پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض، امر مختوم کیفری

AI(Artificial Intelligence) concept.

…………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۱۳-۱- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. ۷۴
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… ۷۴
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز …………………………. ۷۶
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی ………………………………………….. ۷۹
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس ……………………………………………………………………………………. ۸۱
فصل سوم: موارد اعاده دادرسی
۳-۱- مباحث مقدماتی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۱-۱- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد …………………………………………………….. ۸۵
۳-۱-۲- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم …………………………………………………………………………. ۸۸
۳-۱-۳- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی……………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۱-۴- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی …………………………………………………………………… ۸۹
۳-۱-۵- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص ………………………………………………………………… ۹۱
الف) جهات اشتراک ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
ب) جهات افتراق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۲- موارد عام اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۲-۱- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول ……………………………………… ۹۴
۳-۲-۲- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد ……………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۲-۳- تعارض و تضاد احکام کیفری ………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۲-۴- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود ……………………………………………………. ۹۶
۳-۲-۵- حدوث واقعه جدید ……………………………………………………………………………………………………. ۹۸
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید ………………………………………………………………………………….. ۹۸
ب) ارائه دلایل جدید ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۳-۲-۶- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم……………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۲-۷- تخفیف مجازات در قانون لاحق …………………………………………………………………………………… ۱۰۱
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
ب) نظریه مبنی بر نسخ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
فصل چهارم: موارد خاص اعاده دادرسی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه)
۴-۱- سابقه تقنینی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۴-۲- آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۴-۲-۱- احکام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف) احکام محکومیت ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
ب) احکام برائت ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲-۲- قرارها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
الف) نظریه عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها ……………………………………………………….. ۱۲۴
ب) نظریه شمول ماده ۱۸ اصلاحی به قرارهای نهایی ……………………………………………………………… ۱۲۶
۴-۲-۳- آراء شمول و مصادیق خارج از شمول ماده ۱۸ اصلاحی …………………………………………………. ۱۲۷
الف) آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
ب) آراء خارج از شمول ماده ۱۸ اصلاحی …………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۳- قلمرو اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
۴-۳-۱- مفهوم خلاف بیّن شرع ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴-۳-۲- جایگاه حقوقی استناد قضات به منابع فقهی در رأی صادره ………………………………………………. ۱۳۱
۴-۳-۳- اشخاص ذینفع جهت درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ……………………………………………….. ۱۳۸
۴-۳-۴- اشخاص صالح برای تشخیص رأی خلاف بیّن شرع………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۳-۵- مرجع صالح برای تشخیص آراء خلاف بیّن شرع …………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۳-۶- مراجع صالح برای رسیدگی مجدد به رأی قطعی خلاف بیّن شرع …………………………………….. ۱۴۱
۴-۴- شرایط درخواست اعاده دادرسی خاص ………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۴-۱- رعایت مهلت قانونی …………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴-۴-۲- مرجع صادرکننده رأی ………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۴-۳- رأی خلاف بیّن شرع ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۲- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
Abstract
چکیده
تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن بهلحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.
علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده ۱۸ پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.
واژگان کلیدی: