نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )- قسمت 13

1-هیجانهای اولیه :
هیجانهایی هستند که از تماس مستقیم با یک حافظه یا رویدادی خاص بوجود می آیند.
به عبارت دیگر ، اولین واکنش هیجانی فرد به یک موقعیت است . مثلا وقتی جهت دریافت وام سراغ مدیر می رویم و علت کمبود بودجه با درخواستمان موافقت نمی شود ، به شدت عصبانی می شویم . واکنشهای هیجانی اولیه از جمله عصبانیت در این حالت نسنجیده و معمولا زودگذر و کوتاه مدت هستند . این نوع هیجانها بیشتر شامل ترس ، خشم ، شادمانی و غمگینی است (سیروس آقایار ، 1386 ).
2-هیجانهای ثانویه:
این هیجانها بعد از هیجانهای اولیه ظاهر می شوند و ارتباط زیادی با نتایج هیجانهای اولیه دارند ، به عبارت دیگر هیجانهای ثانویه پاسخی به هیجانهای اولیه هستند . ایت هیجانها زودگذر نیستند و بر جسم و روح اثر می گذارند . فرض کنید راننده ای بر اثر بی احتباطی راه بندان سنگینی ایجاد می کند و شما با وجود اینکه عجله دارید تا به جلسه مهمی برسید ، ولی در راه بندان گرفتار می شوید . در این حالت دچار خشم و غضب می شوید و برسر راننده متخلف فریاد می زنید ، این واکنش ناشی از هیجانهای اولیه است و به خاطر راه بندان بوجود آمده است . چند روز بعد وقتی به یاد آن حادثه می افتید خجالت می کشید و احساس شرم می کنید که همان هیجان ثانویه است . برخی پژ.هشگران معتقدند منشا هیجانهای ثانویه به نوع تربیت و شرایط خانوادگی دوران کودکی باز می گردد ( پل جنسون ، 1999 )
در گزارش پاروت 2001 فهرستی از هیجانهای اولیه و ثانویه در جول زیر آمده است :

هیجان ثانویه هیجان اولیه
حسرت ، دلبستگی ، شهوت عشق / محبت
شنگولی ، رضایت ، نشاط شادی
حیرت تعجب
غضب ، ذله شدن ، غیظ ، انزجار ، زجر ، غبطه خشم
رنج ، نا امیدی ، شرم ، همدردی ، بی خیالی غمگینی
بی قراری ، وحشت ترس