منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی

دانلود پایان نامه

شکل شماره 4-2).

جدول ‏0 8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تأهل
متغیر
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مجرد 33 1/61%
متأهل 21 9/38%

شکل ‏0 3 : درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل
تحصیلات
یافتههای پژوهش نشان دهنده این است که 13 درصد از پاسخ دهندگان سیکل ، 2/35 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 4/20 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و 5/31 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس می باشند (جدول و شکل شماره 4-3).
جدول ‏0 9 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
متغیر فراوانی درصد فراوانی
سیکل 7 13%
دیپلم 19 2/35%
فوق دیپلم 11 4/20%
لیسانس 17 5/31%

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 
 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درموردشرکت های کوچک

شکل ‏0 4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
سن
یافته های تحقیق نشان می دهد که 7/16 درصد افراد اقدام به خودکشی کننده زیر 18 سال، 5/18 درصد بین 18 تا 22 سال، 3/46 درصد بین 23 تا 30 سال و 5/18 درصد 31 سال به بالا سن داشتند. (جدول و شکل شماره 4-4).
جدول ‏0 10 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
سابقه کار فراوانی درصد فراوانی
زیر 18 سال 9 7/16%
18-22 سال 10 5/18%
23-30 سال 25 3/46%
31 سال به بالا 10 5/18%

شکل ‏0 5 : درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن
یافتههای توصیفی
در بخش توصیف داده ها، شاخصهای توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره) متغیرها در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی ارائه شده است.
جدول ‏0 11 : داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی
بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر
46
40 30
8 29/3
20/7 38/40
33/24 اقدام کننده به خودکشی
عادی
روان رنجورخویی

19
31 3
5 36/3
55/5 37/8
26/17 اقدام کننده به خودکشی
عادی برونگرایی
26
31 6
14 84/4
14/4 22/16
56/22 اقدام کننده به خودکشی
عادی انعطاف پذیری
22
29 4
5 12/4
26/5 81/10
33/16 اقدام کننده به خودکشی

Related articles

مقاله درمورد دانلود معادلات ساختاری

خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است ( دواس،1386 : 74 ). در این تحقیق، از تقسیمبندی مناطق 9 گانه شهرداری شیراز جهت انتخابنمونه ها استفاده شده است. روش کار به این صورت بود که 9 منطقهی شهرداری شیراز، با راهنمایی استاد راهنما به 57 محدوده جغرافیایی تقسیم شد و از بین اینمحدوده ها به کمک […]

Learn More

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : فناوری پیشرفته

ا ارائه خدمات است(خلیل،2000)2ـ2ـ1) طبقه بندی فناوری از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این طبقه بندی بر مبنای شدت تحقیق و توسعه در صنایع مختلف (و نه بر مبنای نوع محصولات آن ها) بنا شده است. شدت تحقیق و توسعه حاصل تقسیم هزینه های تحقیق و توسعه داخلی به گردش مالی دوره زمانی موردنظر […]

Learn More

مقاله رایگان با موضوع استان آذربایجان شرقی-دانلود کامل

Asia.Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership SeriesDavis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”, Management Accounting Research, vol 15Hoque, Z, James, W, (2000), “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید