پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند.

نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)
5-1- 4. جنسیت (مدیران)

جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)
جنسیت (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
21
6/56
زن
11
4/34
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 5-4 مشاهده می شود 6/56 درصد پاسخ دهندگان مرد، 4/34 درصد زن می باشند.

نمودار 5-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (مدیران)

6-1-4. تحصیلات (مدیران)

جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (مدیران)
تحصیلات (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
17
1/53
کارشناسی ارشد
15
9/46
جمع
32
100
همانطوری که در جدول و نمودار 6-4مشاهده می شود 1/53 درصد پاسخ دهندگان کارشناسی و 9/46 درصد کارشناسی ارشد می باشند.

نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (مدیران)
7-1- 4. سن(مدیران)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *