دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی …

– موانع زیست محیطی در صدور مجوز ورود رقبا به صنعت طی دو سال اخیر .
– خواب نقدینگی در دست مشتریان بعضا با توان مالی پایین و بدون پشتوانه که در موارد متعددی نیز تبدیل به سوخت شدن این نقدینگی و عدم برگشت آن به واحدهای صنعتی می گردد .
۲-۲۹ تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی :
بر اساس هر سه دسته محصولات وبر اساس متوسط فروش سالانه هر واحد ۸۰۰۰۰۰ متر ایزوگام بصورت زیر طبقه بندی میشود :
دسته محصولات عایق رطوبتی ساده۳۰%محصولات عایق رطوبتی فویلدارتک لایه ۲۵% ومحصولات فویلدار صادراتی ۴۵% می باشد.
براساس بررسی های بعمل آمده کارشناسان هم اکنون میزان مصرف سالیانه عایق رطوبتی درسطح کشور حدود رقمی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸ مترمربع می باشدکه این رقم نتیجه محاسبات زیرمی باشد.
اگر جمعیت کشوررا درسالهای آتی ۸۰ میلیون نفربرآوردکنیم وتعداد هرخانوار را به طور متوسط۵ نفردرنظر بگیریم تعداد خانوار درکل کشور می شود: ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ = ۵ : ۰۰۰/۰۰۰/۸۰
واگر به ازای هرخانوار ۸۰ مترمربع فضای مفید درنظرگرفته شود سطح ایجادشده می شود:
متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ = ۸۰ * ۰۰۰/۰۰۰/۱۶
حال اگر تصورشود قسمتی ازساختمان ها بشکل آپارتمان ساخته شود و بخشی نیزازعایق پیش ساخته استفاده نکنند و نیز درپلها وتونلها وپی ساختمانها و دیگر مواردمصرف نیزاستفاده نگردد ، تصور نیاز ۲۰ درصد مقدارفوق دور از واقعیت نمی باشد، بنابراین با یک محاسبه منطقی نیازکشور به این گونه محصول سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۶ مترمربع می باشد.
متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۲ = ۱۵% *۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱
این برآورد را با جمعیت فعلی کشور و محاسبه دیگری می توان به دست آورد، هم اکنون بااحتساب ۷۰ میلیون نفرجمعیت کشورسالیانه مقدار ۲۲۴۰۰۰۰۰۰ مترمربع مصرف عایق دارد بدین ترتیب که :
خانوار ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ = ۵ : ۰۰۰/۰۰۰/۷۰
اگربرآوردکنیم که از۱۴ میلیون خانواردرسال ۲۰% آنها ساخت وساز کنندرقم زیربه دست می آید:
مترمربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸= ۱۵% * ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰= ۸۰* ۰۰۰/۰۰۰/۱۴
لازم به ذکراست که درمحاسبات فوق تعمیرات سالیانه ساختمانها وصادرات کالا محاسبه نگردیده که خودرقمی معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ مترمربع رادربرمی گیرد.
از نظرعرضه محصولات نیزبا بررسی میزان تولید وتعداد واحدهای مشابه درمنطقه وسطح کشوربه خوبی می توان نیاز روبه رشد عرضه کالا رامحاسبه نمود.
البته با در نظر گرفتن صادرات محصول این ارقام بسیار بالاتر خواهد بود . لازم به به ذکر است که طبق گزارش سایت اقتصاد ساختمان تنها طی ۷ ماهه اول سال ۸۵ همچنین ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار عایق های حرارتی و رطوبتی به کشور های دیگر صادر گردیده است که این مبلغ معادل حداقل ۲۵۰۰۰۰۰ متر مربع عایق میباشد.
بدین ترتیب قسمت عمده محصول درمنطقه محل اجرای طرح (شهرستان دلیجان) تولیدگردیده و با بازاری مستمر ومناسب بسرعت نیز بفروش می رسد.
مصرف کنندگان شامل عمده فروشان ، خرده فروشان ، برخی نهادها و سازمانهای دولتی هستند که گروه عمده فروشان شامل دو قسمت داخلی (کلیه استان ها ) و صادرات (خارجی) می باشد .
میزان ۹۰% برای مصرف کنندگان داخلی (کلیه استان ها) ، میزان ۵% برای مصرف کنندگان خارجی (صادرات) ، میزان ۱% برای خرده فروشان و میزان ۴% برای برخی نهادها و سازمانهای دولتی تخمین زده شده است .( جلالی ، محمدرضا،۱۳۹۰ ، خوشه عایق های رطوبتی دلیجان)
پراکندگی توزیع فروش داخلی در منطقه صنعت و استان به میزان ۲۰% ، در استان های همجوار به میزان ۲۵% و در سایر استان ها به میزان ۵۵% تخمین زده شده است .
پراکندگی توزیع و فروش خارجی(صادرات) درکشورهای ارمنستان به میزان ۲۰% ، آذربایجان به میزان ۱۵% ، اوکرایین به میزان ۵% ، عراق به میزان ۲۵%
، افغانستان به میزان ۳۰% و سایر کشورها به میزان ۱% تخمن زده شده است . ( جلالی ، محمدرضا،۱۳۹۰ ، خوشه عایق های رطوبتی دلیجان)
۲-۳۰ سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی در بازار مورد نیاز ایران :
صنعت عایق های رطوبتی( ایزوگام دلیجان ) به میزان ۴۸% شرکت های مستقر در استان تهران به میزان ۱۰% شرکت های مستقر در استان خراسان رضوی به میزان ۱۸% ، شرکت های مستقر در استان فارس بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد به میزان ۱۲% و سایرنقاط ایران به میزان ۱۲% که جمعاً به میزان ۱۰۰% می باشد .
۱- تولید این صنعت در سطح صنعت وعمده واحدهای دیگر منطقه وکشور ، بصورت فصلی وبیشتر در نیمه دوم سال میباشد .
معمولا نیاز مشتریان برحسب میزان بارندگی سال قبل و ابتدای پاییز سالجاری توسط مشتریان ابراز و وسیله نمایندگان فروش به واحدها سفارش داده میشود .
۲- واحدهای تولیدی همواره در تهیه قیر بعنوان مواد پایه ای این صنعت دچار چالش بوده است و نتوانسته از کل ظرفیت خود بهره ببرد .
۳- عدم شناخت کافی از میزان نیاز مشتریان وگستره آنها بدلیل عدم وجود بازاریابی تخصصی
میزان عرضه وتقاضا کل بازار محصولات صنعت عایق درکل کشور وتغییرات آن طی ۵ سال اخیر :
نسبت عرضه به تقاضا در سال ۸۲ به میزان ۷/۱۹% ، سال ۸۳ به میزان ۴/۲۲% ، سال ۸۴ به میزان ۶/۲۵% ، سال ۸۵ به میزان ۲/۲۸ % ، سال ۸۶ به میزان ۹/۳۳ % بوده است .
بنابراین ، روند عرضه وتقاضا طی ۵ سال اخیر مثبت ورو به رشد بوده است والبته علت نوسان پایینتر دو سال اخیر عمدتا مربوط میشود به نوسان قیمت قیر و افزایش۱۰ برابری آن در دوره زمانی مذکور ، وکاهش قدرت خرید وسرمایه در گردش واحدها .( این نکته نیزحایز اهمیت است که طی سال ۱۳۸۷ نیز با ورود قیر به بورس قیمت آن نیز از ۸۵۰ ریال در کیلو گرم به ۴۵۰۰ ریال در کیلو گرم رسیده است که میتواند نوعی بحران برای صنعت نیز محسوب گردد .
همچنین کاهش قدرت خرید مشتریان وروند تورم نیز خالی از اثر نیست ونخواهد بود .
۲-۳۱ صادرات محصول عایق رطوبتی :
صادرات محصول عایق های رطوبتی میتواند بعنوان یکی از اهداف عمده در صنعت عایق محسوب گردد واین بدلایل ذیل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، ازجمله :
– بازارهای منطقه بویژه کشورهای همسایه( عراق وافغانستان ، ارمنستان و..) آمادگی جذب محصول را درحد بالایی دارند .
– ورود به بازار های منطقه ای وجهانی تعامل این صنعت را با تکنولوژی های مدرن تر وآشنایی با طرح ها وکالاهای جدید وجانشین را فراهم میسازد .
– واحدهای تولیدی به سرعت در حال افزایش هستند و بهتر است واحدهای قدیمی تر وقوی تر جایگاه خود را در صادرات محصولات باز وتثبیت نمایند .
– تمایل به صادرات جریان تولید محصولات را به سمت استاندارد شدن محصول وسیستم های مدیریت سوق میدهد .
– عدم حضور در بازارهای صادرات ، با توجه به موقعیت ممتاز منطقه ای ایران ، فرصت را بدست کشورهایی از جمله چین ، ایتالیا ، انگلستان و ترکیه ( بویژه با توجه به فن آوری بالاتر، بازاریابی های تخصصی، استفاده ازکالای جانشین ) درجذب وتصاحب بازار میدهد .
– با نگاهی به صادرات عایق های رطوبتی در سال ۱۳۸۶ مشخص است که این بازارها میتواند حتی در بلند مدت بستری مناسب جهت تولیدات محصول در صنعت عایق باشد .
همچنین میتوان گفت عمده صادرات کشور در عایق های رطوبتی از دلیجان انجام می شود عدم اطلاع از آب و هوای کشورهای دیگر و موانع صادراتی باعث شده که صادرات کم باشد و تنها به کردستان ،عراق، افغانستان و ترکمنستان و آذربایجان صادرات داشته باشیم.
قرار گرفتن دلیجان در بین راههای اصلی کشور وجود پالایشگاههای نزدیک مانند اصفهان و اراک و حمایت سازمان صنایع استان از صنعتگران را موجب تقویت این صنعت و ایجاد زمینه های صادرات محصول عایق رطوبتی در دلیجان دانست.(جلالی ، محمدرضا،۱۳۹۰ ، خوشه عایق های رطوبتی دلیجان)
۲-۳۲ ضرورت وجود استانداردهای بین المللی ایزو در صادرات محصولات تولیدی :

این نوشته را هم بخوانید :
پژوهش - نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است