پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

پپتیدوگلیکان مجاور، اتصال می یابند. این پل های عرضی موجب استحکام دیواره سلولی استافیلوکوک شده و به بقای ارگانیسم در بافت های میزبان کمک می کند (20, 51, 71 ).

تصویر1-3- ساختار پپتیدوگلیکان در استافیلوکوکوس اورئوس

1-6-2- اسید تیکوئیک

در استافیلوکوک اورئوس، اسید تیکوئیک دیواره باکتری از نوع ریبیتول فسفات می باشد. اسید تیکوئیک ، یک جزء اصلی گیرنده فاژ در استافیلوکوک اورئوس می باشد. به علاوه، اسید تیکوئیک تأثیر مهمی را در نگهداری عملکرد طبیعی فیزیولوژیک بر عهده دارد(118).  اسید تیکوئیک به توسط تنظیم محیط کاتیونی سلول باکتری، فعالیت آنزیم های اتولیتیک(که در رشد دیواره سلولی و جدا شدن سلول های دختری شرکت دارند) را کنترل می کند. موتانت هایی وجود دارند که به طور کامل فاقد اسید تیکوئیک می باشند. در مطالعاتی که بر روی این موتانت ها انجام گرفته نشان داده شده می باشد که پلیمر اسید تیکوئیک برای بقاء ارگانیسم، ضروری نیست اما این موتانت هایی که در برابر فاژ مقاوم هستند نسبت به ارگانیسم های نوع وحشی، رشد آهسته تری دارند و سلول های بزرگ، جدا نشده و دیواره عرضی غیر طبیعی را ایجاد می کنند(10, 101).

1-6-3- پروتئین A

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت