پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : 188

دانلود پایان نامه

استان اصفهان از لحاظ شرکت محل فعالیت ،سطح تحصیلات ، جنسیت ، میزان سابقه و منطقه محل فعالیت را بررسی می‌کنیم و جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان و نمودارهای فراوانی مربوطه را رسم می‌کنیم. سپس صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق را با توجه به نظر نمایندگان چهارشرکت دانا،آسیا،نوین ورازی بررسی می‌کنیم.

 
 

4-1) بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی نمایندگان استان اصفهان
4-1-1) شرکت محل فعالیت
جدول 4-1 : جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان
نام شرکت فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه بیمه دانا 37 19.7 19.7 19.7
بیمه اسیا 86 45.7 45.7 65.4
بیمه نوین 36 19.1 19.1 84.6
بیمه رازی 29 15.4 15.4 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی شرکت های بیمه را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی شرکت های بیمه
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، محل فعالیت 37 نفر بیمه دانا، 86 نفر بیمه آسیا ،29نفر بیمه رازی و 36 نفر در بیمه نوین می باشد.

4-1-2)جمعیت شناسی تحصیلات
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی تحصیلات
جدول 4-2 : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان
تحصیلات فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه دیپلم 38 20.2 20.2 20.2
فوق دیپلم 47 25.0 25.0 45.2
لیسانس 64 34.0 34.0 79.2
فوق لیسانس 29 15.5 15.5 94.7
دکترا 10 5.3 5.3 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی تحصیلات را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی تحصیلات
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، تحصیلات 38 نفر دیپلم، 47 نفر فوق دیپلم ،64 نفر لیسانس ،29 نفر فوق لیسانس و 10 نفر دکترا می باشد.
4-1-3)جمعیت شناسی جنسیت
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی جنسیت
جدول 4-3 : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان

فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه مرد 117 62.2 62.2 62.2
زن 71 37.8 37.8 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی جنس را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی جنسیت
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، جنسیت 117 نفر مرد و 71 نفر زن
می باشد.

4-1-4)جمعیت شناسی سابقه فعالیت
مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی سابقه فعالیت
جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان
سابقه فعالیت فراوانی فراوانی نمونه فراوانی فراوانی تجمعی

نمونه تا 5 سال 35 18.6 18.6 18.6
5 تا 10 سال 53 28.2 28.2 46.8
10 تا 15 سال 49 26.1 26.1 72.9
بالای 15 سال 51 27.1 27.1 100.0
کل 188 100.0 100.0

در زیر نمودار توزیع فراوانی مربوط به متغییر جمعیت شناسی سابقه فعالیت را مشاهده می کنیم.

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه فعالیت
از میان 188 نفرنماینده نمونه بین نمایندگان استان اصفهان ، سابقه فعالیت 35 نفر تا 5سال، 53 نفر 5تا 10سال ،49 نفر 10تا 15سال و 51 نفر بالای 15 سال می باشد.

Related articles

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع مدل اندازه گیری

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق ………………………………….. 1254-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1304-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد …………………………………………………………………………………………………………. 1304-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………… 1314-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری […]

Learn More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی-خرید پایان نامه

و نیز به علت این که آگاهی از صفات دیگران به بقا کمک میکند، صفات ارزش انطباقی دارند. انسانها قابلیت زیادی را برای دریافت این تفاوتهای شخصی که مرکز ثقلی است برای انطباق به این چشم انداز، از خودشان بروز میدهند (جان واستریوستا،1999). همانطور که پیشتر اشاره شد، مککری و کاستا الگوی پنج عاملی را […]

Learn More

مقاله درمورد دانلود روابط اجتماعی

و بسیج منابع برای دستیابی به آنها، انجام میدهد. نظام اجتماعی، با تحت نظارت درآوردن اجزای سازندهاش کارکرد یگانگی را انجام میدهد. سرانجام، نظام فرهنگی، کارکرد سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایی که آنها را به کنش برمیانگیزد، انجام میدهد (ریتزر، 1382: 131).زیر سیستمهای نظریه نظام کنش پارسونز، بر طبق یک نظام […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید