پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : کسب مزیت رقابتی

Business project management 3d chart, infographic design concept with three arrows life cycle diagram isolated on white background.

تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند.اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند.
1-اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در صنعت متمرکزتر باشند. 2- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارائه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند 3- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید . 4- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و …
نکته حائز اهمیت در این نیرو موثر بر رقابت آن است که بیشتر افراد تامین کنندگان را صرفا بنگاه فرض می کنند،در حالی که به عنوان مثال نیروی انسانی هم جزیی از این نیرو محسوب می شود؛ چرا که این نیروها می توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند. از سوی دیگر در صنعت بیمه به جز تامین کننده گان نرم افزارها و سخت افزارهای بیمه بیمه گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را می زند.این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بیمه را به خود مشغول داشته است.چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه:
«خطر» که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست، از بدو خلقت انسان، پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی انسان بوده است؛ در آغاز، خطر، گستره چندان پهناوری نداشت؛ چون سرمایه اندک بود.
رفته رفته و با توسعه جوامع بشری و با پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی انسان افزونتر شد و میزان درگیری انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت و دزدی دریایی هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتی، تنوع، تواتر و شدت ریسک، روز به روز گسترش یافت.
به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماعی کرده است.
با ریسک به روش های متعددی، با توجه به ماهیتشان، می توان برخورد کرد. مهمترین و مؤثرترین شیوه، انتقال ریسک به بیمه گر است. نقش بیمه گر، تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند. بیمه گر با بهره گرفتن از آمار و حساب احتمالات و تجربیات گذشته، هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را به عنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه می کند تا حق بیمه تجاری به دست آید.
این رقم، حق بیمه ای است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک به بیمه گر می پردازد. هرچه اجتماع بیمه گذاران زیادتر باشد براساس قانون اعداد بزرگ، پیش بینی های بیمه گر به واقعیت نزدیکتر می شود، در نتیجه حق بیمه ای که بیمه گر براساس حساب احتمالات و تجربیات گذشته محاسبه کرده پاسخگوی تعهدات او خواهد بود.

2-1)پیشینه تحقیق:
2-1-1) سابقه تحقیق در داخل کشور:
انجام مطالعات و فعالیت های عمده پژوهش های بیمه ای در ایران سابقه بلند مدتی ندارد . البته تاکنون در مورد عوامل موثر رقابتی در بین شرکت های صنعت بیمه تحقیقی بطور مشخص انجام نشده است اما برخی از تحقیقاتی که به نوعی می توانند با این مبحث مرتبط باشد عبارتند از:
1) شیما آقاخانی در سال 1390 در تحقیقی با عنوان بررسی مزیت های رقابتی بازار تابلو برق ایران ( بررسی موردی شرکت پارس تابلو) در این تحقیق عوامل مهم و تاثیر گذار بر مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق ایران بر اساس مدلی که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ” آنکتاد” ارائه شده است مورد بررسی قرارگرفته . و همچنین مزیت های رقابتی شرکت پارس تابلو، به عنوان یک سازنده مطرح و معتبر در این صنعت شناسایی گردید. در مدل فوق 10 عامل به عنوان فاکتورهای ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده است که شامل قیمت، کیفیت، نام تجاری انحصاری، دانش بازاریابی، دانش مدیریت، سهم بازار، دانش فنی، منابع مالی، ظرفیت خالی، مکان یا مزیت های توزیع می باشد.
2)سارا دادوند در سال 1389 در تحقیقی با عنوان رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه ،مزیت رقابتی در شرکت های بیمه را به ترتیب اولویت چهار عامل پاسخگویی به مشتری – کیفیت – کارایی و نوآوری به عنوان عوامل اصلی موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه شناسایی نموده است.
3) نازگل دانش پژونژاد درسال 1390 در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر پنج نیروی رقابتی پورتر بر موفقیت شرکت ساختمانی بتن رادیه، در تحقیق خود از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر برای تدوین استراتژی هایی در زمینه مقابله با نیروها استفاده نموده است.در این راستا متغیر های تحقیق عبارتنداز : متغیر وابسته :کارکرد شرکت ساختمانی بتن رادیه متغیر مستقل : رقبای جدید و بالقوه،خدمات یا محصولات جایگزین ،قدرت چانه زنی خریدار ،قدرت چانه زنی تامین کننده ،رقابت میان رقبای موجود. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها تحلیلی –پیمایشی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده از spss استفاده نموده است.داده ها در این پایان نامه از طریق پرسش نامه جمع آوری شده و اعتبار آن از طریق نرم افزار spss با محاسبه آلفا کرونباخ به دست آمده است.کلمات کلیدی این تحقیق عبارتند از : زنجیره ارزش ، راهبرد ، تمایز ، تمرکز ،منظر فرایند های داخلی و منظر مشتری. جامعه مورد تحقیق شامل تمامی کارکنان شرکت ساختمانی بتن رادیه می باشند. بنابراین تعداد 78 نسخه چک لیست و پرسشنامه دربین تمامی کارکنان شرکت ساختمانی بتن رادیه که به صورت تصادفی از میان 130 تن ازکارکنان شرکت انتخاب شده اند توزیع وجمع آوری گردیده است و به منظور تحلیل پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه از آزمون 2 جمله ای استفاده شده است .نتیجه تحلیل ها نشان داد که فرضیه های آماری H رد شده و این امر منجر به اثبات کلیه سوالات تحقیق گردید و لذا عملکرد شرکت ساختمانی بتن رادیه از منظر کارکنان شرکت کاملا قابل قبول بوده است .
4-مصطفی نیلی در سال 1378 در تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل راه های افزایش فروش خدمات در شرکتهای بیمه به بررسی علت پائین بودن میزان فروش خدمات بیمه ای اشاره نموده وراههای افزایش فروش خدمات بیمه در کشور را مورد بررسی قرار داده است .
2-1-2) سابقه تحقیق در خارج از کشور:
1)در پژوهشی که توسط محمدفرحات فرحات در سال 2011 در دانشگاه اسلامی غزه با عنوان « تجزیه و تحلیل رقابتی بخش آموزش عالی در نوارغزه با تطبیق مدل نیروهای پنج گانه پورتر»انجام گرفته است.تاثیر پنج عامل رقابتی پورتر برسطح رقابت بین دانشگاه های موجود در نوار غزه مورد مطالعه قرار گرفته است.از این رو، فرضیه های پژوهش به شرح ذیل مورد تحقیق قرار گرفته است .

_دررقابت میان دانشگاههای موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

_ورود بالقوه رقبای جدید درسطح رقابت میان دانشگاههای موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

_قدرت چانه زنی دانش آموزان در سطح رقابت میان دانشگاههای موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.
_قدرت چانه زنی تامین کنندگان در سطح رقابت میان دانشگاههای موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.
_ مزایای برخی از دانشگاه ها از قبیل قدمت ، اعتبار، منابع و امکانات در سطح رقابت میان دانشگاههای موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.
متغیر وابسته در این پژوهش سطح از رقابت ومتغیر مستقل عبارتند از :
_ سطح رقابت در میان دانشگاه موجود .
_ ورود بالقوه رقبای جدید .
_ قدرت چانه زنی تامین کنندگان نهاده ها.
_ قدرت چانه زنی دانش آموزان .
_ مزایای دانشگاه (منابع و امکانات،قدمت، و اعتبار).
جامعه آماری مورداستفاده درتحقیق از میان مدیران وکارکنان دانشگاه های نوار غزه صورت گرفته است تعداد84 پرسشنامه در بین این افراد توزیع و پس از تجزیه وتحلیل توسط نرم افزار Spss نتایج این تحقیق به شرح ذیل مشخص گردید :
_سطح رقابت در میان دانشگاهها موجود : طبق آزمون، متوسط ​​وزن سطح رقابت برابر با ” 70.62 ” می باشد ، که به معنی آن است که سطح رقابت نسبتا در میان دانشگاه های موجود در نوار غزه وجود داشته است، آزمون فرضیه نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین سطح رقابت میان دانشگاه ها و بخش آموزش عالی وجود دارد.
_ قدرت دانشجویان برای کنترل و تصمیم گیری : طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” 65.91 ” می باشد ، که به معنی آن است قدرت دانشجویان برای کنترل و تصمیم گیری زیاد قوی ومقتدرانه نیست ، همچنین آزمون فرضیه نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین قدرت چانه زنی دانش آموزان و بخش آموزش عالی وجود دارد.
_ قدرت ورودی تولید کنندگان برای کنترل و تصمیم گیری : طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” 61.79 ” و مقدار پی آن معادل “0.176” می باشد ، که به معنی آن است قدرت ورودی تولیدکنندگان برای کنترل و تصمیم گیری خنثی میباشد ، همچنین آزمون فرضیه نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین قدرت ورودی تولید کنندگان برای کنترل و تصمیم گیری و بخش آموزش عالی وجود دارد.

– سطح رقابت در میان دانشگاه های موجود، طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” 68.08 ” می باشد که بدان معنی است که سطح رقابت در میان دانشگاه های موجود نسبتا بالا است.

– مزایای استفاده از دانشگاه : این رشته شامل قدمت ، شهرت دانشگاه ها، و منابع دانشگاه ها و قابلیت های تا متوسط ​​وزن برابر با ” 77.32 ” بدست آمد، که بدان معنی است که مزایای استفاده از دانشگاه به شدت به سطح رقابت در میان دانشگاهها و بخش اموزش عالی در نوار غزه ارتباط دارد از سوی دیگر آزمون فرضیه نشان می دهد که تفاوت در میان مخاطب نسبت به مزایای استفاده از دانشگاه با توجه به نام دانشگاه ،به نفع دانشگاه اسلامی غزه وجود دارد.

2)در پژوهشی که توسط کاسی آمواکو-یامپا،موسس آکوا در سال2008 در دانشگاه کارولینای شمالی باعنوان “استراتژی تولید،استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت” انجام گرفته است ، تاثیر استراتژی رقابتی براستراتژی تولید و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله ارتباط معنی داری میان استراتژی های رقابتی واستراتژی های تولید از هزینه،تحویل،قابلیت انعطاف و کیفیت بدست آمده است.همچنین این یافته ها نشان می دهد که کیفیت ، تنهااستراتژی تولید ترکیب کننده می باشد که بر عملکرد شرکت موثر است . نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه استراتژی های رقابتی بطور مستقیم بر عملکرد شرکت موثر نمی باشند،اما بواسطه کیفیت موثرند .بنابراین ، شرکت چه استراتژی هزینه را انتخاب کند و چه تمایزرا،تاکید روی کیفیت، مزیت های زیادی رابرای شرکت فراهم می کند.
2-2)نقش بیمه:
بیمه، نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی را که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه بخش کرد:
1. بیمه، تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی
انواع بیمه (بیمه عمر، بیمه آتش سوزی، بیمه حاصل و نقل، بیمه مسؤولیت، بیمه اعتبار، بیمه تضمین، بیمه مهندسی، بیمه کشتی، بیمه محصولات کشاورزی و جز آن) در سطح گسترده با جبران خسارت و زیان های مالی، بازرگانان را در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسک های احتمالی حمایت می کنند. بیمه گذار، تنها مبلغ اندکی متناسب با ریسک در مقایسه با پتانسیل خسارت و زیان مالی ناشی از تحقق بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارات و زیان های مالی ناشی از تحقق انواع خطرها راکد بگذارد، می تواند از تمام امکانات مالی خود در گسترش و توسعه فعالیت خویش بهره گیرد.
آتش ، اموال، دارایی، موجودی کالا و هرچه در دسترس باشد را می سوزاند و نابود می کند. همه مردم از جمله بازرگانان در معرض تهدید خطر آتش سوزی قرار دارند که نمی توان برای آن زمان معینی پیش بینی کرد. بی اطمینانی، ویژگی خطر بیمه شده است.

 
 
بیمه گر با بهره گرفتن از آمار و حساب احتمالات و تجربه خویش، اجتماعی از طبقات مختلف خطر را براساس محاسبات ریاضی که تدوین می کند بررسی و قیمت پوشش (حق بیمه) را محاسبه می نماید. بی اطمینانی و اتفاقی بودن، عنصری است که در مورد تک تک ریسکها مطرح می شود. تنها تفاوتی که رشته های مختلف بیمه با هم دارند، در مورد خطر بیمه شده، طبقات مختلف ریسک، نواتر و شدت خسارت است.
برای مثال، در رشته بیمه اشخاص نیز بیمه گر ریسک اتفاقی را بیمه می کند. تنها ریسکی که وقوع آن حتمی است ولی بیمه می شود، خطر مرگ است. دلیل بیمه پذیر بودن آن مشخص نبودن زمان مرگ است که به آن ویژگی ریسک بیمه پذیر بودن را داده است.
در بیمه های اشخاص نیز بیمه گر همانند بیمه اموال و مسؤولیت، از تجربه و محاسبات ریاضی و جدول مرگ و میر برای تعیین حق بیمه استفاده می کند.
برای مثال، بیمه گر براساس تجربه می داند که از 100000 نفر مرد 20 ساله، 925 نفرشان قبل از رسیدن به سن 25 سالگی به دلایل مختلف می میرند. لذا وی با تکیه بر این آمار و سایر اطلاعاتی که از بیمه شده در اختیار دارد نرخ بیمه را براساس محاسبات ریاضی تعیین می کند.
2. بیمه،کارایی بازرگانی را افزایش می دهد
طبیعی است که انتقال ریسک های اتفاقی به دوش بیمه گر، توانایی بازرگان را افزایش می دهد. یک بازرگان با عوامل بسیاری مواجه است که در موفقیت او اثر مستقیم دارند و او نمی تواند از کلیه امکانات مالی خود در جهت فعالیت بازرگانی خویش استفاده کند. ولی هنگامی که خاطرش از برخی خطرهای احتمالی آسوده شد و تأمین کافی از طریق بیمه به دست آورد، کلیه تلاش خود را معطوف به عوامل مستقیم و مهم تجارت خویش خواهد کرد. در نتیجه، قادر خواهد بود که تعهداتش را به موقع انجام دهد و اعتبار خود را در صحنه بازار رقابتی بالا ببرد.
برای مثال، جوانی سرمایه اندک خویش را در امر تجارت صادرات به کار می اندازد؛ سرمایه گذاری این جوان در معرض تهدید خطرهای ناشی از حمل و نقل، آتش سوزی و غیره قرار دارد. او ممکن است بعد از مطالعه و شناخت خطرهای مختلفی که کسب و پیشه جدید او را تهدید می کنند، از سرمایه گذاری که تنها پس انداز و همه سرمایه اوست پشیمان شود.
تنها با اتکای به بیمه است که این جوان می تواند با خیال راحت پس انداز خود را به تجارت اختصاص دهد و موفق شود. پس بیمه در توسعه تجارت و بازرگانی نقش مؤثری ایفا می کند.
مثال دیگر، ریسکی است که در فعالیت مشترک ممکن است پیش آید. هرگاه یکی از شرکاء در حین فعالیت فوت کند، وارثان او سهم الشرکه خود را طلب خواهند کرد و یک فعالیت مشترک توأم با موفقیت