منبع پایان نامه ارشد با موضوع ویژگی های شخصیت

Earth with city lights view from space at night. (Heavily post processed NASA textures used for high quality 3d render.)

1386).
انعطاف پذیرها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزشهای غیر متعارف بوده و عمیق تر از اشخاص غیر منعطف هیجان های مثبت و منفی را تجربه میکنند. زیر مقیاس های انعطاف پذیری عبارتند از: تخیل، زیبا پسندی، توجه به احساسها، اعمال، عقاید و ارزش ها. این خصیصه شامل ویژگی هایی از قبیل تخیل و بینش است و کسانی که این بعد شخضیت در آنها قوی باشد معمولاً دارای علائق متنوعی می باشند (شاکری و همکاران،1384).
جدول ‏0 5 : مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی
جنبههای گشودگی همبسته های سیاهه صفات
خیالپردازی رویایی، تخیلگرا، شوخطبع، شیطان یا ناقلا، آرمانگرا، هنرمند، پیچیده
زیباییشناسی تخیلگرا، هنرمند، پیشگام، مشتاق، مبتکر، آرمانگرا، همه فن حریف
احساسات تهییجپذیر، خودانگیخته و ارتجاعی، بابصیرت، تخیلگرا، بامحبت، حراف، اجتماعی
کمرویی علایق گسترده، تخیل آرمانگرا، ماجراجو، خوشبین،میانه رو، حراف، همه فن حریف
آراء و عقاید آرمانگرا، علایق گسترده، مبتکر، کنجکاو، پیشگام، تخیلگرا، بابصیرت
ارزشها محافظهکار، غیرمتعارف و غیرسنتی، محتاط، لوند
منبع: (لانیون و گودشتاین، به نقل از تقوی قره بلاغ، 1388)

_____________________________________
1-Sholts
پیشینهشناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت
تقریباً تمامی روان شناسانی که الگویی برای ساختار شخصیت ارائه نمودند، به بعدی متناظر با برونگرایی با عناوین مختلف قایل بودهاند. عمده مشخصههای این عامل همواره عبارت بودهاند از علاقۀ بسیار به سایر انسانها و رویدادها و موقعیتهای بیرون از خانه و نیز میل به عمل و رفتن با اعتماد و اطمینان خاطر به سوی ناشناختهها و موقعیتهای نا آشنا. نوروزگرایی صفت دیگری است که در اغلب الگوها مورد اشاره قرار گرفته است. اساس این بعد، سطح اضطراب و بی ثباتی هیجانی فرد است و با عناوینی مانند هیجانپذیری منفی و استعداد مضطربشدن در باب آن سخن گفتهاند. البته باید گفت که تمام روانشناسان شخصیت به ویژه طرفداران نظریات بین شخصی در توجه به این عامل، جایگاه جداگانهای برای آن قایل نشده اند؛ اما در مقابل، تمام الگوهای مبتنی بر خلق و خو این بعد را یکی از ابعاد اساسی شخصیت دانستهاند (استرینگر1، میشل 2،بک من3 ،2013). در باب بعد وظیفهشناسی، اتفاقنظر کمتری وجود داشته است و با اصطلاحات متنوع تری به آن اشاره شده است. اما در کل مضمون زیربنایی آن را میتوان کنترل یا تعدیل تکانه دانست. دو بعد دیگر یعنی گشودگی و سازگاری (توافق) از سوی نظریهپردازان خلق و خو مانند آیزنک4 ، عمدتاً مورد کم توجهی قرار گرفتهاند اما به هر حال، در یک طبقهبندی جامع، حتی در وسیع ترین سطح نیز باید جایی برای وجوه بین شخصی و اجتماعی شخصیت، جهتگیری احساسی نسبت به مردم، نوع دوستی، سبکهای عشقورزی و صمیمیتجویی در برابر خصومت-ورزی، خود شیفتگی، بیرحمی و غیره قایل شد. تمام این مواردتحت حیطهای متناظر با سازگاری (یا با عناوینی دیگر مانند عشق،گرمی و …) جای میگیرند. در باب عامل گشودگی نیز بحث های بسیاری مطرح شده است. اما مفاهیمی مانند خلاقیت، اصالت، پیچیدگی شناختی و ذهنی، استعداد خیالپردازی، میل به دانش، خودآگاهی و خودمختاری را نمیتوان تحت چهار بعد پیشین جای داد (استرینگر و همکاران،2013).

__________________________________
1-Striger
2-Meijel
3-Beekman
4-Eysenk
پیشینهی پژوهشی
همانطور که قبلا اشاره شد تحقیقات نشان داده است که شخصیت در بسیاری از رفتارها بسیار نقش مهم و قابل توجه دارد. و ویژگی های شخصیتی به لحاظ نظری و تجربی با خودکشی مرتبط است. در ادامه مروری بر پژوهش های انجام شده در این زمینه خواهیم داشت.
پیشینهی خارجی
برزو1 و همکاران (2006)، در پژوهشی مروری به منظور بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با فکر خودکشی و اقدام به خودکشی دریافتند که ویژگیهای شخصیتی عامل مهمی در خطر اقدام به خودکشی هستند.
کونراد2 و وگنر3 (2009)، پژوهشی به منظور فهم ارتباط ویژگیهای شخصیتی با افکار و اقدام به خودکشی انجام دادند. 394 نفر از بیماران بستری در بیمارستان دانشگاه بن در سه گروه اقدام کنندگان به خودکشی، افکار خودکشی و بدون افکار خودکشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اقدام کنندگان به خودکشی افسردگی و استرس هیجانی بیشتری داشتند.
در تحقیقات سادوک4 (2007)، عوامل متعددی از جمله سن، جنس، نژاد، مذهب، تأهل، شغل، بیماری‌های روانپزشکی، بیماری‌های سمی، سوء‌مصرف مواد واختلالات شخصیتی به عنوان عوامل خطرساز اقدام به خودکشی مورد توجه قرار گرفته اند.
گاینر5 ،بلاسکو6، مرسدس7،(2013)، در پژوهشی 446 از بزرگسالانی که اقدام به خودکشی کرده بودند مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در وضعیت اجتماعی اقتصادی، رویدادهای اخیر زندگی، تکانشگری و اختلالات روانپزشکی آنان با گروه شاهد وجود دارد.
در پژوهشی توسط استرینگر8 و میشل9(2013)، 1838 از افراد با اختلالات افسردگی و اضطراب که 309 نفر از آنان قبلا به خودکشی اقدام کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که افراد با اختلال شخصیت مرزی 33% بیشتر احتمال داشت که دست به خودکشی مجدد بزنند.

________________________________
1-Brezo
2-Conrad
3-Wegener
4-Sadock
5-Giner
6-Blasco
7 -Mercedes

8-Stringer
9- Meijel
بررسی پژوهش‌های انجام شده فرگوسن1(2003) و گلدستون2 (2004) ، در زمینه ویژگی‌های شخصیتی افراد اقدام‌کننده به خودکشی نشان می‌دهد که صفات شخصیتی به ویژه نوروزگرایی بر تجربه و گزارش افکار و اقدام به خودکشی تاثیر دارد.
یافته‌های پژوهش گیل3 (2010)، اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیت را در درک رفتار اقدام به خودکشی در بین بیماران روانی برجسته می‌کند و نشان می دهد که بیماران روانی دارای سابقه اقدام به خودکشی نسبت به افراد عادی سطوح بالاتری از نوطلبی و اجتناب از آسیب را دارا هستند.
پیشینهی داخلی
نتایج پژوهش محمدیان (1382) مشخص کرد که افراد اقدام کننده به خودکشی، دارای ویژگی شخصیتی برون‌گرایی، روان‌پریشی و روان‌رنجورخویی بودند.
بازبینی بررسی های انجام شده شاکری و همکاران (1385) در زمینه ویژگی‌های شخصیتی، استرس، شیوه رویارویی و نگرش های مذهبی افراد اقدام کننده به خودکشی نشان می‌دهد که درصد بالایی از این افراد با مشکلات یا اختلال های شخصیتی روبرو هستند و استرس‌های روانی- اجتماعی بیشتری را در مقایسه با گروه گواه تجربه نموده و در مواجه با مشکلات زندگی، شیوه‌های مقابله هیجان مدار را به کار می‌گیرند.
پژوهش شاکری و همکاران(1384) نشان داد که افراد اقدام‌کننده به خودکشی، بیش از افراد گروه گواه، دارای ویژگی‌های شخصیتی درون‌گرایی، روان‌آزرده‌گرایی و روان‌گسسته‌گرایی بودند.
در پژوهش کاویانی و رحیمی(1381) نتایج نشان داد که خودکشی‌کنندگان راه‏حل‏های کمتر و بی‌ربط‌تری را نسبت به گروه گواه ارائه داده ‏اند‌.
عاشوری و همکاران (1388) در پژوهشی به منظور بررسی رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیتی در افراد معتاد وابسته به مواد افیونی انجام شد. 80 آزمودنی در این پژوهش شرکت داشتند یافته‌ها نشان داد که در معتادان، ویژگی‌های شخصیتی روان نژندگرایی و باوجدان بودن به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با احساس گناه و خود تخریبی بودند.

________________________________
1-Fergusson
2-Goldstone
3-Gill
علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی شاکری و همکاران (1385) پژوهشی را با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی،استرس‌های روانی – اجتماعی، شیوه مقابله با استرس و نگرش های مذهبی افراد اقدام کننده به خودکشی انجام دادند. یافته ها نشـان دادند که افراد اقدام کننده به خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی های شخصیتی درون گرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریشی بودند و پیش از اقدام به خودکشی رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند، از نظر شناختی ارزیابی بالاتری از میزان فشار روانی ناشی از استرس‌های زندگی داشتند، کمتر شیوه مقابله متمرکز بـر حل مسأله را به کار برده‌اند و دارای نگرش‌های مذهبی ضعیف تری بوده‌اند.

نوری و همکاران (1390) تحقیقی با هدف بررسی برخی از ویژگی های شخصیتی، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام کننده به خودکشی از سال 1385 تا 1386 دریک واحد نظامی انجام داده اند. با توجه به یافته‌های این پژوهش ،ویژگی‌های شخصیت ( درونگرایی، روان‌آزرده‌گرایی و روان‌گسسته‌گرایی) ، افسردگی، داشتن افکار خودکشی، پایین بودن سطح سلامت عمومی، مجرد و غیربومی بودن، عوامل مهمی جهت شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی و خودزنی می باشند.

 
 
مدل تحقیق

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس پیشینه و ادبیات تحقیق و فرضیات بیان شده در پژوهش حاضر مدل مفهومی برای نشان دادن متغیر های تحقیق به صورت زیر ترسیم شده است:

شکل ‏0 1 : مدل مفهومی تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل ابتدا طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی گردید. پس از آن ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های تعیین پایایی مقیاس‌ها مطرح شده است. همچنین مراحل اجرای پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
3-2 روش و طرح تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی به حساب می آید؛ زیرا هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع رگرسیون است
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش شامل تمام افرادی است که در سه ماهه دوم سال 1392 در بیمارستان‌های شهرستان بندر عباس به علت اقدام به خودکشی برایشان پرونده پزشکی تشکیل شده است و نمونه پژوهش حاضر54 نفر از از این افراد بود که با روش تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شده بودند. علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از همراهان بیماران بستری در همان بیمارستان به دلایل غیر از خودکشی با در نظر گرفتن همسانسازی از لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب میشوند. افرادی که سابقه اقدام به خودکشی داشتند از گروه شاهد حذف میشوند.
روش جمعآوری اطلاعات
به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است :
الف) سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شد که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی-اقتصادی جمع‌آوری گردد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل 60 سؤال است. نحوه نمره گذاری این ابزارها بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) انجام می گیرد که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود.
ابزار گردآوری اطلاعات
3-5-1پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI)
این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا (1985) ساخته شده است و دارای 60 ماده است. پنج ویژگی شخصیتی شامل نوروزگرایی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی، هر یک با 12 ماده، به وسیله این پرسشنامه سنجیده میشوند. برای نخستین بار در ایران کیامهر (1381) این پرسشنامه را روی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه-های تهران اعتبار یابی کرد (به نقل از عطاری و همکاران، 1385).
پایایی: پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و پایا بودن آن مورد تأیید قرار گرفته است. در جدول زیر نتایج برخی از این پژوهشها ارائه شده است.
جدول ‏0 6 : پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف
پایایی
خرده مقیاس مک کری
و کاستا (2004) کیامهر
(1381) عطاری و همکاران
(1385)
روان رنجورخویی (N) 86/0 84/0 76/0
برونگرایی (E) 80/0 82/0 65/0
گشودگی به تجربه (O) 75/0 78/0 59/0
سازگاری (A) 69/0 65/0 48/0
وظیفه شناسی (C) 79/0 86/0 75/0
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی ابزارهای از آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه شخصیت (83/0) و برای خرده مقیاس هاس روان رنجور خویی (78/0)، برون گرایی (72/0)، گشودگی به تجربه (77/0)، سازگاری (81/0) و وظیفه شناسی (79/0) به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار در پژوهش حاضر هستند.
روایی: مک کری1 و کاستا2 (2004، و کیامهر، 1381؛ به نقل از عطاری و همکاران، 1385) ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون 240 سؤالی نئو برای پنج ویژگی شخصیتی به صورت زیر گزارش دادند.
جدول3-2: روایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مک کری و کاستا (2004) و کیامهر (1381)
روایی
خرده مقیاس مک کری
و کاستا (2004) کیامهر
(1381)
روان رنجور خویی (N) 83/0 75/0
برونگرایی (E) 83/0 91/0
گشودگی به تجربه (O) 91/0 71/0
سازگاری (A) 76/0 78/0
وظیفه شناسی (C) 86/0 75/0

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل تابع تشخیص تجزیه و تحلیل میگردد.
____________________________
1-Mc Crea
2-Costa
مقدمه
در این فصل یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق ارائه گردید. این یافته‌ها در دو بخش تنظیم شده است که عبارتند از: 1) متغیرهای جمعیت شناختی و یافته‌های توصیفی 2) یافته‌های استنباطی (آزمون سؤالهای تحقیق). در بخش اول این فصل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل) و شاخص‌های آمار توصیفی (مانند، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره) هر یک از متغیر‌های پژوهش ارائه میشود. در بخش دوم فرضیه های عنوان شده در فصل اول تحقیق با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و رد یا تأیید آنها از لحاظ آماری بررسی شد.
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این قسمت به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان عضو نمونه تحقیق یعنی جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات و سن مورد بررسی قرار می گیرد.
4-2-1جنسیت
یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 57 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 43 درصد پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند (جدول و شکل شماره 4-1).

جدول ‏0 7 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
متغیر
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد 31 4/57%
زن 23 6/42%

شکل ‏0 2 : درصد فراوانی مربوط به جنسیت
4-2-2 وضعیت تأهل
یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 61 درصد پاسخ دهندگان مجرد و 39 درصد پاسخ دهندگان را افراد متأهل تشکیل می دهند (جدول و