نقش هوش هیجانی پرستاران بر کنترل تعارض های شغلی (مطالعه ی موردی بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج )- قسمت 3

2-4-5-1 محل سکونت 22
2-4 -5-2 وضعیت خانوادگی 22
2-4-5-3 مدرسه 22
2-4-5-4 اثر وراثت 23
2-4-5-5 عوامل زیستی 23
2-4-5-5-1هورمون ها 24
2-4-5-5-2 آب و هوا 24
2-4-5-5-3 تغذیه 24
2-4-6 وضعیت جغرافیایی و هوش 25
2-5اهمیت بررسی هوش 25
2-6 نظریه های مختلف درباره هوش 25
2-7 ننظریه روانسنجی……………………………………………………………………………………………………………………………27
2-8 نظریه رشدی………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-9 نظریه عصبی – زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….31
2-10 نظریه شناختی و پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………….33
2-11 نظریه های عاملی ………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-12نظریه توانایی های ذهنی اولیه ترستون ……………………………………………………………………………………………37
2-13 نظریه ساخت ذهنی گیلفورد ………………………………………………………………………………………………………..37
2-14 هوش سیال و متبلور کتل ……………………………………………………………………………………………………………39
2-15 نظریه هوش گاردنر …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-16 هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-17 تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-18 تعریف هیجان ……………………………………………………………………………………………………………………………43
2-19 اجزای ………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-20 دیدگاههای مربوط به هیجان ………………………………………………………………………………………………………….45
2-20-1 دیدگاه زیستی …………………………………………………………………………………………………………………………46
2-20-2 دیدگاه شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………….46
2-21 مفهوم هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-22 مولفه های هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-23 ویژگی های هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………47
2-24طبقه بندی هیجان …………………………………………………………………………………………………………………………48
2-25 فواید هیجان ……………………………………………………………………………………………………………………………….50
2-26 زیان های هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-27 چگونگی شکل گیری هیجان………………………………………………………………………………………………………….52
2-28 هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-29 تعریف هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………………………..54
2-30 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..56
2-31 پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش هیجانی ………………………………………………………………………………….58