پایان نامه با واژه های کلیدی پرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

Digital illustration of DNA with scientific background

و متغیر مورد بررسی در هر سوال
ردیف
متغیر
ابعاد
تعدادسوال
شماره سوال
1
رهبری تحول گرا
رفتار آرمانی
4
4-3-2-1

ویژگی آرمانی
4
8-7-6-5

ترغیب ذهنی
4
12-11-10-9

انگیزش الهام بخش
4
16-15-14-13

توجه و ملاحظات فردی
4
20-19-18-17

پرسش نامه های تحقیق در مجموع شامل 49 سوال می باشند که با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.در جدول 3-3سنجه های مورد نظر در این طیف قابل مشاهده می باشد.

جدول 3-3 سنجه های طیف لیکرت
طیف پنج گزینه ای لیکرت
1
2
3
4
5
کاملاٌ موافقم
موافقم
نه کاملاٌ موافقم،نه کاملاٌ مخالفم
مخالفم
کاملاٌ مخالفم

1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه
ابزار اندازه گیری در پژوهش باید قادر باشد اطلاعات و داده های لازم را جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نهایی در اختیار بگذارد. روایی و پایایی دو بعد مهم اندازه گیری ( در اینجا پرسشنامه) هستند که باید تعیین گردند تا صحت و درستی ابزار اندازه گیری تأیید شود.
1-1-4-3 روایی ( اعتبار) پرسش نامه
روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آن ها،اعتبار محتوا می باشد.اعتبار محتوای یک آزمون معمولاٌ توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای دستیابی به این منظور،پژوهشگر از نظر اساتید مجرب کمک گرفته و اصلاحات لازم را به منظور اعتبار پرسش نامه،در آن اعمال کرده است.
2-1-4-3 پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسش نامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. برای اندازه گیری پایایی از 3 ضریب میانگین واریانس بالاتر از 5/0، پایایی کل و آلفای کرونباخ استفاده شده که مقادیر بالاتر از 7/0 بیانگر پایایی بالای متغیرها می باشد. همچنین میانگین واریانس استخراج شده میزان متوسط توضیح متغیرها را توسط شاخصهای اندازه گیری ش نشان می دهد که این شاخص هم برای کلیه متغیرها در سطح بالا و قابل قبولی می باشد جدول 4-3بیانگر میزان این شاخصها برای تمامی متغیرهای تحقیق است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ نیز استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

جدول4-3 ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی
میانگین
پایایی کل
آلفای کرونباخ
متغیرهای تحقیق
0.595255
0.879948
0.829060
رهبری تحول گرا
0.600394
0.818353
0.768105
نوآوری
0.777194
0.933059
0.904271
عملکرد سازمان
0.565207
0.837924
0.745795
رفتار آرمانی
0.599118
0.854671
0.770726
ویژگی آرمانی
0.516766
0.808947
0.785882
ترغیب ذهنی
0.604641
0.858008
0.776814
انگیزش الهام بخش
0.607649
0.860032
0.782005
توجه و ملاحظات فردی
0.576916
0.871388
0.815905
نواوری محصول و خدمات
0.693245
0.900092
0.851282
نوآوری فرآیند
0.678760
0.893890
0.844692
نوآوری کلی سازمان

با توجه به نتایج بدست آمده از هر سه آزمون می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دو بعد صورت می گیرد. در بعد نخست، از جنبه آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداخته می شود. جنسیت، سن، تحصیلات، و سابقه کار پاسخ دهندگان، مواردی است که در بخش آمار توصیفی بدان پرداخته می شود. در بعد دوم، به تجزیه و تحلیل داده ها از بعد آمار استنباطی خواهیم پرداخت…به منظور بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش،نخست،یک آزمون اعتبار بر روی معیارهای تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تاییدی صورت گرفت.سپس بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون ارتباطات با کمک نرم افزار smart PLS در مدل تحقیق انجام پذیرفت.
مدل یابی معادلات ساختاری رویه ای تحلیلی است که وسعت یافتن کاربرد آن در دهه های اخیر نشانه ای بر همگرایی ابزارهای پژوهشی نسبتاً مستقل در روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد سنحی و بسیاری از علوم دیگر است(هومن،1384).
مدل یابی معادلات ساختاری، یک تکنیک چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی عمومی57 است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده است.
تحلیل معادلات ساختاری می توان توسط دو تکنیک لیزرل و پی ال اس انجام داد. در این پژوهش از تکنیک پی ال اس استفاده شده است. روش معادلات ساختاری یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در پژوهش های علوم رفتاری و اجتم
ا
عی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چندمتغیره بوده و نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیری ( که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
نکته حائز اهمیت آنست که مدلهای SEM را هرگز نمی توان به گونه ای مطلق پذیرفت، تنها می توان آن ها را رد نکرد. این مسئله موجب می شود که پژوهشگران، یک مدل بخصوص را به گونه ای موقتی بپذیرند، زیرا اذعان دارند که در بیشتر موارد، مدل های هم ارز و معادلی وجود دارد که به همان اندازه مدلی که به گونه موقت پذیرفته اند، با داده ها پردازش دارد.
در این پژوهش از روش دومرحله ای معادلات ساختاری پیشنهاد شده اَندرسون و جربینگ58 (1998) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده است، بنابراین در این بخش به توضیح اجمالی درباره تحلیل مسیر و تحلیل عاملی پرداخته می شود.
1-5-3 تحلیل مسیر
مدل های مسیر یکی از انواع مدل هایی هستند که میتوان در تبیین و پیش بینی پدیده های مختلف از آن بهره برد. مدل های مسیر معمولاً به عنوان یکی از زیربنایی ترین مدل های در بحث های معادله ساختاری مورد توجه قرارمی گیرند. این روش امکان آزمون روابط علی بین دو یا چند متغیر را فراهم می آورد. که ممکن است به صورت مستقل، وابسته، گسسته یا پیوسته، پنهان یا آشکارا و یا هردو، در یک معادله خطی به کار روند(منصورفرد، 1387).
در علوم اجتماعی و رفتاری برخلاف علوم طبیعی، استنباط روابط علی بر پای? مطالعاتی صورت می گیرد که در آن ها مدل ها و فرضیه های علی از لحاظ آماری ارزیابی می شود. در چنین مطالعاتی حتی روابط علی را نمی توان ثابت کرد، تنها منطقی بودن نسبی آن ها را در برابر سایر چارچوب های تنبیین می توان تایید نمود. در این علوم بیشتر تئوری ها و مدل ها در قالب یازه های نظری که مستقیماً مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخص ها یا نشانه هایی که نشانگر59 نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهای بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است(هومن،1387).
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل عاملی اکتشافی60، پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد(هومن، 1387).
تحلیل عاملی تاییدی61 در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به معیار فرنل و لاکر62(1981) بارهای عاملی گویه ها باید بزرگتر از 0.4 و معناداری باشد و همچنین پایایی سازه ها(آلفای کرونباخ) باید از 0.7 بزرگتر باشد. در پژوهش حاضر برای اینکه بتوان فهمید گویه ها بیان کننده عامل ها (سازه ها) مورد نظر هستند از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه
روش پی.ال.اس، نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون63 ارائه می دهد. به عنوان مثال تخمین های مربوط به سازه ها64یی که توسط یک یا چند شاخص65 (متغیر آشکار66) سنجیده می شوند، در این روش انجام می گیرد.
مدل مسیر67که در این روش ارائه می گردد، مشکلات مربوط به انداز? کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند به کار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس، قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای متغیرهای مکنون و آشکار بسیار هستند، می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس، مفروضات سختگیران? کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس، توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی68 و بازتابی69 را دارند.
نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش،چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف،تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها،توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت.در پایان،روشهای تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا ای
ن مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.

1-1- 4. جنسیت (کارمندان)

جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (کارمندان)
جنسیت (کارمندان)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
61
6/43
زن
79
4/56
جمع
140
100
همانطوری که در جدول و نمودار 1-4 مشاهده می شود 6/43 درصد پاسخ دهندگان مرد، 6/54 درصد زن می باشند.

نمودار1-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (کارمندان)

2-1-4. تحصیلات (کارمندان)

جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (کارمندان)
تحصیلات (کارمندان)
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و فوق دیپلم
14
0/10
کارشناسی
113
7/80
کارشناسی ارشد
13
3/9
جمع
140
100
همانطوری که در جدول و نمودار 2-4مشاهده می شود 0/10درصد پاسخ دهندگان فوق دیپلم و فوق دیپلم، 7/80 درصد کارشناسی و 3/9 درصد کارشناسی ارشد می باشند.

نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (کارمندان)
3-1- 4. سن(کارمندان)
جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن (کارمندان)
سن(کارمندان)
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20 تا 30 سال
46
9/32
بین 30 تا 40 سال
63
0/45
بین 40 تا 50 سال
31
1/22
جمع
140
100
همانطوری که در جدول و نمودار3-4 مشاهده می شود 9/32 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 0/45 درصد بین 30 تا 40 سال و 1/22 درصد بین 40 تا 50 سال سن دارند.

نمودار3-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سن (کارمندان)

4-1- 4. سابقه کار(کارمندان)
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار (کارمندان)
سابقه کار(کارمندان)
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
34
3/24
بین 5 تا 10 سال
77
0/55
بین 10 تا 15 سال
23
4/16
بیشتر از 15 سال
6
3/4
جمع
140
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود 3/24 درصد پاسخ