (Cyclone)
یک چرخند یا سیکلون، منطقه ای است از هوای کم فشار و تقریبا دایره ای شکل که قطر آن ممکن است به صدها کیلومتر برسد. این منطقه از هوا در نیمکره شمالی در خلاف جهت عقربه های ساعت و در نیمکره جنوبی در جهت حرکت عقربه های ساعت در چرخش می باشد؛ در چنین ناحیه ای کمترین مقدار فشار جوی در مرکز بوده و در امتداد شعاع و به طرف خارج از مرکز مقدار فشار افزایش می یابد؛ در واقع سیکلون یک مرکز کم فشار است.
هرچند باد تحت تاثیر گرادیان فشار (اختلاف فشار بین دو مرکز فشار) به جریان می افتد اما در سیکلون، جریان هوا تحت تاثیر نیروی اصطکاک، کوریولیس و نیروی گریز از مرکز به جای اینکه به طور مستقیم به سمت مرکز کم فشار باشد در امتداد خطوط هم فشار می وزد و با جهت گرادیان فشار زاویه نسبتا بزرگی می سازد.
در نیمکره شمالی به حرکت پادساعتگرد، گردش چرخندی (Cyclonic Circulation) گفته می شود نکته قابل توجه اینکه چرخند بر خلاف آنچه از نامش تداعی میشود هیچ توفان مخرب و خطرناکی را ایجاد نمی کند بلکه تنها یکی از الگوهای متعارف آب و هوایی عرض های میانی است. گرچه گرادیان های شدید فشار در مناطق کم فشار عرض های میانی، وزش بادهای شدیدی را یه دنبال می آورد؛ اما این بادها را نباید با توفندها و یا چرخند های حاره ای یکی دانست (علیزاده، 1387، ص145).

2-8-واچرخند یا آنتی سیکلون(Anticyclone)
مناطق پرفشار، مدور و غیرمنظم را که جهت حرکت آنها در جهت حرکت عقربه های ساعت است، واچرخند یا آنتی سیکلون می نامند.
از آنجا که جهت حرکت باد در آنتی سیکلون ها بر خلاف جهت حرکت باد در سیکلون ها می باشد بنابراین به آن حرکت، واچرخندی و چنین سیستمی را سیستم واچرخندی می گویند.
آنتی سیکلون ها در شرایط هوا و اقلیم نقش بسیار مهمی دارند. از نظر دینامیک، آنتی سیکلون ها از بسیاری جهات شبیه سیکلون ها هستند. در واقع می توان گفت آنتی سیکلون ها مراکز پرفشار بوده و حرکت هوا در آنها از مرکز به اطراف و از بالا به پایین بوده و در نیمکره شمالی گردش هوا در آن در جهت حرکت عقربه های ساعت و در نیمکره جنوبی بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میباشد. (علیجانی و کاویانی ،1371)

2-9-سوابق تحقیق
با مراجعه به کتب ،مقلات جغرافیایی و دیگر منابع استنادی موجود ،بررسی تغییر روند بارش در منطقه مورد نظرسابقه طولانی ندارد و به افراد خاصی محدود نمی شود اما بررسی و تحلیل زمانی بارش و دماهای روزانه ،ماهانه و سالانه در جهان سابقه ای طولانی دارد و بشر همیشه بدنبال شناخت و درک تغییرات و پیش بینی هوا و اقلیم بوده و هست .بخصوص از زمانی که تاثیر فعالیت های انسانی و پیامدهای گاز گلخانه ای بر اتمسفر زمین نمایان گردید و این پرسش برای او مطرح شد که آیا این نوسانات حاصل اعمال انسان یا روند طبیعی آب و هوا می باشد بدین ترتیب مطالعات دانشمندان در خصوص تغییرات اقلیمی و جستجوی پاسخ منطقی و عملی برای پرسش فوق انجام یافته و می یابد چنانکه از جمله این اقدامات می توان به نمونه های زیر اشاره نمود :

2-9-1-سوابق تحقیق در ایران
غیور (1375)، در مقاله ای تحت عنوان :بررسی تغییرات بارش در چند ایستگاه ایران به تغییرات زمانی – مکانی بارش در 18 ایستگاه انتخابی پرداخته و نتیجه گرفته که تغییرات بارش در طول زمان ثابت نبوده بلکه در مکان های مختلف نیز دارای روند مشابهی نبوده و در همان سالهایی که ایستگاهی بارش بیشتری دریافت می دارد ایستگاه دیگری در فاصله نه چندان دور دریافت کننده بارش کمتری است
صراف (1377)،در پایان نامه خود تحت عنوان :تحلیل رژیم های ماهانه حوضه ارس و شرق دریاچه ارومیه و محاسبه ضریب جریان با داده ای بارش ماهانه 25 ایستگاه شنال غرب کشور از سال 1992-1960،با استفاده از روش های آماری پیشرفته مانند روش تحلیل عاملی ،تفاوت های مکانی و زمانی بارش و عوامل موثر بر پراکندگی ها را مورد بررسی قرارداده و وجود نواحی متعدد بارشی در منطقه آذربایجان را نتیجه می گیرد . در این مطالعه تعداد اندکی از ایستگاه های اردبیل نیز مورد استفاده قرار گرفته که به دلیل تعداد کم این ایستگاهها نمی تواند به طور کامل معرف خصوصیات اقلیمی این منطقه باشد.
ذوالفقاری (1377)، در مقاله ای تحت عنوان :تحلیلی بر بارش های بهاری غرب ایران طی یک دوره آماری 30ساله (1996-1967) با تقسیم بندی بارندگی های ماهانه فصل بهار به 3 دوره مستقل 10 ساله اشاره می کندکه بیشتر بارش های غرب ایران و نیز ایستگاه اردبیل در فصل بهار بوده و علت آن را نیز خروج دیرتر جریان های باران آور غربی از منطقه می داند.
رمضانی (1383) ،در مقاله ای تحت عنوان : بررسی روند تغیرات دما – بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی ، آمار 9 ایستگاه هواشناسی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و نتیجه می گیرد بارش منطقه از شمال به جنوب روند کاهش دارد و همچنین کاهش طول مدت گیاهان زراعی را در شش ماهه اول سال ناشی از روند کاهش دما می داند و معتقد است منطقه ش
اهد تغییر ملایمی در اقلیم می باشد.
علیجانی ،عزیزی،رضایی(1383) ،در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثر الگوهای سینوپتیک در تغییرات زمانی سیبلاب های جنوب دریای خزر مطالعه موردی،رودخانه شفارود و تالار به این نتیجه رسیده اند که اطلاعات دبی و بارش ایستگاههای در حوضه و نقشه های سینوپتیک نشان میدهد که 11درصد سیلاب ها همزمان و 89 درصد مستفل از یکدیگر بوده اند حدود 6/70% سیلاب های حوضه تالار و 2/63%سیلاب های شناور در نتیجه آرایش سیستم های سینوپتیکی سطوح بالا و قرارگیری حوضه ها در جلوی ناوه بادهای غربی ایجاد شده اند بقیه سیلاب ها نیز نتیجه حضور سیستم های چرخندی و واچرخندی در سطح زمین موجود آمده اند همچنین 65%سیلاب های حوضه تالار و 53% از سیباب های حوضه شفا رود از منشا مستقیم بارش و بقیه در اثر ذوب برف یا ترکیبی از بارش و ذوب برف رخ داده است .تمام سیلابهای همزمان در ماههای اسفندو فروردین و فشار رطوبت آن از مدیترانه است.منابع رطوبتی سایر سیلابها نیز علاوه بر دریای مدیترانه،دریای خزر،دریای سیاه و یا ترکیب منابع فوق است
خورشید دوست و قویدل (1383)،در مقاله ای تحت عنوان : مطالعات نوسانات بارش و پیش بینی و تعییت فصول مرطوب و خشک زمستانه استان آذربا یجان شرقی 12 ایستگاه منطقه را بررسی و نتیجه می گیرند،نوسانات شدیدی بارش فصل زمستان در سالعای مختلف و از ایستگاهی به ایستگاه دیگر از ویژگی ها و در عین حال مسائل مشکل آفرین منطقه می باشد و ارتفاعات را مهم ترین عامل بارش های منظم منطقه دانسته و معتقدند 47 درصد بارندگیهای آذربایجان در زمستان اتفاق می افتد.
مفیدی (1383 )، در مقاله خود تحت عنوان اقلیم شناسی سینوپتیکی بارش های سیل زا با منشا منطقه دریای سرخ در خاورمیانه می فرمایدکشف قانونمندی‌های حاکم بر هر سامانه اقلیمی، امکان تحلیل و پیش‌بینی مطلوب آن را فراهم می‌آورد . در این دوره وقوع بارش‌های سیل‌آسای فصل پاییز در خاورمیانه عمدتاً با گسترش یک زبانه کم فشاری که از سودان به سمت منطقه دریای سرخ سپس مدیترانه شرقی گسترش یافته، توصیف گردیده است و افزایش داده‌های اقلیمی به خصوص فراهم آمدن اطلاعات جو بالا، پژوهش‌های متعددی را در زمینه ارتباط الگوهای سینوپتیکی وردسپهر میانی و فوقانی با بارش‌های سیل‌زا بر روی منطقه دریای سرخ و خاورمیانه در پی داشته است. برپایه این مطالعات شکل‌گیری مناطق همگرایی اولیه در منطقه دریای سرخ نتیجه تأثیر متقابل “جریان‌های وردسپهری” و” ویژگی‌های توپوگرافی” می‌باشد. درعین حال تکوین و گسترش کم فشارهای منطقه دریای سرخ و جابجایی و انتقال آنها در خاورمیانه به موقعیت و شدت جت جنب حاره و نیز عمق و امتداد محور ناوه عرض‌های میانی در شرق مصر بستگی دارد. نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که زبانه کم فشار دریای سرخ نتیجه ” فرآیند چرخندزایی بادپناهی” در منطقه دریای سرخ بوده و کوه‌های مرتفع فلات اتیوپی و کوه‌های عسیر بیشترین نقش را از این جهت دارا هستند.

علیجانی،محمدی،بیگدلی(1386)،در مقاله ای تحت عنوان نقش الگوهای فشار در بارشهای سواحل جنوبی دریای خزر به این نتیجه رسیده اند که بیشتر بارشها در توالی های دو و سه روزه رخ می دهند که این امر نشاندهنده دینامیک بودن عامل آنهاست سیستم های سینوپتیک ایجادشده این بارشها پرفشارهای دینامیک غربی هستند که غالبا در ماه اکتبر وارد منطقه می شوند این سیستمها