منابع و ماخذ پایان نامه فرهنگ سازمانی

بررسی، شناسایی گردید .
حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:
در این بانک رابطه بین سرمایهی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند(بونتیس، ۲۰۰۶، ۳۰۶). اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین این که چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه گیری شود بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان به طور صحیحی اندازه گیری نمی شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست(بونتیس ،2002، ۳۶).سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها به حساب آید(بونتیس، 1998، ۴۴۴). ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(بونتیس ، ۲۰۰۱، ۴۵۷).
امروزه مدیران بانک مسکن نیزبه موضوع توجه ، پرورش ، حفظ ، نگهداری و بهره گیری بهینه از سرمایهی ارزنده فکری کارکنان پی برده اند زیرا با تکیه بر این دارایی نامشهود است که میتوانند بقای بلند مدت خود را در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری کشور تثبیت نمایند.بی شک توجه به این سرمایه ارزنده بدون توجه به بستر مناسب رشد و شکوفایی و تعالی این سرمایه گرانبها امری ناممکن می نمایاند.چرا که فرهنگ سازمانی بعنوان زمینه رفتاری و ارتباطی هر سازمان ، امکان ظهور و ارزش افزوده ناشی از تلاش فکری کارکنان را فراهم می نماید و از این روست که کشف تاثرات متقابل دو متغیر فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری بعنوان موضوع یک پژوهش پیمایشی در بانک مسکن، موضوعی کاملا مهم و با اهمیت می باشد.کشف مولفه های موثر بر این رابطه میتواند مدیران بانک را بسوی حرکت بسمت ایجادیک بستر فرهنگی مناسب برای رشد و بهره گیری بهینه از سرمایه های فکری این بانک رهنمون سازد.
اهمیت حمایت فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده از مدیریت سرمایهی فکری تا آنجاست که بسیاری از سازمانهای موفق وبزرگ مانند شرکت نیسان با ایجادفرهنگی پشتیبان در جهت مدیریت وبه کارگیری این سرمایهی فکری توانسته است موفقیت های چشمگیری مسیررشد وتوسعه بدست آورد.در بررسی های به عمل آمده در شرکت بزرگ آی.بی.ام نیز این واقعیت رخ نمود که فرهنگ سازمانی به گونه ای با به کارگیری سرمایه های ارزندهی فکری سازمان همخوانی یافت واین پیشرفتهای سازمانی به دست آمده در دههی اخیر،خود براهمیت وضرورت توجه به بستر فرهنگی سازمان تاکید می نماید.
1-4.اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه سرمایهی فکری وفرهنگ سازمانی در بانک مسکن است ودرپی این هدف ، اهداف زیر دنبال می گردد :
1. تعیین رابطه بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایهی فکری در بانک مسکن
2.. تعیین رابطه بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایهی فکری در بانک مسکن
3.. تعیین رابطه بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایهی فکری در بانک مسکن
4. تعیین رابطه بین ویژگی رسالت وسرمایهی فکری در بانک مسکن
5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن
6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن
1-5 مدل تحقیق
در این تحقیق از فرهنگ سازمانی دنیسون و سرمایه فکری بونتیس استفاده شده است .
سرمایه رابطه ای
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه رابطه ای
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
مشارکت در کار
سازگاری
رسالت
انطباق پذیری
مشارکت در کار
سازگاری
رسالت
انطباق پذیری

سرمایه فکری
سرمایه فکری
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی(دنیسون، 2000) سرمایه فکری(بونتیس،2004 )
1-6 فرضیات تحقیق:
فرضیهی اصلی:
بین فرهنگ سازمانی ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1-1 . بین ویژگی مشارکت در کار ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجوددارد.
1-2 . بین ویژگی انطباق پذیری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-3 . بین ویژگی سازگاری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-4 . بین ویژگی مأموریت ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7.روش انجام تحقیق
هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد، این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر یا ماهیت تحقیق، میتوان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. از بیندسته‌ه ای متفاوت تحقیقات توصیفی(تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی و اقدام پژوهی) نیز میتوان با توجه به ویژگی‌های تحقیق حاضر، آن را از نوع همبستگی به حساب آورد.
تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای – کاربردی است. چراکهمشخصه‌ های یک تحقیق توسعه‌ای که عبارتند از کسب معرفت‌های کلی در مورد ثبت و ضبط جامع و استفاده ترکیبی از روش‌هاست، که این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، به این دلیل که، الگوی پیشنهادی به صورت اجرایی و عملی در حوزه افزایش نوآوری سازمانی در بانک مسکن و سایر سازمان‌ها قابل استفاده خواهد بود.
1-8.قلمرو ،جامعه و نمونه آماری
الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی، در حوزه منابع انسانی می باشد.
ب: قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق اسفندماه1393 همزمان با توزیع پرسشنامه ها می باشد.
ج:قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران می باشد.
جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیمیافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،1374،112). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری این تحقیق شامل 5988 نفر از کارمندان دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران تهران است که از بین آنها تعداد361 نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد واز آنجا که جامعه تحقیق همگن اند،این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود:
جامعه آماری N = 5988
احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0 عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0
حدود اطمینان در سطح (96/1 = Z) خطای قابل قبول d = 05/0

1-9.ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار لازم پرسشنامه است که شامل دوبخش فرهنگ سازمانی وسرمایهی فکری است.در بخش نخست از پرسشنامهی استاندارد دنیسون با60 پرسش برای سنجش فرهنگ ودر بخش دوم ازپرسشنامه ای با موضوع سرمایه فکری براساس مدل بونتیس بهره برداری می گردد.
1-10.تعریف عملیاتی واژه‌ها و متغیر‌های تحقیق
1-فرهنگ سازمانی: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل دربرگیرنده چهارویژگی اصلی فرهنگ سازمان است (منوریان وهمکاران ،1387 ،95).
2-ویژگی مشارکت در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «مشارکت بالای کارکنان درکار » باشد، به طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان درفعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار می دهد وحس مالکیت ومسئولیت رادرآنها به وجود می آورد. حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال رادرکارکنان افزایش می دهد .دراین گونه فرهنگ ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی وداوطلبانه تأکیددارندتابه سیستم های رسمی ، روشن وبوروکراتیک (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).
3-ویژگی انطباق پذیری :انطباق پذیری عبارت است از ارزش ها وسیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند . سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ باثبات ، هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند .دراین گونه سازمانها رفتار اعضا ریشه درمجموعه ای از ارزشهای مرکزی دارد وپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند . (منوریان وهمکاران ،1387 ،96).
4-ویژگی سازگاری: سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها . سازمانهای سازگار دربرگیرنده سیستمی ازهنجارها واعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت ، تفسیر واعمال علایم محیطی رادرتغییرات رفتاری درون سازمان افزایش می دهد وشانس بقاء رشد وتوسعه سازمان را بالا می برد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).
5-ویژگی رسالت : رسالت شامل تعریف وتعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان است . رسالت یک سازمانارائه دهنده اهداف ، معانی ومفاهیمی از سازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی وتعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است . (منوریان وهمکاران ،1387 ،98).
6-سرمایه فکری: سرمایهی فکری عبارتست از تلاش برای استفادهی موثر از دانش(بونتیس، 2004).
7-سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).
8-سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود(به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۹).
9-سرمایه رابطه ای: سرمایه رابطه ای ارزشی است که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۷).
1-11.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که با توجه به این که توزیع داده ها نرمال باشد یا نباشد از آمار پارامتریک یا آمار ناپارامتریک بهره گیری خواهد شد.برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرینف استفاده می گردد..این تحقیق در تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده خواهد کرد و برای آمار توصیفی نیزنرم افزار Excel استفاده خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

این نوشته را هم بخوانید :
مقاله با موضوعکارت امتیازی متوازن

بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1 مروری بر ادبیات سرمایه فکری
2-1-1 مقدمه
سرمایه‌‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌‌است. اما از آن‌‌جایی‌‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌‌شدن به شاخصی در توسعه‌‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌‌عنوان‌‌‌‌ یکی از ارزش‌‌افزاترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌‌است. از این‌‌رو، امروزه ضرورت توسعه‌‌ و مدیریت سرمایه‌‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌‌ی کسب و کار تبدیل شده‌‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌‌است. به گونه‌‌ای که می‌‌توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه‌‌ی فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ی فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده از مجموعه‌‌ منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌‌های منجر به/منتج از دانش، به‌‌حساب آورد. اساس دانش برپایه‌‌ی برداشت‌‌های ذهنی استوار است.برداشت‌‌های مختلف از پدیده‌‌های فیزیکی متمایز، منجر به بروز پدیده‌‌هایی ذهنی می‌‌شود(قلیچ،1391 ،15).
در واقع پدیده‌‌های فیزیکی، تحت بازنمایی ذهنی در قالب رابطه‌‌ای شناختی به شکل پدیده‌‌هایی ذهنی بازنمود می‌‌یابند. این رابطه‌‌ی تبادلی شناختی، رابطه‌‌ای است که از قرن‌‌های گذشته برپایه‌‌ی رویکردهای فلسفی الگوهای تجربه‌‌گرای کلاسیک تا کانت، و از کانت تا فلسفه‌‌ی ذهن برنتانو، و از فلسفه‌‌ی ذهن و نظریه‌‌ی دانش برنتانو تا پدیدارشناسی هوسرل و یا رویکردهای پوزیتیویستی افرادی چون: فرگه، رایل، راسل، ویتگنشتاین و …، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به باور کانت، ذهن از طریق فعالیت‌‌های ترکیب، تفسیر، استنتاج و داوری، دریافت، نظم و معنای خود را بر ماده‌‌ی خام اثرپذیری‌‌هایی حسی برجای می‌‌گذارد، که از این دریچه شناخت، آگاهی و در نهایت دانش شکل می‌‌گیرد. شناخت، آگاهی و دانشی که به‌‌عنوان مبنایی برای کنش‌‌های فردی و جمعی عمل کرده، و دوباره از خلال بازخوردهای دریافتی از کنش‌‌ها، در مسیر تفسیر، توسعه و تکامل قرار می‌‌گیرد. این مسیر، در بررسی تاریخی زندگانی بشری، از روایت هابیل و قابیل و یادگیری تدفین از کلاغ و اساطیر ابتدایی تا داستان قوم‌‌های مختلف در کتاب مقدس، شاهنامه و افسانه‌‌های منتقل‌‌شده در شکل‌‌های مختلف از نسلی به‌‌نسل بعدی، قابل شناسایی است. روندی که درمراحل بعدی، ضرورت به کارگیری ابتکاراتی جهت ثبت، کسب، توسعه‌‌ و انتقال دانش را به‌‌عنوان ضرورتی برای بقا و برتری‌‌جویی میان ملل مورد توجه قرار داد. ابتکاراتی که در قالب لوح‌‌های سومری، آثار مکتوب یونانی، ریاضیات هندی، فنآوری چینی، سیستم‌‌های اطلاعاتی و حسابداری پارسی و آثار به‌‌جامانده از زندگی سایر اقوام وملل، همگی نمایانگر جریان آرامی از به‌‌کارگیری دانش است(قلیچ، 1391 ،24).
    به مرور زمان با توسعه‌‌ی صورت‌‌های نخستین‌‌ ارتباطات و تجارت میان ملل، شناخت و دانش از محیط پیرامون به‌‌عنوان‌‌‌‌ منبعی برای ایجاد فرصت‌‌های جدید بهبود زندگی و تجارت به‌‌حساب آمد. از طب و فلسفه گرفته تا استخراج آهن و طلا، چوب‌‌بری و کشاورزی همگی در نتیجه‌‌ی توسعه‌‌ی دانش در این دوران رشدیافته و فرصت‌‌های جدیدی را برای بشر فرآهم آوردند. فرصت‌‌هایی که برای پایداری، بیش از پیش مستلزم انتقال و رسمی‌‌سازی دانش بودند. از این‌‌رو، در این دوران تلاش‌‌هایی در جهت رسمی‌‌سازی و نشر دانش در قالب علوم به‌‌ اشکال توسعه‌‌یافته‌‌ی کتابت و یا نمونه‌‌های نخستین دانشگاه‌‌ها بروز نموده و گسترش یافت. توجه پادشاهان به دانشمندان در این دوره و سعی در گردآوری آنها در مراکز حکومتی را شاید بتوان نخستین توجه‌‌ها به سرمایه‌‌ی انسانی به‌‌حساب آورد. در این دوران، اگرچه همچنان قطع درختان، استخراج منابع طبیعی و کشاورزی برای ایجاد ارزش مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، اما در عین حال دانش به‌‌عنوان بستری برای کشف و گسترش فنون مختلف مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. (محمدی، 1391 ،11).
    با آغاز رنسانس و توسعه‌‌ی اهمیت‌‌دهی به علوم و رشد رویکردهای انسان‌‌محور، به‌‌ مرور توجه به‌‌ دانش فردی از شکل گسترش یافته‌‌تری برخوردار شد. از سوی دیگر توجه به انسان در قالب رشد علم اقتصاد، تجارت و جامعه‌‌شناسی در سده‌‌های منتهی به انقلاب صنعتی، به‌‌‌‌بهبود نقش دانش د

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*