منبع پایان نامه درمورد متغیر مستقل، بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، روش تحقیق

AI (Artificial Intelligence) concept.

سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از این مدل در تحقیق حاضر استفاده کردیم. همچنین با بررسی پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، در بعد فنی مولفههایی شامل قابلیت تبادل اطلاعات، زیرساختالکترونیکی، استانداردها و سازگاری، در بعد سازمانی مولفههای زیر ساخت تغییر، رهبری و مدیریت، زیر ساخت مالی، فرهنگسازمانی، ساختار سازمانی، محصولات/خدمات و در بعد بینسازمانی مولفههای رقبا، مشتریان/تامینکنندگان و عواملمحیطی شناسایی شدند که برای سنجش هر یک از این مولفهها نیز شاخصهایی در نظر گرفته شد.

شکل2-1. مدل نهایی پژوهش

فصل سوم
روششناسی (متدولوژی)

3-1. مقدمه
روش، ترجمه کلمه Method میباشد که خود برگرفته از دو واژه یونانی meta و hodos است و از مجموع آن معنای “در جست‌وجوی مقصود” مستفاد می‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌ای از تدابیر، فنون، و ابزارها اطلاق میگردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد (Runes,1942). با افزودن پسوند logy logos) یونانی)، به معنای مطالعه و شناسایی، کلمه Methodologyپدید آمده است که در فارسی روش‌شناسی خوانده می‌شود و معنای آن مطالعه روش‌هایی است که برای کسب معرفت به‌کار می‌رود. بنابراین، روش‌شناسی را می‌توان راهبردهای استفاده از روش‌های گوناگون گردآوری داده‌ها همراه با حفظ حدّ مطلوب اعتبار و پایایی دانست. روش شناس علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار میگیرد. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار میگیرد. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجهگیری نادرست می شود (گلریز،1379).
در این فصل به بیان روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار جمعآوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روشهای آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح شده بهکار گرفته است، پرداخته میشود.

3-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست. تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است (بازرگان و همکاران،1385).
3-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش
انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات, راههای مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از بهکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید. بهطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود (بازرگان و همکاران،1385).
1. تحقیق بنیادی42
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج اینگونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند.
2. تحقیق کاربردی43
هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد. این پژوهش‌ها با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و به منظور بهبود یا به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار، وسایل، ساختارها و الگوهای سازمانی یا جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف این مطالعات کاربرد تئوری‌ها یا نظریه‌ها برای حل مسائل می‌باشد. تحقیقات آموزشی در حالت کلی کاربردی می‌باشند.
3. تحقیق عملی44
هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته‌ها توجهی ندارد. تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیتهای محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی میباشد، زیرا شرکتهای مختلف (بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط) از یافتههای پژوهش حاضر میتوانند جهت ارزیابی وضعیت خود و برنامهریزی حضور در بازارهای الکترونیکی استفاده نمایند.
3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات
در علوم مختلف از روشهای مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند. درعلوم انسانی نیز روشهای تحقیق بهصورتهای گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند که رایج‌ترین آنها به قرار زیر است (لازم به تو
ض
یح است که تعیین‌کننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و نوع اطلاعاتی است که برای شناخت موضوع، جمع‌آوری می‌شود) (سکاران و همکاران،1387).
– روش تاریخی45
– روش توصیفی46
– روش تجربی47
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی میباشد.
مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد. این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است (سکاران و همکاران،1387):
– برآوردی
– ارزشیابی
– موردی
– پیمایشی
– تکاملی
– همبستگی
– پس از وقوع
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها، و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراک و افتراق آنها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است. مطالعات پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری از نظر ماهیت شرایط موجود و رابطه بین متغیرها از این روش استفاده می شود. این روش شامل جمع‌آوری اطلاعات بهطور مستقیم از گروهی از افراد است.تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سروکار دارند تحقیقات پیمایشی را به سه دسته مقطعی، طولی و دلفی تقسیم می‌کنند (سکاران و همکاران،1387):
1. مقطعی: گردآوری داده ها در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه و…) انجام میشود.
2. طولی: دادهها در طول زمان و یا در زمانهای مختلف گردآوری می شود (بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه) .
3. دلفی: زمانی که بخواهیم به بررسی اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر درباره یک موضوع خاص بپردازیم از آنان میخواهیم که درجه اهمیت آنها را مشخص کند.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی مقطعی میباشد.
3-3. متغیرهای پژوهش
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازهگیری میکند، متغیر نامیده میشود. بهعبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق میشود که می توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده میشود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است (هومن،1390)
3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه
متغیر بر اساس نقشی که درتحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم میشود:
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف-متغیرمستقل
به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. به این متغیر، متغیرمحرک یا درونداد گفته میشود ومتغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا رابطهی آن با متغیر دیگر اندازهگیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیشفرض است به این معنی که این متغیر، مقدمه ومتغیر وابسته نتیجهی آن است. درتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایشکننده دستکاری شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است، مشاهده واندازهگیری شود. دریک تحقیق غیر آزمایشی متغیرمستقل توسط محقق دستکاری نمیشود، ولی متغیری است که ازپیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تاثیر دارد (هومن،1390).
ب-متغیروابسته
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یا جنبهای از رفتاریک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. درتحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیری اطلاق میشود که دراثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر میکند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. درغالب پژوهشهای آزمایشی تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمیگیرد. به علاوه، متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل وکنترل کننده باشند (هومن،1390).
در این پژوهش،عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی متغیرهای مستقل و میزان آمادگی سازمانی متغیر وابسته می باشد.
3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش
متغیر یک مفهوم است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود .
متغیرکمی به متغیری اطلاق میشود که ازنظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده از عدد ثبت میشود و آنها را میتوان با هم جمع کرد. متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای آنها واحد اندازهگیری و مبدا اندازهگیری معین کند (سرمد،1381)
متغیرکیفی به متغیری اطلاق میشود که تفاوتهای ناشی از تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود. به عبارت دیگر، متغیرکیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازهگیری آن را ندارد و ویژگیهای آن را نمیتوان به وسیله ی ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهدهها یا انداز
هگیری هایی که از این متغیر به عمل میآید ازحروف الفبا یا کد استفاده میشود. اینگونه متغیرها را نمیتوان جمع وتفریق کرد و برای آنها مبدا اندازهگیری نیز وجود ندارد (سرمد،1381).
در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیرهای کیفی مقادیر عددی به خود نمیگیرند، بلکه ارزشهای کیفی را میپذیرند.
3-3-3. تعریف متغیرها
سازه و متغیرها را می توان به دو صورت تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
3-3-3-1. تعریف مفهومی
بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند(Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند ( (Warkentin,2002.
عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب وکارهای جهانی، فناوری پیشرفته بهخصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم