پایانامه ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

"Curves of coloured lights.Click on the links below to see more of my pyrotechnic,medical and business images."

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

هم چنین می‌‌‌توان به مخالفانی که درمورد عدم انسجام و وحدت و جامعیت قرآن ایجاد شبهه می‌نمایند پاسخ منطقی داد.در عین حالی که می‌توان با مطالعه این موضوع در دو تفسیر یاد شده ‌بهره گیری ‌از آنها را برای قرآن‌پژوهان هموارتر نمود.( انشاء الله )

 

 

  • سؤالات اصلی پژوهش
  • علامه طباطبائی (ره ) وسید قطب در ترتیب فعلی قرآن کریم آیا تناسب را عقیده دارند؟ در چه‌ابعادی؟
  • گونه‌های تناسب از دیدگاه علامه وسید قطب چگونه‌می باشد؟
  • علامه طباطبائی وسید قطب بر چه پایه‌ای تناسب وارتباط را عقیده دارند؟
  • دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب درمورد تناسب در سور وآیات چیست؟

 

 

  • سؤالات فرعی پژوهش

1ـ ترتیب کنونی سوره‌های قرآن، توقیفی می باشد یا اجتهادی.

2ـ ترتیب آیات قرآن در سوره‌ها توقیفی می باشد یا اجتهادی.

 

 

  • .فرضیات پژوهش

الف) نظم وترتیب فعلی آیات قرآن منشاء وحیانی و الهی دارد.

ب) بین عبارات وجملات یک آیه‌ارتباط وتناسب مستقر می باشد.

ج) بین آیه‌های یک سوره نیز تناسب وارتباط هست.

د) در سوره‌های قرآن وحدت موضوعی (تناسب معنوی) حاکم می باشد.

ذ) علامه طباطبائی (ره) وسید قطب با اعتقاد به‌اصل تناسب بین آیات وسور به تفسیر آیات پرداخته‌اند.

 

  • پیشینه پژوهش

در فصل دوم، به یکی از مقدمات مهم بحث تناسب آیات وسوره‌ها، یعنی تاریخ نگارش وجمع قرآن وتوقیفی واجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها در قرآن پرداخته شده‌می باشد ونظرات مختلف در این زمینه بطور کوتاه مطالعه شده‌می باشد. زیرا بحث در بارۀ تناسب آیات، وقتی معنا ومفهوم دارد که به توقیفی بودن ترتیب آیات وسور اعتقاد داشت.

 مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن