منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی

۳d render, glowing neon arrows, abstract background, up, direction concept

شکل شماره 4-2).

جدول ‏0 8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تأهل
متغیر
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مجرد 33 1/61%
متأهل 21 9/38%

شکل ‏0 3 : درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل
تحصیلات
یافتههای پژوهش نشان دهنده این است که 13 درصد از پاسخ دهندگان سیکل ، 2/35 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 4/20 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و 5/31 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس می باشند (جدول و شکل شماره 4-3).
جدول ‏0 9 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
متغیر فراوانی درصد فراوانی
سیکل 7 13%
دیپلم 19 2/35%
فوق دیپلم 11 4/20%
لیسانس 17 5/31%

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 
 

شکل ‏0 4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
سن
یافته های تحقیق نشان می دهد که 7/16 درصد افراد اقدام به خودکشی کننده زیر 18 سال، 5/18 درصد بین 18 تا 22 سال، 3/46 درصد بین 23 تا 30 سال و 5/18 درصد 31 سال به بالا سن داشتند. (جدول و شکل شماره 4-4).
جدول ‏0 10 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
سابقه کار فراوانی درصد فراوانی
زیر 18 سال 9 7/16%
18-22 سال 10 5/18%
23-30 سال 25 3/46%
31 سال به بالا 10 5/18%

شکل ‏0 5 : درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن
یافتههای توصیفی
در بخش توصیف داده ها، شاخصهای توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره) متغیرها در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی ارائه شده است.
جدول ‏0 11 : داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی
بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر
46
40 30
8 29/3
20/7 38/40
33/24 اقدام کننده به خودکشی
عادی
روان رنجورخویی

19
31 3
5 36/3
55/5 37/8
26/17 اقدام کننده به خودکشی
عادی برونگرایی
26
31 6
14 84/4
14/4 22/16
56/22 اقدام کننده به خودکشی
عادی انعطاف پذیری
22
29 4
5 12/4
26/5 81/10
33/16 اقدام کننده به خودکشی