ویژگی های مدیران

دانلود پایان نامه

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مباشر، اسباب،

Related articles

دانلود پایان نامه ارشد درباره استان کرمانشاه، استان کرمان، پرسش نامه، قصد استفاده

پذیرش قرار گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی دیویس، استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی از دیدگاه مصرف کننده و سهولت استفاده از سیستم تعیین میشود. در واقع دیویس بیان می کند که ادراکات فرد […]

Learn More

یازده سپتامبر، وزارت امور خارجه

ایرانی‌ها از آمریکا خواستند سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدهد و این کار فقط با انگیزه‌های سیاسی انجام شد و اصلاً به این معنا نیست که مجاهدین (منافقین) تهدیدی برای آمریکا به شمار می‌روند.۸۳ دکتر یورتودن هوفر۸۴ نویسنده معروف آلمانی که به تازگی دو کتاب در این باره نگاشته و در آلمان […]

Learn More

قربانیان تروریسم، حقوق موضوعه ایران

۱-۳-۱-۲-دولت به معنای خاص ۴۰۱-۳-۲-رابطه دولت بانهادهای مشابه ۴۱۱-۳-۲-۱- دولت و حکومت ۴۱۱-۳-۲-۲- رابطه دولت و ملت ۴۱فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت۲-۱-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ۴۲۲-۱-۱-قاعده فقهی لاضرر ۴۲۲-۱-۲- قاعده فقهی “لا یبطل دم امرء مسلم” ۴۳۲-۱-۲-۱- مفاد و معنای قاعده ۴۳۲-۱-۲-۲- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان ۴۳۲-۱-۲-۳-شمول قاعده نسبت به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید