منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی-خرید پایان نامه

Business infographics. Circular arrow

و نیز به علت این که آگاهی از صفات دیگران به بقا کمک میکند، صفات ارزش انطباقی دارند. انسانها قابلیت زیادی را برای دریافت این تفاوتهای شخصی که مرکز ثقلی است برای انطباق به این چشم انداز، از خودشان بروز میدهند (جان واستریوستا،1999).
همانطور که پیشتر اشاره شد، مککری و کاستا الگوی پنج عاملی را به عنوان موقعیتهای علی – شخصیتی در نظر گرفتند. تئوری پنج عاملی این دو به طور تجربی از طبقهبندی پنج عامل مشتق شده است. این الگو بر یافتههایی مبتنی است که معتقدند همۀ ابعاد پنج عامل بزرگ پایهای ژنتیکی دارند (لوهلین1، مک کری2،کاستا 3و جان4 ،1998).
ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی
بر اساس این مدل، شخصیت انسانی از پنج عامل بزرگ ساخته شده است. این عاملها به نحو طبیعی در میان جامعه توزیع شدهاند. از این روی اغلب افراد درجه متوسطی از این عاملها و صفات آن را نشان میدهند. اما افراد محدودی دارای درجات افراطی بالا و پایین از آنها هستند. هر یک از این پنج عامل بزرگ دارای شش مؤلفه است. این عاملها و مؤلفه های آن به شرح زیراند:
برونگرایی: برونگرایی در نظر اول، جامعهگرایی بوده اما تواناییهای اجتماعی فقط یکی از صفاتی هستند که در این حیطه میباشد علاقه به ریسکهای بزرگ در مشاغل از دیگر مقیاسهای این حیطه به حساب میآید. آنها از بودن با افراد دیگر لذت میبرند و سرشار از انرژی هستند. و اغلب هیجانات مثبتی را تجربه میکنند آنها معمولاً پرشور، عملگرا و افرادی هستند که در فرصتهای پر هیجان بیشتر احتمال دارد عبارتی مانند باشد یا برویم را بکار ببرند. در موارد حضور در یک گروه آنها دوست دارند صحبت کنند، احساس و نظر خود را اعلام کنند و توجه دیگران را به خود جلب کنند (جانسون5 ، 2000، نقل از زرندی، 1385). برونگراها علایق و انرژی خود را به جهان بیرونی معطوف میسازند .آنها برانگیختگی جنسی و نیز تحریک را دوست دارند و متمایلند که بشاش باشند (مک کری و کاستا2003).
برون گراها افرادی معاشرتی، لذت جو و با محبت هستند. این افراد در عمل قاطع و فعال بوده، علاوه بر دوست داشتن مردم و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی ها، با جرأت و بشاش می باشند. برون گرا ها سرخوش، با انرژی و خوشبین نیز بوده و به موفقیت در آینده امیدوار هستند. زیر مقیاس های برونگرایی عبارتند از : صمیمیت، قاطع بودن، هیجان خواهی و هیجان مثبت )شولتز6، ترجمه سید محمدی، 1385).

_________________________________
1-Loehlin
2-Mc Crea
3- Coata
4-Jhon
5-Johnson

 
 
6-Sholts
افراد درونگرا فاقد شور و شوق، انرژی و سطح فعالیت برونگرایان هستند. آنها معمولاً ساکت، کم تحرک، آرام و از عالم اجتماعی منفک میباشند. این فقدان شرکتپذیری در افراد درونگرا را نباید به خجالتی یا افسرده بودن آنها نسبت داد. زرندی(1385) معتقد است که افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا به تحریک کمتری نیاز دارند و ترجیح میدهند که تنها باشند. این استقلال و توداری افراد درونگرا گاهی با عدم دوستی یا غرور اشتباه گرفته میشود (جانسون1 ، 2000). طبق نظر آیزنک2 تیپ شخصیتی برونگرا ، اجتماعی، تکانشی، خوشبین و هیجانی است و در برابر تغییرات محیطی سریع تغییر میکند. افراد برونگرا خیلی زود آرامش خود را از دست میدهند و بهراحتی خشمگین و پرخاشگر میشوند و انسانهای بیثباتی هستند. تیپ درونگرا، برعکس، محتاط، کم حرف و آرام هستند. درونگراها احساسات و هیجانهای خود را کنترل میکنند و از فعالیتهای هیجانی، تغییرات و اکثر فعالیتهای اجتماعی اجتناب میکنند. آنها آرام هستند و پرخاشگری ندارند و ارزشهای زیادی برای هنجارهای اجتماعی قائلند (گروسی فرشی و همکاران، 1386).
جدول ‏0 1 : مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی
جنبه های برونگرایی همبسته های سیاهه صفات
گرمی و محبت دوستانه، خونگرم، مردم آمیز، بشاش، سرد و بیروح، با محبت، اجتماعی
جمع گرایی مردمآمیز، اهل گردش، لذت طلب، سرد و بی روح، حراف، خودانگیخته و ارتجاعی، کناره گیر
جرأت ورزی پرخاشگر، خجالتی، جرأت ورز، مطمئن به خود، نیرومند، مشتاق، خاطرجمع
فعالیت پرتوان، شتابزده، سریع، مصمم و بااراده، مشتاق، پرخاشگر، فعال
هیجان خواه لذت طلب، با جرأت، ماجراجو، محسورکننده، دست و دل باز، پردل و جرأت، باهوش و زیرک
عواطف مثبت و مطلوب مشتاق، شوخطبع، قابل تحسین و ستودنی، خودانگیخته و ارتجاعی، لذت طلب، خوشبین، شاداب
منبع: (لانیون و گودشتاین، به نقل از تقوی قره بلاغ، 1388)

______________________________________________
1-Johnson
2-Eysenck
سازگاری(توافق): همانند برونگرایی، سازگاری یا توافق بعدی از تمایلات بین فردی است (گروسی فرشی،1380). همچنین این عامل نشاندهنده تفاوتهای فردی مرتبط با همکاری و سازگاری اجتماعی است. افراد برخودار از سازگاری بالا، کنار آمدن با افراد دیگر را یک ارزش میدانند. در نتیجه آنها افرادی خونگرم، با ملاحظه، سخاوتمند، یاریرسان و علاقهمند به شریک کردن دیگران در علایق خود هستند. زرندی(1385)معتقد است که این افراد نظری خوشبینانه نسبت به طبیعت انسانها دارند و آنها معتقدند مردم ذاتاً صادق، درستکار و قابل اعتمادند و بهطور کلی به هم حسی وحمایت بین شخصی تمایل دارند .

جدول ‏0 2 : مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری
جنبه های سازگاری همبسته های سیاهه صفات
اعتماد بخشنده، اعتمادکننده، بدگمان، محتاط، بدبین، اهل آرامش و صلح، سنگدل
درستکاری و صراحت پیچیده، پرتوقع، زیرک و باهوش، لوند، محسورکننده، هوشمند، مستبد و خودرأی
نوع دوستی خونگرم، دلرحم، مؤدب، سخاوتمند، مهربان، شکیبا و بردبار، خودخواه
فرمانبرداری لجباز، پرتوقع، یکدنده و لجوج، ناشکیبا، نابردبار، رک و بی پرده، سنگدل
میانه روی و فروتنی نمایشی و توجه طلب، زیرک، جرأت ورز، اهل جر و بحث، مطمئن به خود، پرخاشگر، آرمانگرا
نرمخویی دوستانه، خونگرم، همدل، دلرحم، رئوف، نااستوار، مهربان
منبع: (لانیون و گودشتاین، به نقل از تقوی قره بلاغ، 1388)

_________________________________
1-Johnson
وظیفهشناسی : یکی از موضوعات مهم در شخصیت توانایی کنترل تمایلات و تکانهها و در کنترل خود است که میتواند به فرآیند فعال طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف بینجامد. افراد مسئولیتپذیر با دقت، قابل اعتماد، سخت کوش و منظم هستند (شولتز1 ، ترجمه سید محمدی، 1386). محتوای عامل وظیفهشناسی به نحوه کنترل، تنظیم و هدایت تکانهها مرتبط است. تکانهها فینفسه بد نیستند؛ در مواردی محدودیت زمانی تصمیمگیری های لحظهای را پیش میکشند و در چنین مواردی اقدام بر اساس نخستین تکانه میتواند پاسخ مؤثری باشد. همچنین در موقعیتهای بازی و تفریح در مقابل موقعیتهای کاری، اقدامات خودانگیخته و تکانشی میتواند جالب باشد. افراد تکانشی در نظر دیگران جالب، سرگرم کننده و خوشایند مینمایند. با تمام اینها اقدام بر پایه تکانهها ممکن است به اشکال گوناگون دردسرساز باشد. برخی تکانهها ضد اجتماعیاند. اعمال ضد اجتماعی کنترل نشده نه فقط به دیگران، بلکه ممکن است به توبیخ و برخورد با عامل این نوع رفتارها منجر شوند. مشکل دیگر در خصوص اقدامات تکانشی اینست که اینگونه رفتارها اغلب پاداش فوری و اما عواقب بلند مدت ناخوشایندی را در پی دارند. رفتار تکانشی در مواردی که به شکل جدی مخرب نباشند، باز هم میزان اثربخشی و کارایی افراد را به طرق مختلف کاهش میدهد. اقدام تکانشی امکان تأمل در باب اقدامات بدیل را از بین میبرد. افرادی که در بعد وظیفهشناسی نمرات بالایی بدست میآورند، توسط دیگران بعنوان افرادی عاقبتاندیش و هوشمند، و قابل اعتماد توصیف میگردند.
افراد وظیفهشناس،افرادی پرنیرو، جاه طلب و سختکوش هستند.آنها علیرغم موانع موجود، در رفع آنها مصرند و تمایل به دقت و کامل بودن دارند .وظیفهشناسی معمولاً با پشتکار و شایستگی جسمانی مربوط میباشد.افراد فاقد وظیقهشناسی از باریکبینی لازم، دقت و پاکیزگی اجتناب میکنند (لیبرت2 ،1998). بهط
ور کلی در این بعد میزان انگیزش، سازماندهی، و پایداری در رفتارهای هدفمند مدنظر است (گلدبرگ3 ،1993 و قربانی،1384).
________________________________________
1-Sholts
2-Libert
3-Goldberg
جدول ‏0 3 : مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفهشناسی
جنبههای وظیفهشناسی همبستههای سیاهه صفات
کفایت کارآمد، مطمئن به خود، چاره جو، خاطرجمع، سردرگم، باهوش
نظم سازمانیافته و منظم، دقیق و نکته سنج، باقاعده، فراموشکار، بیدقت
وظیفهشناسی دفاعی، حواس پرت، بی دقت، تنبل، دقیق، فراموشکار، ایرادگیر
پیشرفتطلب دقیق، جاهطلب و بلند پرواز، سخت کوش، جسور، مصمم و بااراده، خاطرجمع، با پشتکار
خویشتنداری سازمانیافته و منظم، تنبل، کارآمد، فراموشکار، پرتوان، دقیق، سختکوش
متانت و تعمق عجول، تکانشور، بی دقت، ناشکیبا، ناپخته، دقیق، دمدمی
منبع: (لانیون و گودشتاین، به نقل از تقوی قره بلاغ، 1388)
نورزگرایی ( پایداری هیجانی): مؤثرترین قلمرو مقیاسهای شخصیت تقابل سازگاری یا نوروزگرایی میباشد (مک کری1 و کاستا2 ،2003).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زردندی (1385)، معتقد است که فروید ابتدا اصطلاح روانرنجوری را برای توصیف با مشخصه آشفتگی روانی، رنجوری روانی یا عاطفی و نوعی ناتوانی برای مقابله مؤثر با انتظارات معمول زندگی بکار برد. او میگفت، نشانههایی از روانرنجورخویی را در هر کس میتوان دید ولی درجه این روانرنجوری و نشانه های خاص آشفتگی در افراد از یکدیگر متفاوت است (جانسون3 ، 2000). کسانی که در این عامل نمرات بالایی دارند، ممکن است یک احساس منفی خاص مانند اضطراب، خشم یا افسردگی را به شکل غالب تجربه کنند، اما همجنین محتمل است که چندین مورد از این هیجانات منفی را احساس نمایند. افراد دارای نوروزگرایی بالا از لحاظ واکنشدهی هیجانی فعال هستند. آنها به رویدادهایی که ممکن است دیگران را تحت تأثیر قرار ندهند، به شکلی هیجانی واکنش نشان میدهند و واکنشهایشان شدیدتر از حد عادی است. آنها بیشتر از دیگران مستعد آنند که موقعیتهای که موقعیتهای معمول که کمتر تهدیدکننده هستند، و نیز ناکامیهای جزیی را معضلاتی رفع ناشدنی ارزیابی نمایند. واکنشهای منفی آنها معمولاً برای زمانی طولانی دوام مییابد و در نتیجه آنها دائماً
____________________________________
1-Mc Crea
2-Costa
3-Johnson
بدخلق هستند. در انتهای دیگر این مقیاس افرادی نمرات پایین در نوروزگرایی دارند، دیرتر ناراحت شده و کمتر واکنشهای هیجانی از خود نشان میدهند. آنها معمولاً آرام، دارای ثبات هیجانی، و فارغ از عواطف منفی دیرپا میباشند. و این فراغت بدین معنا نیست که افراد لزوماً عواطف مثبت فراوانی را تجربه میکنند. فراوانی هیجانات مثبت یکی از اجزای عامل برونگرایی است (جانسون1، 2000).
روانرنجورها نگران، ناایمن، عصبی، و بسیار دلشورهای هستند (شولتز2 ،ترجمه ی سید محمدی ،1386). داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس روان رنجور خویی را تشکیل میدهند. زیر مقیاسهای روان رنجور خویی شامل اضطراب، پرخاشگری، خودنگرانی، تکانشوری و آسیبپذیری میباشند (شاکری و همکاران، 1384).
از آنجا که هیجانات مخرب و منفی در سازگاری فرد با محیط تاثیر دارند، فرد دارای نمره بالا در روان رنجورخویی دارای باورهای غیر منطقی، ضعف در انطباق با دیگران و فشار روانی است. از این رو کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته باشد از نظر هیجانی بی ثبات، مضطرب و دمدمی مزاج، خجالتی و افسرده هستند (زارع و همکاران، 1389). اما افرادی که نمره کمی در، این شاخص دارند معمولاً آرام، دارای خلق ثابت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون برآشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت های بغرنج و فشار روانی کنار آیند.
بهطور کلی تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، ، عصبانیت معمولاً این حیطه را تشکیل میدهند (گروسی فرشی، 1380). ویژگی اصلی این بعد گرایش به تجربه هیجانهای منفی میباشد (مؤلفه های آن: آرامش- اضطراب، خونسردی- خشم و خصومت، شادی- افسردگی، احترام به خود- کمرویی، مهار خود- تکانشیبودن، مقاومت-آسیبپذیری) (گلدبرگ3و رابین4 ،2000).

_____________________________________
1-Johnson
2-Sholts
3-Goldberg
4-Rabin

جدول ‏0 4 : مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی
جنبههای روانرنجورخویی همبستههای سیاهه صفات
اضطراب مضطرب، بیمناک، نگران، تنیده، عصبی، خاطرجمع، خوشبین
خصومت خشمانه مضطرب، تحریکپذیر، ناشکیبا، تهیجپذیر، دمدمی، آرام، تنیده
افسردگی نگران، خشنود، خاطرجمع، مطمئن به خود، بدبین، دمدمی، مضطرب
کمرویی خجالتی، کمرو، خوددار، دفاعی، مضطرب
تکانشوری دمدمی، تحریکپذیر، کنایه زدن، خودمحور، پرسروصدا، عجول، تهییج پذیر
آسیبپذیری روشنفکر، مضطرب، کارآمد، هوشیار، بیدقت
منبع: (لانیون و گودشتاین، به نقل از تقوی قره بلاغ، 1388)
روشنفکری (گشودگی به تجربه): گشودگی به تجربه وجهی از سبکشناسی افراد را توصیف میکند که بر اساس آن افراد خلاق و خیالپرداز از افراد پایبند به عات متمایز شوند. افراد دارای گشودگی بالا از لحاظ فکری کنجکاو هستند، برای هنر ارزش قائلند و نسبت به زیبایی حساس هستند. آنها در مقایسه با افراد فاقد گشودگی به تجربه، بیشتر نسبت به احساسات خود آگاهند. آنها بیشتر مایلند به شیوه های فردگرایانه و دور از همرنگی به فکر و عمل بپردازند. روشنفکران معمولاً در این عامل نمره بالایی کسب میکنند. با این همه بهتر آن است که روشنفکری را یک وجه از گشودگی به تجربه بدانیم. یکی دیگر از ویژگیهای این عامل، توانایی تفکر در قالب نمادها و مفاهیم مجرد به شکلی بسیار مستقل از تجارب ملموسی باشد. بسته به توانایی فکری خاص هر فرد، این شناخت نمادین ممکن است در قالب تفکر ریاضی، منطقی یا هندسی، استفاده هنری یا استعاره ای از زبان، تألیف یا اجرای موسیقی یا هر یک از هنرهای نمایشی یا تجسمی متجلی گردد. افراد دارای نمرات پایین در این عامل معمولاً علایق ساده و محدودی دارند. آنها سادگی، روشنی و وضوح را به پیچیدگی، ابهام و ظرافت ترجیح میدهند. آنها ممکن است نسبت به هنرها و علوم بدبین باشند و این قبیل تلاشها را فهم ناپذیر یا بدون فایده عملی بدانند. افراد بسته، چیزهای آشنا را به چیزهای تازه ترجیح میدهند، آنها محافظه کار و در برابر تغییر مقاومند (شاکری و همکاران، 1384).
عناصر تشکیل دهنده باز بودن، تصورات فعال، حساسیت بهزیبایی، توجه به تجربه های عاطفی درونی، و داوری مستقل می باشد. افراد انعطاف پذیر، گشوده، متکبر، م
ستقل، خلاق و شجاع هستند(شولتز1 ،ترجمه سید محمدی،