نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )- قسمت 27

تعارض در نقش درون فردی واگذار کننده نقش. این تعارض هنگامی رخ می دهد که پیامها و فشارهای یکی از افرادی که با همدیگر «مجموعه نقشی» را ایفا می کننده ناسازگار باشد.
تعارض در نقش میان واگذار کنندگان نقش. این تعارض هنگامی رخ می دهد که پیامها و فشارهای یکی از واگذار کنندگان نقش مخالف پیامها و فشارهای یک یا چند نفر دیگر از افرادی باشد که با همدیگر «مجموعه نقشی» را ایفا می کنند.
تعارض میان نقشها. این تعارضهنگامی بروز می نماید که فشارهای ناشی از داشتن نقش در یک گروه با فشارهای ناشی از عضویت در سایر گروهها ناسازگار باشد.
تعارض در نقش پذیرنده نقش. این تعارض هنگامی بروز می کند که انتظارات از نقش با نگرشها، ارزشها و رفتارهای قابل قبول از دید پذیرنده نقش ناسازگار باشد. تعارض درون فردی نوعاً با این نوع تعارض در نقش همراه است (کان و دیگران، 1964، ص 35-36).
مقامات سازمانهای دولتی اغلب با فشارها و تعارضهای بسیار شدید در نقش مواجه هستند.

واگذارکنندگان نقش پذیرنده نقش
1. انتظارات از نقش
2. شناخت رفتارهای پذیرنده نقش
3. ارزیا بیها
1. پیامهای نقش
2. فشارهای نقش
1. ادراک پیامها و فشارها
2. تعارض در نقش
3. ابهام در نقش
1. واکنش
2. تلاشهای انطباقی
3. سازگاری

نمودار مدل رویداد ضمنی نقش
تعارض شخصیتی
شخصیت مجموعه ای از صفات مشخصه نسبتاً پایدار و ویژگی های منحصر به فردی است که هویت هر شخص را شکل می دهد. کارشناسان بر این باورند که هر یک از انسانها برای تعامل با دیگران روش منحصر به فردی دارند. جذاب، دلربا، قابل دسترس، یا عصبانی و خشمگین و تهاجمی بودن فرد تا حدودی به شخصیت وی بستگی دارد و دیگران ممکن است آن را به عنوان شخصیتی وی به شمار آورند (گاردنز وارتز[9] و رو[10]، 1994، ص 32). روشن است که با توجه به امکان ترکیبات فراوان ویژگی های افراد، تعارض شخصیتی میان آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین، تعارض شخصیتی را می توان به عنوان مخالفت میان فردی مبتنی بر عدم توافق یا ناخشنودی شخصی افراد نسبت به یکدیگر کرد (کریتنر و کینکی، 2004، ص 490).