پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

Combination of Photography (background image) and 3D illustration (of translucent arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is also a layer of accurately drawn, barely visible, graph grid pattern.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از معروف ترین مواد اکسید کننده می توان به پیش اسیدهای آلی اشاره نمود که در این  موارد متداول ترین گزینه بعضی از میکرو ارگانیزم ها می توانند گوگرد ترکیبات تیوفنین مانند DBT [1] را مصرف کرده و در صد گوگرد را به این ترتیب کاهش دهد این گوگردزدایی می تواند با مکانیسم تخریبی یا اکسایشی صورت پذیرد.

از فرآیندهای مورد بهره گیری در صنعت می توان به فرآیندHDS  [2] اشاره نمود که در آن ترکیبات

گوگردی در دما و فشار بالا جدا می شوند.

فرآیند بیولوژیکی  ( BDS)[3] برای گوگردزدایی ترکیبات سر سخت تر گوگردار اعمال خواهد گردید

که بهتر می باشد در دمای بالا انجام گیرد.

برای اعمال فرآیند(BDS)  وجود یک زیست کاتالیزور صنعتی ضروری به نظر میرسد. زیست کاتالیزور های موجود به افزایش نرخ گوگردزدایی تا نزدیک 500 برابر نیاز دارد.

در این روش نزدیک به 70 تا 80 درصد دی اکسید کربن کمتری نسبت بهHDS  منتشر می گردد.]22[

همچنین کلوس واینرز [4]در سال 1980 روشی برای گوگردزدایی از گازها را به صورت پتنت ارائه نمود که در آن وش انجام گوگردزدایی از گازها با بهره گیری از شست و شو با سنگ آهک و دوغاب آهک و اکسیداسیون سولفیت بر جا مانده با هوا درPH  پایین به سولفات کلسیم انجام می گردد. نمایی از این فرآیند در شکل زیر مشاهده می گردد]23[

هوا ترکیب شده و وارد راکتور اکسیداسیون می گردد که در این راکتور واکنش زیر انجام می شود:

2RSNa + 5/0 O2 + H2O  RSSR + 2NaOH                                                                 (2-1)

که اختصار ای از فرایند مزبور در شکل زیر آمده می باشد:

Dibenzothiophene -[1]

[2]– Hydrodesulfurization

[3]– Biodesulforization

Klaus Weinzier -[4]

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن