پژوهش – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی …

قالب پیشنهادات برای رفع موانع فوق و همچنین الگوی اجرایی مناسب ارایه گردیده است .
۶) پایان نامه مریم کریمی باعنوان :
بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دریافت کننده گواهینامه ایزو
( مطالعه موردی : شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان اصفهان )
امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقاء کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا و حضور در بازار و رقابت جهانی است. “ایزو” در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد به گونه ای که اگر لازم باشد تا قابلیت سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اثبات برسد بتوان آن را ارزیابی کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای صنعت آب و برق  می باشد که دارای گواهینامه ایزو می باشند. بدین منظور پس از آن که مبانی نظری تحقیق همچون مباحث مرتبط با مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، نگرش های مختلف به کیفیت و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان اصفهان که دارای گواهینامه ایزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱ بودند پژوهش انجام شد تا میزان اثر بخشی آن و دستیابی و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود.دریافت گواهینامه ایزو با تحقق اهداف مورد نظر در سیستم مدیریت کیفیت همراه نبوده و نتوانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد که بر اساس یافته های تحقیق علت ناموفق بودن شرکت های مورد بررسی در این پژوهش در دستیابی به اهداف سیستم مدیریت کیفیت به عوامل زیادی بستگی دارد. عدم شناخت توانمندی های نیروی انسانی در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت وکمبود نیروی کارآمد، همچنین عدم اطلاع کارکنان از مزایای سیستم مدیریت و عدم توجه کارکنان در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یکی از اساسی ترین عواملی است که موجب شده است سیستم مدیریت کیفیت در این شرکت ها موفق عمل ننماید. عدم کنترل و نظارت مستمر پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت و عدم پیگیری رفع مغایرت های حاصل از ممیزی ها را می توان مانعی بر سر راه اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت دانست.
۲-۳۴ جمع بندی :
در این فصل مروری بر ادبیات تحقیقات انجام شد ، به بیان موضوع و مساله تحقیق و مفاهیی چون ایزو، سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت، کیفیت ، معرفی صتعت عایق، عایق، تحلیل فروش و صادرات عایق پرداخته شد .
سپس به پیشینه تحقیق و مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق پرداخته شد و در پایان هم قلمرو مکانی تحقیق که شرکت های عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان بود معرفی گردید .
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ما است . به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی ، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند . این روندها وحرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش های علمی استفاده شود .
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است و مقصود اصلی پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظامدار برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست و ساختار آن متکی بر یک نظام منطقی است که روش علمی نامیده می‌شود. در حقیقت، روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین مورد قبول از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش ، فرض یا فرضیه های تدوین شده ، هزینه های مالی و زمانی، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. درمرحله تحقیق محقق باید ، بایستی معلوم دارد که برای مساله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است.( نادری و سیف نراقی ، ۱۳۷۶ ، ۳۹ )
مطالعات میدانی، بررسی‌های علمی غیرآزمایشی هستند که هد‌فشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه شناسی، روانشناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است. پژوهشگر ابتدا درمطالعات میدانی موقعیت اجتماع یا موسسه‌ای را در نظر می‌گیرد و سپس روابط بین نگرشها، ارزشها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود در موقعیت را مطالعه می‌کند. وی به طور معمول هیچ موقعیت مستقلی را دستکاری نمی‌کند(خاکی ۱۳۷۸).
در این فصل، روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده شده و مطالبی همچون جامعه و نمونه آماری ، روش نمونه‌گیری، روشهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روشهای تحلیل آماری مورد استفاده شرح داده خواهد شد.
۳-۱ روش تحقیق
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه خاص تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از سلسله علوم است که روش شناسی نامیده می‌شود. دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش شناسی درستی صورت پذیرد. انتخاب روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است. (خاکی ۱۳۷۸)
تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی می باشد و بر اساس ماهیت و روش اجرا و نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است ، چون داده های مورد نطر برای سنجش این تحقیق از طریق پرسشنامه های توزیع شده در جامعه آماری بدست آمده است. و به دنبال بررسی نقش استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت‌های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می‌باشد.
۳-۲ جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد.
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مدیران شرکت‌های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می‌باشند که دارنده گواهینامه ایزو یا فاقد گواهینامه ایزو هستند. تعداد شرکت‌های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان که دارنده گواهینامه ایزو یا فاقد گواهینامه ایزو می‌باشند به ترتیب برابر ۵۹ و ۳۱ نفر است که مدیران این شرکت ها برابر۹۰ نفر است .
جدول ۳-۱ : حجم جامعه آماری

این نوشته را هم بخوانید :
نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق ...

شرکت‌های تعداد شرکت‌ها درصد فراوانی نسبی
دارنده گواهینامه ایزو ۵۹ ۶۵
فاقد گواهینامه ایزو ۳۱ ۳۵
جمع کل ۹۰ ۱۰۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.