پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : 188

Combination of Photography (background image) and 3D illustration (of translucent arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is also a layer of accurately drawn, barely visible, graph grid pattern.

استان اصفهان از لحاظ شرکت محل فعالیت ،سطح تحصیلات ، جنسیت ، میزان سابقه و منطقه محل فعالیت را بررسی می‌کنیم و جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان و نمودارهای فراوانی مربوطه را رسم می‌کنیم. سپس صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق را با توجه به نظر نمایندگان چهارشرکت دانا،آسیا،نوین ورازی بررسی می‌کنیم.

 
 

4-1) بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان
4-1-1) شرکت محل فعالیت
جدول 4-1 : جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان
نام شرکت فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه بیمه دانا 37 19.7 19.7 19.7
بیمه اسیا 86 45.7 45.7 65.4
بیمه نوین 36 19.1 19.1 84.6
بیمه رازی 29 15.4 15.4 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی شرکت های بیمه را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی شرکت های بیمه
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، محل فعالیت 37 نفر بیمه دانا، 86 نفر بیمه آسیا ،29نفر بیمه رازی و 36 نفر در بیمه نوین می باشد.

4-1-2)جمعیت شناسی تحصیلات
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی تحصیلات
جدول 4-2 : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان
تحصیلات فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه دیپلم 38 20.2 20.2 20.2
فوق دیپلم 47 25.0 25.0 45.2
لیسانس 64 34.0 34.0 79.2
فوق لیسانس 29 15.5 15.5 94.7
دکترا 10 5.3 5.3 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی تحصیلات را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی تحصیلات
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، تحصیلات 38 نفر دیپلم، 47 نفر فوق دیپلم ،64 نفر لیسانس ،29 نفر فوق لیسانس و 10 نفر دکترا می باشد.
4-1-3)جمعیت شناسی جنسیت
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی جنسیت
جدول 4-3 : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان

فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه مرد 117 62.2 62.2 62.2
زن 71 37.8 37.8 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی جنس را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی جنسیت
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، جنسیت 117 نفر مرد و 71 نفر زن
می باشد.

4-1-4)جمعیت شناسی سابقه فعالیت
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی سابقه فعالیت
جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان
سابقه فعالیت فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه تا 5 سال 35 18.6 18.6 18.6
5 تا 10 سال 53 28.2 28.2 46.8
10 تا 15 سال 49 26.1 26.1 72.9
بالای 15 سال 51 27.1 27.1 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی سابقه فعالیت را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه فعالیت
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، سابقه فعالیت 35 نفر تا 5سال، 53 نفر 5تا 10سال ،49 نفر 10تا 15سال و 51 نفر بالای 15 سال می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*