منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

Paper boats of multi-colour following a leader boat concept for leadership, teamwork and winning success

اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است.
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بینسازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت.این عوامل در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده می کنند بسیار ضروری هستند (الهی و حسن زاده،2009). عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی میباشند.
3-3-3-2. تعریف عملیاتی48
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگیهای قابل مشاهده استوار است (سرمدی،1381).
در این تحقیق منظور اندازه گیری متغیر ها و طراحی پرسشنامه از تمامی متغیرها تعریف عملیاتی ارائه کرده که در جدول زیر گردآوری شده است:
جدول3-1. تعریف عملیاتی
ردیف
گروه
مولفه
شاخص
منبع
1
عوامل فنی
قابلیت تبادل اطلاعات
وجود شبکه ارتباطی قابل اعتماد در داخل سازمان (پهنای باند مناسب و پایداری شبکه)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)
2

اتصال امن، پایدار و پرسرعت به اینترنت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
3

قابلیت اتصال چندرسانهای (صوت، تصویر، ویدئو) در شبکههای سازمانی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
4

زیر ساخت الکترونیکی
دارا بودن وبسایت مناسب
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
5

دسترسی و استفاده از سرویس پست الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
6

مهیا بودن زیرساختهای سختافزاری (ایستگاههای کاری و تجهیزات جانبی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387).
7

استانداردها
استانداردهای امنیتی مناسب و روزآمد در شبکهها و سیستمها
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،،موحدی و یاقوتی(1387)،حاج کریمی و عزیزی(1387)،Hourali et al.(2008)
8

وجود استانداردها و مستندات فنی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
9

سازگاری
یکپارچگی سامانههای نرمافزاری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
10

قابلیت یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی موجود با سامانههای بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
11

عوامل سازمانی

زیرساخت تغییر
تمایل کارکنان در بکارگیری بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001),Hourali et al.(2008)
12

وجود تجربیات مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
13

داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
14

سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
15

وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان برای استفاده از تجارت الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
16

رهبری و مدیریت
حمایت مدیران سازمان از بکارگیری فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، ،،موحدی و یاقوتی(1387)، Rashid&Qirim(2001),Ling(2001),Hourali et al.(2008)
17

تمایل مدیران در بکارگیری بازار الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
18

فرهنگ سازمانی
وجود فضای کاری تعاملی و مشارکتی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
19

وجود ساختار سازمانی انعطافپذیر
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
20

تمایل سازمان به نوآوری
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001)
21

وجود جو سازمانی موافق تغییر
حاج کریمی و عزیزی(1387)، الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
22

زیر ساخت مالی
پیشبینی سازوکار مناسب برای تامین منابع مالی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
23

وجود نظام جبران خدمات مشوق بکارگیری IT در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
24

انعطاف پذیری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Ling(2001)
25

وجود واحد فناوری اطلاعات کارا در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
26

محصول/خدمات

نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
27

نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
28
عوامل برونسازمانی
مشتریان/تامین کنن
د
گان
وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
29

فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Rashid&Qirim(2001)
30

ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکههای ارتباطی
سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
31

اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
32

حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
33

تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
34

ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)
سمیع زاده و چهار سوقی(1387)
35

اهمیت ارائه خدمات و محصولات بهصورت 7*24 برای مشتریان صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
36

میزان اهمیت نفوذ به بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
37

وجود زیرساخت مناسب پرداخت الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
38

رقبا
بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط رقبا
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
39

عوامل محیطی

وجود بازارهای الکترونیکی معتبر در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
40

وجود زیرساخت قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی
Rashid&Qirim(2001),Hourali et al(2008)
41

وجود زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب در سطح ملی
Ling(2001)

3-4. جامعه و نمونه آماری
3-4-1. جامعه آماری49
عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط‌هایی راجع به آن انجام دهیم. در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیدههایی اطلاق می شود که محقق میتواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی میشود (سکاران،1386).
جامعه شرکتهای انتخاب شونده برای شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای فعال در صنعت فرش که نمایشگاههای آنها در شهر تهران میباشد و از بانک اطلاعات شرکتها و کارخانجات (www.coo.ir) یافت شدند، میباشد که تعداد آنها 60 میباشد.
3-4-2. نمونه آماری50
بخشی از جامعه آماری است که به منظور بررسی موضوعی معین انتخاب میشود، تا نتایج بدست آمده از بررسی نمونهای بر اساس درجه اطمینانی معین به جامعه آماری تعمیم داده شود. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تکتک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،1386).
3-4-3. نمونه گیری51
مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونهگیری مینامند. انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگیهای جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می شود که ویژگیها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که از توضیح درباره نمونه آماری روشن میشود (سکاران،1386) .
در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده52 استفاده شده است.