منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک

نوآوری است.
– به اعتقاد رائو و همکاران33 (2003) راه اندازی و استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط، در چهار مرحله پیاپی اتفاق میافتد: حضور که در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اینترنت معرفی میکند، بهکارگیری درگاه (پورتال) توسط بنگاه که ارتباط دوطرفه بین ذینفعان و بنگاه ایجاد میکند، یکپارچهسازی تراکنشها که امکان تراکنشهای مالی بین شرکای درونبنگاهی توسط آن فراهم میشود و یکپارچهسازی بنگاهها که در آن یکپارچگی کامل فرایندهای تجاری به گونهای اتفاق میافتد که کسب وکار به سادگی و بیمسأله به صورت برخط قابل انجام میشود.
– بک و همکاران34(2003) در مطالعهای که بر بنگاههای توزیع کننده کوچک و متوسط چهار کشور آلمان، آمریکا، دانمارک و فرانسه انجام دادهاند، میزان کاربرد مؤلفههای تجارت الکترونیکی را در یک نمونه 151 سازمانی بررسی کردهاند. مؤلفههای بهکارگرفتهشده در این مطالعه عبارت بودند از: استفاده از پست الکترونیکی، راه اندازی وب سایت عمومی، استفاده از اینترانت، استفاده از اکسترانت، استفاده از ای دی آی ، استفاده از انتقال وجه الکترونیکی، و استفاده از مرکز پیام. تحلیل اطلاعات در این مطالعه بر مبنای دادههای جمع آوری شده گروه بینالمللی داده صورت گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت الکترونیکی در این بنگاهها، از مؤلفههای تبلیغات برخط، فروش برخط، خدمات پس از فروش، تدارکات برخط، مبادله الکترونیکی دادهها با تأمینکنندگان، مبادله الکترونیکی دادهها با مشتریان، و مدیریت زنجیره تأمین بر پایه اینترنت استفاده شده است.
– در مطالعهای دیگر، جولتا و همکاران35(2002) برای «بررسی پذیرش ملی کسب وکار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا» از یک مدل مفهومی استفاده کردند که شش بعد دانش و نوآوری تکنیکی/ تجاری/ اجتماعی، زیرساخت ودسترسی ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت مالی، مهارتهای انسانی و شبکهای، رهبری دولت الکترونیک، و دسترسی به محتوی در آن استفاده شده بود.
– از دید وانگ وتیسای36(2002) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک شامل منافع و هزینهها، سازمان و محیط است. آمادگی سازمانی شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول بوده و منعکس کننده قابلیتهای فناورانه شرکت و یا سطح دانش موجود در شرکت می باشد .
– ژو و دیگران37(2002) برای بهکارگیری کسب و کار الکترونیکی مدلی را طراحی نمودند که شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، دانش کسب و کار الکترونیکی، حوزه سازمان، اندازه سازمان و آمادگی مصرفکننده است.
– لینگ38 در سال(2001) آمادگی سازمانی را با متغیرهایی مانند: اندازه سازمان ، حمایت مدیریت عالی ، آمادگی سازمانی ، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمان به عنوان عوامل مؤثر در تصمیمگیری بهکارگیری تجارت الکترونیکی معرفی نمود.
– در تحقیق رشید و کریم39(2001) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم می شوند.
– آکرن و کاوائی40(2000) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک را در شرکتهای کوچک بررسی نموده و این عوامل را به ویژگیهای مدیر، نرخ بازگشت سرمایه، و ویژگیهای سازمان تقسیمبندی نمودند.
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها
ردیف
سال
نویسنده
عنوان
نتایج
1
1390
موحدی، مسعود
تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط
درحالیکه زمینههای بالقوه برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبکه ای در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.
2
1389
یزدانی، پویا
ارزیابی آمادگی الکترونیکی معرفی مدل متناسب با صنایع تولیدی و خدماتی کشور
در زمینه صنعت مورد مطالعه(بانکداری)،به نظر میرسد بجز تفاوت ناچیزی که بین زیر ساختهای فنی، منابع انسانی و اقتصادی وجود دارد،آمادگی زیر ساخت مدیریتی این صنعت بیش از بقیه میباشد، اما در عین حال کسب امتیاز 2.19 از مجموع 5 امتیاز قابل کسب در این مدل، نشانگر وضعیت متوسط صنعت بانکداری از نظر آمادگی الکترونیکی یا همان دسترسی به زیرساخت های مورد نیازجهت گسترش بکارگیری و بهره گیری از مزایای فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد و بایستی جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت به سایر زیر ساخت ها نیز توجه بیشتری کرد.
3
1387
حاج کریمی، عباسعلی عزیزی، شهریار

مدل عوامل موثر بهکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک

نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس انتظارمحققین، سطح به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک ایرانی پایین است و سطوح بالای تجارت الکترونیکی یعنی سطح مبادله ای که منشاء مزایای متعدد تجارت الکترونیکی است تنها در دو شرکت مشاهده میشود. این موضوع برای سیاست گذاران متذکر این نکته است که باید کمکها وحمایتهای لازم برای سوق دادن شرکتهای کوچک به سمت سطوح بالای تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد. تقریب
ا
ً حدود ۲۰ ٪ از شرکتهای مورد بررسی نه تنها از تجارت الکترونیکی استفاده نمیکنند، بلکه تمایلی نیز به به کارگیری تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک ندارند . از سوی دیگرآزمون تی استیودنت نشان داد که شرکتهای کوچک در کل معتقدند که تجار ت الکترونیکی برای آنها مزایای متعددی به ارمغان می آورد. بنابر این می توان گفت که این شرکتها به اهمیت و مزایای تجارت الکترونیکی واقفند اما نیازمند کمکهای سخت افزاری و نرم افزاری برای استقرار تجارت الکترونیکی هستند.
4
1387
آقازاده، هاشم
مهرنوش، مینا
استیری، مهرداد

این نوشته را هم بخوانید :
منبع پایان نامه درموردصنایع دستی، توزیع فراوانی، توسعه گردشگری، اثرات اقتصادی

شناسایی بسترهای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان

از نظرخبرگان بازاریابی کلیه‌ی بسترهای درونی(مربوط به بنگاه) و بیرونی(مربوط به دولت) به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب‌و کار ایران از وضعیت نا مساعد و اهمیت زیادی برخوردار هستند.
5
2009
Elahi,Shaaban Hassanzadeh, Alireza

ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای ایرانی

سازمانها باید برای ارزیابی بعد فنی تجارت الکترونیکی، به میزان سازگاری، امنیت اینترنت، میزان کافی از کامپیوتر، سرعت شبکه اینترنت، توانایی تبادل اطلاعات و کنترل خدمات ارتباطی توجه کنند. مهمترین شاخصهای سازمانی برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی، درک مثبت اجرایی درباره تجارت الکترونیک، حمایت اجرایی برای برنامههای تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای هزینههای ایجاد تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای آموزش کارکنان، توانایی برای اتصال به اینترنت، باور ایجاد فرصتهای جدید توسط تجارت الکترونیک و…و مهمترین شاخصهای بین سازمانی برای بکارگیری تجارت الکترونیک، نرخ بالای دسترسی مشتری به اینترنت، درجه بالای ارتباط مشتری با شرکت به منظور ردیابی، استفاده از نرم افراز مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیت مراکز رسیدگی 24ساعته به مشتری و…
6
2009
Fu,Hsin-pin Ho,Yung-ching Chen,Roger Chein,PeiHsinang

فاکتورهای تاثیر گذار در پذیرفتن بازار الکترونیکی

نتایج این مطالعه مسیری را برای مشاغل در جهت افزایش پذیرش موفق بازار الکترونیکی و راهنمایی طراحان بازارهای الکترونیکی در ایجاد مدلهای خدماتی مناسب که با نیازهای متفاوت صنایع گوناگون و شرکتها مناسب هستند، ایجاد کرده است.
7
2006
Rui,Guo
Yunjie,Xu
مزایای پذیرفتن بازارهای الکترونیکی مبتنی بر وب در بازاریابی بین المللی توسط SMEها

نتایج این مطالعه این بود که:به نظر می رسد استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر خوشایند است یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بین المللی دارند، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شده اند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند. بازارسازان باید سهولت استفاده از وب سایتها را افزایش دهند، خدمات آموزشی برای مشتریان ایجاد کنند و منابع مورد نیاز برای پذیرفتن بازار الکترونیکی و به کارگیری آن را کاهش دهند.

8
2004
Stockdale,Rosemary Standing, Craig
مزایا و موانع مشارکت SMEها در بازارهای الکترونیکی
تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها،یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونهSMEها میتوانند استراتژی مناسبی را به کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره مند شوند،کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازار های الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می کند،به کار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند.
9
2002
Stockdale,Rosemary
Standing, Craig
ارائه چهارچوبی جهت انتخاب بازارهای الکترونیکی
محیط به سرعت در حال رشد بازارهای الکترونیکی مسائلی را ایجاد میکند که روی توانایی شرکتها برای کسب مزایا اثر می گذارد.چندین فاکتور باید توسط شرکتها قبل از انتخاب بازار برای شرکت در آن مورد ملاحظه قرار گیرد. این فاکتورها بستگی به شرایط داخلی،محیط بازار و قابلیت تطبیق بازار فردی با نیازهای شرکای آینده است.

در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تمامی شاخصها و مولفههای لازم برای سنجش آمادگی سازمان در استفاده از تجارت الکترونیک پرداخته نشده است. مثلا در تحقیق «ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب و کار کوچک و متوسط صنایع دفاعی کشور» که توسط موحدی و یاقوتی انجام شده، عوامل بینسازمانی به عنوان مورد نیاز برای سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان، در نظر گرفته نشده است. .همچنین در مقالهای تحت عنوان «مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترنیکی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران» توسط هورعلی و دیگران41 نیزاز عوامل بینسازمانی فقط رقبا در نظر گرفته شدهاند و به مشتریان و تامینکنندگان توجهی نشده است، در صورتیکه مشتریان، تامینکنندگان و رقبا هر سه نقش مهمی در آمادگی شرکت ایفا میکنند و یا در تحقیق «چهارچوب پذیرش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای کوچک و متوسط زلاندنو» توسط رشید و کریم، توانایی مالی سازمان و یا وجود دانش لازم و تمایل کارکنان که در پذیرش تجارت الکترونیک بسیار موثر است درنظر گرفته نشده است. همچنین در مقاله «چهارچوبی برای ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیک
در شرکتهای ایرانی» که توسط الهی و حسن زاده انجام شده و تقریبا تمامی شاخصهای بیان شده در سایر تحقیقات مرتبط در آن یافت میشود، عامل حمایت دولت برای سنجش آمادگی شرکت در نظرگرفته نشده است. ما در این پژوهش تلاش کردهایم تا عواملی که در تحقیقات گوناگون به عوامل موثر در ارزیابی آمادگی سازمان در استفاده از بازار الکترونیک به آنها پرداخته شده است را جمع آوری کرده و توسط تمام آنها آمادگی سازمان را بسنجیم. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در مورد انواع مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای کوچک و متوسط و عوامل مورد توجه در هر یک از مدلها و مطالعات در این بخش مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می شود، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسن زاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. در اکثر تحقیقات مرتبط نیز،3 دسته عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*