ویژگی های مدیران

آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب برابر ۱۲/۷ و ۰۷/۵، انحراف معیار آن نیز برابر با ۳۱/۴۰ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قوانین موضوعه، دیوان عدالت اداری

Related articles

کلانشهر تبریز، جاذبه های گردشگری

س شرایط گوناگون توجه شده است. در زمان صفویه یکی از درخشان ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل توسعه، امنیت، راه های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعدد بوده که موجب جلب سیاحان به ایران شده است.در سال ۱۳۱۴ شمسی برای اولین بار در وزارت داخله (کشور) اداره ای به نام «اداره […]

Learn More

دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول

قطعی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده یعنی: “در موقع اجرای حکم مفلس باشد”، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است. ۲ – مستدعی ثبت “محکومٌ علیه” محکومٌ به (یعنی ملک مورد دعوی) را قبلاً به دیگری انتقال داده باشد. کلمه “انتقال” اطلاق دارد و شامل هر نوع انتقالی […]

Learn More

محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

ی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۳-۴) ۱.۹۶۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.با توجه به نتایج به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید