پایانامه ارشد : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

Computer hacker stealing information with laptop

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

تصویر1-1-  تصاویر سمت راست وچپ به ترتیب توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی از باکتری استافیلوکوک اورئوس گرفته شده می باشد

استافیلوکوکوس اورئوس از نظر پلی مورفیسم در ژن coa مطالعه ، وجود و عدم وجود ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ coa و نوع عفونت بالینی ( موضعی یا سیستمیک بودن آن ) مطالعه می گردد.

تصویر 1-2- مکانیسم تبدیل فیبرینوژن به فیبرین

1-3- اهمیت و ضرورت

شیوع گسترده و اهمیت بهداشتی عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس سبب گردید در سراسر دنیا، تحقیقات گسترده در مورد ژن های موثر در پاتوژنز و شناسایی بیوتیپ ها و ژنوتیپ های مختلف این باکتری انجام گیرد. کوآگولاز به عنوان مهم ترین عامل پاتوژنز در استافیلوکوکوس شناخته شده می باشد( 8 ). با در نظر داشتن اهمیت استافیلوکوکوس اورئوس در عفونت های بیمارستانی ، آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی این باکتریها در منطقه در برنامه های کنترل ، پیشگیری ، درمان و پیش آگهی از پیامد عفونت حایز اهمیت می باشد(8 , 7).

1-4- اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش  مطالعه الگوهای ژنتیکی آنزیم کواگولاز استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و همچنین مطالعه ارتباط بین الگوی ژنتیکی آنزیم کواگولاز و نوع عفونت بالینی ناشی از این باکتری می باشد.

1-5- استافیلوکوک اورئوس

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت