منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی داخلی

اطلاعات………………………………………………………………….74

3-6 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………….74
3-7 پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………75

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..76
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….77
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….77
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………77
4-2 بخش اول: آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………77
4-2-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………77
4-2-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت استخدامی………………………………………….78
4-2-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات……………………………………………..79
4-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل……………………………………………….. 81
4-2-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………………82
4-2-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………….83
4-2-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رهبری توزیع شده……………………………………84
4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………85
4-2-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر بازاریابی داخلی………………………………………86
4-3 آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………….. 87
4-4 بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….88
4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن………………………………….88
4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………98
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..98
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………..99
4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………….99
4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………..100
4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………101
4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….102
4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………..103
4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت……………………………………………. 103
4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل……………………………………..104
4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن…………………………………………………. 105
4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات………………………………….105
4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت……………………………………106
4-6 خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….107
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….107
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………107
5-2 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………107
5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….108
5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق………………………………………………………….108
5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………….109
5-3-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………110
5-3-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………110
5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………..111
5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………112
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………112
5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها………………………………………………………………………………113
5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………..115
5-4-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..115
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 2-1 تعریف بازاریابی داخلی در هر دیدگاه………………………………………………………….16
جدول 2-2 مروری اجمالی به مطالعات انجام شده در زمینه بازاریابی داخلی…………………………18
جدول 2-3 اجزای تشکیل دهنده بازاریابی داخلی…………………………………………………………. 22
جدول 2-4 مقایسه آمیخته بازاریابی درونی و آمیخته بازاریابی بیرونی……………………………….23
جدول 2-5 تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و رهبری پخش شده…………………………………36
جدول 2-6 تفاوت رهبری توزیع شده با رهبری دموکراتیک…………………………………………….38
جدول2-7 تفاوت رهبری توزیع شده و رهبری تسهیم شده……………………………………………….40
جدول 2-8 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر محققان حوزه رهبری توزیع شده………………………..47
جدول 3-1 مقدار آلفای کرونباخ برای هر دامنه از پایایی…………………………………………………75
جدول3-2 پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………75
جدول 4-1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………………………78
جدول4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت استخدامی……………………………………..79
جدول4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………80
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل……………………………………………81
جدول4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………….82
جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت………………………………………….83
جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رهبری توزیعی………………………………….84
جدول 4-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………..85
جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر بازاریابی داخلی…………………………………86
جدول 4-10 آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها………………………………87
جدول 4-11 تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-12 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی……..88
جدول 4-13 تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی سازمانی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………………………89
جدول4-14 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی……..90
جدول 4-15 تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………………………………..91
جدول 4-16 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی….91
جدول 4-17 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش…………….93
جدول 4-18 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع بالا…………96
جدول 4-19 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع پایین………98
جدول 4-20 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………..98
جدول 4-21 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رهبری توزیعی….99
جدول 4-22 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل فرهنگ سازمان…100
جدول 4-23 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل مسئولیت مشترک101
جدول 4-24 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان…………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4-25 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رفتارهای رهبری………………………………………………………………………………………………………………….103
جدول 4-26 آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت…………………..103
جدول 4-27 آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل…………..104
جدول 4-28 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن………………………..105
جدول 4-29 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات………105
جدول 4-30 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت…………106

این نوشته را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوعبی تفاوتی سازمانی

فهرست نمودارها

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنوان صفحه

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 78
نمودار 4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی…………………………………..79
نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 80
نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 81
نمودار 4-5- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………….82
نمودار 4-6 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت………………………………………..83
نمودار 4-7 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رهبری توزیعی………………………………………..84
نمودار 4-8 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار شهروندی سازمانی……………………………85
نمودار 4-9 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بازاریابی داخلی………………………………………86

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 2-1 مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………..72
شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین استاندارد…………………….92
شکل 4-2 تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت ضرایب معناداری……………………93
شکل 4-

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*