پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-14-3- استافیلوکوک های مقاوم به جنتامایسین

درسال 1965برای اولین بار گونه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به جنتامایسین (GRSA) گزارش اما تا سال 1975 از نظر بالینی نادر و مقاومت به دیگر آمینوگلیکوزیدها نیز بعد از سال  1975 گزارش گردید (29, 115, 128).

1-14-4- مکانیسم مقاومت استافیلوکوک اورئوس به جنتامایسین

مقاومت به آمینوگلیکوزید ها به سه طریق آنزیمی (آنزیم های AMEs) تغییر آنتی بیوتیکی و عدم نفوذپذیری و اصلاح نقاط اهداف ریبوزومی می باشد که اهمیّت بالایی دارد. سه نوع آنزیم AMEs آمینوگلیکوزیداز- فسفوریل ترانسفراز(APH) آمینوگلیکوزیداو- آدنیل ترانسفراز(AAD) و آمینوگلیکوزید نوکلئوتیدیل ترانسفراز (ANT) وجود دارند ، که به وسیله پلاسمید، ترانسپوزون و کروموزوم کد می شوند. این آنزیم ها، مکانیسم ثانویه انتقال آمینوگلیکوزیدها از طریق غشاء سیتوپلاسمی را کاهش داده، در نتیجه آنتی بیوتیک ها قادر به رسیدن به نقاط ویژه اتصال در  ریبوزوم نخواهند بود. در استافیلوکوک اورئوس، دو نوع مقاومت به جنتامایسین، دوز کم و دوز شایع ترین مکانیسم های مقاومت استافیلوکوک اورئوس به متی سیلین، مربوط به اتصال پروتئینی پنی سیلین بنام 2- PBP یا PBP2a می باشد. چهار نوع PBP به اسامی 1 و 2 و 3 و 4وجود دارند که تمام آنها، به استثناء 3 – PBP در MSSA و MRSA  مشابه هستند . مکانیسم دیگر مقاومت باکتری به متی سیلین تولید متی سیلیناز می باشد که مقاومت به غلظت کم را کد می کند. ژن های متعدد کروموزومی از قبیل fem A و fem B می توانند در سنتز دیواره سلولی یا در میزان اتولیز باکتری مؤثر باشند . انتشار سریع عوامل کدکننده مقاومت به متی سیلین بین گونه های MRSA این نظریه را پیشنهاد می کند، که مقاومت به متی سیلین ممکن می باشد به وسیله پلاسمید کد گردد (40, 107).

1-14-7- استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین و جنتامایسین

برای اولین بار در سال 1975، گونه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به جنتامایسین و متی سیلین گزارش گردید Coleman و همکاران ( 1985 ) دو نوع MGRSA  (تایپ های II و I) گزارش کردند. فنو تایپ I کروموزومی و مقاومت با دوز بالا به جنتامایسین و تایپ II بواسطه

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت